Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

Vrijednost namaza


namaz6Prvo i najve?e to je Uzvieni Allah naredio, nakon vjerovanja u Njega i tevhida (ispovijedanja Njegove jedno?e), jeste namaz. Uzvieni je obavljanje namaza naredio prije posta, zekata, hadda i pokrivanja ena i drugih propisa islama. To je najve?i temelj islama nakon kelimei-ehadeta. Ve?i je od posta, zekata, hadda i drugih propisa islama. Najve?a vanjska oznaka islama. To je neto najve?e ?ime se musliman razlikuje od drugih ljudi i neto najve?e to ukazuje na prisutnost islama i muslimana. To je najbolje djelo muslimana, kao to je re?eno u hadisu: ''I znajte da je vae najbolje djelo namaz. (Ahmed, a Albani ga ubraja u sahih hadise u Sahihul-damiu, br. 952.) Nare?en je na nebesima prilikom doga?aja Israa i Mirada, za razliku od ostalih temelja islama koji su nare?eni na Zemlji posredstvom meleka Dibrila. Nare?en je svim poslanicima i vjerovjesnicima i njime Allahu ibadet ?ine stanovnici nebesa, plemeniti meleki i stanovnici Zemlje, ljudi i dinni. Kae Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Ja ?ujem zvuk (kao kada je natovarena ivotinja teretom) neba, a nema prijekora zbog toga. Nema na njemu mjesta koliko pedalj a da na njemu nije melek na seddi ili kijamu. (Sahih kod Albanija u Es-Silsiletus-sahiha, br. 1060.)

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, njegovu ?asnu porodicu i ashabe. Ovo je kratki osvrt na vanost i veli?inu namaza sa objanjenjem nekih njegovih karakteristika i odlika koje ga izdvajaju od ostalih ibadeta, to pomae muslimanu, sa Allahovom pomo?i, da vodi ra?una o ovom temeljnom ibadetu. Namaz je najve?a vanjska oznaka islama oko ?ega se saglasila ulema islamski u?enjaci, a Uzvieni Allah kae u prijevodu zna?enja: ''A onaj koji veli?a Allahove propise, pa to je znak pobonosti srca.'' (El-Hadd, 32.)

Od posebnosti i odlika koje je Uzvieni Allah podario namazu jesu:

1. Prvo i najve?e to je Uzvieni Allah naredio, nakon vjerovanja u Njega i tevhida (ispovijedanja Njegove jedno?e), jeste namaz. Uzvieni je obavljanje namaza naredio prije posta, zekata, hadda i pokrivanja ena i drugih propisa islama.

2. To je najve?i temelj islama nakon kelimei-ehadeta. Ve?i je od posta, zekata, hadda i drugih propisa islama.

3. Najve?a vanjska oznaka islama. To je neto najve?e ?ime se musliman razlikuje od drugih ljudi i neto najve?e to ukazuje na prisutnost islama i muslimana.

4. To je najbolje djelo muslimana, kao to je re?eno u hadisu: ''I znajte da je vae najbolje djelo namaz. (Ahmed, a Albani ga ubraja u sahih hadise u Sahihul-damiu, br. 952.)

5. Nare?en je na nebesima prilikom doga?aja Israa i Mirada, za razliku od ostalih temelja islama koji su nare?eni na Zemlji posredstvom meleka Dibrila.

6. Nare?en je svim poslanicima i vjerovjesnicima i njime Allahu ibadet ?ine stanovnici nebesa, plemeniti meleki i stanovnici Zemlje, ljudi i dinni. Kae Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Ja ?ujem zvuk (kao kada je natovarena ivotinja teretom) neba, a nema prijekora zbog toga. Nema na njemu mjesta koliko pedalj a da na njemu nije melek na seddi ili kijamu. (Sahih kod Albanija u Es-Silsiletus-sahiha, br. 1060.)

7. Prvo to se muslimanu nare?uje u ranom djetinjstvu, kao to je spomenuto u hadisu: Nare?ujte svojoj djeci namaz u sedmoj godini... (Ahmed i Ebu Davud, a Albani ga ubraja u hasen hadise Sahihul-dami, br. 5868.)

8. Posljednje to je oporu?io Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na samrti, kao to je preneseno u hadisu: ''Namaz, namaz, i (staranje) o onima koji su u vaem posjedu. (Ahmed i Nesai, a Albani ga ubraja u sahih hadise Sahihul-dami, br. 3873.)

9. Musliman je u svim stanjima i situacijama zaduen obavljanjem namaza, izuzev ene u menstrualnom i postporo?ajnom ciklusu, tako da musliman klanja na putovanju i u strahu i bolesti, kako je u mogu?nosti, za razliku od posta i zekata i hadda ?ija obaveza izvravanja prestaje vaiti ako za to postoji validno opravdanje.

10.  Od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, nije navedeno da se ostavljanje bilo kojeg islamskog propisa smatra kufrom, osim namaza, kao to stoji u hadisu: ''Zaista je izme?u ?ovjeka i kufra i irka ostavljanje namaza (Muslim), a u drugom hadisu: Razlika izme?u nas i njih jeste namaz, ko ga ostavi, taj je uznevjerovao. (Sunen)

11. Posljednje to gubimo od svoje vjere, kao to je spomenuto u hadisu: ...a posljednje to ostaje od njihove vjere je namaz... (Albani ga ubraja u hasen hadise Sahihul-dami, br. 2575.)

12. Allah ga je nazvao imanom i spomenuo iman umjesto njega, kao to stoji u rije?ima Uzvienog: ''Ne?e Allah dati da propadne vae vjerovanje. (Prijevod zna?enja El-Bekare, 143.)

13.  Rob je najblii svome Gospodaru u namazu, kada je na seddi, kao to je to pouzdano preneseno od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u Sahihu Muslim.

14. Najve?i uzrok koji omogu?ava druenje sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, u Dennetu, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ?ovjeku koji je traio da u Dennetu bude u njegovom drutvu, rekao: ''(Ako eli biti sa mnom u Denentu), onda pomozi sebi mnotvom seddi. (Muslim)

15. Na Kijametskom danu mu'mini ?e se razlikovati od munafika po obavljanju namaskih seddi, kao to stoji u rije?ima Uzvienog: ''Na Dan kada se otkrije Noga i budu pozvani seddu da u?ine, pa ne mognu.(Prijevod zna?enja El-Kalem, 42.)

16. Najve?i i najistaknutiji znak po kojem ?e Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, poznati svoj ummet na Sudnjem danu, kao to se navodi u hadisu: ''Na Sudnjem danu moj ummet ?e biti prepoznat po bijelim oznakama od tragova abdesta... (Buhari i Muslim)

17. ?uva klanja?a na Sudnjem danu makar uao u Vatru, kao to je obavijestio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu: ''Allah, azze ve delle, zabranio je Vatri da jede tragove sedde. (Buhari i Muslim) A to je iz po?asti prema namazu.

18. Najve?e to titi muslimana od razvrata, nevaljaltina i zala, kao to stoji u rije?ima Uzvienog: ''Zaista namaz spre?ava od razvrata i nevaljaltine. (Prijevod zna?enja El-Ankebut, 45.) Sve dok musliman ?uva svoj namaz, on je u zatiti i sigurnosti od upadanja i tonjenja u nemoral i nevaljaltine.

19. Najve?e to, nakon imana vjerovanja u Uzvienog Allaha, titi ljudski ivot. Kae Uzvieni: ''Pa ako se pokaju i uspostave namaz i daju zekat, oslobodite njihov put. (Prijevod zna?enja Et-Tevbe, 5.) U hadisu stoji: ''Meni je zabranjeno ubijati klanja?e. (Ebu Davud i Ahmed, a Albani ga ubraja u sahih hadise Sahihul-dami, br. 2506.)

20. Allah je naredio da se potpomognemo namazom. Kae Uzvieni: ''Pomozite se strpljivo?u i namazom, a zaista je to teko osim bogobojaznima. (Prijevod zna?enja El-Bekare, 45.) I kae Uzvieni: ''O vjernici! Pomozite se strpljivo?u i namazom. (Prijevod zna?enja El-Bekare, 153.)

21. ''Kada bi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, neto pogodilo ili ga rastuilo, odmah bi se predao namazu. (Ahmed i Ebu Davud, a Albani ga ubraja u hasen hadise Sahihul-dami, br. 4703.) Namaz najvie koristi muslimanu u prevazilaenju briga i potitenosti u njegovom svakodnevnom ivotu.

22. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: ''O Bilale, ikameti za namaz, odmori nas njime. (Ahmed i Ebu Davud, a Albani ga ubraja u sahih hadise Sahihul-dami, br. 2986.) Namaz je imanska stanica na kojoj se mu'min odmara od teko?a svakodnevnog ivota i njegovih briga.

23. Radost Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kao to stoji u hadisu: ''Radost mog srca je u namazu.(Ahmed,

a Albani ga ubraja u sahih hadise Sahihul-dami, br. 3098.), on je tako?er radost svakog muslimana koji je svjestan njegove veli?anstvenosti i veli?ine stajanja pred Uzvienim Allahom, tako da je u namazu krajnja radost i rahatluk.

24. Mjerilo ostalih djela, kao to je rekao Omer ibnul-Hattab, radijallahu anhu: ''Onaj koji ?uva namaz, taj i sve ostalo jo vie pazi, a onaj koji ga zapostavi, taj sve ostalo jo vie zapostavlja.

25. Mjerilo za poznavanje naeg mjesta kod Uzvienog Allaha. Kae imam Ahmed, rahimehullah: ''Onaj koji eli da zna svoj poloaj kod Allaha, neka pogled kakav poloaj namaz zauzima kod njega.               

26. Sve radnje u njemu su tevhidullah ispoljavanje jedno?e Uzvienog Allaha, kao to je Njegovo veli?anje, slavljenje, hvaljenje, izgovaranje ehadeta, poniznost, pokornost i skruenost pred Uzvienim, tako da se u njemu sastaju najve?i ibadeti (Allahu ugodna djela).

27. Direktan razgovor izme?u roba i njegovog Gospodara, pa kada klanja? u?i Fatihu izgovaraju?i: ''Elhamdulillahi Rabbil-alemin, Allah kae: ''Moj rob Me hvali, a kada prou?i: ''Er-Rahmanir-Rahim, Allah kae: ''Moj rob me pohvalio, a kada prou?i: ''Maliki jeumid-din, Allah kae: ''Moj rob Me veli?a... (Muslim)Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, kae: ''Kada je neko od vas u namazu, on razgovara sa svojim Gospodarom. (Buhari i Muslim)

28. Prvo za to ?e rob polagati ra?un na Sudnjem danu, kao to stoji u hadisu koji prenose imam Ahmed i Ebu Davud i Nesai, a u jednom rivajetu: ''Pa ako je (namaz) dobar, dobra su mu i ostala djela, a ako je neispravan, neispravna su mu i ostala djela. (Albani ih ubraja u sahih hadise Sahihul-dami, br. 2571., 2573.)

29. Najve?i uzrok oprosta grijeha. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: ''Koji god musliman, kada nastupi obavezni namaz, lijepo uzme abdest te skrueno u ispravno obavi  ruku',  (taj namaz) mu bude iskup za prole grijehe, ako ne po?ini velike (grijehe), i tako cijelo vrijeme. (Muslim) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: ''ta mislite da je rijeka pred vratima nekog od vas u kojoj se kupa svaki dan pet puta, ho?e li na njemu ostati ita ne?isto?e? ''Ne?e ostati nikakve prljavtine,  rekoe. To je primjer pet namaza kojima Allah  brie grijehe. (Buhari i Muslim)

30. Najve?i uzrok nakon vjerovanja u Uzvienog Allaha uspjeha na dunjaluku i ahiretu. Kae Uzvieni: ''Uspjeli su vjernici koji su u svom namazu skrueni. (Prijevod zna?enja El-Muminun, 1 2.) 

31. Najve?i uzrok ?i?enja due i njenog osloba?anja od malodunosti, straha, krtosti i loeg ponaanja. Kae Uzvieni: ''Zaista je ?ovjek stvoren maloduan, kada ga nevolja sna?e, brian je, a kada mu je dobro, nepristupa?an je, osim klanja?a. (Prijevod zna?enja El-Mearid, 19 22.) 

32. Najve?i uzrok pove?anja opskrbe. Kae Uzvieni: ''Naredi svojoj porodici da klanjaju namaz i ustraj u tome! Mi ne traimo opskrbu od tebe. Mi tebe opskrbljujemo, a samo bogobojaznima pripada lijep svretak. (Prijevod zna?enja Taha, 132.) Ko propisno i ustrajno obavlja namaz, Allah ?e ga opskrbiti odakle se i ne nada.

33. Ko bude ?uvao namaz ima obe?anje kod Allaha da ?e ga uvesti u Dennet. Kae sallallahu alejhi ve sellem: ''Onaj koji klanja pet namaza koje je naredio Uzvieni Allah, uzimaju?i pritom lijepo abdest, klanjaju?i ih na vrijeme i upotpunjavaju?i njihov ruku' i skruenost, takav ima kod Allaha ugovor da mu oprosti'', a u drugoj predaji: ''...da ga uvede u Dennet, a onaj koji tako ne u?ini, takav nema ugovora kod Allaha: ako ho?e oprostit ?e mu, a ako ho?e, kaznit ?e ga. (Ahmed i Ebu Davud. Albani ga ubraja u sahih hadise Sahihul-dami, br. 3242.).

34. U njemu klanja? nije zabavljen ni?im drugim. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: ''Zaista u namazu ima posla.''(Buhari i Muslim)

35. Namaz je stub vjere, kao to kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Glava je islam, stub je namaz, a njegov vrhunac je borba na Allahovom putu. (Ahmed i Tirmizi. Albani ga ubraja u sahih hadise Sahihul-dami, br. 5136.) Namaz je najve?i temelj vjere.

36. Za obavljanje namaza Uzvieni je uvjetovao najpotpunije stanje ?isto?e, odijevanje lijepe odje?e i okretanje prema Kibli, to nije uvjetovao u drugim ibadetima.

37. I?ekivanje namaza je kao straarenje na Allahovom putu, kao to stoji u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ho?ete li da vam ukaem na ono ?ime Allah brie grijehe i podie stepene?'' ''Ho?emo, Allahov Poslani?e'', rekoe. ''Upotpunjavanje abdesta u teko?ama i mnotvo koraka ka damijama i nakon obavljenog namaza i?ekivati sljede?i, to je straa, to je straa (na Allahovom putu).'' (Muslim)

38. Allah je Svom Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da ustraje u obavljanju namaza, kao to stoji u rije?ima Uzvienog: ''Naredi svojoj porodici da klanjaju namaz i ustraj u tome. (Prijevod zna?enja, Taha, 132.) Iako je nare?ena ustrajnost u svim ibadetima, kao to stoji u rije?ima Uzvienog: ''Ibadet Mu ?ini i ustraj u ibadetu Njemu (prijevod zna?enja Merjem, 65), izdvojena je ustrajnost u obavljanju namaza zbog veli?ine i vanosti namaza, a uz strpljivost potrebna je ustrajnost.

39. Prvo ?ime se do?ekuje novoro?en?e jeste u?enje ezana na uho, a posljednje ?ime se musliman ispra?a sa ovoga svijeta jeste denaza-namaz. Istinu je rekao onaj koji kae: ''U?enje ezana prilikom ro?enja djeteta i klanjanje denaza-namaza prilikom smrti, dokaz je kratko?e ljudskog ivota, kao to je (vrijeme) izme?u ezana i namaza.''

40. Prvo za ?ijim ostavljanjem ?e aliti stanovnici Vatre na Sudnjem danu i zbog ?ega ?e biti koreni. Kae Uzvieni: ''ta vas je u Sekar dovelo?'' ''Nismo'', re?i ?e, ''bili od onih koji su klanjali.''(Prijevod zna?enja El-Muddesir, 42 43.)

41. Onaj koji redovno i ustrajno klanja namaz, on ?e mu biti svjetlo, dokaz i spas na Sudnjem danu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: ''Ko ga ?uva, bit ?e mu svjetlo, dokaz i spas na Sudnjem danu. A onaj ko ga ne ?uva, ne?e mu biti ni svjetlo ni dokaz ni spas, a na Sudnjem danu bit ?e sa Karunom i faraonom i Hamanom i Ubejjom ibn Halefom (Ahmed i Ibn Hibban), a to je sahih hadis.

42. I na kraju, ovo su samo neke posebnosti namaza kojima se pokazuje veli?ina njegovog poloaja kod Uzvienog Allaha. Molimo Allaha da nas u?ini od onih koji veli?aju Njegove propise, koji ?uvaju namaz, koji ga uspostavljaju kako treba, koji su skrueni u njemu i sretni sa njim i na dunjaluku i na ahiretu.

43. Hvala Allahu koji nas je uputio na prakticiranje vjere, a mi ne bismo bili upu?eni da nas Allah nije uputio, i neka je salavat i selam na naeg vjerovjesnika Muhammeda i na njegovu porodicu i drugove.

ejh Ebu Abdullah Musned ibn Muhsin el-KahtaniAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...