Nedjelja, JULY 21, 2024
tekstovi_logo


Isusovo (a.s.) uskrsnu?e !
priroda_isa* kratica a.s. (alejhisselam) neka je mir na njega

Pavle nam govori u 1. Korin?anima, 15:3,4: Jer sam vam najprije predao to sam i primio, da je Krist umro za grijehe nae po Pismima. I da je pokopan, i da je uskrsnuo tre?eg dana.

Pavle nas obavjetava da je Isus a.s. pokopan i da je uskrsnuo i to tre?eg dana. U ovoj brourici ?emo se pozabaviti Isusovim a.s. uskrsnu?em op?enito i Pavlovom tvrdnjom da se uskrsnu?e desilo na tre?i dan!

Pisma o kojima Pavle govori nisu evan?elja po Marku, Luki, Mateju i Ivanu jer tada jo nisu bila pisana. Ovo je napisano 56 godina nakon Isusa a.s., a evan?elja su napisana 60 godina nakon Isusa a.s. (po onome to nam govore kr?anski u?enjaci). Prema tome, Pavle pod Pismima misli na Stari zavjet.

A nadalje Pavle nas upozorava u 1. Korin?anima, 15:14: Ako Krist nije uskrsno, uzalud je dakle pripovijedanje nae, a uzalud je i vjera vaa.

Dakle, Pavle nam govori da ako Isus a.s. nije uskrsnuo onda nema ni kr?anstva....!

ta je to uskrsnu?e?

Odgovor na ovo pitanje daje nam Pavle i Isus a.s. obavjetavaju?i nas da je to ?in prelaska iz fizi?kog tijela u duhovno (tijelo).

Neke rezlike izme?u duhovnog i fizi?kog tijela:

Duhovno tijelo
Fizi?ko tijelo
Ne treba hranu i pi?e
Ima potrebu za hranom i pi?em
Nema kosti i meso
Ima kosti i meso
Nema potrebu za odje?om i sl.
Ima potrebu za odje?om isl.
Moe da prolazi kroz fizi?ke predmete
Ne moe da prolazi kroz fizi?ke predmete
Ne umire (Ivan 20:36)
Umire
Opet, Pavle nas obavjetava o uskrsnu?u u slijede?im stihovima:

1.Korin?anima, 15:30: Ali ?e re?i tko: Kako ?e uskrsnuti mrtvi i u kakvom ?e tijelu do?i?

Pavle odgovara:

1.Korin?anima, 15:42: Tako i uskrsnu?e mrtvih. Sije se u raspadljivosti, ustaje u neraspadljivosti.

1.Korin?anima, 15:43: Sije se u sramoti, ustaje u slavi; sije se u slabosti, ustaje u sili.

1.Korin?anima, 15:44: Sije se tijelo tjelesno, ustaje tijelo duhovno. Ako ima tjelesno, ima i duhovno.

Pavle je samo potvrdio ono to je Isus a.s. rekao u Lukinom evan?elju u 20-om poglavlju. Vidjet ?emo da su Isusu a.s. doli idovi, a ina?e su mu dolazili sa nekakvim nebitnim pitanjima, pokuavaju?i da iskuaju Isusa a.s.

Dolaze i pitaju ga: U?itelju, ma?u nama je bila jedna ena koja je (po idovskom obi?aju) imala 7 mueva. (Luka, 20:28,32)

Pa pitaju Isusa a.s., na proivljenju (uskrsnu?u), ?ija ?e ona biti, poto su je svih 7 imali na zemlji (to nije bio problem jer su je imali jedan za drugim).

Isus a.s. daje odgovor na ovo pitanje u Ivan 20:36: Oni ne mogu onda vie umrijeti, oni su kao an?eli i djeca Boija, jer su djeca uskrsnu?a.

to zna?i da jednom kada budete uskrsli tada bi?ete besmrtni. Drugim rije?ima, ono to je na zemlji bilo neophodno poput hrane, odje?e, odmora nakon uskrsnu?a ne?e vie biti potrebno jer ste tada u duhovnom tijelu.

Iz svega ovoga moemo zaklju?iti da pod proivljenjem u kr?anstvu se misli na uskrsnu?e, odnosno ljudi ?e uivati u raju u svojim duhovnim tijelima.

Da li je Isus a.s. uskrsnuo?

Vidjeli smo da nas Pavle u?i da temelji kr?anstva fakti?ki lee na Isusovom a.s. uskrsnu?u, u suprotnom, sve je to pusta pri?a.

1. Korin?anima, 15:14: Ako Krist nije uskrsno, uzalud je dakle pripovijedanje nae, a uzalud je i vjera vaa.

Ve? smo spomenuli kako su idovi ?esto dolazili Isusu a.s. i postavljali razna pitanja i traili od njega da radi neka ?uda, kako bi dokazao svoje poslanstvo. U jednom tom doga?aju oni dolaze i trae od Isusa a.s. da uradi neko ?udo, a on ima odgovara da im ne?e dati nikakvo ?udo osim ?uda Jona a.s. On ne spominje njima da je ve? radio ?uda kao to su: njegovo ro?enje, lije?enje gubavaca, hranjenje na stotine ljudi sa jako malo hrane i sl. nego kae im da ne?e dobiti nikakvo ?udo OSIM ?uda Jona a.s. Pa pogledajmo ta im Isus a.s. odgovara:

U Matejinom evan?elju, 12:38-40, gdje se izme?u ostalog kae: Kao to je Jona bio u utrobi morske nemani 3 dana i 3 no?i, tako ?e biti i sin ?ovje?iji (Isus a.s.) u krilu zemlje 3 dana i 3 no?i.

Vjerujem da svaki kr?anin zna pri?u o poslaniku Jona a.s. On odlazi od ljudi koje je trebao opominjati (naputa ih) ukurcavaju?i sa sa manjom skupinom svojih sljedbenika na brod i odlazi u sasvim drugom pravcu. Bojao se jer mu je Gospodar rekao da ?e unititi taj narod ako se ne pokaju, ali mu nije rekao da ih naputa jer i sam Jona a.s. unato? tome to je bio poslanik bio je i ?ovjek i imao svoje slabosti tako da, umjesto da ode na mjesto gdje mu je Gospodar naredio da ide, on je otiao na drugo mjesto. Na tom putovanju zadesi ih nevrijeme, a po tadanjem vjerovanju ko god pobjegne od zapovijedi svoga Gospodara on privla?i ovakvu kaznu.

Zatim su po?eli da se raspituju ko je odgovoran za ovu oluju. Jona a.s. je tada shvatio da je on taj koji je pogrijeio, jer je on zapravo pobjegao od naredbe svoga Gospodara. Bog mu je naredio da ide u Ninivu a on ide u Jopu. Kao Boiji vojnik, nije imao pravo raditi po svom naho?enju.

Zatim se on pokaja i re?e: Ja sam kriv, uzmite me i bacite u more i Bog ?e bit zadovoljan time. On je ljut na mene a ne na vas. Zbog mene ?ete izginuti i vi nevini. Bolje je za vas da me bacite u more.

Oni su rekli: Ne, ne ti si tako dobar ?ovjek, mnogo si u molitivi i sl. Mi imamo svoj sistem otkrivanja istine. Taj sistem je bacanje kocke. Prema tom sistemu pokazalo se da je Jona a.s. krivac. Onda su ga uzeli i bacili sa broda. Tada se oluja (nevrijeme) stiala.

Moda je to bila slu?ajnost, ali oluja se stiala.

Zapazimo da je Jona a.s. bio dobrovoljac (rekao je: bacite me sa broda) to zna?i da ga nije trebalo prisiljavati ni na ta. Ne morate ga ubiti, ne morate mu lomiti ruke ili noge, niti ga vezati.
to ukazuje da u momentu kada su ga bacili sa broda bio je IV. Zatim dolazi riba i proguta ga, naravno, proguta ga IVOG. Iz utrobe ribe, on se moli Bogu, prema Joninoj a.s. knjizi. Pitanje je: da li se mrtvaci mole? Naravno da NE, to nadalje ukazuje da je Jona a.s. bio IV u utrobi ribe.

3 dana i 3 no?i, riba ga u sebi nosi po moru. Mrtvog ili ivog? Naravno IVOG.

Tre?eg dana riba ga izbacuje na obalu. Mrtvog ili ivog? Naravno IVOG.

Molim vas, bez obzira da li ste hindus, kr?anin, jevrej ili musliman, ako pro?itate ovu pri?u i ako imalo realni re?i ?e te da je Jona a.s. bio: IV, IV, IV, IV!

I to je ?udo! To je ?udo nad ?udima! Kada bace ?ovjeka u uzburkalo more, umrijet ?e! Ako umre nema ?uda. Jer o?ekujemo da ?e umrijeti.

Dolazi riba i proguta ?ovjeka. Umrijet ?e! Ako umre - nema ?uda! Ako ne umre to je ?udo. U utrobi ribe, 3 dana i 3 no?i, ?ovjek bi umro! Ako umre nema ?uda, nema znaka. Ako ne umre to je ?udo!

To su sve ?uda, jedno za drugim. Nevjerovatna ?uda, 3 puta zaredom! To su ?uda sa svake ta?e gledita.

A Isus a.s. kae da ?e uraditi ?udo Jona a.s. kao to je Jona a.s. bio 3 dana i 3 no?i u utrobi ribe, tako ?e i sin ?ovje?iji (Isus a.s.) biti 3 dana i 3 no?i u utrobi (krilu) zemlje.

Pitam Vas, da li je Jona a.s. bio u utrobi ribe, 3 dana i 3 no?i iv ili mrtav?

Pitam Vas opet, da li je Isus a.s. bio u grobnici, 3 dana i 3 no?i, iv ili mrtav?

Naravno iv...! Jer je Isus a.s. rekao KAO to je Jona a.s. bio u utrobi ribe, a vidjeli smo da je on bio IV u utrobi ribe!

Ali prema kr?anima Isus a.s. je bio mrtav u grobnici i tre?eg dana je uskrsno. Jer da bi uskrsno mora biti mrtav kako smo to gore i dokazali navode?i Pavlove citate.

I stvarno imaju dokaz za tu tvrdnju, jer je Pavle rekao u 1. Korin?anima, 15:3,4: ... i da je uskrsno tre?eg dana

Bilo koji kr?anin ?e Vam re?i da je Isus a.s. bio mrtav u grobnici 3 dana i tri no?i!

Jednostavnim jezikom Vas pitam da li je ovo KAO Jona a.s. ili NIJE kao Jona a.s.?

Ako ste iskreni moete uvidjeti da ono to kr?ani tvrde NIJE kao ?udo od Jona a.s. Zato Vas pitam da li Isus a.s. govori istinu ili kr?ani govore istinu!?

Ali davljenik se hvata i za slamku, neki kr?anski u?enjaci kau, vidite Isus a.s. ovdje naglaava vremenski faktor, zar ne vidite?  Ne radi se o tome da li ?e ?ovjek biti iv ili mrtav nego se radi o tome da je bio 3 dana i 3 no?i u grobnici kao to je Jona a.s. bio 3 dana i tri no?i u utrobi ribe.
Isus a.s. kae da ?e uraditi ?UDO kao to je Jona a.s. urado ?UDO. A upotpunjavaju?i vremenski faktor ne vidimo nikakvo ?UDO ako je bio mrtav u grobnici.

Ako je ?ovjek mrtav 3 minute, 3 dana, 3 godine u tome nema nikakvog ?uda. ?udo je da kada o?ekujete ?ovjeka mrtvog, a on ne umre! To je ?udo!

Vremenski faktor...?

Hajde sada da vidimo da li je Isus a.s. ispunio taj vremenski faktor ako ga kr?ani ve? vide kao ?udo.

Opet ovdje utjeruju ovog plemenitog Boijeg poslanika Isusa a.s. u la, Isus a.s. kae bi?u KAO Jona a.s. a oni kau da NIJE kao Jona a.s. Sada iz rupe padaju opet u drugu rupu.

Pa pogledajmo kada je to Isus a.s. razapet? Ve?ina kr?ana ?e re?i da je to bilo u: Veliki petak!. Kr?ani kau da je Isus a.s. umro na taj dan za njihove grijehe.

A kada je razapet, ujutro ili poslijepodne? Neki ?e re?i ujutro neki poslijepodne, nama je svejedno, ta god da kaete prihvatamo.

Koliko dugo je bio razapet? Neki kau 3 neki 6 sati. Opet nam je svejedno ta god da kaete.

(Kr?anski histori?ari nas obavjetavaju da osobe koje su razapete na kriu bivaju 3-4, pa ?ak i 5 dana u nekim slu?ajevima IVE. Prema Bibliji, Isus a.s. je bio samo 3 6 h na kriu, vi prosudite da li je on stvarno umro na kriu)

Vidite, idovi su bili u urbi da Isusa a.s. razapnu (stave na krst ili kako neki kr?ani tvrde da je razapet na stubu kako god svejedno nam je).

Zato su idovi bili u urbi? Jer su se bojali obi?nog naroda. Isus a.s. je bio hjeroj obi?nim masama. Lije?io je slijepe, gubavce, oivio je mrtvaca, a jednom prilikom nahranio 5 hiljada ljudi sa dva par?eta ribe i neto hljeba, na drugom mjestu 3 hiljade ljudi. Naprosto, ljudi su voljeli takvog ?ovjeka.

I ako bi mu ivot bio u opasnosti, mogla bi se javiti pobuna. Zato su ga hitno, hitno, hitno stavili na krst kako bi ga se rijeili.

Zna?i uhapsili su ga, imali pono?no su?enje koje se po obi?aju ne deava. Rano ujutro su ga odveli Pilatu, primio ih je i rekao im: On se mene ne ti?e vodite ga Herodu.

Zatim ga vode Herodu, on ih ponovo alje Pilatu, i na kraju ga stavljaju na krst. Re?eno nam je da je bilo oko 3h poslijepodne. Na krstu je (po kr?anskim svetim spisima) bio 3h.

I koliko god su urili da ga stave na kri, ti ?udni ljudi su urili isto tako da ga skinu sa kria. Zato? Pa zbog sabata (sabata je subota) . Na dan sabata niko nije smio da bude kanjen, a dan sabata je nastupao u sumrak oko 6h. Jer vidite, muslimani i jevreji ra?unaju po?etak novog dana nakon zalaska sunca, ne nakon izlaska sunca.
Zato su pourili da ga skinu sa kria, a zatim su ga okupali. To traje oko 1-1,5 h. Zatim su ga umotali u platna (?efine) i stavili u grobnicu. Do tada je ve? bilo ve?e.

Ne moe biti druga?ije! Ako je ta?no to nam kr?ani do sada pri?aju, onda je neminovno da u momentu kada su ga stavljali u grob ve? je bila ve?e.

Dakle, u petak uve?e Isus a.s. trebalo bi da je u grobnici.

Subota dan i dalje bi trebalo da je u grobnici.

Subota ve?e - i dalje bi trebalo da je u grobnici.

A zatim nedjelju u jutro, Marija Magdalena dolazi do grobnice (tako Biblija kae) i grobnica je bila PRAZNA!

Pitam Vas koliko dana i no?i je Isus a.s. (prema Bibliji) bio u grobnici? Izbrojite!

2 VE?ERI  i  1 DAN

Izgleda da je Pavle malo pogrijeio kada kae: ... i da je uskrsno tre?eg dana

Pitam Vas: da li je ispunjen vremenski faktor o kojem kr?ani govore da je on u stvari ?udo?

Isus a.s. kae da ?e biti 3 dana i 3 no?i, a prema Bibliji je bio samo 1 dan i 2 no?i!

Ovaj plemeniti Boiji poslanik, prema kr?anskim izvorima, i drugi put je omanuo u ispunjavanju SAMO jednog proro?anstva.

1. Korin?anima, 15:14: Ako Krist nije uskrsno, uzalud je dakle pripovijedanje nae, a uzalud je i vjera vaa.

Potovani, stav islama po ovim pitanju je sasvim jasan i jednostavan:

Kuran, sura 4 (ene), ajet 157-158:

157. i zbog rije?i njihovih: Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika! A nisu ga ni ubili ni raspeli, ve? im se pri?inilo. Oni koji su se o njemu u miljenju razilazili, oni su sami o tome u
sumnji bili; o tome nisu nita pouzdano znali, samo su naga?ali; a sigurno je da ga nisu ubili,
158. ve? ga je Allah uzdigao Sebi. A Allah je silan i mudar.

Kuran, sura 17 (No?no putovanje), ajet 81-82:
81. I reci: Dola je istina, a nestalo je lai; la, zaista, nestaje!
82.  Mi objavljujemo u Kuranu ono to je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo pove?ava propast.
www.bh-muslim.blogspot.com


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...