Petak, Svibanj 24, 2024
tekstovi_logo


Allah_designpie: Sead Kumro

Spominjanje Allaha predstavlja jedan od puteva i na?ina pribliavanja Allahu. To je jedno od dobrih djela ?ije je izvravanje Allah spomenuo na mnogim mjestima u Svojoj plemenitoj Knjizi. Kae Uzvieni: O vi koji vjerujete, Allaha mnogo spominjite (prijevod zna?enja El-Ahzab, 41); I kad zavrite obrede svoje, opet spominjite Allaha, kao to spominjete pretke vae, i jo vie Ga spominjite. (prijevod zna?enja El-Bekare, 200); Oni koji i stoje?i i sjede?i i lee?i Allaha spominju. (prijevod zna?enja Alu Imran, 191); I mukarcima koji mnogo spominju Allaha i enama koje mnogo spominju Allaha, Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio (prijevod zna?enja El-Ahzab, 35).

U prethodnim ajetima Allah nare?uje vjernicima da Ga spominju mnogo i ?esto, zbog potrebe Njegovih robova za zikrom, te zbog njihove slabosti i manjkavosti. Svaki trenutak koji muslimanu pro?e a da u njemu nije spominjao Uzvienog, a mogao je, tretirat ?e se tetnim za njega, jer ?e se, kada sretne svoga Gospodara, kajati za vrijeme koje mu je prolo bez spominjanja Milostivog.

Prenosi se od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: Ljudi koji sjede u skupu i napuste skup ne spomenuvi Allaha na njemu, kao da su ustali sa leine magarca. To ?e im biti alost na Sudnjem danu. (Ebu Davud, Hakim, vjerodostojnim su ga ocijenili Hakim, Zehebi i Albani) Sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, obiluje primjerima koji ukazuju na vanost spominjanja Allaha, na njegovu ulogu i bitnost u ivotu muslimana.

Prenosi Ebu Derda'a, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ho?ete li da vas obavijestim o najboljem djelu, onom koje je naj?i?e kod vaeg Gospodara, i koje je najve?eg stepena, i koje je za vas bolje od udjeljivanja zlata i srebra, i koje je bolje od izravne borbe sa vaim neprijateljima? Ashabi rekoe: Naravno, Allahov Poslani?e.Na to Poslanik re?e: Spominjanje Allaha. (Tirmizi, Ibn Made, Hakim. ejh Albani je ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim) Prenosi Ebu Musa el-Eari, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Primjer onoga ko spominje svoga Gospodara i onoga koji Ga ne spominje, je kao primjer ivog i mrtvog. (Buhari) Ibn Kajjim je rekao: Spominjanje Allaha sadri preko stotinu koristi..., pa je Ibn Kajjim pobrojao koristi, gdje svaka za sebe predstavlja podsticaj muslimanu da spominje Allaha Uzvienog. A kako ne bi spominjao Gospodara kada On Uzvieni kae: I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono to su ?inili, skrivene radosti ?ekaju. (prijevod zna?enja Es-Sedde, 17) Ovdje ?emo samo spomenuti jednu od koristi, koja proizlazi iz spominjanja Allaha, a to je udaljavanje ejtana od osobe koja spominje Milostivog. Kae Allah: Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog spominjao, Mi ?emo ejtana natovariti, pa ?e mu on nerazdvojni drug postati (prijevod zna?enja Zuhruf, 36); Oni koji se Allaha boje, ?im ih sablazan ejtanska dodirne, sjete se, i odjednom do?u sebi. (prijevod zna?enja El-Earaf, 201) Prenosi Haris el-Eari da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u poduem hadisu rekao: Allah je naredio Jahji, sinu Zekerijaa, pet rije?i, pa mu je Isa, alejhis-selam, rekao: 'Allah ti je naredio pet rije?i i naredio ti je da postupa po njima, i naredio ti je da sinovima Israila naredi tih pet rije?i kako

bi i oni postupali po njima. Pa ako im ti ne?e narediti, onda ?u im ja narediti.' Tada je Jahja okupio sinove Israila i rekao im: 'Allah mi je naredio pet rije?i da postupam po njima i da vam naredim da i vi postupate po njima.' Pa je u nastavku hadisa spomenuo tevhid, namaz, post, sadaku i spominjanje Allaha, a potom je rekao: Ne?e se rob sa?uvati od ejtana osim ako bude spominjao Allaha. (Ahmed, Tirmizi, Hakim. ejh Albani je ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim) Rekao je Ibn Kajjim: Da u spominjanju Allaha nema druge koristi osim ove, on tada ne bi izostavio spominjanje Allaha ni u jednom trenutku. To je lijek protiv neprijatelja, ejtana, koji napada roba onda kada je on nemaran, tj. kada ne spominje Allaha. Rekao je Ibn Abbas, radijallahu anhuma: ejtan sjedi na srcu sina Ademovog. Pa ako on postane nemaran i ne spominje Allaha, on mu dolazi sa vesvesama, a kada spomene Allaha, on pobjegne. (Ibn Ebu ejbe, sa ispravnim lancem prenosilaca)

(Iz djela Fikhul-edije vel-ezkar Abdurrezaka b. Abdul-Muhsina el-Bedra)
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...