Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


allah_xU ivotu svakog vjernika sigurno do?e trenutak kada ga iz kolote?ine dunjalu?ke svakodnevnice prene i trgne pitanje: ''ta sam uradio za Allahovu vjeru? ta sam dao, rtvovao za Allahovu vjeru?'' Duboko zavirimo u svoja srca i prona?i ?emo odgovor koji treba da raalosti svakog vjernika rtvovali smo nita ili vrlo malo, nismo nita poduzeli i nita ne poduzimamo. Kada dobijemo ovaj poraavaju?i odgovor, zar onda ne bismo trebali promijeniti svoj stav prema radu za vjeru i aktivirati se u tom polju? Indolentan odnos i pasivnost u pogledu vjerskog djelovanja neminovno name?e druga pitanja: ta se to deava sa islamskim narodom, narodom tevhida?!

Je li je ovo narod kojeg je Uzvieni Allah pohvalio rije?ima: ''Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio! (prijevod zna?enja Ali Imran, 110.) Je li ovo narod kojeg je Uzvieni Allah u?inio pravednim i svjedokom nad drugim narodima kada je rekao: ''Mi smo vas tako u?inili pravednom zajednicom kako biste bili svjedoci protiv svih ljudi, a Poslanik svjedok vama! (prijevod zna?enja El-Bekare, 143.) Je li ovo narod kojeg je Uzvieni pohvalio u Kur'anu po jedinstvu, me?usobnoj ljubavi, zajednici i slozi, kada je rekao: ''Uistinu je ovaj va narod jedan narod, a Ja sam va Gospodar, pa samo se Mene i bojte! (prijevod zna?enja El-Mu'minun, 52.) Muslimanski narod postao je ponien nakon to je bio ponosan, postao je neuk nakon to je prednja?io u znanju, postao je slabaan i nejak, nakon to je posjedovao ogromnu snagu, naao se na za?elju ljudske karavane, nakon to ju je predvodio i bio u pro?elju... Danas takav ummet ne zna za svoj put kojim treba da hodi. ta se to doga?a? Taj isti muslimanski ummet ostavio je Allaha, izmijenio je Allahov zakon i Allahove propise, ostavio uputu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem! A Uzvieni Allah je rekao: ''Uistinu, Allah ne?e izmijeniti jedan narod sve dok on ne izmijeni sebe! (prijevod zna?enja Er-Ra'd, 11.)

Gorka stvarnost! Svi je isuvie dobro poznajemo! Ovo je naa bolna stvarnost koja nas obavezuje da se svaki od nas zapita, postavi sebi ovo pitanje: ''ta sam JA uradio za Allahovu vjeru? ta sam JA dao, rtvovao za Allahovu vjeru?'' Ovo je pitanje koje neprestano trebamo postavljati sebi, pitanje kojeg se nikada ne smijemo zasititi, jer ?emo samo ovako svoja srca oivjeti radom za Allahovu vjeru u vremenu kada su se sljedbenici nevjerstva i zablude pokrenuli svom svojom snagom da ire svoje nevjerstvo i zabludu! A tako mi Allaha, sljedbenici nevjerstva i zablude nisu se pokrenuli osim onda kada su posustali i izostali sljedbenici istine u radu za istinu.

''ta sam ja uradio za Allahovu vjeru? ta sam ja dao, rtvovao za Allahovu vjeru? Na veliku alost, rad za Allahovu vjeru postala je sporedna stvar kod mnogih muslimana. Mnogi muslimani uop?e ne razmiljaju o tome, ve? jedu i pune svoje stomake, pretjerano spavaju i svoje o?i odmaraju, smiju se grohotom, gledaju na stanje islamskog ummeta i slijeu ramenima kao da ih se nita ne ti?e! Kao da su stvoreni samo da jedu, piju, postiu diplome, ene se lijepim enama, kao da im je ovo sva briga na dunjaluku. Niko ti ne zabranjuje da u svome srcu ima vie ciljeva: da do?e do posla, oeni se lijepom enom, stekne porod, ima lijepo auto, lijepu ku?u, mnogo imetka... Ne, to ti niko ne zabranjuje! Ali, na karti, planu tvojih ciljeva koji ti je cilj najvaniji? ta ti je najpre?e na ovome svijetu? Najvie se brine za vjeru ili za dunjaluk?! Ti nisi stvoren ni zbog ?ega drugog osim zbog rada za Allahovu vjeru, osim radi ibadeta Allahu, pokornosti Allahu, kako je Uzvieni Allah i rekao: ''I Ja sam stvorio dinne i ljude samo da Me oboavaju! (prijevod zna?enja Ez-Zarijat, 56.)

Ovo je najuzvieniji cilj, najve?a zadubina, koja je naalost u naem ivotu postala sporedna. Mnogobrojni muslimani smatraju da je poziv Allahovoj vjeri i rad za Allahovu vjeru ograni?en na odre?enu grupu u?enih ljudi, daija, to je tako mi Gospodara Kabe velika greka! Svi smo mi, draga bra?o, putnici na jednoj la?i: ako se spasi ova la?a, spasit ?emo se i mi, ali ako potone ova la?a, nastradat ?emo i mi, kako se spominje u Sahihu imama Buharije u hadisu En-Nu'mana b. Beira, radijallahu anhu, u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: ''Primjer onoga koji se pridrava Allahovih granica i onoga koji ih naruava poput je primjera ljudi koji plove jednom la?om. Jedni se nalaze na palubi, a drugi u donjem dijelu la?e. Oni koji su se nalazili u donjem dijelu la?e, kada bi oednjeli, odlazili bi do onih na palubi i od njih traili vodu. Tako su jednom rekli: 'Kada bismo mi sebi u naem dijelu napravili otvor, da ne uznemiravamo ove koji su iznad nas.' Tada Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, re?e: ''Kada bi ih pustili da u?ine ono to namjeravaju, svi bi bili upropateni, a da ih uzmu za ruku (i posavjetuju), spasili bi i njih i sebe!Tako i mi svi putujemo na jednoj la?i, ako nastrada la?a, na njoj ?e nastradati i dobri i loi, i 

bogobojazni i razvratnici, a na Sudnjem danu bit ?e proivljeni shodno svojim nijjetima.

Stoga rad za Allahovu vjeru nije samo obaveza u?enih ljudi, daija, ve? je to obaveza svakog muslimana i svake muslimanke koji vole din islam, vole akidu la ilahe illallah! Naalost, mnogi muslimani napravili su razliku, razdvojili su pripadnost islamu od rada za islam. Kako razumjeti tvoju pripadnost islamu bez ikakvog doprinosa islamu?! ?ime objanjava svoju pripadnost islamu? Koliko godina obavlja namaz? Koliko godina dolazi na skupove na kojima se pou?ava erijatsko znanje? Za sve te godine jesi li doao makar s jednim novim ?ovjekom? Jesi li ikoga za sve te godine pozvao u Allahovu vjeru? Jesi li za sve te godine ikada pogledao u svoga komiju koji se okre?e od Allahove vjere pa ga pozvao Allahu, subhanehu ve te'ala? Svima nama je obaveza da radimo za Allahovu vjeru shodno svojim raspoloivim, trenutnim mogu?nostima. Nije obavezno da se popne na minber, niti da sjedi i dri predavanje, ve? na mjestu na kojem se nalazi radi za Allahovu vjeru. Lije?nik si, pa jesi li islam pokazao u svome poslu? U?itelj si, nastavnik, promovira li islam u svome razredu, koli? Radi na odgovornom mjestu, boji li se Allaha u tajnosti i javnosti, obavlja li svoj posao savjesno, pa da oni koji dolaze u kontakt s tobom kau jedni drugima: ''Ovaj ?ovjek je musliman, on se boji Allaha! Ili ne radi nita sve dok ne uzme, direktno ili indirektno, odre?enu svotu imetka?! Ima li islama u naim ivotima? Jesmo li islam posvjedo?ili svojim djelima, radom, ponaanjem i opho?enjem sa drugima, nakon to smo ga posvjedo?ili svojim jezicima?!

Nekoliko prakti?nih koraka na putu rada za Allahovu vjeru

Prvo: U tvojim planovima, programima, brigama mora da se na?e mjesta za Allahovu vjeru. Nemogu?e je da se ?ovjek zalae za neto to ne nosi u svome srcu, u to nije ubije?en. Vjera islam mora pokrenuti tvoje osje?aje, tvoja razmiljanja.

Drugo: Obavezno odvoji nekoliko trenutaka svoga vremena, makar jedan sat u danu, da se podu?ava Allahovoj vjeri pred u?enim ljudima, daijama, kako bi vjeru shvatio na ispravan na?in. Nemogu?e je da se zalae za neto to ne poznaje! Obaveza svakog muslimana je da nau?i osnovne postulate svoje vjere kako bi oboavao Allaha na ispravan na?in. Podu?i se tevhidu i njegovoj sutini, njegovoj vanosti, kao i irku, njegovoj suprotnosti. Podu?i se namazu, ruknovima namaza, propisima namaza, stvarima koje kvare namaz, propisima posta, njegovim adabima i sunnetima, propisima zekata, ako si trgovac, podu?i se propisima trgovine itd. Obavezan si da se podu?i osnovnim pitanjima svoje vjere kako bi ispravno oboavao svoga Gospodara!

Tre?e: Nosi brigu o Allahovoj vjeri i podu?ava se njoj, nakon toga obaveza ti je da ono o ?emu brine i ?emu se podu?ava preto?i u djelo, svoj ivot uskladi s time.

?etvrto: Pozivaj druge u Allahovu vjeru za koju se brine, kojoj se podu?ava i koju u svome ivotu praktikuje. Ovaj nur, ovo svjetlo dostavi do drugih muslimana. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsti?e nas na ovaj emanet kada kae: ''Dostavite od mene, pa makar i jedan ajet! (Buhari) I kae: ''Nije bilo nijednog vjerovjesnika da ga je Allah poslao prije mene a da iz svoga naroda nije imao pomaga?e i prijatelje koji su se drali njegova sunneta i slijedili njegove naredbe! (Muslim) Brate, ne?e biti pomaga? Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, osim kada bude nosio brigu o pozivu u Allahovu vjeru, razmiljao o njoj danju i no?u, u tajnosti i javnosti, kao to je to ?inio i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem!

Brate muslimane, znaj da ?e Allah pomo?i Svoju vjeru, s nama ili bez nas! Pa, ho?e li sjediti i liiti svoju duu ogromnog dobra?! Ustani i natje?i se s vremenom, prije negoli ti do?e Melek smrti i prije nego to se bude kajao u trenutku kada kajanje nikome nita ne?e vrijediti! Sva hvala pripada samo Allahu i neka je salavat i selam na Njegovog poslanika Muhammeda!

Hajruddin Tahir Ahmetovi?,Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...