Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


bioenergijapie: Mr. Hakija Kanuri?

Bioenergija se sa Istoka preselila na Zapad gdje se pokuava odjenuti odorom nauke kako bi je razum modernog ?ovjeka prihvatio. U tu svrhu nazvana je energijom i tuma?i se vibracijama, valovima, elektromagnetnim poljima i sl. Neophodno je pratiti nau?ni put ljudskih znanosti i sa?uvati ?ovje?anstvo od bajki i zabluda. Koristi bioterapija, ako se dese, shvataju se kao kunja od Allaha, ejtansko poigravanje i uljepavanje zablude ili placebo-efekt. Vije?u za fetve pod upravom ejha Abdullaha el-Fekiha postavljeno je pitanje o stavu erijata spram lije?enja bioenergijom, a odgovor je glasio: ''Spomenuto lije?enje energijom, o kojem sam upitan na portalu, zabranjeno je. Nikome nije dozvoljeno da ga koristi. To je jedna vrsta muri?kih obreda prisutnih u zemljama isto?ne Azije...

U prolom broju govorili smo o historijatu i zna?enju reiki bioenergije i ideologiji za koju se vee, a u ovom broju govorit ?emo o na?inu upotrebe bioenergije, prema tvrdnjama bioenergeti?ara, kamuflai kojoj pribjegavaju, eventualnoj koristi bioterapija i na kraju slijedi rezime cjelokupne teme.

Kako se ''konektovati?

Da bismo shvatili kako crpiti bioenergiju i kako ona ''sanira'' ljudske bolesti, pored spoznaje o univerzalnoj ivotnoj energiji, potrebno je razumjeti i druge ''stru?ne'' termine kao to su ''aura'', ''?akra'' i ''inicijacija'', kojima se barata u bioenergetskom argonu. Evo ta o tome govore bioenergeti?ari:

?  ''Aura je energetski omota? oko svih ivih bi?a. U njenom sreditu nalazi se fizi?ko tijelo. Ona je neraskidivo vezana za tijelo, postoji uz njega od trenutka ra?anja sve do fizi?ke smrti. Tijelo i aura su dva podjednako vana elementa koji ?ine ?ovjeka. Tijelo je zgusnuti dio aure koji je potpuno proet njenim energijama. Aura predstavlja na osje?aj, misli i duu. Sastav i funkcioniranje aure svojom sloeno?u prevazilaze mo? ljudskog shvatanja. Njeni glavni zadaci su spoj sa univerzalnom energijom i ostvarivanje fizi?kog, intelektualnog i duhovnog razvoj ?ovjeka. (Pogledati: El-Mezahibu elfelsefijetul-ilhadijetur-ruhijetu ve tatbikatuhalmuasire, Fevz bint Abdullatif Kurdi, st. 34 i webstranica: seminar.rs/ljudska-aura)

?  ''?akre su energetski centri ili spojne ta?ke sa univerzalnom energijom. One zajedno sa energetskim kanalima predstavljaju energetski sklop u auri ?ovjeka. ?akra je aktivni centar koji prima, usvaja i osloba?a ivotnu energiju. Sama rije? ?akra doslovce se prevodi kao kota?, disk ili vrtnja. Nazivaju se i lotosovi cvjetovi. Odnose se na vrte?i konus bioenergije, koja izbija iz glavnog ivca ganglia i iz kraljenice. Takvih je sedam ?akri poredanih u nizu od temelja kraljenice do vrha glave. Prostiru se ispred i iza tijela. Najdonja i najgornja ?akra nalaze se ispod i iznad tijela. Prema nekim isto?nim shva?anjima, ?akre su stupnjevi svijesti, i stanje due. U metafizi?kom konceptu, to su energetska sredita profinjene duhovne snage, koje djeluju na fizi?kom, emocionalnom, misaonom i duhovnom planu. (hr.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakre)Snane tajne ?akri znaju samo isposnici koji se pot?injavaju tekim vjebama putem koji prevazilaze potrebe obi?nog ?ovjeka da bi postigli natprirodne mo?i lije?enja obi?nim dodirom ili dolaze u stanje da ne osje?aju prirodne utjecaje, poput hladno?e, vru?ine i sl. (El-Mezahibu elfelsefijetul-ilhadijetur-ruhijetu ve tatbikatuhalmuasire, Fevz bint Abdullatif Kurdi, str.38.)

?  Inicijacija (opunomo?enje) je metoda kojom se lije?enje bioenergijom prenosi sa u?itelja na u?enika. ''Moe biti neposredna ili na daljinu. Inicijacija je spiritualni doivljaj pri kome u?itelj/majstor reikija odre?enim tehnikama i postupcima otvara duhovne centre (?akre) i energetske kanale u ?ovjeku. Inicijacije se ?esto zovu i uskla?ivanja jer se osoba vibraciono uskla?uje sa frekvencijom reikija. Kao to se podeava stanica na radiju, i ?ist zvuk dobijamo tad kad je ta?no podesimo, tako i reiki moemo provoditi tek kad se sa njim vibraciono uskladimo. Svaka osoba moe provoditi i koristiti reiki energiju kad se inicira. (funy.forumotion.com/ezoterija-i-perapsihologija-f37/reiki-medicina-t73.htm.)''Jedan od na?ina inicijacije je da u?enik sijedi u molitvenom poloaju, a u?itelj u njegovoj auri iznad ?akri crta simbole i izgovara njihovo ime. Prije inicijacije u?eniku su pokazani simboli i dato mu je vrijeme da ih zapamti. Prilikom inicijacije energije svakog simbola silaze i ulaze u u?enikov um i tijelo veu?i se za prikladan simbol u mislima u?enika. Nakon toga kad god u?enik koristi simbol, iste energije koje su nastale prilikom inicijacije se aktiviraju i po?inju te?i. Simboli se mogu aktivirati crtaju?i ih na ruci, vizualiziranjem, izgovaranjem njihovog naziva na glas ili u sebi. Namjera je najbitniji sastojak u aktiviranju i mogu?e ih je aktivirati svjesno, ali samo sa namjerom za koritenje. Nadalje, drugi su mogli jednostavno u?i unutar njih i zamisliti energiju simbola kojeg ele koristiti te tako posti?i pristup bez samog koritenja simbola. (vmagdic.htnet.hr/simboli.htm.)

Dakle, iscjeliteljem se postaje nakon to u?itelj (raniji poznavalac te tehnike) pro?isti energetske kanale i stanice na u?eniku, odstrani od njega negativnu energiju i pou?i ga tajnim simbolima i na?inu prihvatanja i prenoenja univerzalne energije. Nakon toga spreman je lije?iti sebe i druge. Lije?enjem se saniraju devijacije na auri i energetskim kanalima i omogu?ava se novoj pozitivnoj energiji da putem ?akri i energetskih kanala u?e u pacijenta i time duevne i tijelesne neda?e trebaju nestati. Musliman u ovakvo neto ne moe povjerovati, jer nije nau?no dokazano i ne postoje vjerski argumenti koji bi to potvrdili.

Ni nauka nije ''sveta''

Promotori bioenergije ne ele kolidirati lokalnim ubje?enjima, te prema tome nazivaju bioenergiju razli?itim imenima i tuma?e je na na?in koji odgovara ideologiji sredine u kojoj djeluju. Kada djeluju u muslimanskim sredinama, tuma?e je velikom silom koju je Allah stvorio i dao joj veliki utjecaj u naem ivotu, zdravlju, osje?aju, ponaanju i sl. Ponekad je, pak, nazivaju jednostavno bereketom koji ?ini da sve bude kako treba. U sredinama kojima prevladava materijalizam i racionalizam tuma?e je vibracijama i elektromagnetnim poljima koji teku odre?enim kanalima, a poreme?aj u tom toku se odraava tjelesnom ili duevnom bole?u. Pokuavaju?i bioenergiji prona?i znanstvenu podlogu, upotrijebljen je izraz energija koji je poznat i prihvatljiv kod obi?nih ljudi, koji znaju da energije ima raznih vrsta i da se ona pretvara u razli?ite odlike. Nau?na podloga ipak zahtijeva i nau?ne dokaze, od kojih je mogu?nost mjerenja, a poto se bioenergija instrumentalno ne moe mjeriti, tvrdilo se da su talasi te energije izrazito dugi tako da se ne moe konstruirati instrument koji bi ih mjerio. Drugi su opet tvrdili da postoje posebni aparati koji mjere tu energiju i u tu svrhu je ure?aj koji mjeri tjelesnu energiju (bioresonance electrography) ili ure?aj koji mjeri nervne oscilacije, povezan sa bioenergijom. Konstruirani su i posebni ure?aji ''Aura photography i ''Kirlian photography, za koje se tvrdi da slikaju ljudsku auru. Stru?njaci u medicini i fizici znaju da ti ure?aji nemaju veze sa bioenergijom, onakvom kako je tuma?e njeni promotori, nego ti ure?aji pokazuju odre?ene mjere na osnovu promjena u temperaturi, otkucajima 

srca, vlanosti, mirisu i sl. Time se, ustvari, pokualo povezati bioenergiju sa naukom i odvojiti je od vjerskih ubje?enja. (drfouz.com/?p=9.) Ne prihvata se nita za to se tvrdi da je bazirano na objavi sve dok se ne provjeri istinitost prenosioca i ispravnost prenesenog. Tako?er se ne prihvata nita za ta se tvrdi da je bazirano na nauci sve dok ne utvrdimo da odje?a znanja ne krije zabludu. Ruka prohtjeva obukla je rukavice nauke i tako se poigrala sa razumom i uspjela prodrijeti u brojne sredine bez da se kod ljudi probudi sumnja. Me?u nau?nicima, u raznim disciplinama, postoje oni koji usmjeravaju nauku da slui njihovim ubje?enjima, ?ak i ?iste nauke, za koje se vjerovalo da su daleko od svakog poigravanja, nisu se sa?uvale da postanu sredstvo u rukama pokvarenjaka. Prisjetimo se teorije evolucije, ?ija je sva nau?nost samo u podesnosti svojevremeno vladaju?oj ateisti?koj ideji.

Koristi bioenergije

Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: ''Postizanje koristi za koju se smatra da joj uzrok erijatski nije ispravan ponekad se ostvari zbog prijeke potrebe nevoljnika i njegove iskrenosti, ponekad se radi samo o Allahovoj milosti prema njemu, ponekad, pak, to biva isklju?ivo Allahovom odredbom a ne uzrokom, a ponekad to bude samo fitna iskuenje. Kada se postizanje eljenog cilja podudari sa nepropisnim uzrokom, onda je to fitna. Svjesni smo da se ponekad nevjernicima uslia dova, pa padne kia, ostvare pobjedu, budu pomognuti ili im do?e opskrba, uz dove koje upu?uju kod svojih kipova i njima se udobroljavaju. Rekao je Uzvieni Allah: 'Svima njima, i jednima i drugima, dajemo darove Gospodara tvoga; a darovi Gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni' (prijevod zna?enja El-Isra', 20).Uzroci onoga to je Allah odredio su brojni i teko ih je izbrojati. Na stvorenjima je samo da slijede ono s ?ime je Allah poslao poslanike i da znaju da je u tome prosperitet na ovom i budu?em svijetu. (Iktidaus-siratil-mustekim,str. 186.) Desi se da bioterapije ponekad daju pozitivne rezultate, odnosno tjelesne ili duevne koristi. U nau?nim krugovima to se naj?e?e tuma?i takozvanim placebo-efektom, a sa strane erijata postoje i druga tuma?enja, od kojih su:

?  Poznato je da prokleti ejtan uljepava zabludu. Jedan od na?ina uljepavanja zablude je da je prikae korisnom, a ponekad se batilom (neistinom) uistinu i ostvari odre?ena korist. Na to je ukazao Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, rekavi svojoj supruzi, nakon to je osjetila poboljanje u svom oku lije?ivi ga na nepropisan na?in: ''To je ejtansko djelo, napastvuje te svojom rukom, pa kada se lije?i (nepropisno) prestane. Dovoljno ti je da kae kao to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio:'Allahu, otkloni bolest, Gospodaru ljudi, izlije?i, jer Ti lije?i. Nema lijeka bez Tvog. Izlije?i tako da ne ostane bolesti.'''(Biljee Ahmed i Ebu Davud, ejh Albani je hadis ocijenio vjerodostojnim, Sahihu Ebu Davud)

?  Mjerilo koristi kod muslimana nije svedeno samo na ovosvjetsku korist, nego je uskla?eno op?em poimanju ivota na ovom i budu?em svijetu. Dunjalu?ka korist smatra se stvarnom koristi samo ako ne uzrokuje vjersku tetu. Nije sve to u sebi nosi odre?enu ovosvjetsku korist dozvoljeno, jer korist nije parametar prihvatanja i odbacivanja. Mjerilo je Allahov zakon. Ilustracije radi, sihr, koji ponekad definitivno daje traene rezultate i dunjalu?ke koristi, ipak je zabranjen, kao i alkohol i kocka. Okosnica ovog pitanja je razlika izme?u op?e Allahove odredbe (kadera), u koju spada i uzro?no-posljedi?ni zakon, i erijatskog odre?enja. U op?u odredbu ulazi sve, svejedno bilo erijatski dozvoljeno ili ne, bilo Allahu milo ili mrsko, dok u erijatsku odredbu ulazi samo ono to je Allahu drago. Me?utim, erijatska odredba nije isklju?iva i ne ostvaruje se u svakom slu?aju, za razliku od op?e Allahove odredbe koja se neminovno ostvaruje. Rekao je Ibn Tejmijje, rahimehullah (Allah mu se smilovao): ''Stvari koje je Allah odredio univerzalnom odredbom, a On ih ne voli niti je njima zadovoljan, u njima je iskuenje nekim Njegovim stvorenjima. Od tih stvari su i zabranjeni uzroci koji donose odre?ene koristi, a prihvatanje tih uzroka neminovno vodi Njegovoj kazni i srdbi. (Iktidaus-siratil-mustekim,str. 224.)

?  Zatim, da bi se potvrdila korist odre?ene pojave neophodno je slijediti nau?nu metodu i precizno razumjeti zakon o uzrocima. Puko podudaranje, koje se desi pri postizanju koristi uz odre?eni uzrok, nije dovoljno za konstataciju da je to njen uzrok, jer uzroci su brojni i viestrani. Poznato je da nau?na metoda po?inje promatranjem i zapaanjem pojava. Zatim se na osnovu promatranja donesu pretpostavke. Zatim se pretpostavke ispituju, testiraju i provjeravaju. Pretpostavke koje ne daju fiksne rezultate odbacuju se, a prihvata se samo pretpostavka koja daje rezultate koji se konstantno ponavljaju. Ukoliko nijedna pretpostavka ne daje traene rezultate, teorija ostaje nedokazana ili se ponitava. Primijenimo li ovo pravilo na lije?enje bioenergijom, vidjet ?emo da su rezultati nestabilni i raznoliki, te da se seansa bioenergeti?ara ne moe tretirati uzrokom koristi.

Zaklju?ak

?  Bioenergija se temelji na filozofskoj doktrini o poimanju svijeta i njegovom nastanku. Ta energija je metafizi?ka i nau?no je neobjanjiva i neprihva?ena.

?  Prevladavaju?e religije zemalja Dalekog istoka, kod kojih se prvi put pojavilo lije?enje bioenergijom, vjeruju u spiritualno i nisu ?isti materijalisti koji pori?u sve to je neosjetilno poput dananjih materijalisti?kih shvatanja. Pokuavali su protuma?iti oblike ivota i snage koji ukazuju na postojanje ne?eg mimo fizi?kog-materijalnog svijeta. U isto vrijeme oni su nevjernici u poslanice i nemaju nebeskih objava. Ne priznaju postojanje Boga koji stvara ta eli, odabire i opisuje se svim atributima savrenstva, kao to to islam jasno naglaava. Ne poznaju svijet ejtana, dinna i meleka. Vjeruju u ono to im njihovi vra?evi kau ili to razumom doku?e, a razum je nemo?an kada se radi o gajbu. Pretpostavili su da postoji op?a energija koja se podijelila na dva dijela. Prvi se otjelovio i tako su nastala stvorenja, a drugi je ostao neotjelovljen i to je univerzalna energija, energija ivota ili bioenergija u kojoj svako stvorenje, pa i insan, ima svoj udio.

?  Ta energija se poistovje?uje sa samim Bogom, uzvien je Allah od toga, i pripisuju joj se boanska svojstva, kao to su stvaranje, davanje ivota i njegovo odravanje.

?  Fenomen bioenergije se uklapa u koncept vahdetul-vudud (jedinstvo postojanja) to je sr isto?nja?kih religija i sutina vjere brojnih filozofa kao i sufijskih fanatika.

?  Bioenergija se naziva razli?itim imenima i tuma?i se razli?itim tuma?enjima kako bi se izbjegli konflikti sa sljedbenicima nebeskih religija ili sa materijalistima, a njenu sutinu moemo razumjeti izu?avaju?i religije zemalja u kojima je nastala.

?  Na?in na koji je bioenergija otkrivena, ideologija onih koji su je otkrili i koji je promoviraju, njena sutina, vjerovanje u postojanje aure i ?akri, na?in inicijacije i upotreba simbola, lije?enje na daljinu, komunikacija sa nepoznatim bi?ima sa drugih planeta, sve su tmine jedna iznad druge.

?  Lije?enje bioenergijom bazirano je na vjeri u gajb koja nema uporite u erijatskim izvorima i nau?no je nedokazana i neprihva?ena, a bioenergijske terapije, manje-vie, samo su inicijacija u razne duhovnosti.

?  Bioenergija se sa Istoka preselila na Zapad gdje se pokuava odjenuti odorom nauke kako bi je razum modernog ?ovjeka prihvatio. U tu svrhu nazvana je energijom i tuma?i se vibracijama, valovima, elektromagnetnim poljima i sl. Neophodno je pratiti nau?ni put ljudskih znanosti i sa?uvati ?ovje?anstvo od bajki i zabluda.

?  Koristi bioterapija, ako se dese, shvataju se kao kunja od Allaha, ejtansko poigravanje i uljepavanje zablude ili placebo-efekt.

?  Vije?u za fetve pod upravom ejha Abdullaha el-Fekiha postavljeno je pitanje o stavu erijata spram lije?enja bioenergijom, a odgovor je glasio: ''Spomenuto lije?enje energijom, o kojem sam upitan na portalu, zabranjeno je. Nikome nije dozvoljeno da ga koristi. To je jedna vrsta muri?kih obreda prisutnih u zemljama isto?ne Azije... (Fetva br. 8055, El-Mektebetu-amileh, ili http://islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=8055&Option=FatwaId)

Uzvieni Allah najbolje zna.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA