Subota, JUNE 03, 2023
pitanja

Kako da djeca zavole namaz? Savjeti i preporuke roditeljima


kid_salahPitanje:

Voljela bih da moja djeca zavole namaz, ali oni klanjaju jedan vakat, a nakon toga puno namaza izostave ili zaborave. Ja ih nastojim savjetovati i molim Allaha da ih uputi. Kako ih mogu ohrabriti i pomo?i da zavole namaz?

Odgovor:

Hvaljen neka je Allah.

Prvo:

Nema nikakve sumnje da je namaz veoma bitan, budu?i da je on temelj vjere, uzrok uspjeha i znak bogobojaznosti. Namaz je i prva stvar za koju ?e insan biti pitan na Sudnjem danu; ukoliko on bude ispravan, i ostala ?e djela biti, ali ako bude krnjav, i ostala ?e ?ovjekova djela biti takva.

Nema nikakve sumnje niti da je znak uspjeha i upute trud roditelja koji ele da dijete odgoje na islamski na?in i podu?e ga namazu i vjerovanju u Allaha rije?ju i djelom. Allah, azze we delle, je rekao Svom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem,:  Naredi ?eljadi svojoj da molitvu obavljaju i istraj u tome!Kuran, Ta-Ha, 132

Tj. podsti?i svoju familiju da klanjaju i savjetuj ih da klanjaju i obavezne (farz) i dobrovoljne namaze (nafile). Naredba da se neto u?ini obuhvata i naredbu ?injenja svega onoga bez ?ega se ta stvar ne moe sprovesti, tako da podsticanje na namaz obuhvata i naredbu da se uku?ani podu?e tome ta ?ini namaz ispravnim i stvarima koje ga kvare, i tome ta ga ?ini potpunim. (Tefsir Es-Saadi, str. 517.)

I Allah, azze we delle, je rekao o Svom poslaniku Ismailu, alejhi-s-selam,: I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obe?anje i bio poslanik, vjerovjesnik, i traio je od ?eljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan.

I Allah, azze we delle, savjetuje vjernike: O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje ?uvajte od vatre ?ije ?e gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj ?e se meleki strogi i snani brinuti, koji se onome to im Allah zapovjedi ne?e opirati, i koji ?e ono to im se naredi izvriti. Kuran, Et-Tahrim, 6.

Tj. nare?uj im da ?ine dobro i odvra?aj ih od zlih djela, i ne zanemaruj ih kako ih ne bi Vatra progutala na Sudnjem danu. (Tefsir Ibn Kesir, 5/240)

Ebu Dawud (495) i Ahmed (6650) biljee hadis od Amra ibn uajba koji prenosi od svog oca, a on od svog oca koji je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: Savjetujte vau djecu da klanjaju kad napune sedam godina, i udarite ih ako ne budu obavljali namaz u desetoj godini, i razdvojite ih u krevetima. (ejh Albani je hadis ocijenio kao vjerodostojan (sahih)).

ejh Ibn Baz, rahimehullah, je rekao: O Allahov robe, obrati panju na ?lanove svoje porodice i nemoj ih zanemariti. Mora se puno truditi u njihovom odgajanju. Podsti?i svoje sinove i k?eri da klanjaju s sedam godina, i udari ih ako ne klanjaju s deset godina; lagahnim udarcem kako bi im pomogao u pokornosti Allahu i da se naviknu da obavljaju namaz na vrijeme, te kako bi bili odani Allahovoj vjeri i poznavali istinu, kako se navodi u vjerodostojnom sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Medmu Fetava Ibn Baz (6/46).

Drugo:

to se ti?e na?ina i metoda discipliniranja djece i podu?avanja namazu, moemo ih saeti u slijede?e smjernice:

-        Neophodno je da djeca imaju ivi primjer u svojim roditeljima, i da vide svoga oca i majku kako obavljaju namaz na vrijeme.

-        Otac bi trebao voditi sinove s sobom u damiju na namaz, a majka bi trebala savjetovati k?erke da klanjaju namaz kod ku?e.

-        Roditelji bi trebali objanjavati djeci vanost namaza i da je on stub vjere, bez kojeg nije potpuna ne?ija pripadnost islamu.

-        Djecu treba podsticati da obavljaju namaz na vrijeme, napomenuvi da je Allah obe?ao Dennet kao nagradu za obavljanje namaza: Ebu Dawud (425) biljei hadis od Ubade ibn Samita koji je rekao: Svjedo?im da sam ?uo kako Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kae: Allah, azze we delle, je naredio obavljanje pet dnevnih namaza: ko god ispravno uzme abdest, obavi namaze na vrijeme, ispravno ?ini rukuu i seddu i bude skruen, ima obe?anje od Allaha da ?e mu On oprostiti. A ko god ne bude tako ?inio, nema za njega obe?anja od Allaha; ako bude htio oprostit ?e mu, a ako bude htio, kaznit ?e ga. (Hadis je ejh Albani ocijenio kao vjerodostojan) Pa ko god eli da ima takvo obe?anje od Allaha, neka klanja namaz; a svako onaj kome nije stalo do navedenog obe?anja i eli sebe da izloi Allahovoj srdbi i kazni, neka bude nemaran prema namazu.

-        Roditelji trebaju nastojati iskoristiti svaku priliku kako bi pruili njean i blag savjet, i obezbjediti djeci knjige, audio i video materijal koji govori o namazu i njegovoj vanosti.

-        Roditelji trebaju podsticati djecu da se drue s vrnjacima koji redovno obavljaju namaz, razvijaju?i tako u njima pozitivne motive u natjecanju ka ?injenju dobra i klanjanju.

-        Roditelji trebaju djeci pruiti moralnu i materijalnu podrku, poput davanja poklona, izricanja rije?i pohvale i ohrabrenja, i sl.

-        Roditelji trebaju nastojati slijediti smjernice koje im je dao Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u gore citiranom hadisu od Ebu Dawuda, te podsticati djecu da klanjaju od sedme godine. Ako ne budu klanjali s deset godina, tada ih lagano udariti, uzimaju?i u obzir mudrost po pitanju udaranja djece: lagani udarci se koriste jedino ako je roditelj uvjeren da ?e od toga dijete imati koristi, te biti strog i grub jedino ako to situacija zahtjeva.

-        Ukolio dijete prestane klanjati ili bude nemarno prema namazu, tada se mogu uskratiti panja i beneficije koje je dijete imalo: ovo je vrsta kazne koja je veoma efektna.

-        Roditelji trebaju mnogo doviti i traiti od Allaha da uputi njihovu djecu na Pravi put i da ih u?ini od ?estitih ljudi koji redovno obavljaju namaz. Ovo je jedan od najboljih na?ina u odgoju djece, mada ga mnogi ljudi zanemaruju i potcjenjuju.

-        Roditelji se nikad ne bi trebali umoriti od podsje?anja, savjetovanja i discipliniranja, pa makar dijete ?esto bilo nemarno prema namazu. I roditelji nikad ne bi trebali o?ajavati popitanju djece i njihove upute, jer niko ne zna kada ?e nekome od koristi biti savjet ili lijepa rije?.

A Allah najbolje zna.

Na pitanje odgovorio: Uvaeni ejh Muhammed ibn Salih El-Muneddid

Za Sebil.eu preveo i obradio: Nedim Boti?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA