Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo


ulemaSusreo sam se s vie bra?e muslimana koji su mi govorili razne rune stvari o pojedinim islamskim u?enjacima. Zamolio sam ih da mi prou?e suru El-Fatiha. Ustanovio sam da nisu u stanju da u?e Kuran, ali imaju hrabrosti da kritikuju islamsku ulemu. Na kakav mi to samo na?in slijedimo u?enja islama!

Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao u hadisu kojeg biljei Buhari, a prenosi Osman ibn Affan, radijallahu anh,:

.????? ?? ???? ?????? ? ????

Najbolji od vas je onaj koji nau?i Kuran i druge njemu podu?ava. Hajrukum men tealleme-l-Kurane we allemeh.

Rije?  ?????????  teallem u hadisu dolazi u obliku tekelluf (napor, trud), to zna?i da je osoba uloila napor kako bi nau?ila Kuran, i da je za u?enje Kurana potreban trud i vrijeme. Tako se u Kuranu spominju narodi prije nas koji su se trudili u primjeni Tevrata. Allah, azze we delle, je u Kuranu to spomenuo rije?ima: hummilu-t-Tewrate (u bukvalnom zna?enju: nosili su Tewrat, tj. nare?eno im je da prema Tevratu postupaju i da se na tom putu rtvuju).

Rije? hajrukum spomenuta u hadisu ozna?ava najbolje me?u muslimanima. Ovo nam ukazuje da to da su uspjeh, ?ast, potovanje i slava ovog ummeta u Allahovoj Knjizi.

Nakon to bi neki ?ovjek primio islam u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, prva stvar koju bi nakon vjerovanja u?io jeste Kuran, a nakon toga namaz. Stoga savjetujem svu bra?u i sestre da se, nakon u?enja temelja vjerovanja i na?ina obavljanja namaza, posvete izu?avanju Kurana, i da se ne zamaraju stvarima o kojima nisu kompetentni da govore. Tako mogu natetiti samo sebi, i nikom drugom

Elhamdulillah, zahvalan sam svom u?itelju koji je bio rodom iz Senegala. Kada sam tek primio islam (hafiz Webb je na islam preao prije 20 godina, primj. prev.), on me je zgrabio i rekao mi: Sluaj, nau?i kako da u?i Kuran i u?i arapski jezik. Nemoj svoje vrijeme gubiti razmiljanjem o drugim ljudima i grupama.

Sje?am se da je tada s mnom podijelio neke pri?e o Senegalu, koje ?u i ja sad vama ispri?ati kako bi vidjeli koliki su u?enjaci trud uloili u stjecanju znanja, i gdje smo mi u odnosu na njih

Prvo mi je rekao: U mom rodnom gradu ukoliko bi se neki u?en ?ovjek htio oeniti morao bi prije toga biti hafiz Kurana, klanjati barem jednu teraviju na kojoj bi zavrio hatmu pred dematom, i napamet poznavati Muvettu (kompletnu zbirku hadisa) imama Malika. Naravno da se nama ovo ?ini tekim, jer naalost mnogi od nas imaju problema da nau?e i tedvid, ali ovi kriteriji nam pokazuju kako se u drugim dijelovima svijeta vodi ra?una o stjecanju znanja.

Tada mi je moj u?itelj rekao da je on nau?io napamet Kuran na 10 kiraeta, i to pred svojom sestrom. Rekao je: Moj otac je smatrao da je hifz Kurana napamet neto jednostavno i to se podrazumijeva da znam, pa me nije tome ni u?io. On je bio zauzet podu?avanjem usulu-l-fikhu (metodologiji islamskog prava), arapskog jezika, hadisa i drugih islamskih disciplina.

Otac mi je rekao da ?u pri polaganju hifza, kako bih dobio idazu, dobiti potpuno prazne biljenice. Tada smo dobili rok od dvije sedmice da u te biljenice napiemo ?itav Kuran, od sure El-Fatiha do sure En-Nas, i to samo na osnovu sje?anja, bez ikakve pomo?i. Svaki smo dan morali napisati odre?eni broj stranica i odnijeti ih na pregled kod ejhova. Oni bi pregledali ta smo napisali i ako bismo na?inili SAMO JEDNU POGREKU U ?ITAVOM KURANU, pali bismo ispit. Samo jednu greku. Upitao sam u?itelja: Gdje je tvoja knjiga u koju si zabiljeio Kuran? Odgovorio je: Ne zadrimo je kod sebe. Poklonimo je naem muhaffizu.

I tre?i doga?aj koji mi je spomenuo je vezan za njegovog djeda koji je bio muftija u Senegalu. Jednog dana je kod njega dola skupina mladi?a koji su htjeli da u?e usulu-l-fikh. On ih je odmah odbio. Upitali su ga za razlog. Tad ih je on upitao koliko znaju Kurana napamet. Odgovorie da znaju 12 duzova. On im re?e:Po?nite s Kuranom. Zaboravite na u?enje ne?eg drugog dok ne zavrite Kuran.

Kuran je veoma vaan i ne bismo smjeli biti prema njemu nemarni. Ukoliko imate vremena i na raspolaganju ljude koji vas mogu podu?iti, znajte da ?ete biti odgovorni pred Allahom zato niste htjeli u?iti i niste se trudili. Jedan od mojih u?itelja, Muhammed El-Mehdi iz Egipta je imao obi?aj da nakon sabaha podu?ava 5 predmeta. Prestao sam i?i na njegove ?asove, a on mi je jednog dana priao i rekao mi: Ja ?u na Sudnjem danu protiv tebe svjedo?iti da nisi htio do?i na predavanja. Nakon toga sam ja opet po?eo prisustvovati halkama!

Zato vas pitam, koliko nas eli da budu me?u Allahovim odabranicima?

Izvor: Transkripcija predavanja hafiza Suhejba Webba

Preveo i obradio: Nedim Boti?

akos.baAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...