Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


kaba-736Neki ljudi tvrde da mogu vidjeti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uivo, pa smatraju da je on jo uvijek iv, ili pak dre da je umro, ali da se oni, zbog svoje blizine Uzvienom Allahu, mogu s njime sresti i razgovarati bez posrednika. Bilo kako bilo, od njih se trai da podastru dokaz, ajet, hadis ili konsenzus islamskih u?enjaka da je takvo ta mogu?e. Bave?i se dokazima na koje se pozivaju neki od onih to tvrde da se Poslanik islama moe sresti na ovom svijetu, nali smo da su to obi?ne pri?e, zapisane u nekim knjigama, a u kojima stoji da su neki dobri ljudi vidjeli Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, uivo. I nije nam nepoznato da se iste te pri?e ne mogu uzeti kao dokaz u pogledu pitanja koje se odnosi na gajb, onostrano. Osim toga, postoji mogu?nost da su te iste pri?e izmiljene, odnosno da je neko od tih dobrih ljudi usnio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i pomislio da ga je sreo, odnosno da se ejtan pretvorio u lik sli?an Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, liku, odnosno da se nekome od njih urezalo u svijest da se sreo s Poslanikom islama, a nije, i tako dalje. 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je obi?ni ?ovjek koji je umro kad mu je doao smrti ?as. Allah, delleanuhu, kae: Ti ?e, zacijelo, umrijeti, a i oni ?e, tako?er, pomrijeti... (Ez-Zumer, 30). Imam El-Buhari (3667) zabiljeio je predanje u kojem se kae da se Ebu Bekr, radijallahu anhu, obratio muslimanima nakon Poslanikove smrti: Onaj ko je oboavao Muhammeda, neka zna da je Muhammed umro! A ko je oboavao Allaha pa, Allah je ivi, On ne umire! Ako su ashabi, radijallahu anhum, najblii i najodaniji Poslaniku islama, sallallahu alejhi ve sellem, shvatili da je Resulullah zaista mrtav i da se s njime, na ovom svijetu, vie nikad ne?e sresti na kojem temelju neki ljudi tvrde da se sre?u s Poslanikom i da s njime razgovaraju?! Imam El-Alusi, u tefsiru Ruhul-meani, 22/38, 39, kae sljede?e: Nekim prvacima iz redova sufija, onima to padaju u zanos, pripisuje se da su se susreli s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, nakon njegove smrti i traili od njega stanovita rjeenja; ne znamo da se takvo ta dogodilo bilo kome od ashaba. Nakon Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, smrti, ashabi su se razili u pogledu mnogih vjerskih i svjetovnih pitanja, i niko od njih nije kazao da se susreo s Poslanikom islama i saznao od njega rjeenje za odre?eni problem. To pogotovu nisu kazali Ebu Bekr i Alija, kojima se pripisuje ve?ina sufija koji tvrde da su vidjeli Poslanika nakon njegove smrti. ejh Ibn Baz, rahimehullah, u djelu Medmuu fetava, 3/181-183, rekao je: Nuno poznata stvar u vjeri islamu, na osnovu erijatskih dokaza, jest to da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne moe nalaziti na vie mjesta, ve? je njegovo tijelo u kaburu, u Medini, a dua u dennetu (...). Protivna je svakoj logici i sasvim neutemeljena tvrdnja nekih sufija da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poznaje gajb i da prisustvuje njihovim skupovima, mevludima, i tome sli?no. Oni u tome i jesu zalutali zbog toga to ne poznaju ?asni Kuran, ni sunnet, ni vjerovanje dobrih generacija. Molimo Svemogu?eg Allaha da nas sa?uva onoga ?ime je iskuao sufije i da nas uputi na Pravi put. Allah je blizu i usliava dove. Mogu?nost da ?ovjek susretne Boijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon njegove smrti, isklju?ili su brojni islamski u?enjaci: hafiz Ibn Hader el-Askalani, Ibn Kesir, Es-Sehavi, ejhul-islam Ibn Tejmijja, imam El-Kurtubi, Es-Sanani, Mulla Ali Kari...

Onoga ko kae da se moe susresti s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na ovom svijetu, Iblis ?e moda toliko zavesti, pa ?e tvrditi da se meleki pretvaraju u njegov lik, moda ?e se obra?ati mrtvima za svoje potrebe, moda ?e se baviti zapisima, a takav ?ovjek nije musliman jer ?ini djela koja ga izvode iz vjere islama, a koja se ne mogu opravdati neznanjem.

prof.Abdurahman Kuduzovi?


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...