Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


paradise_i Kada u?e, u?init ?e mu se da se Dennet napunio. Pomislit ?e da u Dennetu vie nema mjesta za njega, da su ga popunili narodi koji su ga pretekli, da su svi dennetski dvorci ve? zauzeti, da su se sve hurije ve? poudale, pa ?e re?i: Gospodaru moj, ta sad kad su ve? svi nastanili svoje dvore i uzeli ono to ih je sljedovalo? Zatim ?e mu se Uzvieni Allah obratiti: O sine Ademov, ta te moe zadovoljiti od Mene? Je li ti dovoljno da ima onoliko koliko je imao kralj od dunjalu?kih kraljeva? Kralj od kraljeva dunjaluka, pomislit ?e rob, a zatim ?e re?i: Zadovoljan sam, Gospodaru! Allah ?e mu na to re?i: Toliko je tvoje, i jo toliko, i jo toliko, i jo toliko, i jo toliko, i jo toliko pet puta  Nakon petog puta rob ?e re?i: Zadovoljan sam, Gospodaru! Zatim ?e Uzvieni Allah re?i: Sve je to tvoje i jo deset puta toliko i tvoje je sve to ti dua poeli, i sve to ti se oku svidi. Allah, azze ve delle, zatim ?e re?i: Zaeli robe Moj, zaeli, ta jo eli? On ?e traiti govore?i: Gospodaru moj, ho?u to i to Allah ?e mu re?i: To je tvoje Rob ?e nastaviti: elim to i to Allah ?e re?i: To je tvoje Rob ?e dalje nastaviti: elim to i to, a Allah ?e re?i: To je tvoje.. Kada izrekne sve elje (kojih se mogao sjetiti), Allah ?e mu re?i: A zar ne eli to i to?

Oni nestrpljivi za Dennetom imaju svoje tajne koje ne poznaje niko drugi osim njihovog Gospodara, a ovo je samo dio onoga to se saznalo o njima i djeli?i njihovih tajni...

U Sahihu imama Muslima, od Abdullaha ibn Mesuda i Mugire ibn ubeta, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Zaista je Musa, alejhis-selam, upitao svoga Gospodara: Gospodaru moj, ko je najmanjeg stepena u Dennetu? Allah Uzvieni obavijestio ga je o ?ovjeku koji ?e posljednji u?i u Dennet. To je ?ovjek koji ?e prelaziti preko Sirata pa ?e malo posrnuti... pa ?e ga malo vatra ope?i, pa kada pre?e preko vatre, okrenut ?e se ka njoj i kazati: Uzvien neka je Onaj koji me spasio od tebe! Zaista me Allah opskrbio ne?im ?ime nije opskrbio nikog od drevnih naroda niti od onih kasnijih. Tada ?e sjesti na ivicu Dehennema, a zaista se spasio od njega. Mislit ?e da nikom od ljudi nije data ve?a nagrada od onoga to je njemu dato.

Pa, on se spasio od Vatre! Sjede?i tako, ugledat ?e drvo koje se visoko vinulo. Kada ga ugleda, re?i ?e: Gospodaru moj, stavi me pod ono drvo da se sakrijem u njegov hlad i napijem vode ispod njega... Zatim ?e Allah, tebareke ve teala, re?i: O sine Ademov, ako ti to dadnem, ho?e li mi vie ita traiti? Rob re?e: Ne, moj Gospodaru, pa ?e obe?ati da osim tog drveta ne?e traiti nita vie... Allah ?e mu dati to to je traio i staviti ga u hlad pod ono drvo, znaju?i da je vidio ono zbog ?ega se ne moe strpjeti. Sjede?i pod tim drvetom, ugledat ?e drvo koje je bolje od prvog drveta, pa ?e re?i: Gospodaru moj, stavi me pod ono drugo drvo da se sakrijem u njegov hlad i napijem vode ispod njega... A, tako mi Tvoje snage i uzvienosti, nita Ti vie ne?u traiti poslije toga...

Potom ?e Allah, azze ve delle, re?i: O sine Ademov, a zar mi nisi obe?ao da poslije ovog drveta ne?e vie nita traiti? ?ovjek odgovori: Gospodaru moj, tako mi Tvoje snage i uzvienosti, nikada nita vie ne?u traiti... Pa ?e mu Allah dozvoliti da trai i opravdati ga, jer On, tebareke ve teala, zna da je to neto na ?emu se ?ovjek ne moe strpjeti, te mu Allah ispuni i drugu elju: stavio ga je pod drugo, ve?e drvo u ?ijem hladu je boravio i ?iju je vodu pio... Sjede?i tako neko vrijeme, ugledao je tre?e drvo, jos ve?e i jo ljepe, koje je bilo pored vrata Denneta. Ovo drvo je bilo bolje od prva dva. Pokuao se ?ovjek strpiti, ali nije izdrao, te je rekao: Gospodaru moj, stavi me pod ono tre?e drvo da se sakrijem u njegov hlad i napijem vode ispod njega... A, tako mi Tvoje snage i uzvienosti, nita Ti vie ne?u traiti poslije toga... Na to ?e Allah, azze ve delle, re?i: O sine Ademov, ne?u te iznevjeriti, ali zar Mi nisi obe?ao da ne?e vie nita traiti?

?ovjek ?e re?i: Jesam, Gospodaru moj, ali jo ovo, i nita Ti vie ne?u traiti. Uzvieni Allah ?e ga opravdati i dati mu ono to je traio... Sjest ?e ispod ovog drveta kraj Dennetskih vrata... Sada ve? ?uje glasove stanovnika Denneta i sve blagodati u kojima uivaju, sre?u, zadovoljstvo... utjet ?e onoliko koliko je Allah elio da uti, a zatim, kad vie ne bude mogao izdrati, re?i ?e: Gospodaru, Gospodaru, uvedi me u Dennet! Allah, azze ?e delle, Onaj ?ije su riznice nebesa i Zemlje, re?i ?e mu: O robe Moj, u?i u Dennet! Kada u?e, u?init ?e mu se da se Dennet napunio. Pomislit ?e da u Dennetu vie nema mjesta za njega, da su ga popunili narodi koji su ga pretekli, da su svi dennetski dvorci ve? zauzeti, da su se sve hurije ve? poudale, pa ?e re?i: Gospodaru moj, ta sad kad su ve? svi nastanili svoje dvore i uzeli ono to ih je sljedovalo? Zatim ?e mu se Uzvieni Allah obratiti: O sine Ademov, ta te moe zadovoljiti od Mene? Je li ti dovoljno da ima onoliko koliko je imao kralj od dunjalu?kih kraljeva? Kralj od kraljeva dunjaluka, pomislit ?e rob, a zatim ?e re?i: Zadovoljan sam, Gospodaru!

Allah ?e mu na to re?i: Toliko je tvoje, i jo toliko, i jo toliko, i jo toliko, i jo toliko, i jo toliko... pet puta...  Nakon petog puta rob ?e re?i: Zadovoljan sam, Gospodaru! Zatim ?e Uzvieni Allah re?i: Sve je to tvoje i jo deset puta toliko... i tvoje je sve to ti dua poeli, i sve to ti se oku svidi. Allah, azze ve delle, zatim ?e re?i: Zaeli robe Moj, zaeli, ta jo eli? On ?e traiti govore?i: Gospodaru moj, ho?u to i to... Allah ?e mu re?i: To je tvoje... Rob ?e nastaviti: elim to i to... Allah ?e re?i: To je tvoje... Rob ?e dalje nastaviti: elim to i to..., a Allah ?e re?i: To je tvoje.. Kada izrekne sve elje (kojih se mogao sjetiti), Allah ?e mu re?i: A zar ne eli to i to?

Pogledaj, brate moj i sestro, kolika je milost Onoga koji je od milostivih Najmilostiviji! Napominje Svoga roba kakvih jo ima blagodati kojih se nije sjetio!

Svevinji Allah re?i ?e: A zar ne eli to i to? Rob ?e odgovoriti: elim, Gospodaru moj. Allah ?e re?i: Tvoje je! Allah ?e zatim re?i: A zar ne eli ovo? Trai od Mene to i to... Pa ?e mu Allah dati sve to zaeli, a zatim mu dozvoliti da u?e u svoje dvorce i ku?e. Kada u?e, do?i ?e mu njegove dvije supruge hurije govore?i mu: Hvala Allahu koji te je oivio za nas i nas oivio za tebe! Gledat ?e rob bogatstvo koje mu je dato, a zatim ?e re?i: Tako mi Allaha, nikom od blagodati nije dato ovoliko koliko je dato meni... To je ?ovjek sa najmanjom deredom u Dennetu!

Kada je ovo ?uo Musa, a on je pitao Gospodara o ?ovjeku koji ?e imati najmanju deredu u Dennetu, upitao je: Gospodaru moj, pa ko je ?ovjek koji ?e biti na najve?em stepenu Denneta? Allah, tebareke ve teala, re?e: Oni, o Musa, ?ija je plemenitost usa?ena Mojom rukom i Ja sam je zape?atio. Nije vidjelo oko, niti je uho ?ulo, niti ?e pomisliti ljudsko srce... Kae Allah u Svojoj plemenitoj Knjizi: Najplemenitiji kod Allaha je onaj koji Ga se najvie boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno nita. Neka je slava Allahu Uzvienom!

Pripremio: Haris He?imovi? (student na univerzitet Ummul-Kurra u Mekki)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...