Četvrtak, JUNE 13, 2024
tekstovi_logo

Ukradeno nau?no blago islamske civilizacije


naukaU vremenu kada su islam i muslimani izloeni ismijavanju i napadima sa svih strana, i kada se zaboravlja muslimanski doprinos globalnoj nauci i batini, govor bive izvrne direktorice kompanije Hewlett-Packard, Carly Fiorine, rijedak je pozitivni primjer koji potvr?uje nemjerljivu ulogu islama i muslimana u irenju svjetla nauke i dobra u mra?nim vremenima ljudske historije. Posluajmo njene rije?i:

Neko? je postojala civilizacija koja je bila najve?a na svijetu. Bila je u stanju da formira kontinentalnu super-dravu koja se protezala od jednog okeana do drugog i od sjevernih podneblja do tropskih oblasti i pustinja. U okviru njene vlasti, ivjelo je stotine miliona ljudi razli?itih vjera i etni?kih skupina.

Jedan od njenih jezika postao je univerzalni jezik ve?eg dijela svijeta, most izme?u naroda vie stotina zemalja. Njene su vojske bile sastavljene od ljudi mnogih nacionalnosti, a njena je vojna zatita omogu?ila nivo mira i prosperiteta koji nikada prije nije bio poznat u historiji ?ovje?anstva. Doseg trgovine ove civilizacije protezao se od Latinske Amerike do Kine i svugdje izme?u.

Vie od i?ega, ovu su civilizaciju pokretali izumi. Njezini su arhitekti dizajnirali zgrade koje prkose gravitaciji. Njeni su matemati?ari izumili algebru i algoritme koji ?e omogu?iti izgradnju ra?unara i formiranje enkripcije. Njeni su lije?nici ispitivali ljudsko tijelo i pronali nove lijekove za bolesti. Njeni su astronomi posmatrali nebeski svod, dali imena zvijezdama i sazvije?ima i utrli put za svemirska putovanja i istraivanja.

Njezini su pisci ispisali hiljade pri?a o hrabrosti, ljubavi i ?aroliji. Njeni su pjesnici pisali o ljubavi, kad su drugi prije njih bili previe ogrezli u strahu ?ak i da misle o takvim stvarima.

Kada su se ostali narodi bojali ideja, ova je civilizacija napredovala na njihovim temeljima i odravala ih u ivotu. Kad je cenzura zaprijetila da ?e izbrisati znanje prolih generacija, ova ga je civilizacija sa?uvala i prenijela na druge.

Dok savremena zapadna civilizacija dijeli mnoge od navedenih osobina, civilizacija o kojoj govorim je islamski svijet od 800. do 1600. godine koji je uklju?ivao Osmansko carstvo i tronove Bagdada, Damaska i Kaira, i takve prosvijetljene vladare poput Sulejmana Veli?anstvenog.

Iako ?esto nismo svjesni nae zaduenosti ovoj drugoj civilizaciji, njeni darovi ?ine vrlo velik dio nae batine. Tehnoloka industrija ne bi uop?e postojala bez doprinosa arapskih matemati?ara. Takvi lideri poput Sulejmana doprinijeli su naim pojmovima tolerancije i gra?anskog vo?stva.

I, moda, moemo nau?iti lekciju iz njegovog primjera: to je bilo vo?stvo utemeljeno na meritokratiji (Meritokratija je vo?stvo zasnovano na zaslugama, talentu, vjetini, inteligenciji, a ne na naslije?u [aristokratija], bogatstvu [plutokratija] ili volji ve?ine [demokratija]. To je politi?ka filozofija po kojoj se vlast daje ljudima sa zaslugama, kompetencijom, dostignu?ima i mogu?nostima koje su provjerene ispitima ili demonstracijama vjetine. [Op. prevodioca]), a ne na nasljedstvu. Vo?stvo koje je koristilo pune mogu?nosti vrlo raznolikog stanovnitva, a koje je uklju?ivalo kr?anske, islamske i jevrejske tradicije. Ova vrsta prosvijetljenog liderstva koje je njegovalo kulturu, odrivost, raznolikost i hrabrost dovela je do 800 godina izuma i prosperiteta.

U mra?nim i ozbiljnim vremenima poput dananjih, vie nego ikada moramo potvrditi svoju predanost izgradnji drutva i institucija koje tee toj vrsti veli?ine. Vie nego ikada, moramo svoju panju usmjeriti na vanost vo?stva odvana djela i izrazito li?ne odlike predvodnika. (Izvor: Govor Carly Fiorine, bive izvrne direktorice kompanije Hewlett-Packard: Tehnologija, biznis i na na?in ivota; ta je sljede?e?, odran u Minneapolisu, 26. 9. 2001. Cijeli tekst moe se prona?i na oficijelnom portalu kompanije HP.)

(Link: hp.com/hpinfo/execteam/speeches/fiorina/minnesota01.html)

Zato su muslimani nazadovali?

Pitanje koje nam se logi?no name?e glasi: Kako su muslimani dospjeli na niski nivo na kojem su danas, kad vidimo da su ?ak i zapadni nau?nici oduevljeni snagom i ljepotom islama? Sasvim je jasno da ne postoji nedostatak inteligencije ili talenta u islamskom svijetu. Naprotiv, muslimani su i van svojih mati?nih zemalja lideri u mnogim podru?jima, pa ?ak i u zapadnim zemljama. Ukoliko blie osmotrimo ovo pitanje, moemo ustvrditi da su muslimani izgubili svoje visoko mjesto u svijetu onog momenta kada su islam sveli samo na oblast li?nih problema. Prethodno opisano slavno doba islama koje opisuje Carly Fiorina briljiralo je u vremenu kada je islam implementiran na svim nivoima drutva. Za napredak jednog drutva bitno je da sistem podrava i podsti?e talenat i trud, za razliku od onoga to se doga?a danas u muslimanskom svijetu. Istinski islamski sistem jeste onaj u kojem islam ima vode?u ulogu. Nije bilo bitno da li ste arapskog ili perzijskog porijekla, bivi crni rob ili ena svi su bili jednaki pred zakonom i svi su imali jednaku priliku ostvariti svoj potencijal na temelju vlastitih sposobnosti. Djeci je od samog po?etka pruano ispravno obrazovanje te su s ljubavlju podu?avana razumijevanju svijeta, koji nam je Allah, azze ve delle, povjerio na ?uvanje. Razvili su ekoloki prihvatljive tehnologije koje je finansirala i podravala sama drava. U?itelji, koji su igrali tako vanu ulogu u podizanju mladog narataja, bili su visoko pla?eni profesionalci. Nau?nicima, izumiteljima, piscima, pruani su ohrabrenje i finansijske nagrade.

Zato smo zaboravili islamsku historiju?

U sadanjosti, islam je stavljen u drugi plan. U doba kada su muslimani bili dio hilafeta i njihova otkri?a smatrana pionirskim, drava je sprovodila islam na svim poljima, uklju?uju?i i unutranju politiku, me?unarodne odnose, privredu, politiku, socijalni sistem i obrazovanje. Muslimanske je nau?nike ka otkri?ima vodila elja za razumijevanjem sistema koji nam je Allah u?inio dostupnim i vidljivim. Prenosi se da je muslimanski matemati?ar El-Debr izumio algebru, jer je elio istraiti i razumjeti propise nasljednog prava opisane u Kuranu.

Danas u BiH i irom svijeta djeca u?e o Galileju, Newtonu i Einsteinu, a skoro se nikako ne spominju istaknute li?nosti islamske historije. Rijetko se u kolama spominju imena velikana iz prvih zlatnih generacija muslimana, po?evi od ?asnih ashaba, radijallahu anhum, pa do tabiina, sve velikan do velikana, kojima toliko dugujemo, a tako ih se slabo sje?amo Rijetkost je da naa djeca znaju da su muslimani bili prvi koji su donijeli papir iz Kine, i da su upravo muslimani ovu isprva umjetni?ku formu pretvorili u veliku industriju. Muslimanska proizvodnja papira utrla je put ka revoluciji tampe i dananjoj industriji printanih medija i knjievnih publikacija.

Suprotno uvrijeenom miljenju, Ibn En-Nefis iz Damaska??, arapski muslimanski lije?nik iz trinaestog stolje?a, prvi je koji je pojasnio osnovne principe moderne teorije plu?ne cirkulacije, gotovo 350 godina prije Sir Williama Harveyja Kenta (Engleska) kojem se pogreno pripisuju zasluge za to otkri?e.

Cristopher Columbo oslanjao se na muslimanske karte, a vjerovatno ?ak i nauti?are prilikom otkrivanja Amerike. Svoj uspjeh u Indijskom okeanu Magellan u potpunosti duguje Ibn Madidovom vo?stvu i nauti?koj zaostavtini. Naalost, dopustili smo da naa bogata i neusporediva batina bude pokopana u pijesku vremena. Jo je poraznije da, kao pojedinci i kao narod, ali je jo vanije i islamski svijet, ne crpimo snagu i ne uzimamo pouke iz jedinstvenog intelektualnog vrela koje su nam ostavili nai preci.

Vrijeme je da okrenemo novu stranicu u naim ivotima, da vratimo poljuljano samopotovanje i samopouzdanje, da pre?emo s rije?i na djela. Osim toga, moramo razumjeti i podsje?ati se na uzroke sunovrata naeg ummeta i raditi slono na njegovom uzdizanju. Uloimo napor i ne alimo trud da muslimani i islam jo jednom postanu predvodnici nau?nog, privrednog i kulturnog preporoda u cijelom svijetu, kao to su to neko? bili. A nema snage niti mo?i mimo Allahove snage i mo?i!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA