Utorak, JUNE 18, 2024
pokajnici_logo

MAURICE BUCAILLE: ?OVJEK KOJI JE PRIHVATIO ISLAM NA RUKAMA MUMIJE FARAONA


mauriceKo je Muris Bukai? Zna li ta je uradio Muris Bukai?

On je miris Francuske i njen blistavi znak. Njegovi roditelji su francuzi. Odrastao je, kao i njegova porodica, u kr?anstvu. Kada je zavrio srednju kolu upisao je medicinske studije na francuskom univerzitetu. Bio je jedan od najboljih studenata i kao takav diplomirao. Njegovo stanje je napredovalo sve dotle da je postao naj?uveniji i najvetiji hirurg za kog je znala moderna Francuska. U njegovoj hirukoj struci postoji  jedna ?udna pri?a koja je preobrazila  i u potpunosti izmijenila njegov ivot..!

Poznato je da od svih drava Francuska  pridaje najve?u zainteresovanost za arheologiju i  batinu. U vrijeme vladavine socijajalisti?kog presjednika francuske Fransoa Miterana (na vlast doao 1981 g.) Francuska je od Egipta, krajem osamdesetih, zatraila da ugosti mumiju (egipatskog faraona) u Francuskoj radi arheolokih istraivanja i pregleda. Preneeno je tijelo najve?eg taguta za kog je znao Egipat Na aerodrumu je doao presjednik Francuske sa njegovim ministrima  i najve?im dravnim zvani?nicima. Kada se spustio avion do?ekali su egipatskog faraona kraljevskim do?ekom, kao da je jo iv..! Kao da jo uvijek vi?e na stanovnike Egipta ja sam va najve?i gospodar..!

Kada je zavren kraljevski do?ek egipatskom faraonu u Francuskoj, mumija i tagut je poneen povorkom  kojoj nije manjkalo toplog do?eka i smjeten u posebnom paviljonu francuskog arheolokog centra. Tu ?e najve?i francuski arheolozi i hirurzi po?eti sa anatomskim studijama ove mumije i otkri?ima njenih tajni. Vo?a hirurga i glavni zadueni za studiranje faraonske mumije bio je upravo Muris Bukai.

Terapeuti su bili zainteresirani za restauraciju mumije, dok je interesovanje vo?e (Murisa ) bilo potpuno druga?ije. On se trudio da otkrije kako je faraon umro. Kasno u no? izale su kona?ne analize. So koja se nalazila unutar njegovog tijela bila je o?iti dokaz da je umro kao utopljenik i da je njegovo tijelo prona?eno u moru odmah nakon utapanja, a zatim je brzo mumizirano da bi bilo o?uvano.  Ali, postoji neto ?udno sto mistifikuje, kako je ovo tijelo ostalo za razliku od drugih mumija bolje sa?uvano i ako je izva?eno iz mora.

Muris Bukai je pisao kona?ni izvetaj o onom to je on mislio da je novo otkri?e u spaavanju faraonovog tijela iz mora i njegovog mumiziranja odmah nakon toga. Neko mu je apnuo govoreci Ne uri muslimani pri?aju o utapanju ove mumije. On je snano osudio ovu vijest koja ga je za?udila. Ne moe se do?i do ovakvog otkri?a bez savremene nauke i savremenih ra?unarskih ure?aja visoke preciznosti. Neko od njih mu re?e da Kuran u kog vjeruju muslimani spominje pri?u o njegovom utapanju i o o?uvanju njegovog tijela nakon toga. Ostao je zapanjen, potpuno se zbunio, po?eo se pitati  Kako ovo moe biti? Ova mumija je u osnovi otkrivena 1898 god. tj. prije stotinu godina priblino. Kako da shvati ovo? Ukupno ?ovje?anstvo, ne samo Arapi, nita nisu znali o balzamiranju tijela starih egip?ana, da bi bila sa?uvana, do samo prije nekoliko decenija.

Sjeo je Muris Bukai jedne ve?eri blizu faraonova tijela, paljivo razmiljaju?i o onome to mu je njegov drug apnuo, da knjiga muslimana (Kuran) govori o izbavljenju ovog tijela nakon utapanja. Dok njihova Biblija (Indil Matej i Luka) pri?a samo o potopu faraona tokom potjere za Musaom a.s. bez ikakvog spominjanja sudbine njegovog tijela. Zatim je rekao sebi Ima li smisla da je ova mumija predamnom egipatski faraon koji je jurio Musaa? Ima li smisla da je njihov Muhammed znao ovo prije vie od hiljadu godina, a ja sam tek sada saznao?  Muris nije mogao da spava. Traio je da mu donesu Tevrat, uzeo je ?itati poglavlje (dolazak) iz Tevrata i govor I voda se vratila i prekrila kola i konjanika i cijelu faraonovu vojsku koja je iza njih usla u more, od njih nije ostao niti jedan.  Muris ponovo ostaje zbunjen, jer ni Tevrat ne govori o spaenju ovog tijela i njegovom o?uvanju.

Nakon sto je zavrena terapija faraonovog tijela i restauracija Francuska je vratila Egiptu ovu mumiju u luksuznom staklenom kov?egu koji prili?i faraonu. Ali Muris nije bio zadovoljan, i savjest mu se nije mirila od kad ga je potresla vijest o kojoj govore muslimani o o?uvanju ovog tijela. Sakupio je stvari i odlu?io da otputuje u Saudijsku Arabiju da prisustvuje medicinskoj konferenciji na kojoj ?e biti prisutni svi istaknuti muslimanski anatomi?ari. Tamo je prvi puta govorio sa njima o tome sta je otkrio na spaenom faraonovom tijelu nakon potopa. Jedan od njih je ustao, otvorio mu Kuran, i po?eo mu ?itati govor Uzvienog Danas ?emo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio pou?an primjer onima poslije tebe, ali mnogi su ravnoduni prema nasim poukama. Junus 92. Ajet je na njemu ostavio snaan trag  Dua ga je natjerala da istupi ispred prisutnih i deru?i se gromkim glasom povi?e Ve? sam prihvatio Islam i povjerovao u ovaj Kuran!

 

Vratio se Muris Bukai u Francusku  druga?ijeg lica nego to je otiao. Proveo je deset godina bez pasla koji bi ga zauzeo, osim studiranja kompatibilnosti novootkrivenih nau?nih ?injenica sa Kuran i Kerimom. Istraivao je i o jednoj nau?noj kontradiktornosti  u odnosu na ono o ?emu govori Kuran da bi ga to dovelo do rezultata sadranog u govoru Uzvienog  La joj je strana (knjizi Kuranu), bilo s koje strane, ona je Objava od mudrog i hvale dostojnog. Fussilet 42.

Rezultat svih ovih godina koje je proveo Muris bio je takav da je napisao knjigu o Kuran i Kerimu, koja je potresla sve zapadne zemlje i njihove nau?enjake. Naslov knjige bio je Kuran, Tevrat, Indil i nauka. To je studija svetih knjiga u svjetlu savremenih znanja. ta je napravila ova knjiga? Prvo njeno izdanje nestalo je u svim knjiarama. Zatim je ponovljeno njeno tampanje u sto hiljada primjeraka, nakon sto je prevedena sa maternjeg jezika (Francuskog) na arapskom, engleskom, indoneiskom, persiskom, sprpsko-hrvatskom, turskom, ordonskom, nemackom

Rairila se u svim knjiarama istoka i zapada. Mogao si je na?i u rukama bilo kog egipatskog ili marokanskog mladi?a,u zemljama zaliva i u Americi. Svaki od njih mogao je iskoristiti ovu knjigu da uti?e na djevojku s  kojom eli da se drui. Ovo je najbolja knjiga koja je moze preobratiti iz hri?anstva i jevrejstva u jedno?u Islama i njegovu savrenost.

Bilo je i onih kojima je Allah prekrio njihova srca i vid koprenom, od kr?ana i jevreja, koji su se trudili da uzvrate na ovu knjigu. Nisu napisali nista osim iznoenja rasprave i o?ajni?kih pokuaja koje im diktiraju ejtanski doaptaji. Poslednji od njih bio je William Campbell u svojoj knjizi Kuran i Biblija u svjetlu historije i nauke. Iao je na istoku i zapadu,  ali na kraju nije uspio ostvariti nita.

Ali ono to je zanimljivije od ovoga jeste da su neki zapadni nau?nici po?eli pripremati odgovor na ovu knjigu, pa kada bi se upustio vie u njeno ?itanje, potpuno bi se zadubio u njoj, nakon ?ega bi izgovorio ehadet i preao na kraju u Islam. Neka je hvala Allahu s ?ijom blagodati se upotpunjuju dobra djela.

Kae Muris u uvodu svoje knjige: Na po?etku, pod uticajem ovih nau?nih aspekata po kojima je Kuran jedinstven, bio sam jako iznena?en. Nisam nikada ni zamiljao da ?u otkriti toliki broj raznovrsnih, ozbiljnih tema sa ovoliko preciznosti i da budu u potpunosti u skladu sa savremenom naukom. One su bile u tekstu Kurana jo prije 13 vjekova.

Uvaena i potovana gospodo!

Ne nalazimo komentara na ovom faraonovom ostatku osim to nas podse?a na rije?i Uzvienog A zato oni ne razmisle o Kuranu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu nali mnoge protivrje?nosti. Nisa 82.

Da, vallahi, da je od nekog drugog, a ne od Allaha, nebi se obistinio govor Uzvienog na slu?aju faraonaDanas cemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio pou?an primjer onima poslije tebe. Ovaj ajet je bio jasan boanski dokaz na faraonovom tijelu. Ovaj ajet oivio je Islam u Murisovom srcu!

Preveo sa arapskog,
Read ef. Dautovi?, imam Vezirove damije u GusinjuAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...