Ponedjeljak, JUNE 27, 2022
pitanja

Uvjetovanje mlade pri udaji


brak_3Pitanje

Moj sin ho?e da se eni i njegova izabranica ve? sada, u toku zaruka, uvjetuje da ne?e da ivi sa nama (ocem i majkom) iako nam je ku?a prostrana i komotna dovoljno. Ona uvjetuje da ne?e da ima brigu oko nas pod starost, to se podrazumijeva ako bi ostali sa nama. Da li je to njoj dozvoljeno?

Odgovor

Svaka zahvala pripada Svevinjem Allahu i neka su salavati i selami na Allahovog odabranog roba, miljenika i poslanika Muhammeda, njegovoj porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu. Pretjerana elja za lagodnim ivotom indikator je utjecaja aktuelnog materijalisti?kog trenda na porodicu muslimana. Nevjernik ivi svoj ovosvjetski ivot vjeruju?i da je to sve, da nakon smrti nema nita, stoga nastoji ovaj ivot provesti u uitku i lagodnosti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: Dunjaluk je zatvor za vjernika, a Dennet za nevjernika. (Muslim, br. 2956) Vjerniku je zatvor jer nije on preputen svojim prohtjevima da ga vode, nego svoj ivot ure?uje shodno granicama koje je Allah postavio, jer za vjernika je ovaj ivot samo sredstvo kojim kupuje ono to istinski vrijedi Allahovo zadovoljstvo i ku?u vje?ne sre?e.

S druge strane, nevjernik o tome ne vodi brigu, pa je stoga ovaj ivot, iako je pun tegoba i nedostataka, njemu Dennet u usporedbi sa onim to mu nakon smrti predstoji. Vjernik mora biti svjestan ove temeljne razlike u pogledu na ivot i ne smije sebi dozvoliti da se povede za onima koji o stajanju pred Allahom ne razmiljaju: I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao uitak raznim sortama nevjernika pruamo, da ih time na kunju stavimo, ta nagrada Gospodara tvoga je bolja i vje?na. (Ta-ha, 131) Islamska vjera stavlja svojim sljedbenicima u strogu obavezu ne samo brigu o roditeljima nego vrhunac panje prema njima i lijepog opho?enja, odnosno dobro?instvo. Uzvieni Allah veli?anstvenom retorikom o pravu roditelja, kae: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobro?instvo ?inite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost doive, ne reci im ni: Uh! i ne podvikni na njih, i obra?aj im se rije?ima potovanja punim. Budi prema njima paljiv i ponizan i reci: Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali! (El-Isra, 2324)

Kada se sklapa bra?ni ili neki drugi ugovor, strane ugovora mogu postaviti odre?ene uvjete, me?utim, nisu svi uvjeti prihvatljivi niti ispravni u islamskom zakonu erijatu. Svaki uvjet koji dozvoljava zabranjeno ili zabranjuje dozvoljeno nitavan je. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao je: ta je tom svijetu pa postavljaju uvjete kojih nema u Allahovoj Knjizi? Nitavan je svaki uvjet kojeg nema u Allahovoj, azze ve delle, Knjizi, pa kad bi bilo i stotinu uvjeta.

Allahova Knjiga je istina, a Allahov uvjet je pre?i! (Muslim, br. 1504) Pod uvjetom kojeg nema u Allahovoj Knjizi podrazumijeva se svaki uvjet koji je suprotan Allahovoj Knjizi, odnosno uvjet iz kojeg proizlazi ?injenje harama ili ostavljanje vadiba obaveze. Uvjet spomenut u pitanju pripada ovoj vrsti u slu?aju kada sin nije u stanju hizmetiti roditelje i pruiti im potrebnu brigu i panju bez pomo?i supruge. Mladoenja koji prilikom sklapanja braka zna ili osnovano vjeruje da bez pomo?i one s kojom stupa u brak moe ispuniti pravo roditelja, iznajmljivanjem posluge i sl., moe prihvatiti sli?an uvjet, a u protivnom, to mu je zabranjeno. Jedno fikhsko pravilo kae: Sve bez ?ega se obaveza ne moe ispuniti tako?er je obavezno, a sve bez ?ijeg se ostavljanja ne moe haram ostaviti i samo je haram.

Prema tome, nije dozvoljeno prihvatiti uvjet iz kojeg ?e nuno proiza?i ?injenje harama ili ostavljanje vadiba. To zna?i, ako mladi? koji stupa u brak pretpostavlja da bez pomo?i supruge ne moe roditeljima pruiti njihovo pravo u brizi i dobro?instvu, takvome je haram prihvatiti uvjet da mu supruga ne?e sluiti roditelje. Sa aspekta djevojke, njoj je na?elno dozvoljeno postaviti sli?an uvjet ili odbiti prosca koji joj nije u stanju pruiti ono to eli, ali je to opravdano samo onoj koja pretpostavlja da nije u stanju izvriti takvu obavezu ili joj zauzetost pre?im tako neto ne dozvoljava.

Ako je prosac moralan, uzorit vjernik i podesan za brak, ne treba ga odbijati sli?nim uvjetom. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kad vam kao prosac do?e onaj ?ijom ste vjerom i moralom zadovoljni, oenite ga, jer ako tako ne postupite, na zemlji ?e se pojaviti fitna i veliki nered. (Tirmizi, br. 1084, hadis je hasen po ocjeni Albanija) Kada se na?emo na raskrsnici dva puta: jedan vodi Allahovom zadovoljstvu, a drugi Njegovoj srdbi, prisjetimo se predaje od Ebu Katade i Ebu Dehmana, u kojoj kazuju da su sreli jednog nomada stanovnika pustinje, i pitali ga: Da li si tagod ?uo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Da, rekao je, ?uo sam ga da kae: Doista ne?e neto ostaviti radi Uzvienog Allaha a da ti Allah to ne?e zamijeniti ne?im to je za tebe bolje. (Ahmed, br. 23124, sahih po ocjeni uajba Arnauta) Allaha molima da nau omladinu izvede na Pravi put, omili im iman i dobra djela, a omrzne im nevjerstvo i grijeh!

el-asr.comAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA