Petak, AUGUST 19, 2022
pitanja

Propisi vezani za menstruaciju


sestre_2Pitanje

ta je ena duna u?initi ako, vjeruju?i da je menstruacija prestala, po?ne obavljati namaz te zatim otkrije ponovnu pojavu krvi ili druge teku?ine? Po ?emu se razlikuje istihaza od hajza i kako je prepoznati?

Odgovor

Poreme?aj u menstrualnom ciklusu otvara mnoge dileme oko ?isto?e, namaza i drugih vjerskih propisa koji se za to veu. S obzirom da se mjese?ni ciklus (hajz) mijenja shodno ivotnoj dobi i tjelesnom stanju ene, potrebno je ukazati na pravila koja reguliu ovaj propis na osnovu kojih ena moe znati propise ?isto?e ma kakve promjene se desile.

Prvo: Kod ve?ine ena mjese?nica traje 6 ili 7 dana, a period ?isto?e 23 ili 24 dana, ali deava se i da traje vie ili manje od toga. Mnogi islamski pravnici miljenja su da mjese?ni ciklus ene traje najkra?e no? i dan, a najdue 15 dana. Ibn Tejmijje smatra da ne postoji najkra?a i najdua granica, nego kad god se pojavi krv hajza sa svojim poznatim osobinama, to se smatra menstruacijom, bez obzira trajala ona dugo ili kratko. Rekao je: Hajz je naziv za koji je Uzvieni Allah vezao mnoge propise u Kuranu i sunnetu, ne odredivi njegov najkra?i i najdui period, niti duinu perioda ?isto?e izme?u dva hajza, iako je to pitanje u?estalo i ummet je u potrebi za poznavanjem njegovih propisa. Lingvisti?ki, hajzom se naziva, bez razlike, dui ili kra?i period, a ko u tome odredi neku granicu, nije postupio u skladu sa Kuranom i sunnetom. (Medmuul-fetava, 19/237)

Drugo: Zavretak ciklusa prepoznaje se po jednom od dva znaka:

?  pojavom bijele teku?ine koju maternica isputa na kraju ciklusa,

?  potpuni prestanak curenja. 

ene, ashabijke, pitale su Aiu, radijalahu anhuma, o znakovima po kojima se zna prestanak hajza, te kada bi se na pamuku nakon to ga stave na mjesto hajza vidjeli tragovi ute teku?ine, govorila bi: Ne pourujte (ne mislite da je hajz zavrio) sve dok ne vidite bijelu teku?inu. (imam Malik, Muvetta, br. 128, Bejheki fil-kubra, br. 1486, hadis je sahih po ocjeni Albanija, Irvaul-galil, br. 198)

Ako se nakon zavretka uobi?ajenog ciklusa ponovo pojavi uta ili sme?a teku?ina, pojava te teku?ine ne tretira se hajzom. Na to ukazuje predaja Ummu Atijje, radijallahu anha: utu i sme?u teku?inu, nakon ?isto?e, nismo smatrali ni?im. (Ebu Davud, br. 307, hadis je sahih po ocjeni Albanija, a Buharija ga biljei bez rije?i nakon ?isto?e, br. 326) Nismo smatrali ni?im, tj. nismo smatrali hajzom, me?utim pojava te teku?ine kvari abdest. Ako se ova uta ili sme?a teku?ina pojavljuje u uobi?ajenom periodu ciklusa, ili prije pojave znakova zavretka hajza, tretira se hajzom.

Tre?e: Po pitanju prestanka istjecanja krvi u periodu mjese?nog ciklusa, kao naprimjer da jedan dan postoji curenje, a drugi ne i sl., u?enjaci imaju dva razli?ita miljenja:

Hanefijski i afijski mezheb stanovita je da se ?isto?a koja se pojavi u periodu hajza tako?er tretira hajzom. Ovo miljenje izabrao je Ibn Tejmijje, jer se u tom slu?aju bijela teku?ina, koja je znak ?isto?e, nije pojavila, te kada bi se tretiralo ?isto?om to bi bila teko?a, jer ena bi bila obavezna kupati se svaki ili svaki drugi dan.

Malikijski i hanbelijski mezheb stanovita je da se vrijeme u kojem se pojavljuje krv tretira hajzom, a da se vrijeme u kojem nema krvi tretira ?isto?om, osim ako to stanje potraje vie od 15 dana, onda je to istihaza o kojoj ?e slijediti detaljniji govor. Po ovom miljenju, kada curenje prestane, ena je duna okupati se i tretira se ?istom, te kada se ponovo vrati krv, ponovo je u hajzu. Ovo miljenje je preferiraju?e, jer krvarenje je znak hajza, a prestanak curenja je znak ?isto?e, osim ako prestanak krvarenja traje kra?e od jednog dana, u tom slu?aju ne?e se tretirati ?isto?om, kao to to isti?e hanbelijski u?enjak Ibn Kudame, jer obaveznost kupanja u kra?em periodu od toga predstavlja teko?u. Prema tome, prekid kra?i od jednog dana ne smatra se ?isto?om osim ako na to ukazuju posebne okolnosti, kao naprimjer da se prekid pojavi na kraju uobi?ajenog perioda mjese?nice ili da se pojavi bijela teku?ina koja je znak zavretka ciklusa. (El-Mugni, 1/399, Mevsuatul-fikhijetul-kuvejtije, 18/304, Ibn Usejmin, Ahkamud-dimait-tabiijje, 11)

?etvrto: Menstrualni ciklus moe postati dui u odnosu na uobi?ajeno trajanje, kao to moe postati kra?i. Sve dok traje curenje krvi tipi?nih osobina, koje ?e kasnije biti pojanjene, ena je u hajzu. Ako ena vidi znakove ?isto?e i vjeruje da je ciklus prestao te se okupa i tretira se ?istom, zatim ponovo uo?i krv hajza, to se tretira nastavkom prethodnog menstrualnog ciklusa i ponovo ?e ostaviti namaz i sve to je hajzom zabranjeno. Me?utim, ako se krvarenje nakon ?isto?e pojavljuje tokom ve?ine vremena ili na na?in da ena zna da to nije hajz, onda se ta krv tretira istihazom. Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji postavljeno je sljede?e pitanje: Mjese?ni ciklus kod mene nekad traje devet, a nekad deset dana. Nakon to postanem ?ista i radim ku?ne poslove, ponovo mi se pojavi krvi u isprekidanim intervalima. Kada mi se ponovo vrati krv nakon uobi?ajenog ciklusa, da li mi je dozvoljen post, namaz i umra?

Odgovor: Mjese?ni ciklus kod tebe je u onom periodu u kojem ti obi?no dolazi hajz, a to je deset ili devet dana. Kad krv prestane curiti nakon devet ili deset dana, okupaj se te klanjaj, posti i obavljaj tavaf, a tvom muu je dozvoljen odnos s tobom. Krv koja se pojavi nakon uobi?ajenog ciklusa zbog kretanja pri poslu ili ne?eg drugog neo?ekivanog, nije krv hajza, nego je to krv koja se pojavljuje zbog odre?ene bolesti i poreme?aja. Ta krv te ne spre?ava da klanja, posti, tavafi i tome sli?no, nego je o?isti poput ostalih ne?isto?a, zatim uzmi abdest za svaki namaz te klanjaj, tavafi, u?i Kuran i sl. (Fetaval-ledne, 5/388)

Peto: Stalno curenje krvi ili sa kra?im prekidima, kao to je dan ili dva u mjesecu, naziva se istihaza. U pravilu, krv koja se pojavljuje kod ene tretira se hajzom osim ako je curenje kontinuirano i traje ve?inu mjeseca, po miljenju Ibn Tejmijje ili traje vie od 15 dana po miljenju ve?ine u?enjaka, u tom slu?aju se tretira istihazom. Krv istihaze razlikuje se od krvi hajza u sljede?em:

?  Krv hajza je crne boje, dok je krv istihaze prirodna boja krvi.

?  Krv hajza je gusta, dok je krv istihaze rijetka.

?  Krv hajza je neugodnog mirisa za razliku od krvi istihaze.

?  Krv hajza izlazi iz maternice, a krv istihaze iz vene.

?  Krv hajza se ne grua kada se pojavi, za razliku od krv istihaze.

Propisi istihaze razlikuju se od propisa hajza u tome da se za vrijeme hajza ena tretira ne?istom i u tom periodu ostavlja namaz, dok se u istihazi tretira ?istom i ne ostavlja namaz. Me?utim, u istihazi ena ?e, ako je curenje konstantno ili se pojavi prije nastupanja sljede?eg namaza, pred svaki namaz o?istiti se i sprije?iti izlazak krvi ulokom i sl., zatim ?e se abdestiti i klanjati. Ako se nakon ?i?enja i abdesta za vrijeme namaza pojavi krv istihaze, to ne?e pokvariti namaz.

esto: Istihaza moe imati tri razli?ita stanja:

?  Prije pojave istihaze ena je imala poznat period u kojem je nastupao mjese?ni ciklus. U tom slu?aju ?e taj isti period tretirati hajzom, a ostalo vrijeme istihazom. Kao naprimjer, da ena ima redovan ciklus est dana na po?etku svakog hidretskog mjeseca, zatim joj se pojavi istihaza tako da ima konstantno curenje, u tom slu?aju prvih est dana svakog hidretskog mjeseca je hajz, a ostalo vrijeme istihaza. Na to ukazuje predaja u kojoj se navodi da je Fatima bint Ebi Hubej rekla: Allahov Poslani?e, meni stalno dolazi krv tako da nikad nisam ?ista, da li ?u ostaviti namaz? Ne, to je krv iz vene. Ostavi namaz onoliki broj dana koliko ti je trajao hajz, a zatim se okupaj i klanjaj, odgovorio je Allahov Poslanik, alejhis-salatu ves-selam. (Buharija, br. 325).

?  Prije pojave istihaze ena nije imala kontinuiran mjese?ni ciklus, nego se pojavom menstruacije pojavila i istihaza. U ovom slu?aju mjerilo prepoznavanja hajza je razlika u osobinama krvi. Ako ena moe prepoznati krv hajza na osnovu boje, mirisa, bolova koji prate njenu pojavu i sl., period u kojem se pojavljuje takva krv je hajz, a ostalo vrijeme, kada se pojavljuje krv drugih osobina je istihaza. Dokaz su rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Fatimi bint Ebi Hubej: Kada se pojavi krv hajza, to je crna krv, neugodnog mirisa, kada se to pojavi, ostavi namaz, a kada bude druga?ije, abdesti se i klanjaj, jer to je krv iz vene. (Ebu Davud, br. 286, i Hakim, br. 618, hadis u sebi ima slabosti, ali su u?enjaci prihvatili postupanje po njemu)

?  Prije pojave istihaze ena nije imala kontinuiran mjese?ni ciklus niti je u stanju razlikovati krv hajza od krvi istihaze. U tom slu?aju ravnat ?e se prema ciklusu ve?ine ena tako da se tretira u hajzu est ili sedam dana po?evi od prvog vremena u kojem je vidjela krv, a nakon toga u istihazi. Naprimjer, ako vidi krv petog u mjesecu, zatim curenje traje a ne uo?ava se razlika na osnovu koje bi se prepoznala krv hajza, u tom slu?aju ena je u hajzu est ili sedam dana po?evi od petog dana svakog mjeseca. Dokaz su rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Hamni bint Dah, radijallahu anha, ashabijki kojoj se pojavila istihaza: U hajzu si est ili sedam dana, u Allahovom znanju, a zatim se okupaj... (Ahmed, br. 27514, Ebu Davud, br. 287, Tirmizi, br. 128, hadis je hasen po ocjeni Albanija) Rije?ima Poslanika: est ili sedam dana, misli se da treba vidjeti ta je od to dvoje blie njenom stanju ravnaju?i se prema enama njene starosti i njenoj rodbini. Uzvieni Allah najbolje zna!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA