Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo


muslimani_hidjabZato pornografija?Kao savjetnik na Onislam.net sajtu, sve ?e?e se sure?em sa rastu?im problemom pornografije u ivotima mukaraca muslimana koji su u braku. Iako moda djeluje iznena?uju?e za mnoge, prema

zabrinutim suprugama, pornografija postaje sve prisutnija u ivotima njihovih mueva.

Ovo otvara mnoga pitanja, po?evi sa onim osnovim: Zbog ?ega mukarci muslimani pribjegavaju pornografiji, konkretno?" Zato se mnogi mukarci okre?u ka "manjoj preljubi" ili preljubi o?iju, znaju?i i o?igledno ne vode?i ra?una o tome da su Allah i njihove supruge svjesni razonode kojoj su se odali? Kako moemo bolje razumjeti elju odraslih mukaraca muslimana da se uputaju u gledanje pornografije, uprkos nezakonitoj prirodi tog ?ina?

Cilj ovog rada je da istrai neka od ovih pitanja. Iako ne postoje relevantni nau?ni podaci koji bi govorili o ovoj temi, pokuat ?emo diskutirati o mogu?im glavnim uzrocima koji doprinose postojanju pornografije u ivotu mueva muslimana.

Za po?etak, ja ?u fokusirati svoj pristup razumijevanju ovog pitanja kroz kontekst bra?nih odnosa.

Enes prenosi da je Poslanik s.a.v.s., rekao: Kada se ?ovjek oeni upotpunio je polovinu svoje vjere, a za drugu polovinu nek se boji Allaha." (Tirmizi)

Prema Abdurahmanu Doiju, "Poslanik s.a.v.s., smatra brak musliman kao 'pola svoje vjere' jer ga brak titi od promiskuiteta, bluda, homoseksualnosti i ivota koji u kona?nici dovodi do mnogih drugih zlo?ina, uklju?uju?i klevetu, sva?u, ubistvo, gubitak imovine, i na kraju raspad porodice na kojoj je toliko insistirao Poslanik s.a.v.s. "

Ovaj poznati hadis se ?esto koristi kao argument u isticanju vanosti braka u praktikovanju islamskog na?ina ivota. Poslanik s.a.v.s., je isticao da je brak pola ?ovjekove vjere, upravo, iz razloga to postoji toliko obaveza koje ?ovjek mora ispuniti vezanih za brak.

Odgovornost za suprunika, njegovu ?ast, imovinu, dostojanstvo je unutar bra?nog odnosa, da ne govorimo o stepenu odgovornosti koji dolazi sa djecom, formiranjem porodi?nog ivota i zajedni?ke imovine. Dakle, za po?etak da bismo razumjeli problem koritenja pornografije od strane mueva muslimana, prvo moramo pogledati to se doga?a u braku, odnosno koje potrebe nisu zadovoljene unutar ove institucije.

Intimnost i brak

U islamu brak predstavlja intimnu vezu odre?enu ljubavlju i upotpunjenjem suprunika, kako kae Uzvieni Allah u Kur'anu: I jedan od dokaza njegovih je to to za vas, od vrste vae, stvara ene da se uz njih smirite, i to izme?u vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmiljaju." (Rum, 21)

One su odje?a vaa, a vi ste njihova odje?a." (Bekara, 187)

Odje?a obezbje?uje fizi?ku zatitu i skriva ljepote i nedostatke tijela. Na isti na?in i suprunici posmatraju jedno drugo, prikrivaju?i mahane i upotpunjuju?i jedno drugo. Tako odje?a, prema miljenju nae cijenjene uleme, je odraz intimnosti i potpore izme?u mua i ene. Mu i ena trebaju biti jedno drugome prijatelj, intimni drug i pouzdan saveznik tokom cijelog ivota.

Ako uzmemo kao primjer Poslanikov s.a.v.s., odnos sa njegovom prvom suprugom Hatidom,  na?i ?emo mnogo situacija koje oslikavaju gore spomenute principe. Uzmimo za primjer slu?aj kada Poslanik s.a.v.s., nalazi sigurno uto?ite u naru?ju svoje supruge, nakon prve Objave koju mu je donio Dibril.

Intima se ne zaustavlja na samo fizi?koj ili seksualno kompatibilnosti, ona uklju?uje i emocionalnu, duhovnu, psiholoku, materijalnu kao i intelektualnu intimu i podrku. To je holisti?ka bliskost uspostavljena izme?u dvije osobe koje dijele iskrenost i obvezu u dosezanju krajnjeg cilja bliskosti sa Uzvienim Allahom kroz predavanje Njegovoj volji.

Ovaj zajedni?ki cilj postaje osnova za intimu u braku, budu?i da nam namjera nije da zadovoljimo druge, ve? da zadovoljimo Allaha, kroz ispunjenje prava, potreba i elja drugih. Iz tog zajedni?kog truda, sinergija je postignuta, uzajamna naklonost, potovanje i ljubav prema drugome, te nesebi?na podrka koju jedno drugome pruaju na putu ka Allahu.

Taj osje?aj velikodunosti i ljubavi postaje osnova za brak i djeluje kao neumorni tok energije i me?usobne privla?nosti. Rezultat je dvoje ljudi zadovoljno odlukom Uzvienog Allaha u pogledu odabira suprunika kojeg im je On poslao i takvaluk (pobonost i strah od Allaha) koji sprije?ava krenja bra?nog ugovora i Allahovog zakona.

U ovoj idealnoj situaciji brak utemeljen na bogobojaznosti, ljubavi, uzajamnom potovanju i saosje?ajnosti zadovoljstva i odanosti formira se nevidljivi titi protiv negativnih vanjskih uticaja. Suprunik je zadovoljan s drugim u smislu njegovih potreba i u svijesti oboje njih preovladava spoznaja da je Allah sveznaju?i.

Njihov odnos je utemeljen na ljubavi i elji da se ugodi supruniku u ime Allaha. Iako ovo zvu?i kao idealan odnos suprunika, u stvarnosti je apsolutno izvodiv.

Kada Uzvieni Allah postane sredinja ta?ka u braku, umjesto da zadovoljenje vlastitih sebi?nih elja ima to mjesto, uspjeh je zagarantovan. Uskla?ivanje vlastite volje sa voljom Uzvienog Allaha sprje?ava nas da traimo konstantnu senzualnu zahvalnost od suprunika. Bez tog uskla?ivanja, ?ovjek trai zadovoljstva drugdje, mimo braka, a, ovisno o ne?ijoj razini bogobojaznosti, lahko se moe posegnuti za putovima poput pornografije.

ena kao predmet

?ini se da se supruge u naem drutvu sve ?e?e posmatraju kao sluavke. Sje?am se slu?aja mladog bra?nog para iz moje domovine. Suprug je nakon vjen?anja zahtijevao od svoje supruge seksulane usluge, pet puta na dan, to je na kraju za enu postalo nepodnoljivo, i emocionalno i fizi?ki, te je uloila albu Odjeljenu za religijska pitanja.

Ovakvi primjeri nam pomau da uvidimo kako mukarci ponekad posmatraju ene. Odnos prema eni u islamu je ?esto koriten argument Zapadnjaka kako bi dokazali da je u sutini islamskog u?enja eni odre?en inferiorniji poloaj u odnosu na mukarca. Iako je i povrna analiza islamskih propisa vezanih za enu dovoljna da se odbiju svi napadi kriti?ara, ?esto je izuzetno teko braniti neke muslimane koji, zahvaljuju?i vlastitim djelima, napadno kre na?ela islama u postupanju prema suprugama i enama op?enito.

Ovo nepotivanje islamskih propisa ?esto je razultat uticaja kulture i neznanja, te nemogu?nosti razaznavanja izme?u boanskog znanja i prakse odre?ene kulture.

Tretiranje ene kao objekta ili gra?ana drugog reda je realnost Ummeta. Neuki mukarci/muevi ?esto izokre?u islamske propise kako bi argumentovali ugnjetava?ke kulturne norme koje opravdavaju njihov pristup eni kao predmetu. Moda, da nije bilo zapadnih kriti?kih napada, problem bi ostao neotkriven.

Objektivizacija ena je glavni faktor koji vodi koritenju pornografije. Mukarci koji posmatraju ene kao puke seksualne objekate ?e vjerojatnije uroniti u pornografiju, za razliku od onih koji ene posmatraju kao jednako vrijedna, osje?ajna i intelektualna ljudska bi?a.

Bjeg od stvarnosti i besmisao

U bliskoj vezi sa objektivizacijom je bjeanje od stvarnosti. Ono moe biti u formi konzumiranja alkohola, droge, neumjerenom zabavljanju itd. Bjeg od stvarnosti se naj?e?e aktivira kada je stvarnost nezadovoljavaju?a, izazovna ili ?ak nepodnoljiva u najekstremnijim slu?ajevima.

Za mnoge mukarce muslimane savremeni svijet je izuzetno neprijateljski nastrojen. Umjesto da se aktiviraju na sve mogu?e na?ine kako bi popravili vlastitu i situaciju Ummeta, oni radije odlu?uju da se povuku i zadovolje aktivnostima koje ih odvajaju od realnosti.

Pornografija je nesumnjivo oblik bjeanja od stvarnosti. To omogu?uje ljudima da u?u u svijet slobodnog seksa i neobuzdanog uitka, iako je ograni?en na ono to o?i vide i to um moe zamisliti. To daje ljudima nekoliko minuta olakanja od teke i okrutne stvarnosti, koju ponekad ?ak ni  vlastite supruge i porodice ne mogu ublaiti.

Duhovno, bijeg od stvarnosti se deava kada je ?ovjek udaljen od Allaha. Kada se ne osjeti Allahovo prisustvo u ivotu, stvarnost moe postati nepodnoljivom. U takvim trenucima, Allahovo prisustvo se ?ini tako dalekim a Njegova milost nedostinom. To je uistinu mra?no mjesto na kojem mnogi zavre kada im srca izgube sposobnost da razumiju boanske darove koje su im uvijek pri ruci. Takvo stanje, uzrokovano osje?ajem besmisla, dosee ta?ku u kojoj za?arani krug ovisnosti postaje stvarnost.

Stoga, bijeg od stvarnosti u pornografiju reflektuje ivot bez smisla. S druge strane, smisleno postojanje prua perspektivu u kojoj se ivot vidi kao skup beskrajnih mogu?nosti da se doprinese, da, pomogne, podri i djeluje s iskrenim nijetom u ime Uzvienog Allaha. U ovakvom stanju teko je pasti u iskuenje gledanje pornografije jer ?ovjek nema od ?ega da pobjegne, sve to eli je pred njim. Mijenja se perspektiva i pogled na ivot iz ta ne dobijam od ivota", u ta je doprinosim i dajem."

Ovo je najosnovnija razlika izme?u mentaliteta onoga ko je rob svojih strasti i onoga koji je pravi rob Uzvienog Allaha. Niske strasti uvijek trae vie jer se nikada ne mogu zadovoljiti. 'Abd (sluga Uzvienog Allaha), s druge strane, uvijek je zadovoljan i eli dijeliti to zadovoljstvo s drugima. Tome nas je u?io na voljeni Poslanik s.a.v.s.: Milostivima ?e biti ukazana milost od Najmilostivijeg. Budite milostivi prema onima na zemlji kako bi prema vama bio milostiv Onaj na nebesima." (Tirmizi)

Zna?enje je ono to se gnijezdi u dui, te je stoga, povezano s ?ovjekovom sposobno?u da vidi priro?enu povezanost ivota. Mi, kao muslimani, vjerujemo da se sve vra?a Izvoru svega, Uzvienom Allahu.

Dakle, konstantan trud i napor da se Allahovo djelo i mudrost vide iza svih aspekata svakodnevnog ivota. Iz ove perspektive, nikada nita se ne moe smatrati slu?ajnim i ?isto svjetovnim produktom.

S ovakvim pogledom na svijet, ivot biva ispunjen na jedan poseban na?in koji poznaje samo vjeruju?i ?ovjek. Bez gledanja kroz prizmu tevhida, unutar nas se razvija praznina koja ima i prostor i potencijal da se dalje razvija.

Iz besmisla izvire pornografija

U mom iskustvu savjetnika, mnoge sestre su mi se obratile trae?i savjete kako da se nose sa muevima koji gledaju pornografiju.

Ispod su dva primjera bola i frustracija kojima su ove ene svakodnevno izloene. Ono to je sastavni dio problema je da ene upoznaju mukarce kao ?estite, da bi tek kasnije saznale da oni svakodnevno gledaju pornografiju.

Slu?aj 1

Kada sam ga tek upoznala bio je bolji prakti?ar vjere od mene. Ja sam pokuala da se popravim, redovnije klanjam, da se pokrijem. Ovo je potrajalo oko 2 godine i bila sam uzorita supruga i majka koja je svoj ivot posvetila porodici. Uskoro, po?ela sam pronalaziti na kompjuteru slike drugih ena, oskudno odjevenih te provokativne fotografije. Pitala sam ga o tome i on mi je rekao da je to jo od prije nego smo se sreli. Iako smo dijelili isti krevet nisam mogla da budem s njim nakon to sam vidjela one slike, poruke, njegovo buljenje u oskudno odjevene ene i ko zna ta jo to je potajno radio.

U gore pomenutom slu?aju, sestra ne samo da se morala boriti sa pornografijom, ve? i sa tajnim ivotom svoga supruga koji je uklju?ivao mogu?u aferu sa drugom enom.

Uprkos njenoj posve?enosti porodici, bol prouzrokovan saznanjem o tajnom ivotu njenog mua koji je uklju?ivao pornografiju je jednostavno bio prevelik. Nije rijedak slu?aj da pornografija ide ukorak sa preljubom. Uprkos godinama braka, djeci, mukarci koji se odaju pornografiji postepeno ?e do?i u iskuenje da u?ine preljubu.

Pornografija ima snaan sugestivan u?inak na um, to je razlog zato mnogi mukarci koji gledaju pornografija nastoje imitirati ono to vide u filmovima za odrasle sa svojim suprugama.

Poznati britanski psiholog Edward Marriot je u Guardianu" pisao o mukarcima i pornografiji: Dugotrajno izlaganje pornografiji moe imati ?itav niz negativnih efekata. Do vremena kada je napunio 20 godina Nick Samuels je konstantno mijenjao svoj pogled na ono to je htio od seksualnog odnosa. Gledao sam porno filmove sa jednom od mojih prijateljica i poelio sam da probam ono to sam vidio u filmu." Sada oenjen ve? 15 godina, priznao je da je u brak uao sa istim seksualnim o?ekivanjima. Vodili smo ustre rasprave glede moje seksualnih o?ekivanja: moja supruga jednostavno nije taj tip osobe i to tek sada, nakon svih ovih godina, po?injem shvatati, pornografija je poput alkoholizma, poput pijavice koja se zaka?i na vas i ne poputa vas."

Slu?aj 2 Sestra nam je pisala sa uvjerenjem da je njen mu teki ovisnik o pornografiji

Udata sam skoro 6 godina i svih ovih godina sam morala da se nosim sa muevim problemom sa pornografijom. Ovo je ono to ja znam. Zasad nemam dokaza da je uklju?en u neke haram aktivnosti van doma. Mnogo puta smo o tome pri?ali ali on jednostavno ne prestaje. Dostigla sam nivo kada vie ne mogu da trpim ovo emocionlano i mentalno iivljavanje nada mnom.  Bila sam mu dobra supruga ali je o?igledno da me ne voli i ne cijeni dovoljno. Imamo dvoje djece i stid me je to imaju ovakvog oca. Ostatku svijeta se prikazuje kao dobar musliman, religiozan i dobra osoba. Samo Allah zna kakav je ustvari i koliko ja patim zbog ovog problema koji sve vie i vie unosi razdor u na brak i porodicu.

U ovom slu?aju, muevljeva ovisnost o pornografiji dovodi do mentalnog i emocionalnog zlostavljanja. Bol i patnja koju je ena doivjela zbog suprugovog koritenja pornografije moe se usporediti sa onom od stvarnog preljubni?kog odnosa. David Morgan, klini?ki psiholog i psihoanaliti?ar koji savjetuje ljude s historijom seksualnog nasilja, navodi da to vie vremena provedete u ovom svijetu, sve je tee vratiti se realnosti. Pornografija kao i droga prua instantan osje?aj zadovoljstva ali dugoro?no izuzetno je negativna po osobu.

iroka dostupnost pornografije u informati?kom dobu u?inila je pristupa?nom skoro svakome. Samo sa rastom na internetu, porno industrija je dostigla vrijednost od nekoliko milijardi dolara. Posljedi?no, rast u ovom polju vodio je ka opadanju u normalnom funkcionisanju braka i seksualnosti.

Iako uspostavljanje bilo kakve uzro?ne veze izme?u ovih varijabli je daleko izvan opsega ovog rada, ?ak i povrno ispitivanje ove teme ukazat ?e na brojne negativne aspekte pornografije na ivote pojedinaca i porodica. Ovaj fenomen je sada duboko ukorijenjen u muslimanskoj zajednici.

Potreba za razumijevanjem i traganjem za uzrokom

Razlozi zato muslimani mukarci podlijeu pornografiju, bez ozbiljnog nau?nog istraivanja, su vrlo nejasni. U ovom trenutku, mi moemo samo naga?ati iz onoga to ?ujemo od sestara koje ive s tim problemom svaki dan i pokuati razumjeti ta se deava u muslimanskim brakovima i porodicama.

U kona?nici, prisustvo bilo kakve perverzije u ivotu muslimana je direktna posljedica ne shvatanja i ne prihvatanja islama onako kako bi on trebao biti prihva?en s ciljem da nas sa?uva od svih loih stvari koje nas okruuju.

Re?eno je da postoji duhovni lijek za svaku bolest. Vjerujemo da je tako i u slu?aju pornografije i da pravi lijek lei u iskrenom okretanju ka Uzvienom Allahu sa srcem punim pokajanja.

Kada Allahova veli?ina, milost, oprost nisu shva?eni zato to On nije prisutan u naim ivotima, otvaramo se mnogim negativnim pojavama. Sutina lijeka lei u promjeni prioriteta.

Pornografija je popularana u savremenom dobu zbog svoje dostupnosti, pristupa?nosti, varljive nekodljivosti, te ?injenice da se moe gledati u privatnosti vlastitog doma, bez da drugi znaju o tome.

Da bi problem pornografije bio uspjeno rijeen, prvo moramo dobro upoznati sami sebe, zatim nae supruge i potruditi se biti jedno drugome podrka na putu ka Uzvienom Allahu.

Izvor: onislam.net

Za Akos.ba preveo i obradio: Mahir Kevri?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...