Četvrtak, MARCH 23, 2023
tekstovi_logo


holy_qoranJedan od najve?ih ciljeva u?enja Kurana jeste razumijevanje onoga to se u?i jer na taj na?in postie se eljeni cilj u?enja, kao to je irokogrudnost, osvjetljenje srca, uputa..., da srce bude zauzeto razmiljanjem o onome to se u?i i da zna zna?enje ajeta, da razmilja o Allahovim naredbama i Njegovim zabranama. I takav na?in u?enja bio je nare?en Poslaniku, salallahu alejhi ve sellem, kao to je rekao Uzvieni: i izgovaraj Kuran paljivo (polahko). (Muzzemil, 4) Samo paljivim u?enjem Kurana ?ovjek dolazi do razmiljanja o onome o ?emu se u?i, srce se pokrene i postie se oboavanje Allaha s tim ajetima. Poslanik je u?io Kuran, u?io je sure paljivo i polahko: Knjiga koju smo ti objavili je blagoslovljena; da razmatraju ajete njene i da se pou?e posjednici razuma. (Sad, 29)

Brojni su ajeti koji nam govore da Kuran treba u?iti s razmiljanjem. Razmiljaju?i i razumijevaju?i Kuran znamo ta ?initi i kako trebamo postupati, i tada nam je Allahov Govor vodilja i svjetlost u naem ivotu sve do smrti. Ashabi su tako u?ili Kuran i praktikovali su takav na?in u?enja: u?ili su deset ajeta, razumijevali bi ih  i postupali po njima. Ebu Abdurrahman es-Sulemi, Allah mu se smilovao, rekao je: Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji su nas podu?avali, govorili su nam da su oni uzimali deset ajeta od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nisu uzimali drugih deset ajeta sve dok ne bi nau?ili sve ono to u njima ima od znanja i djela.

Zato je naa prva i najvanija obaveza naa srca i razum otvoriti prilikom u?enja  Kurana. Kakva je razlika izme?u naeg u?enja Kurana i u?enja ashaba? Danas, u ve?ini slu?ajeva, mnoge od nas koje elimo da nam dijete nau?i Kuran svakog dana pratimo dijete koliko je nau?ilo napamet iz Kurana: Sine, jesi li zavrio duz, drugi, tre?i, deseti, petnaesti, dvadeseti..., sve dok dijete ne upotpuni ono to roditelj eli i zavri hifz, nakon toga roditelji presretni pozovu rodbinu, prijatelje, znane i neznane oglaavaju?i  i ponose?i se jer ima sina ili k?erku hafiza Kurana i s time se u ve?ini slu?ajeva zavrava pri?a. 

Ashabi nisu ovako u?ili Kuran, niti su postupali na ovakav na?in. Generacije prije nas u?ile su Kuran, me?utim, oni su otvarali svoja srca i razum kuranskim ajetima i iz njihovog na?ina u?enja Kurana odgajani su junaci, hrabri ratnici, u?enjaci koji su irili Allahovu vjeru i osvajali drave na Istoku i Zapadu. U?ili su Kuran, ali ne kako ga mi u?imo. Omer, radijallahu anhu, rekao je: Onaj ko eli da svoju djecu podu?i napamet Kuranu, neka po?ne s kratkim surama. I Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kae u Sahihu: Nau?io sam kratke sure, a imao sam deset godina. Dakle, ashabi su prvo napamet u?ili kratke sure, a zatim due sure. Kao i svi mi. Me?utim, u ?emu se ogleda razlika izme?u nas i njih? Pokuat ?emo da navedemo primjer njihovog u?enja Kurana i to kroz primjer sure En-Nas. Prije nego to bi nau?ili odre?enu suru, npr. suru En-Nas, oni bi prvo po?eli da u?e njeno zna?enje i da razumijevaju nejne poruke: O ?emu ova sura govori, ta Allah eli od nas u suri En-Nas...?

Reci: Traim zatitu... sura po?inje s istiazom, traenjem zatite, s naim Gospodarom, stoga i sebi i onima koje podu?avamo trebamo prvo pojasniti zna?enje ovih rije?i, da to ne bude puko izgovaranje, ve? da zna?enje ovih rije?i duboko usadimo u svoja srca.

...Gospodara ljudi... o Muhammede, trai zatitu od Gospodara ljudi i ovo je ta?ka od koje se po?inje s usa?ivanjem akide u srcima, akide tevekkula oslanjanja, traenja zatite, nadanja i traenja od samo jednog, a to je Gospodar ljudi.

...Vladara ljudi...: Da li znate razliku izme?u Rabbi nas i Melikin-nas? Rabb je Onaj koji Svoje robove obasipa brojnim blagodatima, dok je Melik Onaj koji vlada onako kako On ho?e.

...Boga ljudi... ovo je tre?a osobina naeg Gospodara. U prethodnim ajetima objavljeno je traenje zatite od naeg Gospodara s Njegove tri osobine: Rabb Gospodar, Malik Vladar i Ilah Bog. Ovako su ashabi u?ili i druge podu?avali Kuranu: s dubokim razmiljanjem i razumijevanjem ajeta koje je objavio Jedini Gospodar. 

Primjer ivljenja s Kuranom

Kada je Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, jednog od svojih drugova poslao kao vojskovo?u, on je vojnicima predvodio namaz u kojem je na svakom rekatu u?io suru El-Ihlas Kul-huvallahu ehad. Ashabima je to bilo ?udno, pa kada su se vratili iz dihada, spomenuli su njegovo ponaanje Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on im je rekao: Pitajte ga zato je to ?inio? Oni su otili i upitali ga o tome, a on je rekao: U njoj su navedene osobine Milostivog i ja volim da je u?im. Kada su to prenijeli Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao: Obavijestite ga da ga Allah voli. (Buhari i Muslim)

Osman, radijallahu anhu, rekao je: Kada bi naa srca bila zdrava, ne bi se nikada zasitila u?enja Kurana. Allaha molimo da nam podari ljubav prema u?enju Kurana i da ga u?ini svjetlo?u u naim srcima i u srcima svih onih koje volimo!



Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O lijepom ponašanja prilikom jela (3. dio)
      Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što bi završio sa jelom i ustao iza sofre, rekao: “El-hamdulillahi...
  • Deset načina kako dočekati ramazan
    Priredio:  Sanel Ramić Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe....
  • O lijepom ponašanja prilikom jela (2. dio)
      Od Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kada bismo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, jeli neku hranu, mi toj hrani...