Ponedjeljak, OCTOBER 25, 2021
kuran

Islam i nauka


Ova tema je posljednje vrijeme zauzela goru?e mjesto na mnogim vanim nau?nim skupovima kod muslimana. To nas je navelo da i mi ovaj prostor posvetimo istoj temi i usput pokuamo objasniti kako Islam gleda na nauku i da li ona potvr?uje istinitost Islama. Kao to znamo, prva objava Muhammedu, sallallahu 'alejhi ve sellem, bila je ''U?i, ?itaj, saznaji novo''! Otkrivaj ono to ti nije poznato da bi se uzdigao, jer ljudski rod se razlikuje od ivotinja i drugih stvorenja upravo zbog posjedovanja razuma. U ime tvoga Gospodara'' neka je to u?enje, Koji stvara'' (Prijevod zna?enja Alek, 1.), i o tome ga moemo poznati. Drugi kur'anski ajet o kojem ?e biti govora su rije?i Allaha, delle anuhu: Pokazat ?emo im dokaze Nae (mo?i, znanja, mudrosti) u svemirskim prostranstvima, i u njima samima, dok im ne bude potpuno jasno da je to (to je tebi, o Muhammede, objavljeno) istina.'' (Prijevod zna?enja Fussilet, 53.)

Da je vjera Islam koju slijedi ummet Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, istina. Islam se zasniva na ?vrstim temeljima i upravo zato, izabrali smo ovu temu, koja je jedna od mnogobrojnih o kojima treba da govorimo. Islam je nastavak onoga to je objavljivano poslanicima prije posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, ono to je objavljeno Ibrahimu (Abrahamu), Musau (Mojsiju), Isau (Isusu) i drugim Allahovim poslanicima. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je kao i svi drugi Allahovi poslanici, bio zaduen da ljudima pokae i dokae istinitost svoga poslanstva. Ina?e, da nije tog dokaza, mogao bi bilo ko od ljudi tvrditi da je Allahov poslanik i da ga je Allah poslao. I zato Allah, delle anuhu, Bog, Gospodar i Stvoritelj svih ljudi, daje svakom poslaniku dokaz u koji i preko koga ?e ljudi vjerovati, to zna?i da je taj poslanik, zaista od Allaha poslan. To nije tek puko vjerovanje bez koristi, ve? ima ?vrstu potvrdu i dokaz u ljudskim saznanjima. Tako je mnogim poslanicima dao nadprirodne pojave ili mu'dize; Musau, alejhisselam dao je, kao to ?ujemo iz historije i potvr?enih izvora, da se njegov tap pretvarao u zmiju i to nije bila ?arolija. Skupina idovskog naroda je vjerovala. Isau alejhisselem, Allah, delle anuhu, je podario da oivljava mrtve. Isto tako se desilo i sa Muhammedom, sallallahu 'alejhi ve sellem, kao posljednjim Boijim poslanikom. Ali, Gospodar svjetova mu daje kao dokaz neto to drugi poslanici nisu imali. Neto posebno, jer je i njegovo poslanstvo posebno. Poslanici prije njega su bili poslani samo svojim narodima i za odre?eni vremenski period, dok je on bio poslednji poslanik poslan svim ljudima donose?i posljednju Allahovu poruku. To zna?i da do Sudnjeg dana mora biti ljudima dokaz istinitosti tog vjerovanja. Kada pitamo (tadanje) sljedbenike Isusa: ''Kakav vam je dokaz da je on Boiji poslanik? - Re?i ?e - zato to je on mrtve proivljavao, zato to je to i to radio.'' A kada pitamo muslimane ''ta vam je dokaz da je Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, Allahov poslanik? Odgovorit ?e: ''Prva kur'anska rije?, to je najve?i dokaz''. A to je ikre", u?i, ?itaj, prou?avaj, saznaj, do?i ?e do istine.

I zaista, u ovo dananje vrijeme nalazimo u Kur'anu i u hadisima Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, savremena nau?na otkri?a i dokaze koji potvr?uju istinitost islama zasnovana na kur'anskim rije?ima, pokazat ?emo im Nae dokaze u svemirskim prostranstvima", (u onome sto je najdalje od ljudi) i u njima samima (to je njima najblie, u gra?i njihovog tijela) dok im ne bude potpuno jasno i dokazano da je to istina" (sa rije?ju Nae'' Allah, delle anuhu ukazuje na Njegovu veli?inu, a nikako na mnogobrojnost jer je On Jedan Jedini i niko Mu nije ravan). Jer, slijepo vjerovanje ne vrijedi. Kae Uzvieni Allah, delle anuhu: Slali smo poslanike svoje sa jasnim i ?vrstim dokazima." (Prijevod zna?enja Hadid, 25.) I zato, vjerovanje koje nema svojih dokaza, in nema svoje potvrde, ne treba da bude prihva?eno. Najve?i dokaz poslanstva ovog Poslanika, a istinitosti i ispravnosti, u isto vrijeme, naeg vjerovanja, kao muslimana, jeste ?asni Kur'an. I to nije djelo Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, jer za njega Uzvieni kae: Ako ste u sumnji u ono to smo objavili Naem robu, onda recite jedno poglavlje sli?no tome." (Prijevod zna?enja Bekara, 23.) Allah svjedo?i, da ono to je objavio tebi, da ga je objavio sa znanjem" (Prijevod zna?enja Nisa, 166.) i da to ima svoje ?vrste dokaze i potvrde. I reci: 'Hvala Allahu, pokazat ?e vam dokaze Svoje (mo?i i postojanja), i znat ?ete ih sigurno'." (Prijevod zna?enja Neml, 93.) To je doista opomena ?ovje?anstvu i sigurno ?ete znati da je to istina, nakon izvijesnog vremena." (Prijevod zna?enja Ez-Zumer, 88.) Generacijama ?e trebati vremena, makar to bilo i nakon hiljadu i ?etiri stotine godina nakon objave Kur'ana, kao to je slu?aj sa nama, da shvate neke stvari koje su spomenute u ovoj savrenoj knjizi, a do Sudnjeg

dana ?e biti izazov ljudima i predmet njihovog istraivanja. U hadisu, Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, se kae: ''Svakom poslaniku Allah je davao dokaz u koji su ljudi vjerovali. A ono to je meni dato, jeste Kur'an. I zato mi je elja da imam najvie sljedbenika." (El-Buhari) Taj dokaz, ?e se potvr?ivati me?u ljudima kroz vijekove i generacije. Zato ukazujemo na jednu ?injenicu naem muslimanskom narodu i svim drugima, da ono u to vjerujemo i slijedimo ima svoj ?vrst temelj u provjerenim savremenim nau?nim dostignu?ima u koje nema nimalo sumnje. Ovom prilikom nave?emo nekoliko primjera savremenih dostignu?a iz raznih oblasti nauke koje se spominju u Kur'anu, kao dokaz ljudima, istinitosti Allahove Objave. I to ne samo kao dokaz, (jer dokaz sm za sebe se ne postavlja), on ima svoj cilj i svrhu, a to je da ljudi prihvate upute Kur'ana, da vide da to nije samo knjiga kulture, ve? da je to knjiga naeg ivota i zakonik po kome treba i mora da se vladamo. Jer, kao to ?emo vidjeti, stoji na ?vrstim temeljima "kao jedno lijepo drvo, ?ije je korijenje ?vrsto (duboku u zemlji)". Nema te teorije, vjerovanja i ideologije koja ?e ga i?upati iz korijena ili ga poremetiti. Islam ostaje trajan i nikakva teorija niti ideologija ga ne moe zamijeniti. U isto vrijeme Islam govori o svemu, grane (toga drveta) su iroko otile u nebo. Daje svoje plodove uvijek, odredbom svoga Gospodara. (Prijevod zna?enja Ibrahim, 24-25.) Uvijek is Kurana crpimo nova saznanja i ovo o ?emu ?emo govoriti je samo jedan dio onoga to smo saznali is Kur'ana, a ima jo dosta toga to nam je nepoznato, jer je to savreni Allahov govor. Zato, nama ostaje poruka; prihvatimo se uzvienih poruka Islama i bit ?emo sigurno uvijek u napretku.

 

Stvaranje Nebesa i Zemlje

"I nebo - kae Allah - Mi smo ga snagom svojom stvorili, jer je za stvaranje Nebesa i Zemlje potrebna snaga, znanje i mudrost, "I Mi ga irimo". Pogledajmo ta o tome kae moderna nauka: "Otkri?e teorije relativiteta i njena primjena u svemirskim istraivanjima koja su sprovodili Albert Einstein i Wilhelm de Sitter kao i neki drugi teoreti?ari, uporedo sa otkri?em ekstragalakti?ke crvene sekcije (pomicanje prema duim talasnim duinama svjetlosti galaksija izvan Mlije?nog puta) doveli su do zaklju?ka 1920. da se udaljene galaksije odmi?u i da se Svemir neprekidno iri (Encyclopedia Britannica, poglavlje Svemir, izdanje 1967). To je na stolje?a prije objavljeno Allahovom Poslaniku Muhammedu, sallallahu 'alejhi ve sellem. Tada to ljudi nisu mogli nikako znati i shvatiti. Navedimo u ovom kontekstu rije?i profesora Joshiro Koajma, upravnika opservatorije u Tokiju. On kae: "Onaj ko je izrekao ovaj Kur'an, sve do u tan?ine zna ta se deava u kosmosu.

"I zato je prva rije? bila: "U?i, ?itaj i prou?avaj", saznat ?e istinu gdje god ivio i u kom god vremenu bio. "Zatim se uzvisio nad nebom", dok je bilo u plinovitom stanju." (Prijevod zna?enja Fussilet, 11.) "ve hije duhanun", u ?asu kada su nebesa i Zemlja bili u plinovitom stanju. ta se nakon toga desilo? "Zar ne vide oni koji ne vjeruju", (koji nije?u istinu i pori?u dokaze), da su nebesa i zemlja bili jedno, pa smo dali da se to rastavi (jednom eksplozijom) i sve smo ivo od vode stvorili, pa zar ne?ete vjerovati?!" (Prijevod zna?enja Enbija, 30.) Pogledajmo kakvo objanjenje za ovo ima moderna nauka: "Zgusnuti u toploti prvobitnog usijanog balona nalazila su se dva najjednostavnija elementa, hidrogen i helijum. Kako se oblak irio i hladio, nadmo? gravitacije nad masom dovela je do stvaranja galaksija i zvijezda. Kako su zvijezde emitovale toplotu, hidrogen i helijum su se modificirali i u kasnijem stadiju formirali teke elemente koji su zatim izba?eni u me?uplanetarni prostor gigantskim eksplozijama koje su se pojavile smr?u masivnih zvijezda. Praina, sastavljena od tekih elemenata, proizvedenih unutar zvijezda, akumulirala se i formirala planetarna jezgra od stijena i leda. Jedna takva planeta imala je dovoljno sre?e da sadri vodu u sva tri agregatna stanja." (Enc. Britannica, pogl. Svemir) Ne moemo a da se ne zadivimo preciznosti kur'anskog teksta i velikom podudarno?u sa modernim saznanjima. Kako se u prolom nevjerni?kom sistemu kod nas nisu stidjeli da progovore jednu jedinu rije? protiv ove savrene vjere koja nosi ovakve dokaze?! A mogli su svata govoriti jer su nau omladinu udaljili od pravih saznanja. Htjeli su od nas u?initi obi?ne strojeve da radimo bez razmiljanja, da vjerujemo i da prihvatamo stvari bez ?vrstih i jasnih dokaza.

nastavi?e se inallah...Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Učenje Kur’ana za materijalnu nadoknadu
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić U ovom radu predstavit ćemo i analizirati odgovore na pitanja o pravnom statusu učenja Kur’ana za materijalnu nadoknadu i predstavit ćemo...
  • Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje o sebi
    Ovo bismo poglavlje slobodno mogli nazvati vrstom autobiografije jer ćemo u njemu navesti hadise u kojima Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, najodabraniji sin ljudskog roda,...
  • Dobar sluga, a loš vladar
    Piše: Muhamed Ikanović  U zadnje vrijeme u više sam navrata imao priliku da slušam i čitam o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kao vrlom ekonomisti...