Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo

?injenice o zem zem vodi koje mozda niste znali


zem_zemIbn Abbas kae: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, doao je kod zemzema pa smo mu zagrabili jednu kofu iz koje se napio. Na kraju je jedan gutljaj zemzema iz usta vratio u kofu koju su ponovo sasuli u bunar. (Ahmed, 1/372) U drugoj predaji od Vaila b. Hudra navodi se da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, donesena posuda sa zemzemom, pa  je njome isprao svoja usta, a potom je vratio vodu natrag u posudu. Voda je imala miris ljepi od mousa ili kao mous. (Ahmed, 4/318) Vrijednost zemzem-vode znaju i u?eni ljudi iz reda ehlul-kitabija. Mudahid b. Debr pripovijeda da su jednom prilikom, dok su putovali zemljom Bizantinaca, bili prinu?eni preno?iti kod jednog sve?enika. Sve?enik je upitao prisutne da li me?u njima ima neko iz Meke, a Mudahid je odgovorio da ima. Sve?enik ga je upitao kolika je udaljenost izme?u Zemzema i Crnog kamena, a  Mudahid je rekao da ne zna ta?no, nego da samo moe naga?ati. Sve?enik re?e: Ja znam, voda prolazi ispod Crnog kamena. Da imam posudu u kojoj se nalazi zemzem-voda, bila bi mi draa od iste posude pune zlata. (El-Fakihi, 2/37/1097, s ispravnim lancem prenosilaca)

Imam Buharija, 708/3364, biljei jedan podui hadis koji jasno ukazuje na to da vrelo Zemzem datira od vremena Ibrahima, alejhis-selam. Dakle, nekoliko hiljada godina ovaj izvor napaja ljude, kako stanovnike Meke tako i njene posjetitelje i prolaznike, putnike namjernike.

Zemzem-voda bila je noena i van Meke u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i nakon njega. Ovo je praksa gotovo svih ljudi koji dolaze u Meku da obave had ili umru. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, napisao je pismo Suhejlu b. Amru u kojem je stajalo: Ako ti do?e ovo pismo u toku dana, ne ?ekaj no?, a ako ti do?e u toku no?i, ne ?ekaj jutro, ve? mi poalji zemzem-vode. (Abdurrezzak, 5/119/9127; El-Fakihi, 2/33/1088 i 2/48/1123. Imam Es-Sehavi ovo je predanje ocijenio dobrim. Vidjeti: El-Mekasidul-hasene, str. 569)

Izvor Zemzem nalazi se u neposrednoj blizini Kabe. Donedavno je bilo mogu?e si?i ispod podija na kojem se obavlja tavaf i vidjeti vodu odakle izvire. Sada je taj prostor prekriven i iznad Zemzema se moe nesmetano tavafiti, ?ime je znatno proirena povrina na kojoj se obavlja tavaf i uklonjena velika prepreka koja je pravila bespotrebnu guvu i ?esto uzrokovala neeljene posljedice, naro?ito prvog dana Bajrama kada se obavlja glavni hadski tavaf. Danas se na mjestu izvora nalazi posebno ozna?en krug pre?nika 2,5 metara na kojem pie Izvor Zemzem. U sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, navode se brojni hadisi koji aludiraju na vrijednost zemzem-vode.

Voda zemzem najbolja je ovosvjetska voda

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Najbolja voda na zemljinoj povrini jeste voda zemzem. U njoj je hrana za gladnog i lijek za bolesnog. (El-Fakihi, Ahbaru Mekke, 2/41/1106; Et-Taberani, El-Kebir, 11/80/11167 i El-Evsat, 4/355/3912, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 3/4445; Sahihul-damia, 1/627)

Povode?i se za ovim hadisom, neki u?enjaci smatraju da je voda zemzem bolja od ahiretskog izvora Kevser. (Vidjeti: Fethul-Kadir, 3/599 i 5/490; Nasir el-Dudja, Et-Teberruk, str. 282.)

Me?utim, ovo miljenje nije jako jer se hadis odnosi na ovosvjetske vode, kako se navodi u prethodnom hadisu: Najbolja voda na zemljinoj povrini..., a izvor Kevser vezan je za ahiret, a ne za ovaj svijet.

Zemzem-voda je hrana za gladnog i lijek za bolesnog

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Najbolja voda na zemljinoj povrini je voda zemzem. U njoj je hrana za gladnog i lijek za bolesnog. (El-Fakihi, Ahbaru Mekke, 2/41/1106; Et-Taberani, El-Kebir, 11/80/11167 i El-Evsat, 4/355/3912, s dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Silsiletus-sahiha, 3/4445; Sahihul-damia, 1/627) Nakon to se Ebu Zerr vidno udebljao bez konzumiranja hrane, a piju?i isklju?ivo zemzem-vodu trideset dana, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Zemzem-voda je blagoslovljena, ona je hrana gladnom. (Muslim, 16/2427/2473)

Ibn Abbas kae: Zemzem-vodu nazivali smo vodom koja utoljava glad i smatrali smo je velikom blagodati kada je rije? o prehranjivanju porodice. (Abdurrezzak, 5/117/9120; Ibn Ebu ejba, 3/262/14131; El-Fakihi, 2/36/1094; Et-Taberani, 10/271/10637, s ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Medmeuz-zevaid, 3/286; Es-Silsiletus-sahiha, 6/419421; Sahihut-tergib, 1/41)

Abdullah b. Ahmed b. Hanbel kae: Vidio sam svoga oca (tj. imama Ahmeda) da pije zemzem kao lijek, potirao je njime svoje ruke i lice. (Vidjeti: Es-Sijer, 11/212)

ejhul-islam Ibn Kajjim napominje: Mnogo nas se, Allahovim doputenjem, izlije?ilo vodom zemzem od raznih bolesti. Vidio sam ?ovjeka koji se prehranjivao samo zemzemom, piju?i ga oko pola mjeseca, ili vie od toga, i nije osje?ao glad. Tavafio bi oko Kabe kao i drugi ljudi. Pri?ao mi je da bi ponekad ivio samo od zemzema oko ?etrdeset dana i imao bi dovoljno snage da posti, tavafi i spolno op?i sa suprugom. (Vidjeti: Zadul-mead, 4/393)

U drugom djelu Ibn Kajjim kae: Razbolio sam se u Meki i lije?io se u?e?i na zemzem i piju?i ga, pa sam ozdravio. Nakon toga, ?esto sam se lije?io na ovaj na?in od raznih bolesti i to bi mi uvijek pomoglo. (Vidjeti: Et-Tibbun-Nebevi, str. 130.)

Ako bi neko kazao da vjerodostojna predanja od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, aludiraju na to da je zemzem lijek onome ko ga pije s tom namjerom i da su se mnogi ljudi izlije?ili njime, me?utim, kako komentirati ?injenicu da veliki broj ljudi pije zemzem radi izlje?enja, ali bez ikakvih rezultata, odgovorili bismo: Nema sumnje da Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, medicina mora uroditi plodom, jer potje?e iz izvora objave, za razliku od klasi?ne medicine koja je utemeljena na pokusima i eksperimentima. Pored toga, poslani?ka medicina ne mora nuno dati rezultate kod svake osobe. Ponekad slabost ubje?enja u ovakav vid lije?enja biva razlogom da bolesnik ne vidi posebnu korist od lije?enja. Kuran je, bez sumnje, lijek za ljudska srca, ali, ipak, odre?eni ljudi ne?e u Kuranu na?i lijek za svoja srca. Tako kuranski ajeti licemjeru samo pove?avaju nevjerstvo i bolest u srcu. Dakle, poslani?ka medicina pomae samo ?istim tijelima, kao to je Kuran lijek za ?iste due. (Vidjeti: Fethul-Bari, 10/180.)

Kadija Ibn Arebi el-Maliki, nakon to je spomenuo slu?aj Ebu Zerra koji se udebljao bez konzumiranja hrane, a piju?i isklju?ivo zemzem-vodu trideset dana, rekao je: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da je ovo bilo svojstvo zemzema u njegovo vrijeme i da ?e ostaje pri njemu do Sudnjeg dana (i imat ?e takvo dejstvo na) svakoga ko o?isti svoje namjere i svoju nutrinu i ne bude poricao ovu stvarnost niti zemzem konzumirao ispituju?i da li ?e se, uistinu, desiti ono to je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jer je Allah s onima koji se iskreno na Njega oslanjaju, a osramotit ?e one koji eksperimentiraju na rije?ima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Vidjeti: Ahkamul-Kuran, 3/83.)

Hajva b. urejh et-Tudibi, kada bi dobio svoju godinju platu u iznosu od ezdeset dinara, podijelio bi je siromasima prije nego to bi se vratio ku?i. Kada bi uao u ku?u, naao bi istu svotu novca pod posteljom na kojoj je spavao. Kada je za to ?uo njegov amidi?, uradio je isto, ali pod posteljom nita nije naao . Poalio se Hajvi koji mu je rekao: Ja sam to dao u ime Allaha ubije?en da ?e mi to nadoknaditi, a ti si samo eksperimentirao. (Vidjeti: Es-Sijer, 6/405; Vefejatul-eajan, 3/37.)

Zemzem-voda je za ono za ta se pije

Dabir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Voda zemzem djeluje za ono za ta se pije. (Ibn Mada 2/1018/3062, Ahmed 3/357/14892 i drugi...)

Omer b. El-Hattab pio je zemzem i govorio: Allahu moj, pijem zemzem da ne oednim na Sudnjem danu. (Ibn Asakir, Tarihu Dimek, 45/308. Vidjeti: Kenzul-ummal, 14/120/38110.)

Prilikom pijenja zemzema Ibn Abbas bi dovio rije?ima: Allahumme inni eseluke ilmen nfian ve rizkan vsian ve ifen min kulli din., to zna?i: Allahu moj, ja Te molim da mi podari korisno znanje, obilnu opskrbu i lijek od svake bolesti. (El-Fakihi, Ahbaru Mekke, 2/41/1107; Abdurrezzak, 5/113/9112; Ed-Darekutni, 2/253/2712; El-Hakim, 1/646/1739, sa slabim lancem prenosilaca. Vidjeti: Daifut-tergib, 1/347)

Jednoga dana Abdullah b. El-Mubarek uzeo je posudu u kojoj se nalazila voda zemzem, okrenuo se prema Kabi i rekao: Allahu moj, obavijestio me je Ibn Ebu El-Mevali da mu je pri?ao Muhammed b. El-Munkedir od Dabira da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Voda zemzem djeluje za ono za ta se pije, a ja je sada pijem (s nijetom) da ne budem edan na Sudnjem danu, a potom je popio vodu. (Ibn Asakir, Tarihu Dimek, 13/79. Vidjeti: erhu Fethil-Kadir, 2/507; Ed-Durrul-mensur, 3/399)

Imam afija pio je zemzem-vodu s namjerom da bude precizan strijelac. Nakon toga, od deset pokuaja, poga?ao bi devet puta. (Vidjeti: Ibn Hader, El-Duzu mau zemzeme lima uribe lehu, str. 271.)

Kada je imam Ibn Huzejma upitan o tome kako je doao do tako obilnog znanja, rekao je: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: Zemzem-voda djeluje za ono za ta se pije, a ja, kada sam pio zemzem, molio sam Allaha za korisno znanje. (Vidjeti: Es-Sijer, 14/370.)

Poznati hanefijski u?enjak Zafer et-Tehanevi kae: Imao sam velikih problema s izgovorom. Nisam mogao drati predavanja niti hutbe. Neposredno nakon prvog hada i pijenja zemzema, iako ova mahana nije u potpunosti nestala, bio sam u mogu?nosti drati predavanja i hutbe. Dva mjeseca nakon povratka s hada zaposlio sam se u Seharenfuru kao u?itelj i ostao ?itavih sedam godina. Allah me je sada u potpunosti oslobodio govorne mahane tako da nesmetano govorim ljudima, savjetujem ih i podu?avam. (Vidjeti: Ialaus-sunen, 10/233)

U komentaru hadisa: Voda zemzem djeluje za ono za ta se pije, imam E-evkani kae: Op?enitost ovog predanja ukazuje na to da voda zemzem koristi za svrhe zbog kojih se konzumira, bez obzira radilo se o ovosvjetskoj ili onosvjetskoj koristi. (Vidjeti: Nejlul-evtar, 5/105)

Zbog ove velike odlike zemzem-vode, posjetitelji Meke nastoje ponijeti to ve?e koli?ine u mati?ne zemlje. Kao to je ve? spomenuto, u erijatu ne postoji argument koji bi ukazivao na zabranu noenja zemzema van Meke.

Zemzem je lijek protiv groznice

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Groznica je od zapaha vru?ine Dehennema, pa je rashladite zemzemom. (Ahmed, 1/291; Ibn Ebu ejba, 5/57/23662; Et-Tahavi, erhul-mukil, 5/111/1862, s ispravnim lancem prenosilaca) Ova odlika nije eksplicitna za zemzem jer se u vjerodostojnim zbirkama spominje skidanje temperature vodom, ali nema sumnje da je zemzem-voda najbolja u tom pogledu jer se odlikuje nad ostalim vodama.

Ispiranje Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, srca zemzemom

Ebu Zerr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Dok sam bio u Meki, rascijepio se moj strop i siao je Dibril, otvorio mi prsa i isprao ih zemzem-vodom. Zatimje uzeo posudu od zlata koja je bila napunjena mudro?u i vjerovanjem, i sasuo to u moje grudi, a potom ih ponovo zatvorio. (El-Buhari, 344/1636; Muslim, 2/176/163) U drugoj verziji hadisa od Enesa b. Malika navodi se da se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, igrao s dje?acima kada je doao Dibril, oborio ga na zemlju, rasporio njegovo srce i izvadio ugruak, kazavi: Ovo je ejtanski udio. Zatim je isprao srce Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vodom zemzem koja se nalazila u zlatnoj posudi. Nakon toga, vratio je srce u Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, grudi. Djeca su pourila dojilji Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, povikuju?i: Muhammed je ubijen! Kada se pojavio me?u njima, boja njegovog lica se promijenila. Enes kae: Vidio sam oiljak na prsima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon toga. (Muslim, 2/175/162.)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, blagoslovio je zemzem-vodu

Ibn Abbas kae: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, doao je kod zemzema pa smo mu zagrabili jednu kofu iz koje se napio. Na kraju je jedan gutljaj zemzema iz usta vratio u kofu koju su ponovo sasuli u bunar. (Ahmed, 1/372; El-Fakihi, 2/55/1139; Et-Taberani, 11/80/11165. Ibn Kesir smatra da je ova predaja autenti?na, shodno Muslimovim kriterijima. Vidjeti: El-Bidaje ven-nihaje, 5/184) U drugoj predaji od Vaila b. Hudra navodi se da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, donesena posuda sa zemzemom, pa  je njome isprao svoja usta, a potom je vratio vodu natrag u posudu. Voda je imala miris ljepi od mousa ili kao mous. (Ahmed, 4/318. ejh Es-Sti ovu je predaju ocijenio ispravnom. Vidjeti: Bulugul-emani, 22/67, i opaske ejha uajba na El-Musned, 31/167)

ejh Et-Tehanevi kae: Ovim Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, postupkom pove?ao se blagoslov zemzema, njegov ukus, njegov lijek i ?istota. (Vidjeti: Ialaus-sunen, 10/237)

Licemjeri ne mogu napuniti stomak zemzemom

Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Razlika izme?u vjernika i licemjera jeste u tome to licemjeri nisu u stanju napuniti stomak zemzemom. (El-Fakihi, 2/28/1079; Ibn Mada, 2/1017/3061; Et-Taberani, 11/101/11246; El-Hakim, 1/645/1738. Ovu predaju vjerodostojnom smatraju imam El-Busiri i Es-Sujuti, a dobrom Ibn Hader, El-Ajni i Es-Sehavi)

Nije dozvoljeno proglasiti licemjerom osobu koja ne eli piti zemzem iako je u mogu?nosti. Hadisom se prvenstveno eli podsta?i na pijenje ove blagoslovljene vode i neproputanje takve prilike, a ne eli se fiksno potvrditi da je licemjer svaka osoba koja ne eli piti zemzem. (Uporediti: Fejdul-Kadir, 1/84.)

Vrijednost zemzem-vode znaju i u?eni ljudi iz reda ehlul-kitabija. Mudahid b. Debr pripovijeda da su jednom prilikom, dok su putovali zemljom Bizantinaca, bili prinu?eni preno?iti kod jednog sve?enika. Sve?enik je upitao prisutne da li me?u njima ima neko iz Meke, a Mudahid je odgovorio da ima. Sve?enik ga je upitao kolika je udaljenost izme?u Zemzema i Crnog kamena, a  Mudahid je rekao da ne zna ta?no, nego da samo moe naga?ati. Sve?enik re?e: Ja znam, voda prolazi ispod Crnog kamena. Da imam posudu u kojoj se nalazi zemzem-voda, bila bi mi draa od iste posude pune zlata. (El-Fakihi, 2/37/1097, s ispravnim lancem prenosilaca)

to se ti?e ubje?enja da se due vjernika sastaju kod vrela Zemzem, radi se o potpuno neosnovanom miljenju i izmiljotini koja oponira vjerodostojnom sunnetu. (Vidjeti: Ibn Kajjim, Er-Ruh, str. 280)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...