Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


zulhidzeUzvieni Allah odredio je pripadnicima ovog ummeta znatno kra?e ivotne vijekove u odnosu na ranije narode, ali im je, iz Svoje plemenitosti, podario posebne sezonske prilike u kojima se dobra djela viestruko nagra?uju. Koriste?i te prilike pripadnici ovog ummeta mogu posti?i veliki uspjeh za koji bi ina?e trebao mnogo dui vremenski period proveden u ibadetu i dobrim djelima. Ovim prilikama razbija se ustaljena rutina, prakti?no se odgaja i usmjerava na pove?anje Allahu dragih djela i razvija se jaka i konstantna veza sa Gospodarom.

Jedna od tih posebnih prilika je prvih deset dana hidretskog mjeseca zul-hiddeta, a na to upu?uju brojni argumenti, od kojih su:

 1.  Uzvieni Gospodar objavio je: ''Tako mi zore, i deset no?i (prijevod zna?enja 1. i 2. ajeta iz sure El-Fedr). Tuma?e?i zna?enja ovih Allahovih rije?i, poznati komentator Kur'ana Ibn Kesir kazao je: ''Deset no?i odnosi se na prvih deset dana zul-hiddeta, kao to su to rekli Ibn Abbas, Ibnuz-Zubejr, Mudahid i brojni drugi. (Tefsir Ibn Kesira, 8/390) Uzvieni Allah zaklinje se ?ime eli od Svojih stvorenja, a Njegovo zaklinjanje upu?uje na vrijednost i veli?inu onoga ?ime se zakleo.
 2.  Rekao je Uzvieni Allah: ''I da bi u poznatim danima, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. (Prijevod zna?enja 28. ajeta iz sure El-Hadd) ''Poznati dani'' spomenuti u ovom ajetu su deset dana zul-hiddeta, po miljenju velikog broja u?enjaka. (Tefsir Ibn Kesir, 5/415), a nazvani su tim imenom jer su poznati po svojim vrlinama i blagodatima.
 3.  Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu drae od ovih dana (prvih deset dana zul-hiddeta). Prisutni su upitali: ''Allahov Poslani?e, i od borbe na Allahovom putu?'' Rekao je: ''I od borbe na Allahovom putu, osim ?ovjeka koji u borbi na Allahovom putu rtvuje svoj ivot i imetak. (Hadis-sahih) Iz hadisa se razumije da je svako dobro djelo koje se u?ini u prvih deset dana zul-hiddeta Allahu drae od sli?nog djela kada se uradi mimo tih dana. Razumije se, tako?er, da je ?ovjek koji se trudi da ?ini dobra djela u ovim danima bolji od borca na Allahovom putu koji na tom putu ne preseli, te da se sva dobra djela u njima, bez izuzetka, viestruko nagra?uju.
 4.  Prvih deset dana zul-hiddeta obuhvata dan Arefata i prvi dan Kurban-bajrama, o kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Najveli?anstveniji dan kod Allaha je prvi dan Kurban-bajrama, a zatim dan Arefata. (Ebu Davud i Nesai sahih)

Spomenuti ajeti i hadisi jasno ukazuju na vrijednost tih dana i da vjerniku daju idealnu priliku da oja?a svoj iman i opskrbi se duevnom hranom, koja ?e mu dati elana i olakati ivotne teko?e. U ovim danima otvaraju se vrata onima koji se ele nadmetati u ?injenju dobrih djela i postizanju visokih stepeni oivljavaju?i ovaj zapostavljeni sunnet.

Djela koja je pohvalno ?initi u prvih deset dana zul-hiddeta

Shvatili smo koliko su dobra djela u prvih deset dana zul-hiddeta vrednija od istih u drugom vremenu, te da su takve sezonske prilike blagodat i milost Uzvienog Allaha koju ?e sretni iskoristiti. Zbog toga je potrebno ovim danima posvetiti posebnu panju i ispuniti ih dobrim djelima svih vrsta, a naro?ito sljede?im:

1.    Obavljanje hadda i 'umre.
To je najbolje to se moe u?initi u tim danima, jer kome Allah omogu?i obavljanje hadda i 'umre na propisan na?in, nagrada mu je Dennet. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Umra nakon umre je iskup za grijehe po?injene izme?u njih, a za hadd mebrur (ispravno obavljen hadd) nema druge nagrade osim Denneta." (Muttefekun alejhi)

2.    Donoenje tekbira i u?enje zikra.
Rekao je Resulullah, neka je na njega Allahov mir i blagoslov: ''Nema dana koji su veli?anstveniji kod Allaha i Njemu drai od ovih deset dana, stoga ih ispunite rije?ima la ilahe illallah, Allahu ekber i elhamdulillah. (Ahmed sahih) Ibn Omer i Ebu Hurejre, Allah njima zadovoljan bio, izlazili su na pijacu za vrijeme prvih deset dana zul-hiddeta donose?i tekbire pa su i ostali ljudi, ?uvi njihovo tekbiranje, donosili tekbire. (Buharija, muallekan)

-    Tekbiri se u?e u svim prilikama tokom ovih mubarek dana, a neposredno nakon namaza propisano ih je u?iti u periodu od sabah-namaza na dan Arefata, za one koji nisu na haddu, a za hadije od podne-namaza prvog dana Bajrama, do ikindija-namaza ?etvrtog dana Bajrama.
-    Preneseno je vie na?ina na koje su ashabi donosili tekbire. Mogu se jednostavno ponavljati rije?i: ''Allahu ekber, a mogu se u?iti i na sljede?i na?in: ''Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illahu vallahu ekber, Allahu ekberu ve lillahu hamd''.  
-    Nije propisano zajedni?ko donoenje tekbira, tako da skupina u?i tekbire u isti glas, jer ne postoje predaje od odabranih generacija koje bi to potvrdile. Sunnet je op?enito zikriti, a tako i pojedina?no donositi tekbire, dakle svako za sebe.

 1. 3.    Dobrovoljni post. Post je ibadet koji je Svemogu?i Allah pripisao Sebi zbog njegove velike vrijednosti i visokog stepena. U hadisi-kudsijju Uzvieni Allah kae: ''Svako djelo sina Ademovog njemu pripada osim posta, on uistinu Meni pripada i Ja ?u za njega nagradu dati! (Muttefekun alejhi) Prenosi se od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, supruga da su govorile: ''Allahov Poslanik postio je devet dana zul-hiddeta, dan Aure i tri dana u svakom mjesecu. (Ebu Davud sahih) Posebno je pohvalno muslimanima koji nisu na haddu postiti dan Arefata (9. zul-hidde), jer je na post tog dana Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, podstakao kazavi: ''Ra?unam da ?e Allah postom tog dana oprostiti grijehe u?injene u protekloj i grijehe u?injene u narednoj godini. (Muslim)
 2. 4.    Dobrovoljni namaz. Uz nastojanje da se obavezni namazi klanjaju u damijama, pohvalno je u tim danima u?estati dobrovoljne namaze, jer namaz je jedan od najvrednijih i najkorisnijih ibadeta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obra?aju?i se Sevbanu, radijallahu anhu, rekao je: ''Nastoj da to vie seddi u?ini, jer za svaku seddu koju u?ini Allah ?e te Sebi podi?i za stepen i grijeh ti oprostiti. (Muslim)
 3. 5.    Udjeljivanje sadake. Rekao je Uzvieni Allah: ''O vjernici, udijelite dio od onoga ?ime vas Mi darujemo, prije nego to do?e Dan kada ne?e biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posrednitva! - A nevjernici sami sebi ?ine nepravdu. (Prijevod zna?enja 254. ajeta iz sure El-Bekare) Stoga je pohvalno uljepati ove dane i tim ibadetom.
 4. 6.    Klanje kurbana u danima Bajrama, jedenje i udjeljivanje kurbanskog mesa.
  Postoje i mnoga druga djela koje je pohvalno ?initi bilo kada, a naro?ito u tim danima, kao to su: u?enje Kur'ana, istigfar traenje oprosta, dobro?instvo roditeljima i komijama, odravanje rodbinskih veza, nazivanje selama, mirenje zava?enih, podsticaj na dobro i zabrana loeg, ostavljanje runih rije?i, ?uvanje pogleda od harama, ukazivanje po?asti gostima, posjeta bolesnih, donoenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upu?ivanje dove za roditelje i bra?u u vjeri, unoenje radosti u srce muslimana, pratanje i sl.

Dolazak ovih posebnih sezonskih prilika potrebno je preduhitriti iskrenim pokajanjem od svih grijeha uz ?vrstu odluku da im se ne?e vratiti, te donoenjem odlu?ne namjere da se ti dani ispune Allahu dragim djelima. Objavio je Svemogu?i Allah: ''One koji se budu zbog Nas trudili Mi ?emo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela ?ine! (Prijevod zna?enja 69. ajeta iz sure El-'Ankebut)

Molim Uzvienog Allaha da nas u?ini od sretnih, koji koriste ovakve prilike, koje obasipa Svojom milo?u i kojima je zadovoljan, jer On daje nadahnu?e i upu?uje na pravi put. Amin!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

 • O dužini odjeće
    Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
 • Osobine licemjera
  Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
 • Ummet anesteziologa
  Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...