Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


27nocVrijednost Allahovog mjeseca muharrema i dana Aure uistinu je velika, me?utim, i pored toga, ljudi su u pogledu ovog mjeseca i ovog dana podijeljeni u nekoliko skupina: oni koji, naalost, o ovom mjesecu ne znaju skoro nita; oni koji znaju  o Allahovom mjesecu muharremu i danu Auri odre?ene stvari koje su zasnovane na izmiljenim hadisima i obi?ajima koji nemaju utemeljenja u vjeri; i oni koji znaju stvarnu vrijednost mjeseca muharrema i dana Aure, ali zbog slabosti svoga vjerovanja imana, to nita ne mijenja u njihovom ivotu. Stoga ?emo u ovom tekstu pojasniti vrijednost ovog blagoslovljenog mjeseca i dana Aure kroz prizmu vjerodostojnih argumenata, kako bi se u ljudima probudio osje?aj vrijednosti tog vremena i njegovog iskoritavanja na najbolji mogu?i validan na?in, i kako bi se ukazalo na izmiljene i slabe hadise koji govore o mjesecu muharremu i danu Aure, te na odre?ene novotarije i neosnovane postupke vezane za mjesec muharrem i dan Aure.

 
Odlike Allahovog mjeseca muharrema
Mjesec muharrem je jedan od ?etiri sveta mjeseca. Kazao je Allahov Poslanik, alejhis-selam: ''Dvanaest je mjeseci u godini, a ?etiri su sveta, tri dolaze jedan za drugim: zul-ka'de, zul-hidde i muharrem, i redeb koji pada izme?u dva dumadeta i abana.  (Buharija i Muslim) Uzvieni Allah je kazao: ''Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a ?etiri su sveta, to je prava vjera. U njima sebi nepravdu ne ?inite (ne grijeite)!'' (Et-Tevbe, 36.)  Jedan dio u?enjaka tuma?io je ovaj ajet rije?ima: ''Allah je zabranio nasilje grijehe, u svim mjesecima tokom godine, a nasilje i grijesi u svetim mjesecima stroije su zabranjeni i vie kanjivi, kao to su i grijesi na svetim mjestima stroije zabranjeni nego na drugim mjestima.''
Najbolji post, nakon ramazanskog, je post u mjesecu muharremu
Mnogi ljudi ne znaju da je post u mjesecu muharremu na velikom stepenu pohvalnosti, ?ak da je Allahov Poslanik potvrdio da je  post u muharremu najvredniji nakon ramazanskog posta. Kazao je Allahov Poslanik: ''Najvredniji post, nakon ramazanskog, je post u Allahovom mjesecu muharremu, a najbolji namaz, nakon obaveznih, je no?ni namaz.'' (Muslim)

U njemu je dan Aure
Mjesec muharrem odlikuje se nad drugim mjesecima po danu Aure, a to je deseti dan mjeseca muharrema. Allahov Poslanik podsticao je sljedbenike svoga ummeta da poste taj dan i onome ko ga isposti obe?ao oprost (malih) grijeha po?injenih u protekloj godini.  Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., da je kazao: ''Kada je Allahov Poslanik stigao u Medinu, zatekao je idove da poste dan Aure, pa ih je upitao: 'ta je to?' Kazali su: 'Ovo je veli?anstven dan (u rivajetu: dobri dan), u njemu je Uzvieni Allah spasio Musaa i njegov narod (u rivajetu: Benu Israil) od faraona i njegova naroda (u rivajetu: od njihovog neprijatelja) pa ga je Musa, alejhis-selam, postio iz zahvale Allahu.' Kazao je Allahov Poslanik: 'Mi smo pre?i Musau od vas', pa ga je Allahov Poslanik postio i naredio da ga poste.'' (Buharija i Muslim)
Upitan je Allahov Poslanik o postu na dan Aure, pa je kazao: ''Post Aure brie (male) grijehe iz protekle godine. (Muslim od Ebu Katade, r.a.)

Fikhsko-pravna pitanja vezana za post na dan Aure:
- Sunnet je da se posti dan Aure. Kazao je Ibn Abbas, r.a.: ''Nisam vidio da se Allahov Poslanik trudi u postu nekog dana, zbog vrijednosti nad drugim danima, osim dana Aure i ovog mjeseca misle?i na ramazan.'' (Buharija i Muslim)
- Pohvalno je da se uz dan Aure posti dan prije, kako bi se posta? u ibadetu razlikovao od idova ili kr?ana koji poste ovaj dan.  Kazao je Ibn Abbas, r.a.: ''Kada je Allahov Poslanik  po?eo postiti dan Aure i drugima naredio da ga poste, re?eno mu je: 'Allahov Poslani?e, to je dan koji veli?aju idovi i kr?ani', pa je rekao: 'Ako budem ivio do sljede?e godine, sigurno ?u postiti i deveti dan.''' (Muslim) U drugom rivajetu: ''I nije do?ekao sljede?u godinu.''
- Jedan dio u?enjaka smatrao je pohvalnim post i jedanaestog dana Aure. Svoj stav su argumentirali sa nekoliko dokaza ?injenica: rije?ima Allahovog Poslanika: ''Postite dan prije Aure i (u rivajetu: ili) dan nakon njega'' (u pogledu ove predaje ili drugih predaja u kojima se spominje post dana nakon Aure, hadiski eksperti imaju opre?ne stavove, jedan dio njih smatrao je ove predaje dobrim hasen, dok su drugi smatrali da su slabe sve predaje u kojima je spomenut (ponaosob) post jedanaestog dana); na taj na?in ?e ?ovjek biti siguran da je postio dan Aure, to u slu?aju da se desi da nije ispravno odre?en po?etak mjeseca muharrema; op?im hadisima koji govore o vrijednosti posta u mjesecu muharremu.
- Osobe koje ne budu u mogu?nosti da poste taj dan, ne?e ga napatati, poto je to ibadet nafila vremenski ograni?ena i prolazi mogu?nost postizanja obe?ane nagrade sa njenim prolaskom.
- Po miljenju velikog broja u?enjaka, a taj stav je preferirao i ejhul-islam Ibn Tejmijje, nije poku?eno da se posti samo dan Aure, bez da ?ovjek posti deveti ili jedanaesti dan muharrema.
- Ako bi se desilo da dan Aure bude u subotu, nema smetnje da ?ovjek posti samo subotu. Ve?ina islamskih pravnika smatrala je poku?enim samostalno post subotom u slu?aju ako je to op?a nafila, ali ako se radi o nafili sa povodom kao to je dan Aure, Arefata, tada su smatrali da poku?enost prestaje.

Nekoliko slabih i apokrifnih hadisa o danu Aure:
- ''Ko bude koristio surmu (ar. el-ismid) na dan Aure, nikada ga ne?e boljeti o?i (upala o?iju).''
- ''U mjesecu redebu Nuh, alejhis-selam, ukrcao se na la?u, pa je naredio onima koji su bili sa njim da poste. Putovali su na la?i est mjeseci i zadnji dan plovidbe i iskrcavanja na Dudijji  bio je dan Aure, pa ga je postio Nuh, alejhis-selam, oni koji su bili sa njim i ivotinje kao vid zahvalnosti Allahu. Razdvojilo se more pred Izrael?anima na dan Aure. Allah je prihvatio pokajanje Adema, alejhis-selam, na dan Aure. Na dan Aure rodio se Ibrahim, alejhis-selam.'' (Apokrifnim ga je smatrao ejh Albani)
- ''Koji god rob bude plakao na dan pogibije Husejna, r.a. na dan Aure, on ?e na Sudnjem danu biti sa odabranim poslanicima  (ulul-azm).''
- ''Ko obi?e bolesnika na dan Aure, kao da je obiao sve bolesnike iz Ademovog, alejhis-selam, potomstva.''
- ''Ko bude postio dan Aure, dobit ?e nagradu ezdeset godina ibadeta.''
- ''Ko bude postio na dan Aure, dobit ?e nagradu deset hiljada ehida.''
- ''Ko bude postio na dan Aure, dobit ?e nagradu deset hiljada meleka.''

Jo nekoliko ?injenica koje su tako?er spomenute u apokrifnim hadisima:
1- da je Allah stvorio Zemlju i nebesa na dan Aure,
2- da je Allah stvorio pero na dan Aure,
3- da se na taj dan zaustavila Nuhova la?a na Dudijji,
4- da se na taj dan Jusuf, alejhis-selam, vratio ocu Jakubu, alejhis-selam,
5- da je Uzvieni Allah stvorio Dibrila na dan Aure,
6- da je Uzvieni Allah stvorio Adem, alejhis-selam, na dan Aure,
7- da je Uzvieni Allah spasio iz vatre Ibrahima, alejhis-selam, na dan Aure,
8- da je Uzvieni Allah oprostio Davudu, alejhis-selam, na dan Aure,
9- da se Poslanik, alejhis-selam, rodio na dan Aure,
10- da se Uzvieni Allah uzvisio iznad Ara na dan Aure,
11- posebne nagrade za namaze koji se obave u jutarnjem periodu na dan Aure (duha-namaz),
12- oivljavanje no?i Aure posebnim ibadetima i posebnim vrstama namaza.

Novotarije na dan Aure
Jedna od najve?ih novotarija prisutna u danu Aure jeste okupljanje rafidija iija na Kerbeli, mjestu pogibije Husejna, r.a., te njihovo izvo?enje tradicionalnog rituala ''matam''. Koliko je toga u tom danu to oni ?ine a to je u koliziji sa na?elima vjere islama, samo Uzvieni Allah zna! Proklinjanje prvih generacija, naricanje, ?upanje i cijepanje odje?e, unakaavanje ljudskoga tijela, samo su neke stvari koje se tog dana ?ine na Kerbeli, a koje su vjerom strogo zabranjene. Allahov Poslanik, alejhis-selam, zabranio je da se njegov kabur posje?uje svake godine na isti dan i da se od toga na?ini praznik svetkovanje, pa kako onda komentarisati postupak sljedbenika ove zabludjele sekte?! Ili oni smatraju da taj hadis nije vjerodostojan, kao to su na taj na?in odbacili i mnoge druge vjerodostojne hadise zabiljeene u zbirkama imama Buharije i Muslima, ili moda smatraju da je Husejn, r.a., na ve?em stepenu od Poslanika, kao to smatraju da je hodo?a?e Kerbele vrednije od posjete Mekke?! Ako bismo na sve to pridodali ideoloku pozadinu ove novotarije, tek tada bismo shvatili o kakvoj i kolikoj novotariji se radi.
Da nas Allah sa?uva zablude nakon upute!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...