Utorak, JUNE 06, 2023
pitanja

Kako iza?i iz bludne veze i iskupiti se za grijeh bluda?


blud_0_1_0Pitanje: Ja i moj momak smo ve? u vezi skoro 3 godine. Po?inili smo blud, spavali smo skupa, kako je on meni i ja sam njemu bila prva. Uvijek smo skupa i sve nam je super. Odlu?ili smo startati vezu od nule i po?eti erijatsko zabavljanje jer smo se okrenuli vjeri. Planiramo ako Bog da i brak. Zanima nas kako da se iskupi za taj grijeh?

Odgovor: Bismillah, ves-salatu ves-selamu ala resulillah... Na vama je da se iskreno pokajete Allahu,  d.., zbog ?injenja tog harama, da momentalno prestanete sa tim nedjelom, a iskupljenje za taj ?in ?e vam biti da stupite u brak, i da iza?ete iz te zabranjene veze. erijatsko zabavljanje izme?u dvoje je samo kada stupe u brak, prije toga nema ni pomena od erijatskog zabavljanja. Poto se vas dvoje ve? dobro poznajete jedino rjeenje vaeg problema jeste da to prije stupite u brak, da to vie istigfar ?inite i od Allaha, d.., oprosta, za svoje grijehe, da traite, a On je taj koji iskreno pokajanje prima i grijehe oprata. Tekst u prilogu ?e vam dati vie detalja o vaem nedjelu:

Allah d.., u prijevodu zna?enja Kur'ana kae: Bludnik ne?e nikah ?initi osim sa bludnicom ili murikinjom, i s bludnicom ne?e nikah ?initi niko do bludnik ili murik; vjernicima je to zabranjeno. (sura en-Nur, 3 ajet). Imam Ibnu Derir el-Taberi rhm., kae: Mufessiri se razilaze po pitanju pravog zna?enja Allahovih d.., rije?i:Bludnik ne?e nikah ?initi osim sa bludnicom ili murikinjom, i s bludnicom ne?e nikah ?initi niko do bludnik ili murik; vjernicima je to zabranjeno. (sura el-Nur, 3 ajet) na sljede?a miljenja:

Ebu Da'afer Ibnu Derir el-Taberi rhm., kae: Po meni je najispravniji stav drugi, u kojem se kae da se pod rije?ju nikah misli na odnos/spavanje (el-dima'), te da je ajet objavljen povodom javnih bludnica-murikinja, a to je zbog toga to je opte-poznato da je bludnica-muslimanka zabranjena svakom muriku, kao i to da je bludniku-muslimanu zabranjena svaka murikinja-idolopoklonka (ne-sljedbenica Knjige), pa ako je to tako, a jeste, onda ajet ne zna?i to da musliman bludnik ne?e sklapati brak sa ?ednom muslimankom, i da ?e eniti samo bludnicu ili murikinju. Ako je to tako a jeste, onda ?e ajet zna?iti: Bludnik ?e ?initi blud samo sa bludnicom koja blud smatra zabranjenim ili sa murikinjom koja blud smatra dozvoljenim! Vjernicima je to zabranjeno tj. zinaluk je zabranjen vjernicima u Allaha i Njegova Poslanika. I to je pravo zna?enje rije?i nikah spomenute u ovom ajetu. (Pogledaj: Tefsir el-Taberi, 17/149-161.)

Imam Kurtubi rhm., kae: Islamski u?enjaci imaju est miljenja po pitanju tuma?enja Allahovih d.., rije?i: Bludnik ne?e nikah ?initi osim sa bludnicom ili murikinjom, i s bludnicom ne?e nikah ?initi niko do bludnik ili murik; vjernicima je to zabranjeno. (sura el-Nur, 3 ajet):Imam el-Sujuti rhm., u komentaru Allahovih d.., rije?i: Bludnik ne?e nikah ?initi osim sa bludnicom ili murikinjom, i s bludnicom ne?e nikah ?initi niko do bludnik ili murik; vjernicima je to zabranjeno. (sura el-Nur, 3 ajet) kae:

Abdurrezzak, Firjabi, Se'id b. Mensur, Abd b. el-Humejd, Ibnu Ebi ejbeh, Ibnul-Munzir, Ibnu Ebi Hatim, Ebu Davud u Nasihu, Bejheki u Sunenu, el-Daja' el-Makdisi u el-Muhtari, od Se'id b. Dubejra biljee da je Abdullah Ibnu Abbas r.a., rekao: Rije? Nikah koja je spomenuta u ovom ajetu se ne razumjeva kao sklapanje braka ve? kao odnos-spavanje (el-dima'), dakle: U trenutku dok ?ovjek bude ?inio blud ili je bludnik ili je murik, a vjernicima je to zabranjeno tj. zinaluk (vanbra?ni odnos).

Ibnu Ebi Hatim rhm., biljei od Mukatila rhm., da su neki siromani muhadiri pitali Poslanika s.a.w.s., u Medini, da li se mogu oeniti sa nekim od tadanjih javnih bludnica koje su dobro zara?ivale, te kako bi se oni privremeno snali i prehranili, a koje bi kasnije od sebe otjerali, pa je Allah d.., objavio: Bludnik ne?e nikah ?initi osim sa bludnicom ili murikinjom, i s bludnicom ne?e nikah ?initi niko do bludnik ili murik; vjernicima je to zabranjeno. (el-Nur, 3.) tako da je vjernicima bilo zabranjeno da se ene sa javnim bludnicama!

Ibnu Ebi ejbe, Abd b. Humejd i Ibnu Derir, u pogledu Allahovih d.., rije?i: Bludnik ne?e nikah ?initi osim sa bludnicom ili murikinjom, i s bludnicom ne?e nikah ?initi niko do bludnik ili murik; vjernicima je to zabranjeno. (sura el-Nur, 3 ajet) biljee: U dahilijjetu je imalo ena bludnica, me?u kojima je bila i ena po imenu Ummu Mehzul, pa se je jedan od siromanih muslimana oenio sa jednom od tih prostituki koja ga je izdravala od svoje zarade, pa je Allah d.., zabranio muslimanima da se ene sa takvim enama!

Abd b. Humejd biljei od Sulejman b. Jesara u pogledu Allahovih d.., rije?i: Bludnik ne?e nikah ?initi osim sa bludnicom ili murikinjom, i s bludnicom ne?e nikah ?initi niko do bludnik ili murik; vjernicima je to zabranjeno. (sura el-Nur, 3 ajet) biljei: U dahilijjetu je imalo ena javnih bludnica pa je Allah d.., zabranio muslimanima da se sa takvima ene.

Ibnu Derir, Ibnul-Munzir, Ibnu Ebi Hatim i Bejheki biljee da je Ibnu Abbas r.a., povodom ovog ajeta, rekao: Bludnik musliman ne?e bludni?iti osim sa bludnicom muslimankom ili murikinjom nemuslimankom, a tako?er i bludnica muslimanka ne?e blud ?initi osim sa bludnikom muslimanom ili murikom nemuslimanom; blud je mu'minima-vjernicima zabranjen!

Ibnu Ebi ejbe i Abd b. Humejd biljee da ja Dahhak rhm., u komentaru Allahovih d.., rije?i: Bludnik ne?e nikah ?initi osim sa bludnicom ili murikinjom, i s bludnicom ne?e nikah ?initi niko do bludnik ili murik; vjernicima je to zabranjeno. (sura el-Nur, 3 ajet) rekao: Ovim ajetom se misli na zinaluk-odnos, a ne na sklapanje braka. (Pogledaj: el-Derr el-Mensur, 10/622-625.)

Imam Ibnu Ebi Hatim rhm., biljei: Se'id b. Dubejr prenosi da je Abdullah b. Abbas r.a., u komentaru Allahovih d.., rije?i: Bludnik ne?e nikah ?initi osim sa bludnicom ili murikinjom, i s bludnicom ne?e nikah ?initi niko do bludnik ili murik; vjernicima je to zabranjeno. (sura el-Nur, 3 ajet) - rekao: Ovo se ne odnosi na nikah-sklapanja braka, ve? na nikah-odnosa (dima'); ne?e blud ?initi niko do bludnik i murik. Ovo se biljei od Dahhaka, Se'ida i Ikrime. (Pogledaj: Tefsir Ibnu Ebi Hatim, 8/2522.)

Imam Ibnu Ebi Hatim rhm., biljei da je Mekhul rhm., u pogledu Allahovih d.., rije?i: Bludnik ne?e nikah ?initi osim sa bludnicom ili murikinjom, i s bludnicom ne?e nikah ?initi niko do bludnik ili murik; vjernicima je to zabranjeno. (sura el-Nur, 3 ajet)  - rekao: Bludnik ?iji je blud otkriven i javan ne?e nikah ?initi osim sa enom bludnicom ?iji je blud otkriven i javan! (Pogledaj: Tefsir Ibnu Ebi Hatim, 8/2526.)

Ibnu Hazm rhm., kae: Ali b. Ebi Talib r.a., bi znao razvesti brak izme?u dvoje, prije nego li bi jedno s drugim spavali, u slu?aju da je neko od njih, u me?uvremenu, po?inio blud. Hasan el-Basri rhm., i jedan dio Selefa nisu dozvoljavali u startu bludniku da se oeni muslimankom, niti bi to dozvoljavali bludnici izuzev ako bi se pokajali. Ovog smo stava i mi, ne zbog toga to su bludnici nemuslimani ?ak nasuprot oni su muslimani, ve? zbog toga to nam eri'at, koji je objavljen u Kur'anu, tako nalae, isto kao to je muhrimu-hadiji,  zabranjeno eniti se dok je u stanju ihrama, a Allah je taj koji tevfika daje! Allah d.., kae: Bludnik ne?e nikah ?initi osim sa bludnicom ili murikinjom, i s bludnicom ne?e nikah ?initi niko do bludnik ili murik; vjernicima je to zabranjeno. (sura el-Nur, 3 ajet) Ovaj ajet nam prvashodno i jasno ukazuje na to da bludnik i bludnica nisu murici, jer je Allah d.., ovim ajetom napravio razliku izme?u vrste bludnika i vrste murika, spominju?i dva razli?ita svojstva, pa ako nisu murici onda su neminovno muslimani, kao to smo to objanjavali ranije: da je svaki kafir murik i da je svaki murik kafir, pa svaka osoba koja nije ni kafir ni murik onda je ona neminovno mu'min jer tre?e opcije nema, a Allah je taj koji tevfika daje. (Pogledaj: el-Faslu fil-milel vel-Ehva'i vel-Nihal, 3/133.)

ejh Muhammed b. Muhammed el-Muhtar el-enkiti, kae: Postoji est miljenja kod islamske uleme o tome to zna?i ajet: Bludnik ne?e nikah ?initi osim sa bludnicom ili murikinjom, i s bludnicom ne?e nikah ?initi niko do bludnik ili murik; vjernicima je to zabranjeno. (sura el-Nur, 3 ajet) ali je najispravniji stav taj da je u pitanju obavijest o tome da ?e ?ovjek zinaluk ?initi samo za bludnicom sli?nom sebi ili sa murikinjom-nevjerkinjom, koja ne vjeruje u Allaha i u Sudnji Dan, ?emu ide u korist sami slijed rije?i u ajetu (sijak), to se ina?e uzima u obzir. Ajet nam govori o ogavnosti zinaluka, njegovoj bes?asnosti uz davanje pozornosti spram njega. Razumjeti ovaj ajet na ovakav na?in je pre?e i ta?nije jer ako bi smo rekli da se ovaj ajet mora prihvatiti sa svojom vanjtinom onda bi smo morali re?i da je dozvoljeno eni bludnici muslimanki, da se uda za ?ovjeka nevjernika murika, a ovakvo to niko od u?enjaka nije rekao! Sva islamska ulema je na tome da nije dozvoljeno udati muslimanku za nevjernika pa makar ona bila bludnica, shodno rije?ima Allaha d.., koji kae: Nemojte eniti murike sve dok ne povjeruju! (el-Bekara, 221.) Ovaj aket je izri?it u tome da nije dozvoljeno eniti murike muslimankama! To je zabranjeno vjernicima tj. zinaluk je ono to je zabranjeno vjernicima, to nam jo jedanput ukazuje na to da je ajet objavljen kako bi nas upozorio na kobnost zinaluka i teinu njegova grijeha. (Pogledaj: Tefsiru Suretil-Nur, 2/11.)

ejh Muhammed el-Emin el-enkiti rhm., kae: Ve?ina islamske uleme je na tome da je muslimanu dozvoljeno oeniti muslimanku - bludnicu, dok su oni koji to zabranjuju u manjini, a dokazi jednih i drugih su opte poznati. (Pogledaj: Adva'ul-Bejan, Tefsir sure el-nur, 3 ajet.)


Priredio: Sead ef. Jasavi?, prof.fikha.
Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA