Nedjelja, JULY 21, 2024
kuran


bananasfBanane su omiljeno vo?e brojnih sportista koji tragaju za nadopunom nivoa elektrolita i brzim izvorom energije, ali ovo je vo?e mnogo vie od ukusne poslastice ili dodatka doru?ku. Blii pogled na nau?nu literaturu otkriva ?itav niz malo poznatih koristi vezanih za konzumaciju ovog vo?a. Reguliranje krvnog pritiska, lije?enje bolesnih crijeva, olakavanje simptoma artritisa i lije?enje ovisnosti o narkoticima, samo su neke od dodatnih koristi koje se pripisuju ovom jednostavnom vo?u, koje je jedno od najkorisnijih, iroko dostupnih i najjeftinih oblika superhrane. 

Da li su banane spomenute u Kuranu?

Uzvieni Allah, opisuju?i dennetske blagodati, kae: A oni sa desne strane ko su oni sa desne strane? Bit ?e me?u lotosovim drve?em bez bodlji i me?u bananama plodovima nanizanim... (El-Vakia, 2729)

U prijevodima Kurana na bosanski jezik, kuranski termin talh iz 29. ajeta sure El-Vakia odnosi se na banane, koje ?e biti nagrada za dennetlije, a njihovo stablo pruat ?e im hlad. Pojam talh ina?e se spominje samo na jednom mjestu u Kuranu kao nagrada za dennetlije. Vra?aju?i se na islamsku literaturu, vidjet ?emo da postoji i miljenje da se termin talh odnosi na drvo akacije.

U vie klasi?nih tefsira i u nekim klasi?nim arapskim rje?nicima, pojam talh odnosi se na bananu. Iako Arabijski poluotok nije domovina banane, mogu?e je da su Arapi bili upoznati s ovim vo?em koje se po?elo uzgajati u oblasti Mediterana oko 650. godine po miladu. Sljede?i dokaz koji potvr?uje da se u ?asnom ajetu spominju banane jeste etimoloki. Imenica banana svoje leksi?ko zna?enje duguje arapskoj rije?i za prst banan. Tako?er, banane, kao slatko i ukusno vo?e, prirodnije se uklapaju u sliku Denneta od drveta akacije.

U Ibn Kesirovom tefsiru 29. ajeta sure El-Vakia kae se: Talh je krupno drve?e koje se moe na?i i u podru?ju Hidaza, a jednina je talhatun. To je rije? koja govori o nizu plodova. Ibn Abbas kae da je ovo drvo sli?no dunjalu?kom, ali plodovi su mu sla?i od meda, pa kao da je to lotos. Opisuje ga da je nanizano i da nema bodlji, dok njegova peteljka na sebi nosi vie plodova. Ibn Abbasa je rekao da talh zna?i banana, kako je stanovnici Jemena nazivaju. (Muhammed Nesib er-Rifai, Tefsir Ibn Kesir)

Pridjev mendud, kojim se opisuje pojam talh u suri El-Vakia, upu?uje da se tu radi o plodovima vo?a koji su doslovno nanizani ili poslagani jedno nad drugim, poput banana u ruci. Me?utim, mogu?e je da se spomenuti pridjev odnosi na samo drvo, a ne na plod.

Pojam talh mnogi izvori opisuju i kao akaciju. Akacija se u izvorima navodi kao drvo pod kojim su ashabi dali prisegu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: Allah je zadovoljan onima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao ta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih, i nagradit ?e ih skorom pobjedom i bogatim plijenom koji ?e uzeti, jer je Allah mo?an i mudar. (El-Feth, 1819) Akacija raste u pustinjskim predjelima Sudana, Libije, Jordana i Arabijskog poluotoka. U Jemenu se ona naziva talh, i po njoj su ime dobila mnoga mjesta u arapskom svijetu, poput mjesta Karkur Talh u Libiji.

Me?u islamskim u?enjacima bilo je i onih koji su izuzetno cijenili bananu kao vo?e, a jedan od njih svakako je poznati imam Malik b. Enes, rahimehullah, za kojeg je poznato da je od vo?a najvie volio banane, isti?u?i: Nita vie ne nalikuje na dennetske plodove od njih! (Malik, Muvetta, I tom)

Banana pristupa?na, a zdrava superhrana

Banana je kombinacija ugljikohidrata, jednostavnih e?era i prehrambenih vlakana, koja osigurava energiju potrebnu za fizi?ku aktivnosti. Banana je pristupa?na, dostupna je tijekom cijele godine i velikom broju ljudi je omiljeno vo?e. Postoji ?ak 300 vrsta banana, od kojih se tek 20 uzgaja za prodaju. Banana ima utu koru, svijetlouto meso, slatkog je okusa, mekana i kremasta. Iako je biljka izuzetno visoka, ne spada u porodicu stabala.

Nutritivna vrijednost: Banane sadre visoku razinu kalija, minerala koji je neophodan za pravilan rad mii?a. Odli?an su izvor vlakana, a sadre malo zasi?enih masno?a i holesterola. To je jedna od rijetkih vrsta vo?a koja sadri ?itavi kompleks vitamina B, od kojih u najve?oj mjeri sadri tiamin, riboflavin, niacin i folnu kiselinu.

U usporedbi s jabukom, ima ?ak ?etiri puta vie bjelan?evina, dva puta vie ugljikohidrata, tri puta vie fosfora, pet puta vie vitamina A i eljeza, i dva puta vie svih ostalih vitamina i minerala. Uz sve navedeno, banane sadre bakar, mangan, selen i cink.

Jedna banana sadri: vitamin B6 0,5 mg, mangan 0,3 mg, vitamin C 9 mg, kalij 450 mg, dijetalna vlakna 3 g, proteini 1 g, magnezij 34 mg, folna kiselina 25,0 mcg, riboflavin 0,1 mg, niacin 0,8 mg, vitamin 81 IU, eljezo 0,3 mg.

Primjena u ishrani: Banana se koristi u ishrani kao ukusan obrok, kao desert, za pripremanje sokova, za pripremanje kremova, kao dodatak nekim salatama i kola?ima. Banana se naro?ito preporu?uje za doru?ak ili uinu jer veoma brzo daje potrebne sastojke organizmu, pa je djeca i sportisti koriste kao me?uobrok ili kao pomo?ni obrok.

Na?in konzumacije: Banana je dobar antioksidans i djeluje protiv bakterija i virusa, pa stru?njaci preporu?uju jednu bananu dnevno kao lijek. Tako?er, za spre?avanje vika kilograma savjetuje se da se, umjesto kola?a ili ?okolade, pojede jedna banana.

Banane ne treba ?uvati u friideru niti u zamrziva?u, jer se tako brzo kvare i gube hranjive sastojke. Treba voditi ra?una o tome da kod odre?enog broja ljudi banane izazivaju alergiju. Zbog toga se preporu?uje da se bebama prvi put daje kaica od banane da bi se provjerilo da li su sklone alergiji.

Ljekovita svojstva banane

Banane su omiljeno vo?e brojnih sportista koji tragaju za nadopunom nivoa elektrolita i brzim izvorom energije, ali ovo je vo?e mnogo vie od ukusne poslastice ili dodatka doru?ku. Blii pogled na nau?nu literaturu otkriva ?itav niz malo poznatih koristi vezanih za konzumaciju ovog vo?a. Banane sadre ?ak tri prirodna e?era: saharozu, fruktozu i glukozu u kombinaciji sa vlaknima. Istraivanja su pokazala da samo dvije banane osiguravaju dovoljno energije za 90-minutni naporan trening, stoga i ne ?udi to je banana vo?e broj jedan poznatih svjetskih sportista. Bogate vitaminima, mineralima i drugim korisnim sastojcima, banane mogu posluiti kao prirodan lijek za lije?enje depresije, poboljanje rada mozga i smirenje nervnog rastrojstva.

Osim to je dobar izvor energije, banana ima i mnoge druge prednosti koje su zna?ajne za nae zdravlje:

Lije?enje crijevnih i eluda?nih problema: Banana se koristi kao dijetalna hrana protiv crijevnih poreme?aja te neutralizira pretjeranu kiselost i smanjuje nadraenost sluznice eluca. Banane sadre pektin, koji ubrzava probavu i podsti?e izbacivanje toksina i tekih metala iz tijela. Osim toga, njihovo je djelovanje probiotsko i stimulira rad crijeva. Svi ovi faktori podsti?u rad probave i smanjuju nadutost, dok vlakna iz mekanog ploda razbu?uju crijeva i djeluju poput prirodnog laksativa na zatvor. 

Stres: Stres nazivaju bole?u modernog doba, jer ostavlja velike posljedice na nae zdravlje. Stres ubrzava metabolizam, pri ?emu opada nivo kalija u organizmu. Ravnoteu je mogu?e uspostaviti pomo?u jedne banane, koja u sebi sadri dovoljno kalija, koji ?e pomo?i u normalizaciji otkucaja srca, slanju kiseonika u mozak i reguliranju optimalne koli?ine vode u tijelu. 

Krvni pritisak: Poznato je kako veliki unos natrija, a mali unos kalija ima negativan utjecaj na krvni pritisak. Zbog toga je vano tijelo opskrbiti velikom koli?inom kalija, koju sadre banane. Svako jutro preporu?uje se da pojedete jednu bananu, koja ?e pritisak odravati na dozvoljenoj granici. 

Problemi s mjese?nim krvarenjem kod ena: Banane obiluju vitaminom B6, koji povoljno utje?e na nivo glukoze u krvi, a dokazano je kako vitamini B-skupine kod PMS-a uspjeno reduciraju problem bolnog tijela, promjene raspoloenja i nakupljanja vode u tijelu. 

Lije?enje depresije i nervnih poreme?aja: Banane sadre triptofan, sastojak koji se jo nalazi i u pure?em mesu, a koji pomae uspostavu smirenog, oputenog raspoloenja. Zbog bogatog sadraja vitamina B-skupine, te zahvaljuju?i konverziji triptofana u serotonin hormon sre?e, banane pomau kod problema s raspoloenjem i podravaju osje?aj blagostanja. Od ukupno poznatih osam vitamina iz skupine B-vitamina, banana je odli?an izvor njih pet tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), piridoksina (B6) i folata (B9). Vitamini B-kompleksa osnovna su hrana naeg nervnog sistema, a pomau u resorpciji i iskoritavanju drugih sastojaka, te ?uvaju zdravlje srca, mii?a, kose i koe.

Depresija se moe izbje?i ukoliko nastavimo da unosimo dovoljne koli?ine B-vitamina uporedo sa starenjem, pojanjava Emily Main u ?lanku objavljenom u novinama Rodale News. Pozitivan efekat na lije?enje depresije jo je izraeniji kada kombiniramo koritenje prirodnih izvora B-vitamina s dodatnim unosom vitaminskih suplemenata.

Pored B-vitamina, banane sadre velike koli?ine kalija, elektrolitnog minerala koji je neophodan za normalno funkcioniranje srca, bubrega i drugih organa. Modani neuroni tako?er u velikoj mjeri zavise od kalija, a njegov nedostatak moe dovesti do modane magle i drugih kognitivnih problema. Nau?na studija objavljena 2013. u nau?nom magazinu Journal of Neuroscience Letters  istraivala je unos dodatnih koli?ina kalija i nivoe slobodnih radikala u mozgu. Nakon dvadeset dana suplementacije s kalijem, uo?eno je da su nivoi slobodnih radikala u mozgu drasti?no opali, te je dolo do smanjenja oksidativnog ote?enja koje se pojavilo kod ispitanika. Budu?i da oksidativna ote?enja dovode do slabljenja funkcija mozga, kalij spre?ava njihov nastanak i mogu?a ote?enja mozga. (naturalnews.com)

Smanjen rizik od kardiovaskularnih bolesti

Prema istraivanju italijanskih nau?nika predstavljenom na konferenciji American Heart Associations Nutrition, Physical Activity, and Metabolism, redovito konzumiranje hrane bogate kalijem moe znatno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti. Rezultati jo jedne studije predstavljeni na istoj konferenciji u San Franciscu ukazuju na to da konzumiranje svjeeg vo?a i povr?a moe sprije?iti modani udar ili umanjiti rizik njegovog nastanka. Autori studije su nau?nici sa Univerziteta u Napulju koji su objedinili rezultate deset istraivanja provedenih izme?u 1966. i 2009. godine, a u kojima je sudjelovalo vie od 280.000 osoba. Istraivanja su pokazala da konzumiranje hrane koja sadri kalij moe umanjiti rizik od modanog udara za devetnaest posto, a rizik od kardiovaskularnih bolesti za osam posto, prvenstveno sniavanjem krvnog pritiska.

Od ostalih ljekovitih dejstava banane izdvajamo:

Anemija: Poto je veoma bogata eljezom, banana stimulira proizvodnju hemoglobina u krvi i tako pomae u slu?ajevima anemije.

Kosti: Banane mogu poboljati sposobnost organizma da apsorbira kalcij, neophodan za jake kosti.

Koncentracija: Istraivanja su pokazala da banana moe pomo?i u poboljanju koncentracije. Stoga se preporu?uje studentima, u?enicima i svima koji se bave zahtjevnim mentalnim aktivnostima.

Jutarnje mu?nine: Konzumacija banane izme?u obroka pomae u odravanju razine e?era u krvi, te na taj na?in moemo izbje?i jutarnje mu?nine.

Ugriz komarca: Nakon uboda insekta istrljati mjesto uboda unutranjom stranom kore od banane.

Prestanak puenja duhana i konzumiranja narkotika: Banane mogu pomo?i osobama koje pokuavaju prestati puiti ili konzumirati narkotike i opojna sredstva. Sadri vitamine B6, B12, kao i kalij i magnezij, koji pomau tijelu da se oporavi od u?inaka povla?enja nikotina i narkoti?kih supstanci.

Modani udar: Prema istraivanjima objavljenim u New England Journal of Medicine,konzumacija banane kao dio redovite prehrane moe smanjiti rizik od modanog udara za ?ak 40%!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...