Ponedjeljak, OCTOBER 25, 2021
tekstovi_logo

Poslanik kao uzor i njegovo slije?enje


Poslanik kao uzor i njegovo slije?enje

Po svojoj prirodi ljudi imaju potrebu za uzorima. Uzimanje nekoga za uzor je stanje u kojem se ?ovjek nalazi kada slijedi drugog, bilo u dobru ili zlu. Uzvieni Allah, delle a'nuhu, kao to stoji u prijevodu zna?enja, kae: Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji ?esto Allaha spominje." (El-Ahzab, 21) Vidimo da Allah, delle a'nuhu, kae da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, vjernicima divan uzor, zna?i ako postoji dobar uzor onda postoji i lo uzor. Uzimanje Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, za uzora zna?i slije?enje Poslanika u svim stvarima koje se ti?u vjere, bilo da su te stvari sitne ili krupne. Allah, delle a'nuhu, tako?e kae, kao to stoji u prijevodu zna?enja: ''Kada Allah i Poslanik Njegov neto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom naho?enju postupe. A ko Allaha i Njegova Posalnika ne poslua, taj je sigurno skrenuo s pravog puta." (El-Ahzab, 36) Ovo se odnosi na sve muslimane op?enito, a da'ije posebno. Oni moraju da u svom pozivanju ljudi u islam, uzmu sebi Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, za uzora i da slijede njegov sunnet u da'vi. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je najve?i uzor svima onima koji pozivaju u Allahovu, delle a'nuhu, vjeru i svim muslimanima u svakodnevnom ivotu. Njegov, sallallahu 'alejhi ve sellem, put je put spasa od svakog zla i uspjeh u svakom dobru. Allah, delle a'nuhu, je u?inio Svoga Poslanika upu?iva?em i svjetiljkom koja sija svim ljudima irom svijeta. Uzvieni Allah, delle a'nuhu, kao to stoji u prijevodu zna?enja, kae: O vjerovjesni?e, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da - po Njegovom nare?enju - poziva k Allahu, i kao svjetiljku koja sija." (El-Ahzab, 45-46) U tminama neznanja trebamo se vratiti i upoznati s njegovim, sallallahu 'alejhi ve sellem, sunnetom, pa koliko ga budemo slijedili, toliko ?emo biti uspjeni i ponosni.

 

Poslanik je uzor svim vjernicima

Allah, delle a'nuhu, kae, kako stoji u prijevodu zna?enja: ''Reci: 'Ja sam ?ovjek kao i vi, meni se objavljuje da je va Bog - jedan Bog. Ko udi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka ?ini dobra djela i neka, klanjaju?i se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!'" (El-Kehf, 110,.) Ljubav prema Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, treba da bude ve?a od ljubavi prema sopstvenoj djeci ili od ljubavi prema roditeljima ili svim ostalim ljudima. Ebu-Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Ne?e biti pravi vjernik onaj koji me ne bude vie volio od svoje djece, svojih roditelja i svih ostalih ljudi." (Muttefekun alejh) Ova iskrena ljubav prema Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, zahtjeva da se on slijedi u svim stvarima vjere i da se uzme kao uzor u svakodnevnom ivotu. Uzvieni kae, kao to stoji u prijevodu zna?enja: Reci: 'Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas ?e Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!' - a Allah prata i samilostan je." (Alu-'Imran, 31) Isto tako Allah, delle a'nuhu, kae, kako stoji u prijevodu zna?enja: Ti ono to ti Gospodar tvoj objavljuje slijedi - drugog boga osim Njega nema - i mnogoboce izbjegavaj." (El-En'am, 106) A zabranio je da se slijede strasti, pa obra?aju?i se Davudu, 'alejhis-selamu, Uzvieni kae: O Davude, Mi smo te namjesnikom na zemlji u?inili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za stra?u da te ne odvede s Allahova puta; one koji skre?u s Allahova puta ?eka teka patnja na onom svijetu zato to su zaboravljali na Dan u kome ?e se ra?un polagati." (Prijevod zna?enja Saad, 26) Dakle, stvarnost uzimanja Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, za uzor je: slije?enje Objave koja mu je sputena i ?vrsto dranje za Sunnet sa kojim je doao.

 

Poslanik je poslat svim narodima

Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, mora biti uzor, svakome onome ko poziva Allahu, delle a'nuhu, u akidi (vjerovanju), u 'ibadetima, u opho?enju sa drugima i u svim sferama ivota. Iz svega ovoga izuzima se samo ono to je striktno vezano za Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, poput dozvole enidbe sa vie od ?etiri ene i tome sli?no. Posljednja objava je specifi?na po tome to se obra?a svim ljudima, a ne samo jednom odre?enom narodu, kao to je to bio slu?aj sa prijanjim objavama. Isto tako specifi?na je i zato to obuhvata sve sfere ivota. Allah, delle a'nuhu, govore?i o tome kako je ovo objava namijenjena svim narodima kae: Mi smo te poslali svim ljudima da radosne vijesti donosi i da opominje, ali ve?ina ljudi ne zna, i govore: 'Kad ?e ve? jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?'" (Prijevod zna?enja Seba', 28-29) Isto tako Uzvieni kae, kako stoji u prijevodu zna?enja: Neka je uzvien Onaj Koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena." (El-Furkan, 1) A govore?i o tome kako Kur'an obuhvata i objanjava sve sfere

ljudskog ivota Allah, delle a'nuhu, u kae: A ta ?e biti onog Dana kad protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, od njega samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih! Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objanjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju." (Prijevod zna?enja En-Nahl, 89) Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je taj koji je prenio objavu od svoga Gospodara, kao to On Uzvieni potvr?uje: Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im - pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate - jasne dokaze i knjige. A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono to im se objavljuje, i da bi oni razmislili." (Prijevod zna?enja El-Ankebut, 43-44) ejhu-l-Islam Ibn-Tejmijje kae: ''Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je bio imam ovoga ummeta. On je taj koji je bio sudija u svom ummetu, on je taj koji se borio sa njima, on je taj koji je sprovodio zakone, on je taj koji je vra?ao prava obespravljenima, on je taj koji ih je predvodio u namazu. On ?e se slijediti u svemu ovome. Pa, onaj koji predvodi namaz ili predvodi ljude na haddu, on ?e mu u tome biti uzor. Vo?a u borbi treba da vidi kako se on ponaao u borbi, pa da ga u tome slijedi. Isto tako onaj koji provodi zakone ili onaj koji sudi ili onaj koji daje fetve, treba u tome da njega slijedi. (Medmuetu-l-Fetava, 22/323)

 

Poslanik kao uzor u ?i?enju due

?i?enje due se postie 'ibadetima, kako farzovima tako i sunnetima. Ono je prioritet i veoma vaan detalj u da'vi i odgoju, kako sebe tako i drugih. Svaki da'ija treba o tome da vodi ra?una, kako bi postao u potpunosti pokoran svome Gospodaru u svim naredbama i zabranama. Ako ovo postigne i ovako o?isti svoju duu, onda ?e mu pozivanje drugih u Allahovu, delle a'nuhu, vjeru biti mnogo lake. Allah, delle a'nuhu, kae, kao to stoji u prijevodu zna?enja: On je neukima poslao Poslanika, jednog izme?u njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih o?isti i da ih Knjizi i mudrosti nau?i, jer su prije bili u o?itoj zabludi, i drugima koji im se jo nisu priklju?ili - On je Silni i Mudri.'' (El-Dumu'a, 2-3) Iz spomenutog ajeta vidimo da je Poslanikov, sallallahu 'alejhi ve sellem, zadatak i pored ostalih bio i taj da o?isti svoje ashabe (drugove) od svih loih osobina i djela. Svima nam je poznato da je upravo Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bio taj koji je najvie svoga vremena provodio u 'ibadetu i obra?unu sa svojom duom, iako mu je bilo sve oproteno. Jedan od najve?ih problema sa kojima se da'va susre?e u dananjem vremenu je taj da se njome bave oni koji nisu sposobni niti spremni da se njome bave. Mnogi od njih nemaju znanja, a neki imaju ali veoma malo. Takvi ne vode ra?una o sebi, o sopstvenom pro?i?avanju, niti o odgoju prvo samih sebe. Pozivaju u islam, a oni su ti koji su najpre?i da budu pozivani zbog njihovog nepoznavanja islama i zanosa koji se temelji na emocijama i na neznanju.

 

Poslanik kao uzor u lijepom moralu i ponaanju

Da'va je velika obaveza koju je preuzeo onaj koji se bavi pozivanjem. Da bi ispunio ovu obavezu, kako treba, da'ija se mora okititi lijepim ponaanjem i moralom. U ovome mu, naravno, mora kao uzor biti Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, jer je njegov moral i njegovu ?ud pohvalio Gospodar svih svjetova Koji je rekao: ... jer ti si, zaista najljepe ?udi" (Prijevod zna?enja El-Kalem, 4) U njemu su se spojile sve najljepe osobine koje je ikada i jedan ?ovjek posjedovao. Zato svaki da'ija mora da vodi ra?una o svom ponaanju i moralu, kako bi ljudi prihvatili od njega to u ta ih on poziva. A upravo Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je svakome najbolji primjer za to.

 

Poslanik kao uzor u metodama da've

Metode i stilovi pozivanja ljudi su mnogobrojni. Svaki da'ija mora da zna koga poziva i kakvo je njegovo stanje u kojem se nalazi. Isto tako mora da poznaje specifi?nosti vezane za mjesto i vrijeme u kojima poziva ljude u islam (o ovome ?emo pisati u narednim brojevima inaAllah). O svim ovim metodama u da'vi moe se saznati izu?avanjem Poslanikovih, sallallahu 'alejhi ve sellem, na?ina pozivanja ljudi u islam i on u tome mora biti uzor svakom da'iji. Allah, delle a'nuhu, kae, kako stoji u prijevodu zna?enja: Reci: 'Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imaju?i jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja Njemu nikoga ne smatram ravnim." (Jusuf 108) Dakle, on je bio taj koji je pozivao ljude sa jasnim dokazima, znanjem i otroumno?u. Nijedan metod da've ne moe biti uspjean osim onog metoda kojeg je prakticirao najodabraniji ?ovjek. Molim Allaha, delle a'nuhu da nas u?ini od onih, kojima ?e Poslanik biti uzor u svemu. Amin!

 

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • Učenje Kur’ana za materijalnu nadoknadu
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić U ovom radu predstavit ćemo i analizirati odgovore na pitanja o pravnom statusu učenja Kur’ana za materijalnu nadoknadu i predstavit ćemo...
  • Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje o sebi
    Ovo bismo poglavlje slobodno mogli nazvati vrstom autobiografije jer ćemo u njemu navesti hadise u kojima Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, najodabraniji sin ljudskog roda,...
  • Dobar sluga, a loš vladar
    Piše: Muhamed Ikanović  U zadnje vrijeme u više sam navrata imao priliku da slušam i čitam o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kao vrlom ekonomisti...