Utorak, JUNE 06, 2023
tekstovi_logo

Itikaf u Ramazanu


Itikaf u Ramazanu

pie: Harmin Sulji?,

Itikaf zna?i bdijenje nad ne?im ili na nekom mjestu, bez razlike da li se radi o dobru ili zlu. Allah, subhanehu ve te'ala, kae: Kada (Ibrahim) re?e svome ocu i svome narodu: Kakvi su to kipovi nad kojima bdijete." (Prijevod zna?enja El-Enbija, 52.) to u prenesenom smislu zna?i da su bdjeli u ibadetu tj. oboavaju?i ih. Me?utim, u erijatskom smislu se pod itikafom podrazumijeva boravak u damiji sa nijjetom pribliavanja Allahu, subhanehu ve te'ala.

 

Utemeljenost itikafa u islamskom pravu

Me?u u?enjacima postoji konsenzus o pravosnanoj utemeljenosti itikafa u islamu jer je Allahov poslanik, sallallahu te'ala 'alejhi ve sellem, svake godine zadnjih deset dana Ramazana ulazio u damiju sa nijjetom itikafa,a kada je doao Ramazan u godini kada je Allahov poslanik, sallallahu te'ala 'alejhi ve sellem, preselio na Ahiret, u itikafu je boravio dvadeset dana. Ovu predaju biljee Buharija, Ebu-Davud i Ibn-Made. Nakon smrti Allahovog poslanika, sallallahu te'ala 'alejhi ve sellem, u itikaf su ulazile njegove supruge tako to su im ashabi ogradili jedan dio damije zastorima gdje su boravile u itikafu. A isto tako i ashabi su ulazili u Ramazanu u itikaf sve sa ciljem da se priblie Allahu, subhanehu ve te'ala.

 

Vrste itikafa

Itikaf se dijeli na dvije vrste: sunnet i vadib. Sunnet je onaj na koji se musliman odlu?i u smislu dobrovoljnog ibadeta kojim se eli pribliiti Allahu, subhanehu ve te'ala, slijede?i pri tome Allahovog poslanika, sallallahu te'ala 'alejhi ve selem. Ovakav ?in je potvr?en u zadnjoj tre?ini Ramazana kao to je prethodilo. Obavezni ili vadib itikaf je onaj na kojeg se musliman obavee u smislu zavjeta pa kae: 'Obavezujem se na itikaf radi Allaha' ili ' Ako mi Allah ozdravi tog i tog bolesnika ja ?u u?i u itikaf toliko i toliko dana'. Buharija biljei predaju da je Allahov poslanik, sallallahu te'ala 'alejhi ve sellem, rekao: Onaj ko se zavjetuje na pokornost Allahu, neka to i u?ini." Tako?er kod Buharije se biljei predaja da je Omer, radijallahu 'anh, rekao: Allahov Poslani?e, zavjetovao sam se da ?u boraviti u itikafu jednu no? u Mesdidil Haramu." Pa mu je rekao: Ispuni svoj zavjet."

 

Vrijeme itikafa

Obavezni itikaf ?e biti obavljen shodno onome na to se ?ovjek zavjetuje. Ako se zavjetovao na jedan dan ili vie, na njemu je obaveza da ispuni ono na ta se zavjetovao. Kada je rije? o dobrovoljnom itikafu onda njegovo vrijeme nije odre?eno. Njegova realizacija ?e se upotpuniti bivanjem u damiji sa nijjetom itikafa, bez razlike da li se radi o dugom ili kratkom periodu. Tako da ?e, za period u kojem je boravio u damiji, biti nagra?en. Pa ako iza?e te se povrati u damiju obnovit ?e nijjet ako ima namjeru itikafa. Od Je'ale b. Umejje se prenosi da je rekao: Ja u damiji ostanem jedno vrijeme i to sa nijjetom itikafa". Ata' kae: To je itikaf onoliko koliko bude boravio u njemu. Ako bude sjedio u damiji sa nijjetom ?injenja dobra on se smatra da je u itikafu, u suprotnom ne". Kada se osoba na?e u dobrovoljnom vidu itikafa ima pravo da ga prekine kad poeli, ?ak i prije vremena kojeg je zanijetio. Od Aie, radijallahu 'anha, se prenosi da, kada je Allahov poslanik, sallallahu te'ala 'alejhi ve sellem, htio u?i u itikaf, klanjao bi sabah namaz, a zatim uao u itikaf. Jednom je htio da u?e u itikaf zadnjih deset dana Ramazana, pa je naredio da mu se pripremi mjesto u damiji. Aia kae: Kada sam to vidjela,naredila sam da se i meni pripremi isto tako mjesto. Tako su postupile i ostale ene Allahovog poslanika, sallallahu te'ala 'alejhi ve selem. Kada je klanjao sabah pogledao je u te atore unutar damije pa je rekao: ta je ovo? Zar ovim dobro?instvo elite?" Zatim je naredio da se ukloni njegov ator i naredio je svojim enama da one uklone svoje atore, a onda je odgodio itikaf do prvih deset dana evala". Dakle ova predaja ukazuje da je doputeno prekinuti sa itikafom nakon to se u?e u njega. Tako?er u ovom hadisu je dokaz da mu ima pravo zabraniti eni ulazak u itikaf bez njegove dozvole. Ovaj stav zastupa ve?ina u?enjaka, ali se razilaze po pitanju ta ako joj po?etno dopusti zatim zabrani? Tako da afija, Ahmed i Davud smatraju da ima pravo zabraniti joj i izvesti je iz dobrovoljnog itikafa.

 

Uslovi itikafa

Osoba koja ulazi u itikaf mora biti muslimanom, razumnim, ?istim od dunupluka, mjese?nice ili postporo?ajnog ciklusa. Tako da nevjerniku, djetetu koje ne razlikuje stvari, dunupu, eni u mjese?nici ili postporo?ajnom periodu nije valjan itikaf.

 

Sastavni dijelovi itikafa

Sutina itikafa je boravak u damiji sa nijjetom pribliavanja Allahu,subhanehu ve te'ala. Tako, da ako se nema namjera boravka u damiji ili bez nijjeta pokornosti, onda se itikaf ne?e ni realizovati. Obaveza nijjeta se moe shvatiti iz rije?i Uzvienog kada kae: Nije im bilo nare?eno osim da Allaha oboavaju iskreno Njemu vjeru da ispoljavaju. (Prijevod zna?enja El-Bejjine, 5.) Tako?er Allahov poslanik, sallallahu te'ala 'alejhi ve sellem, kae: Djela se vrijednuju prema namjerama. Svakom ?ovjeku pripada ono to je naumio..." Drugi sastavni dio valjanost itikafa je da bude u damiji jer Allah, subhanehu ve te'ala, kae: Nemojte se pribliavati enama dok ste u damijama u itikafu. To su Allahove granice pa im se nemojte prbliavati. Tako Allah pojanjava Svoje ajete ljudima da bi se bojali. (Prijevod zna?enja El-Beqare, 187.) Dakle, da je itikaf valjan na nekom drugom mjestu, a ne samo u damiji onda se zabrana polnog odnosa ne bi spomenula u kontekstu itikafa u damiji to ukazuje da kvari itikaf. Time se ukazuje da itikaf mora biti unutar damije.

 

Plodovi Itikafa

Plodovi itikafa su mnogobrojni i u njima je odgovor zbog ?ega da ?inimo itikaf, zbog ?ega da ostavljamo svoje porodice, ostavljamo svoje poslove, usteemo se od mnogih stvari. Ukratko ?u spomenuti neke plodove itikafa:

 • Iskrenost-navikavanje i odgajanje na iskrenosti, jer te u itikafu niko ne vidi mimo Allaha, subhanehu ve te'ala. Na ?ovjeku je da oboava Allaha kao da ga vidi, pa, ako ne moe tako onda neka bude svjestan da On, subhanehu ve te'ala, njega sigurno vidi.

 • Odgajanje due na ostavljanju bespotrebna govora, vika hrane i pi?a, bespotrebna mijeanja i posje?ivanja drugih.

 • Odgajanje due na ibadetu, naro?ito: no?nom namazu, u?enju Kur'ana, zikru, traenju oprosta i upu?ivanju dove Svevinjem Allahu.

 • Ja?anje veze sa Uzvienim Gospodarom.

 • Pronalazak vremena za razmiljanje, to je teko naro?ito u vremenima iskuenja i smutnji.

 • Boravak u itikafu te podsje?a na tvoju samo?u u kaburu koju ?e svako od nas da doivi.

 • Obra?unavanje sa svojom duom po pitanju vjere i dunjaluka, po pitanju ibadeta i svega drugog.

 • Racionalno iskoritavanje vremena.

 • Navikavanje due na strpljenje i ostavljanje mnogih prohtjeva.

 • Oivljavanje jednog od mnogobrojnih sunneta koje su ljudi zapostavili.

 • Ostavljanje ili barem umanjivanje grijeha.

 

Stvari koje kvare itikaf

Od stvari koje kvare itikaf su:

 • Izlazak bez erijatski opravdanog razloga i bez velike potrebe

 • Spolni odnos, na ?emu je konsenzus muslimana kao to spominje Ibnul-Munzir i Ibnu-Hubejra.

 • Druenje sa suprugom iz strasti, do?im ukoliko ne bude sa strastima tada to ne?e pokvariti itikaf.

 • Izlazak sperme usljed razmiljanja, dugog pogleda ili neprestanih pogleda, druenja i sl.

 • Hajz i nifas.

 • Gubljenje pameti usljed upotrebe opojnih sredstava.

 • Otpadnitvo od islama.

 • Prekidanja nijjeta boravka u itikafu, tj. da kae: Ja sada prestajem biti u itikafu"(nije nuno da kae jer znamo da je nijjet vezan za srce ne za izgovor), pa makar i bio u mesdidu, dok, ukoliko kae: Ve?eras, poslije akam namaza, ?u iza?i iz itikafa", pa ne iza?e, to ne?e pokvariti tvoj itikaf, ili ako se dvoumi ho?e li napustiti ili ne, to tako?e ne kvari tvoj itikaf.

 • Smrt, zbog hadisa: Kada umre sin Ademov, prestaju njegova djela osim u tri slu?aja."

 

ta je poeljno, a ta poku?eno osobi da ?ini dok je u itikafu

Lijepo je da onaj ko je u itikafu ?ini to vie dobrovoljnih ibadeta. Da upotpuni vrijeme namazom, u?enjem Kur'ana, veli?anjem Allaha, subhanehu ve te'ala, ili jednom rije?ju re?eno zikrom, istigfarom, salavatima na Allahovog poslanika, sallallahu te'ala 'alejhi ve sellem, dovom i svim ostalim vidovima pobonosti kojima se rob moe pribliiti Allahu, subhanehu ve te'ala. Poku?eno mu je da se zabavlja svim onim to nije od ibadeta, kao to je nekoristan i bespotreban govor. Ali isto tako poku?eno mu je da prekine razgovor u cjelosti misle?i da je to ibadet. Buharija, Ibn Made i Ebu Davud biljee predaju od Ibn Abbasa da je jednom prilikom Allahov poslanik, sallallahu te'ala 'alejhi ve sellem, drao hutbu pa je primijetio ?ovjeka kako stoji pa je upitao za njega. Rekli su da je to Ebu Israil, zavjetovao se da ?e stajati i da ne?e sjediti, niti u?i u hladovinu i da ne?e pri?ati, nego da ?e postiti. Pa je Allahov poslanik, sallallahu te'ala 'alejhi ve selem, rekao: Naredite mu neka pri?a, nek u?e u hladovinu, neka sjede i neka nastavi sa svojim postom." Ebu Davud biljei predaju od Alije, radijallahu 'anh, da je Allahov poslanik, sallallahu te'ala 'alejhi ve sellem, rekao: Nije doputeno punoljetnom ?ovjeku da spoji dan i no? u utanju."

Tako da na kraju sve ovoga i prikaza odre?enih propisa vezanih za itikaf svaki musliman mora iskoristiti Ramazan kao period posebne sezone u kojoj ?e se saprati od grijeha i truditi da se spasi od Vatre. Allahov poslanik, sallallahu te'ala 'alejhi ve sellem, se najvie posve?ivao ibadetu u zadnjih deset dana Ramazana, to nije ?inio ni u jednom drugom mjesecu. Aia, radijallahu 'anha, prenosi da kada bi nastalo deset zadnjih dana Ramazana, Allahov poslanik, sallallahu te'ala 'alejhi ve sellem, bi stegao svoju odje?u (dakle ne bi prilazio enama), oivio bi no? i budio bi svoje uku?ane. Izme?u ostalog je bio i ovaj vid ibadeta tj. itikaf kao to imam Zuheri rahimehullah kae: ?udni li su muslimani, zapostavili su itikaf iako ga Allahov poslanik, sallallahu te'ala 'alejhi ve sellem, nije ostavljao otkako je doao u Medinu, pa sve dok ga Allah nije uzeo Sebi."

Brate muslimanu, znaj da je veli?anstvena stvar oivjeti ovaj sunnet, zato po?ni od sebe jer ti dunjaluk predstavlja jedan kratki period kroz koji ?e brzo pro?i. Zato odvoji ovaj mali broj dana da se priblii svome Gospodaru u pokornosti samo Njemu subhanehu ve te'ala.

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA