Srijeda, OCTOBER 20, 2021
tekstovi_logo

To je bio Muhammed alejhi selam


Autor: Dr. Mustafa es-Sibai
Kada govorimo o Muhammedu, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, kao poslaniku niko ne moe pomisliti da bi mogao biti kao on, ili, da bi mu mogao nalikovati po veli?ini njegovog duha i duboke povezanosti sa duhovnim svijetom. Primao je Objavu i Uputa mu je pojanjavana jasnim dokazima. Niko ne moe posti?i takav stepen niti bilo ta sli?no onome to je on postigao budu?i da je Uzvieni Allah njime zape?atio misiju poslanstva i Vjerozakonom upotpunio ranije objavljene poslanice.
icon Ljubav prema Allahovom Poslaniku - DOWNLOAD


Me?utim, kada je rije? o Muhammedu, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, kao ?ovjeku u tom slu?aju svaki musliman ?e nastojati da bude njegova sjena na zemlji, da se okiti njegovim moralom, slijedi put kojim je on hodio, oponaa ga u strpljivosti i dihadu, skromnosti i izvravanju propisa vjere, portvovanosti i altruizmu, na?inu jela i obla?enja. Smatram da je Plemeniti Bog po?astio Svoga poslanika koji bijae ljudsko bi?e najljepom pohvalom: "Doista si ti uzvienog morala". (01)

Zbog toga hajde da skupa krenemo stazama prolosti i upoznamo se sa Muhammedom, ?ovjekom i poslanikom, koji je osvijetlio ivot zajednice koja je postala poznata po grandioznim djelima i ljudskosti tako da kazivanje o njenoj povijesti skoro da grani?i sa legendama, iako je istina, bez ikakve sumnje, sve ono to se desilo.

Poslanikov fizi?ki izgled
Oni koji su dobro poznavali Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim i njegovom porodicom, kazali su da je bio izrazito lijep, vedroga i svijetloga lica koje je odisalo nurom. (02) Kada bi se okretao ?inio bi to ?itavim tijelom. Bijae odlu?nog koraka i dostojanstvenog hoda, ustro bi hodao kao da silazi niz brdo, oborenog pogleda, u zemlju bi gledao due negoli u nebo, prefinjenog zapaanja. Kora?ao je iza svojih drugova, prvi bi nazivao selam onome koga bi susreo, stalno je bio zabrinut, neprestano je razmiljao, nije imao odmora, dugo bi utio, nije govorio bespotrebno, govor bi otpo?injao i zavravao spominjanjem Boijega imena, a kada bi govorio ponavljao bi ono to je izgovorio tri puta kako bi ga dobro razumjeli.

Govorio je razgovijetno i jasno, bez suvinih rije?i, odlikovao se jezgrovitim govorom i mudro?u, nije bio grub niti je bilo koga poniavao, cijenio je blagodat bez obzira koliko neznatna bila ne preziru?i bilo ta od toga, nikada nije kudio niti previe hvalio hranu, nije se srdio zbog ovoga svijeta, kada bi se uskratilo ne?ije pravo ne bi se smirio sve dok se pravda ne bi zadovoljila. Nije se ljutio zbog sebe niti bi nastojao da se osveti, kada bi se rasrdio i naljutio okrenuo bi glavu, kada bi se obradovao obarao bi svoj pogled, njegov smijeh bijae samo osmijeh. Kada bi govorio krasila ga je otmjenost i elegancija, kada bi utio odlikovalo ga je dostojanstvo i staloenost. Bijae najelegantniji, najljepi, najplemenitiji i najdareljivi ?ovjek, pomagao bi i davao poput onoga ko se nije plaio neimatine, kada bi neko zatraio neto od njega nikada ne bi odbijao pomo?i, kada bi mu bile izloene dvije stvari odabrao bi jednostavniju i laku ako se nije radilo o grijehu.

O njegovom ?udore?u Aia bi, neka je obujmi Boije zadovoljstvo, kazivala: "Cjelokupno njegovo ponaanje bilo je u skladu sa Kur'anom". O njegovoj li?nosti Alija je, neka ga obujmi Boije zadovoljstvo, rekao: "Ko bi ga iznenada ugledao osjetio bi strahopotovanje, a onaj ko bi ga dobro upoznao zavolio bi ga".

Kako se Poslanik odnosio prema samome sebi?
Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, nije pretjerivao u obla?enju i hrani. Obla?io bi ono to je imao, a naj?e?e ono to su ljudi uobi?ajeno nosili u to vrijeme. Obla?io bi najljepu odje?u kada bi primao izaslanstva ili povodom bajrama. Jeo bi ono to je imao, nekada slatko i meso, nekada samo hljeb, masline ili sir?e. Kada ne bi imao nita za jelo ostajao bi gladan, a ponekad bi privezao kamen na stomak od silne gladi. Spavao je na postelji od utavljene koe natrpane palminim vlaknima. Sjedio bi na hasuri, a po?esto bi i spavao na njoj.


Kako se Poslanik odnosio prema uku?anima?
Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, izrazito se lijepo odnosio prema svojim suprugama, puno se druio sa njima, podnosio je njihove naravi, a naro?ito ljubomoru. ?esto bi govorio: "Najbolji me?u vama su oni koji su najbolji prema svojoj porodici". (03)

Njegove supruge su zajedno sa njim ivjele u tekom materijalnom stanju i oskudici. Veselila ga je njihova strpljivost. Me?utim, jednoga dana kada su zatraile od njega bolje uslove i ukrase ovosvjetskoga ivota to ga je jako pogodilo tako da se izvjesno vrijeme udaljio ne razgovaraju?i sa njima. Uskoro su objavljeni kur'anski ajeti: "O Vjerovjesni?e, reci enama svojim: Ako elite ivot na ovom svijetu i njegov sjaj, onda se odlu?ite, da?u vam pristojnu otpremu i lijepo ?u vas otpustiti. A ako elite Allaha, i Poslanika Njegova, i onaj svijet, - pa, Allah je, doista, onima me?u vama koje ?ine dobra djela pripremio nagradu veliku". (04)

Nakon to su objavljena ova dva ajeta predloio je svojim suprugama da donesu odluku. Po?eo je sa Aiom, neka je obujmi Boije zadovoljstvo, rekavi joj: "Volio bih da se posavjetuje sa roditeljima prije nego to odlu?i". Zatim joj je prou?io ove ajete. Naime, trebala je donijeti odluku da li ?e ostati ivjeti sa njim u oskudici i tekim materijalnim uslovima ili da se Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, razvede od nje i lijepo je otpremi. Me?utim, ona je odmah odgovorila: "Zar pored tebe da se savjetujem sa svojim roditeljima?! Zbilja, ja odabirem Allaha, Njegovog poslanika i Budu?i svijet!" Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, na isti na?in postupio je sa svakom suprugom ponaosob postavljaju?i im isto pitanje. Sve one su odgovorile na isti na?in kao Aia, neka je obujmi Boije zadovoljstvo, iako nijedna od njih nije znala kako su odgovorile druge ene. (05)

Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, nastavio je ivjeti sa svojim suprugama u tekim materijalnim uslovima i oskudici sve dok mu Uzvieni Bog nije uzeo duu. Aia je, neka je obujmi Boije zadovoljstvo, imala obi?aj govoriti: "Poslanikova, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, porodica ne bi se najela je?menog hljeba dva uzastopna dana. Provodili bi mjesec i dva mjeseca a da se vatra ne bi zapalila u ku?i. Hranili smo se hurmama i vodom. Kada je umro Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, u ku?i nije bilo nita za jelo izuzev komada je?menog hljeba koji se nalazio na mojoj polici." (06) Enes je, neka ga obujmi Boije zadovoljstvo, kazao: "Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, dao u zajam oklop za je?am kako bi mogao nahraniti svoju porodicu". (07)

Kako se Poslanik ponaao u ku?i?
Aii je, neka je obujmi Boije zadovoljstvo, postavljeno pitanje: "ta je Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, radio u ku?i"? Ona je odgovorila: "Ponaao se kao obi?an ?ovjek. Krpio bi svoju obu?u i odje?u, muzao ovcu i radio ono to ?ovjek radi u ku?i, a kada bi nastupilo vrijeme namaza odlazio je u damiju". (08)

Kako se Poslanik odnosio prema svojim drugovima?
1. Enes je, neka ga obujmi Boije zadovoljstvo, sluga Poslanikov, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, kazao: "Deset godina sluio sam Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, i nikada mi nije rekao ?uh?, niti je kazao za neto to bih uradio: ?Zato si to uradio??, niti, pak, za neto to ne bih uradio: ?Zato to nisi uradio?? Nikome nije uskra?ivao pravo koje mu je pripadalo". (09)
2. Aia je, neka je obujmi Boije zadovoljstvo, rekla: "Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, nikada nije nikoga udario. Nije udario enu niti slugu". (10)
3. Ebu Hurejre je, neka ga obujmi Boije zadovoljstvo, kazao: "Otiao sam na pijacu sa Poslanikom, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, da kupi sebi neto za obu?i. Prodava? je pohitao da poljubi Vjerovjesnikovu, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, ruku. Me?utim, on je povukao ruku sebi i sprije?io ga da to u?ini rekavi: ?Tako postupaju stranci prema svojim kraljevima, a ja nisam kralj! Ja sam ?ovjek kao i vi?. Zatim je uzeo odje?u, a ja sam elio da je ponesem umjesto njega. Odbio je to i kazao: ?Vlasnik stvari je najpre?i da je li?no nosi?".
4. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, jednoga dana bio na putovanju sa grupom ashaba. Kada je nastupilo vrijeme jela odlu?ie da zakolju i pripreme ovcu. Jedan od njih re?e: "Ja ?u je zaklati". Drugi dodade: "Ja ?u je oguliti". Tre?i re?e: "Ja ?u je ispe?i". Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, kaza: "A ja ?u sakupiti drva". Oni odgovorie: "Boiji Poslani?e, mi ?emo to uraditi umjesto tebe". On na to odgovori: "Znam da bi ste vi to uradili. Ali, mrsko mi je da se izdvajam me?u vama. Zbilja, Uzvieni Bog ne voli da se Njegov rob uzdie iznad svojih drugova". (11)
5. Jedan ensarija koji se zvao Ebu u'ajb rekao je svome slugi mesaru: "Pripremi hranu koja ?e biti dovoljna za pet osoba. elim pozvati Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, kao jednog od tih pet osoba jer primjetio sam da je gladan". Nedugo zatim taj ensarija uradio je ono to je namjerio. Me?utim, sa gostima je doao neki nepoznat ?ovjek. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, rekao doma?inu: "Ovaj ?ovjek nas je slijedio pa ako ho?e dozvoli mu da nam se pridrui, a ako eli da se vrati on ?e se vratiti". Ensarija re?e: "Neka nam se pridrui!" (12)
6. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, imao obi?aj prihvatati ispriku zbog pri?injene neugodnosti od svojih drugova i nikome ne bi prkosio onim to ne voli. Kada bi ga obavijestili o ne?emu to nije volio, upozoravao je na tetnost takvoga postupka rije?ima: "ta mislite o onima koji rade tako i tako", ne spominju?i ime onoga ko je tako postupio.
7. Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, nije volio da se ustaje pred njim kada bi doao. Sjedao bi tamo gdje je bilo prazno mjesto. Obilazio je pijace i podsticao ljude na povjerenje zabranjuju?i im varanje i prijevaru u me?usobnim odnosima.
8. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, imao obi?aj da se potpuno posveti svome sagovorniku tako da bi ta osoba pomislila da mu je najdrai drug.
9. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, pokazivao naklonost prema onima koji su me?u prvima prihvatili islam i u?estvovali u dihadu ?ak i ako su bili neuki.
10. Poslanik se, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, savjetovao sa svojim drugovima i pitao ih za miljenje o politi?kim, ratnim i ovosvjetskim pitanjima. Prihvatao je njihova miljenja ?ak i kada su bila opre?na njegovom stavu, kao to se desilo tokom bitke na Bedru i na drugim mjestima.


Poslanikova pobonost i skruenost
Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, veoma ?esto preispitivao svoj odnos prema Uzvienom Bogu. Bio je izrazito poboan, osje?ao je strah pred Bogom i mnogo je ?inio ibadete. No?u bi provodio dugo vremena klanjaju?i no?ni namaz, ?ine?i ruku' i padaju?i na seddu sve dok mu stopala ne bi otekla. Plakao je iz strahopotovanja prema Bogu tako da bi se iz njegovih prsa ?uo zvuk kao kad lonac vrije. Aia bi mu, neka je obujmi Boije zadovoljstvo, govorila: "Boiji Poslani?e, zato sve to ?ini kad ti je Bog oprostio prijanje i budu?e grijehe?" On bi joj odgovarao: "Pa, zar da zbog toga ne budem rob zahvalni!?"

Mnogo bi spominjao Boije ime kada bi elio jesti, piti, ustati, sjesti ili po?eti neto raditi. Sve bi to otpo?injao rije?ima: ?U ime Boga, Milostivog, Samilosnog!? A kada bi neto zavrio kazao bi: ?Hvala Bogu Gospodaru svih svjetova!?

Stalno je upu?ivao dove svome Gospodaru. Ovo su neke od Poslanikovih, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, dova:

"Gospodaru moj, utje?em Ti se od znanja koje ne koristi, djela koje se ne prima i dove koja nije usliana". (13)

"Gospodaru moj, samo od Tebe traim svako dobro, ono to mi je znano od toga i to mi je nepoznato, i utje?em Ti se od svakoga zla, poznatog i nepoznatog". (14)

"Gospodaru moj, u?ini da naa djela imaju dobar svretak i posljedice, i zatiti nas od ponienja na ovome svijetu i kazne na budu?em svijetu". (15)

"Gospodaru moj, utje?em Ti se od nestanka Tvoje blagodati, prestanka Tvoje zatite, Tvoje iznenadne kazne i Tvoje srdbe". (16)

"Gospodaru moj, utje?em Ti se od loih osobina, runih postupaka, strasti i bolesti". (17)

Nakon to su pripadnici plemena Sekif, u Taifu, odbili prihvatiti njegovu poslanicu, uvrijedili ga i nahukali drznike i glupane da ga ga?aju kamenjem tako da mu je krv potekla iz nogu, Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim i njegovom porodicom, uputio svome Stvoritelju ovu veli?anstvenu dovu: "Gospodaru moj, Tebi se utje?em od nemo?i svoje i slabog utjecaja me?u ljudima. O Najmilostiviji, kome me ostavlja? Ti si Gospodar nemo?nih! Ti si moj Gospodar!
Kome me to preputa? Neprijatelju dalekome koji me do?ekuje namrtena lica!? Ili, pak, ro?aku bliskome kome si dao vlast da moe odlu?iti o meni!? Ako Ti, Gospodaru moj, nisi srdit na mene onda za sve ove patnje ja ne marim jer Tvoj oprost meni je drai! Utje?em se Svjetlu Tvojega Lica Kojim su obasjana nebesa i Zemlja, Kojim su iluminirane tmine i na Kojem po?ivaju ovaj i onaj svijet da otkloni od mene srdbu Svoju ili da kaznu Svoju spusti na mene! Tebi se preputam kako bi zadovoljan sa mnom bio jer snaga i mo? pripadaju isklju?ivo Tebi!" (18)

Poslanikova urednost i vjebanje
Pored svih ibadeta koje je ?inio, duboke skruenosti i plakanja iz straha pred Uzvienim Bogom, Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, bio je veoma raspoloen i otvoren prema ivotu. Takmi?io se sa Aiom, neka je obujmi Boije zadovoljstvo, u tr?anju, hrvao se sa Rukanom, prisustvovao je slavlju Abesinaca povodom njihovih blagdana, poklanjao je veliku panju svojoj odje?i i urednosti, ?esto bi se kupao, koristio je mirise tako da, kada bi proao ulicom, ljudi bi na osnovu lijepog mirisa koji je ostajao za njim znali da je on tuda proao, kada bi se neko rukovao sa njim naredna tri dana osje?ao bi na svojoj ruci ostatak mirisa i uvijek bi sa sobom, bez obzira bio na putu ili kod ku?e, imao ?ealj, ogledalo, makazice i surmedan.

U tome se izme?u ostalog ogleda smisao zna?enja vjerovanja i pokornosti Bogu u islamu od drugih vjera budu?i da me?u njima ima onih koji smatraju da se dobro?instvo o?ituje u ?injenici da se tokom cijelog ivota ne okupaju.

Kako se Poslanik alio?
Sa njegovim raspoloenjem i dobrotom due povezana je i dobronamjerna ala sa prijateljima. Poslaniku, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, nije bila mrska ala, nasmijeio bi se bezazlenoj ali i na lijep na?in alio bi se sa svojim drugovima.

1. Jednoga dana kod Poslanika je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, dola jedna starica i zatraila od njega da zamoli Uzvienog Boga da je uvede u dennet. ale?i se on joj je odgovorio: "Zar ti ne zna da u dennet ne ulaze starci?" nato je ona po?ela plakati. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, rekao: "Kaite joj da se vrati! Zar ona nije pro?itala rije?i Uzvienog Boga: "Stvaranjem novim Mi ?emo ih stvoriti, i djevicama ih u?initi, milim muevima njihovim i godina istih". (19)
2. Neka ensarijka je dola kod Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, da mu se poali na mua. On joj re?e: "Je li tvoj ?ovjek onaj to ima bjelinu na ronja?i?" ena se zabrinula kada je saznala da njen mu ima neku mahanu u oku koju nije primijetila. Me?utim, Poslanik joj je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, pojasnio da svaki ?ovjek ima bjelinu u svome oku.
3. Kod Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, doao je neki beduin i zatraio da mu da kamilu za puta. On mu je odgovorio: "Da?u ti devino mladun?e". - "A ta da ?inim s njim, Boiji Poslani?e?", upita ?ovjek. Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, re?e: "Zar deva ra?a neto drugo osim deve?"

Poslanikova skromnost i velikodunost
Na osnovu ponaanja prema svojim drugovima mogli smo zaklju?iti da je to, zbilja, bio odnos plemenitog Poslanika, omiljenog i skromnog vo?e i velikog ?ovjeka koji je svoju veli?inu crpio iz osobina i istaknutih karakteristika, a ne iz drutvenog poloaja, ugleda ili prestia.

Ono to je vrijedno panje u ivotopisu Boijeg Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, i to je zadivljuju?e je ?injenica da je u svim etapama svoje poslani?ke misije uvijek bio i ostao skroman ?ovjek kojeg je odlikovala skruenost velikih i odabranih poslanika. Bio je i ostao skroman onda kada je bio zlostavljan i progonjen, kada je bio pobjednik, kada bijae sam i kada je postao vo?a koji se sluao i kojem je cjelokupno Arabijsko poluostrvo bilo pot?injeno, kada je bio izloen najve?im mukama i iskuenjima i kada bijae na vrhuncu slave i uspjeha. Sli?no tome ne moemo prona?i u historiji velikana. Muhammed, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, nije bio samo velikan ve? je bio i Boiji poslanik.

Na dan kada mu je Uzvieni Bog omogu?io da oslobodi Mekku i kada su se ispred njegovih vojnika razbjeali Kurejije koji su ga skoro dvadeset godina tla?ili i neprijateljski se odnosili prema njemu, Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, uao u Mekku jau?i na devi glave sputene iz pokornosti i zahvalnosti Uzvienom Bogu.

Stanovnitvo Mekke je dolo pred njega dok im se na licima ?itala neizvjesnost. Me?u njima bijae neki ?ovjek koji je drhtao od straha. Poslanik mu je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, rekao: "Smiri se! Ja sam dijete Kurejijke koja je imala obi?aj jesti suho meso".

Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, imao obi?aj sasluati kazivanje svakoga ko bi mu se obratio. Sluao bi kada bi mu se obratio rob, starac, udovica ili siromah. Zastajao bi pored onoga ko bi ga zaustavio, rukovao bi se sa onim koga bi susreo, ne bi isputao ruku svoga sagovornika sve dok on prvi to ne bi u?inio, kora?ao bi iza svojih drugova, obilazio bi bolesne, prisustvovao njihovim denazama, sluao bi njihove probleme i dijelio sa njima radost i tugu.

Poslanikova milost i ljubaznost
Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, naro?ito bio milostiv prema djeci i ljubazan prema enama i slabima. Jednoga dana dok je klanjao ?uo je pla? djeteta pa je zbog toga skratio u?enje u namazu kako njegova majka, koja je klanjala u dematu iza njega, zbog toga ne bi patila.

Nakon zavretka jedne bitke proao je pored lea neke ubijene ene i naljutio se zbog toga pa je kazao: "Zar vam nisam zabranio da ubijate ene!? Ona se nije borila!"

Njegova samilost prema ivotinjama dostigla je zadivljuju?i stupanj. Napojio je ma?ku koja je bila edna. Kada je vidio mravu devu izjavio je: "Bojte se Boga u odnosu prema ovim ivotinjama! Dobro ih hranite i nemojte ih previe tovariti!"

Njegov odnos prema robovima i savjeti kako se trebalo odnositi prema njima dostigli su vrhunac kakav nije poznat u historiji. Sve to jasno kazuje o veli?ini njegove due i li?nosti.

Poslanikovo suosje?anje sa patnjama naroda
Fatima, neka je obujmi Boije zadovoljstvo, njegova k?erka, poalila mu se na silne obaveze koje je imala u ku?i i zatraila je od njega da joj dodijeli slukinju. Me?utim, Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, nije udovoljio njenome traenju i rekao joj je: "Ne mogu ti ispuniti zahtjev, a ostaviti stanovnike soffe (grupa siromaha koja je ivjela u damiji, nazivali su ih "Gostima islama", prim. pr.) da se previjaju od gladi". (19)

Jednoga dana Ummul-Hakem k?erka Zubejrova i njena sestra Fatima dole su kod Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, i zatraile od njega slukinju koja ?e im pomo?i u ku?anskim poslovima. On im je odgovorio: "Pretekla su vas siro?ad ehida sa Bedra". (20)

Jednoga dana Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, krenuo da posjeti Fatimu, neka je obujmi Boije zadovoljstvo. Me?utim, ubrzo se okrenuo nazad i nije uao u ku?u. Fatima je, neka je obujmi Boije zadovoljstvo, poslala Aliju, neka ga obujmi Boije zadovoljstvo, da ga upita za razlog to nije uao u ku?u. Poslanik mu je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, odgovorio: ?Na njenim vratima vidio sam ukraen prekriva?.? Alija se vratio i obavijestio Fatimu o onome to je Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, kazao. Fatima je, neka je obujmi Boije zadovoljstvo, odgovorila: "Neka mi kae ta da uradim sa tim prekriva?em". Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, rekao: "Neka ga podari onome kome je potrebniji". (21)

Drugi put je ponovo krenuo da je posjeti, ali se ponovo vratio ne uavi u ku?u. Fatima je, neka je obujmi Boije zadovoljstvo, poslala nekoga da ga upita za razlog zbog kojeg nije uao, a on je odgovorio: ?Na njenoj ruci vidio sam dvije srebrene narukvice.? Kada je Fatima obavijetena o tome poslala mu je te dvije narukvice. Poslanik ih je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, prodao za dva i po dirhema i podijelio ih kao sadaku siromasima.

Na ovome mjestu citirat ?emo komentar poznatog arapskog knjievnika rhm. Mustafe Sadika er-Rafi'ija o ovome doga?aju. On je kazao: "K?eri velikog Poslanika! Tvoj babo nije bio zadovoljan time da se gizda i kiti nakitom ?ija je vrijednost bila dva i po dirhema dok me?u muslimanima ima siromaha koji nita ne posjeduju!

Koji je to ?ovjek na licu zemaljskom kao to je Muhammed, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, prema svome narodu pokazao takvu roditeljsku ljubav!? Njega je konstantno krasilo nepokolebljivo i nepromjenjivo uvjerenje i odlikovala ga je savrena priroda kojom ono to je istinito postaje stvarno i realno!

K?eri velikog Poslanika! Ukras ?ija je vrijednost dva i po dirhema ne moe biti nikakav stvarni ukras u o?ima istine ako se ve? moe udijeliti kao milostinja od dva i po dirhema! U tom slu?aju taj ukras poprima sasvim druga?iji smisao. U protivnom interes pojedinca preovladava nad interesom zajednice, vjera u li?nu korist dominira nad vjerom u dobro, ono to nije neophodno potrebno postaje nuno, u tome se krije strah od savrenstva jer, ako presudi u korist dozvoljenog i zabranjenog ne?e presuditi u korist nagrade i milosti!" (...) (23)

Poslanikova skromnost
Jednoga dana kod Poslanika je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, doao Omer, neka ga obujmi Boije zadovoljstvo, i primijetio da je hasura na kojoj je leao ostavila traga na njegovim le?ima i bokovima. Omer je, neka ga obujmi Boije zadovoljstvo, po?eo razgledati po sobi i pronaao je samo objeenu konu vre?icu u kojoj se nalazilo malo je?ma. Hasura je bila skoro pohabana. Omer zaplaka. Poslanik ga, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, upita: "Zato pla?e, sine Hattabov?" Omer odgovori: "Boiji vjerovjesni?e, kako ne bih plakao kad vidim kako je hasura usjekla tvoja le?a, a kod tebe vidim ono to vidim. Kisra i cezar uivaju u raznim blagodatima, nasla?uju se plodovima i obdareni su rijekama, a ti si Boiji vjerovjesnik i Njegov odabranik!" Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, re?e: "Zar sumnja, sine Hattabov!? Njima su dobra i blagodati date isklju?ivo na ovome svijetu!" (24)

Jednoga dana Ibn Mes'ud je, neka ga obujmi Boije zadovoljstvo, uao kod Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, i zatekao ga u istom stanju. Ibn Mes'ud re?e: "Boiji poslani?e, zato nam nisi rekao da ti prostremo kakvu prostirku po hasuri?" Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, odgovori: "ta ja imam sa ovim svijetom!? Primjer mene i ovoga svijeta je poput primjera putnika koji se sklonio u hladovinu drveta i nedugo zatim nastavio svoj put i ostavio hladovinu". (25)

Poslanikovo udjeljivanje milostinje
Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, veoma mnogo udjeljivao milostinju i nesebi?no pomagao one kojima je pomo? bila neophodno potrebna. Nije pohranjivao imetak niti ?uvao ukrase. ?esto bi uzimao u zajam od drugih kako bi mogao pomo?i potrebnome. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, udjeljivao milostinju i pomagao druge poput onoga ko se nije bojao neimatine niti je strahovao od siromatva, o ?emu je ve? bilo rije?i. Kada je umro iza sebe nije ostavio ni dinare niti dirheme. Uvakufio je svu zemlju koju je dobio kao ratni plijen. U tom smislu je poznati hadis koji na vidjelo iznosi tajnu njegove veli?ine i jasno ukazuje na iskrenost u dostavljanju poslanice: "Mi vjerovjesnici ne ostavljamo nita u naslije?e. Ono to ostavimo iza sebe je sadaka". (26)

Jednoga dana doneen mu je veliki imetak. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, sve podijelio izuzev nekoliko dirhema koji su mu ostali budu?i da ih nije imao kome udijeliti. Te no?i oka nije sklopio iz bojazni zbog toga. Dan jo nije bio dobro ni svanuo a on je pohitao da to prije podijeli tih nekoliko preostalih dirhema. O tome ponajbolje kazuju rije?i njegovih drugova: "Bio je dareljivi od vjetra koji najavljuje kiu". (27)

Poslanikova pravi?nost i nepokolebljiv odnos prema istini
Kada je bilo rije?i o istini tada nije poznavao prijatelja niti ro?aka budu?i da su svi u tom slu?aju pred njim bili jednaki. Svaki pojedinac bio je odgovoran za svoja djela i postupke pred Uzvienim Bogom i Vjerozakonom.

Desilo se da je jedna ena iz plemena Mahzum ukrala neki nakit. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, obavijeten o tome i nedugo zatim ta ena je priznala kra?u. Njeni suplemenici pobojali su se da Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, ne?e izdati naredbu da se nad njom izvri kazna za kra?u i da se to ne bi razglasilo me?u svijetom to bi bila sramota za njih. Zbog toga su otili kod Usame sina Zejdovog, neka ih obojicu obujmi Boije zadovoljstvo, budu?i da je svima bilo dobro poznato koliko je Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, volio Usamu i njegovog babu Zejda. Zbog toga su ga zamolili da posreduje kod Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, i zauzme se da ta ena ne bude kanjena. Usama je razgovarao o tom slu?aju sa Poslanikom, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, na to se Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, estoko rasrdio i upitao ga: ?Zar posreduje da se ne sprovede jedna od Boijih odredbi?? Potom je pozvao ljude da se sakupe, odrao im govor i rekao: "Ljudi, prijanji narodi su uniteni zbog toga to kada bi neto ukrao neki plemi? me?u njima ne bi ga sankcionisali, a kada bi se desilo da neki slabi? ukrade neto smjesta bi ga kaznili. Tako mi Boga, kada bi Fatima, k?i Muhammedova, neto ukrala, Muhammed bi joj li?no ruku odsjekao". (28)

Poslanikova hrabrost u ratovima
Kako bi upotpunili ovaj izvanredni opis nuno je neto kazati o Poslanikovoj, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, hrabrosti i izdrljivosti u ratu. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, komandovao vojskama, li?no u?estvovao u bitkama i podsticao ljude da se bore kako bi dostavili poslanicu sa kojom je doao i koju su iskreno prihvatili. Nikada nije uzmicao nazad tokom bitke niti je bjeao sa bojnoga polja. Naprotiv, dobro je poznato da je tokom bitke na Uhudu, kada se ve?ina muslimana dala u bijeg, ostao ?vrst i nepokolebljiv odolijevaju?i neprijateljskim strijelama i uzvra?aju?i im. Pored toga, tokom bitke na Hunejnu kada se veliki broj ljudi dao u bjekstvo, Poslanik se, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, ispeo na mazgu koju je jahao uzvikuju?i:

Ja sam vjerovjesnik, a ne laac,
Ja sam unuk Abdul-Muttalibov.Hazreti Alija je, neka ga obujmi Boije zadovoljstvo, pripovijedao o Poslanikovoj, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim i njegovom porodicom, hrabrosti, iako je on li?no bio poznat kao neustraiv borac i junak: "Kada bi se bitka rasplamsala i mi se nali licem u lice sa neprijateljem sklanjali bi se iza Boijeg poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim. On je bivao najblii do neprijatelja".

Ustrajnost u dostavljanju poslanice
Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, iskoristio sve metode kako bi ljudima dostavio poslanicu, a njegovi neprijatelji su koristili sve na?ine da bi ga odvratili od njegove misije. Me?utim, uprkos svim opasnostima i prijetnjama ubistvom ostao je nepokolebljiv i postojan. Svome amidi Ebu Talibu uputio je poznate rije?i: "Tako mi Boga, amida, kada bi mi stavili Sunce u desnu, a Mjesec u moju lijevu ruku pod uslovom da se odreknem poslanstva ne?u to uraditi sve dok ga Bog ne upotpuni ili budem ubijen na tom putu". (29)

Kada je tokom bitke na Uhudu ranjeno njegovo mubarek lice i kada mu je polomljen sjekuti? upitan je: "Zato ih ne prokune!?" Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, odgovorio: "Ja nisam doao da proklinjem ve? sam poslat kao misionar i milost. Gospodaru moj, oprosti mome narodu! Oni, zbilja, ne znaju". (30)

Savreni poslanik
Na osnovu navedenih primjera Poslanikovog, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, morala moemo zaklju?iti kakva bijae prava sutina njegove li?nosti, iako uopte nije bilo rije?i o njegovim ostalim osobinama kao to su: potenje, ?estitost, povjerljivost, stid, iskrenost, istinitost, neporo?nost, lijepo opho?enje sa drugima, mudrost upravljanja zajednicom, komijski odnosi, rje?itost i druga svojstva koja se spominju u knjigama koje su posve?ene izu?avanju njegovog ivotopisa i historije. Naime, kao to sam ve? kazao, na ovome mjestu isklju?ivo navodimo primjere bez ikakvog komentarisanja. Ipak, na kraju ovoga kazivanja ukazat ?u na veoma zna?ajan segment kada je rije? o utjecaju njegovog u?enja na narod u kontekstu upute ka dobru, istini, sre?i i ugledu.

Poslanik u?itelj
Kompletan Poslanikov ivot, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, bijae uputa, podu?avanje i ukazivanje na istinu. Naro?ito kada je rije? o izrijecima kojima je nastojao uspostaviti Vjerozakon i ukazati na pravu uputu. Zbog toga su neke od ranije citiranih osobina s jedne strane bile kola u kojoj su njegovi drugovi imali priliku da nau?e novi obrazac prakti?nog na?ina ivljenja, a s druge strane da se upoznaju sa sutinom u?enja to je imalo najve?i utjecaj u osnivanju islamske drave, uspostavljanju islamskog drutva i formiranju svjesnog pojedinca u socijalisti?kom okruenju o ?emu smo podrobnije kazivali u naoj knjizi Socijalizam islama.

Naime, na ovome mjestu cilj nam je spomenuti odre?ene primjere njegovog podu?avanja koje je prakticirao sa svojim drugovima kako bi se, zapravo, upoznali sa metodama i principima pomo?u kojih je obrazovao novo drutvo koje je prihvatilo islam ali je stasalo u periodu neznanja. On je u potpunosti uspio ukazati svojim sljedbenicima kako da formiraju novi, socijalisti?ki, djelotvorni, funkcionalni, vjerski, me?usobno potpomagaju?i i savreni sistem ivota.

1. Neki ?ovjek je doao kod Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, s namjerom da ide u borbu. Poslanik ga, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, upita: "Jesu li ivi tvoji roditelji?" ?ovjek odgovori potvrdno. Poslanik mu, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, re?e: "Vrati se ti njima jer tvoj dihad je kod njih". (31)
2. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, poljubio Hasana sina Alijinog dok je kod njega bio Akra' sin Habisov Temimija. Vidjevi to Akra' mu re?e: "Ja imam desetero djece, a nijedno od njih nikada nisam poljubio!" Poslanik ga, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, pogleda i kaza mu: "Onome ko nije milostiv prema drugima ne?e biti ukazana milost". (32)
3. Neka ena je dola kod Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, i rekla mu: "Boiji poslani?e, mi nemamo prilike da na kruocima do?emo do tebe. Odredi nam zato jedan dan kako bi te uspjele vidjeti". Poslanik im je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, zakazao termin na odre?enom mjestu rekavi: "Va termin je u ku?i te i te osobe". ene su dole na zakazano mjesto, a dio onoga o ?emu im je Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, kazivao i ?emu ih je podu?avao bilo je izme?u ostalog: "Ona me?u vama kojoj umre troje djece i koja strpljivo podnese taj gubitak u?i ?e u dennet". Jedna od prisutnih ena upita: "A ta ako joj umre dvoje djece?" Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, potvrdi: "I dvoje djece". (33)
4. Jednoga dana Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, bio sa svojim drugovima. Upitao ih je: "Ima li neko me?u vama kome je imetak njegovog nasljednika drai od njegovog imetka?" Ashabi odgovorie: "Boiji poslani?e, nema nikoga me?u nama kome je imetak njegovog nasljednika drai od njegovog li?nog imetka". Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, odgovori: "Tvoj imetak je ono to je prolo, a imetak tvog nasljednika je ono to je ostalo". (34)
5. Ebu Mes'ud kazuje da je jednoga dana udario svoga slugu i u tom trenutku iza sebe je za?uo glas: "Znaj, o?e Mesudov, da Bog ima vie prava nad njim od tebe". Okrenuo sam se i ugledao Boijeg poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim. Rekao sam: "Boiji poslani?e, slobodan je radi Allahovog zadovoljstva". A on re?e: "Da nisi tako postupio vatra bi te oprila". (35)
6. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, proao pored igosane ivotinje kojoj se dim puio iz nozdrva. Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, re?e: "Bog prokleo onoga ko je ovo uradio! Neka niko od vas ne obiljeava na ovaj na?in ivotinje i neka ne udara po licu". (36)
7. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, kazao: ?Kada nekome od vas sluga donese hranu neka ga posadi pored sebe i dadne mu da jede, a ako ne prihvati neka mu podari jedan dio?. (37)
8. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, kazao: "Neka niko od vas ne govori: ?moj rob? ili ?moja robinja?, jer svi ste vi Boiji robovi. Neka kae: ?moj sluga?, ?moja sluavka?, ?moj pomo?nik? i ?moja pomo?nica?". (38)
9. Poslaniku je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, postavljeno pitanje: "Koje djelo je najbolje?" On, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, odgovori: "Vjera u Boga i dihad na Boijem putu". Zatim je upitan: "A koje roblje je najbolje osloboditi?" Odgovorio je: "Najskuplje i najdrae njegovom vlasniku". Upitan je: "A ta ako nisam u stanju uraditi neko djelo?" Odgovorio je: ?Pomozi onome ko neto radi ili onome ko ne umije neto uraditi!?. - ?A ta ako ne budem mogao?? - ?U tom slu?aju ne ?ini zlo ljudima jer i to je sadaka koja ?e ti koristiti?. (39)
10. Harmela sin Abdullahov je kazao: "Doao sam kod Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, i upitao ga: ?ta mi nare?uje da ?inim?" Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, odgovorio: "?ini dobro i kloni se zla! Kad odlazi od ljudi s kojima si sjedio, izbjegavaj i ne ?ini ono to ni ti sm ne bi volio da ti ljudi kau!?. Harmela je rekao: ?Kada sam o tome dobro razmislio, shvatio sam da te dvije stvari (?ini dobro i kloni se zla!) nita nisu izostavile?. (40)
11. Jednoga dana Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, svojim drugovima drao govor u kojem je naglasio: "Ljudi, ?uvajte se nasilja i nepravde jer nepravda je, zbilja, tama i muka Sudnjega dana. ?uvajte se krtosti i pohlepe jer su krtost i pohlepa upropastili narode koji su ivjeli prije vas. Pohlepa ih je natjerala na me?usobno krvoproli?e i ono to im je bilo zabranjeno u?inili su dozvoljenim". U drugoj predaji navodi se dodatak: "?uvajte se raskalaenosti jer Uzvieni Bog ne voli nemoralnu i bestidnu osobu". (41)
12. Aia k?erka S'adova kazuje da je njen babo rekao: "U Mekki me je zadesila uasna bolest i Boiji Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, doao mi je u posjetu. Kazao sam mu: ?Boiji Poslani?e, ja iza sebe ostavljam veliko bogatstvo, a imam samo jednu k?erku. Da li da uvasijjetim dvije tre?ine svojega imetka, a u nasljedstvo ostavim jednu tre?inu??? Njegov odgovor bijae negativan. Ja sam ponovo kazao: ?Da li da, onda, uvasijjetim polovinu svojega imetka, a njoj ostavim drugu polovinu?? Njegov odgovor iznova bijae negativan. Ja sam ponovo kazao: ?Mogu li onda uvasijjetiti tre?inu imetka, a njoj u nasljedstvo ostaviti dvije tre?ine?? Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, rekao: ?Uvasijjeti tre?inu, a i tre?ina je previe. Bolje ti ostaviti potomstvo bogatim nego da iza tebe ostanu siromani pa da prose od ljudi". (42)
13. Dio preporuke koju je Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, uputio Ebu Zerru glasi: "Sadaka je da iz svoje posude nalije vode u posudu svoga brata. Nare?ivanje na dobro i odvra?anje od zla je sadaka. Osmijehnuti se svome bratu je sadaka. Ukloniti kamen, granje i kosti sa puta kojim prolaze ljudi je sadaka. Ukazati na put ?ovjeku koji se izgubio je sadaka". (43)
14. Neki vrijedan, marljiv i radin ?ovjek proao je pored Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, sa kojim bijae nekoliko njegovih drugova. Ashabi bijahu zadivljeni njegovom vitalno?u i vedrinom to ih je podstaknulo da kau: ?Boiji poslani?e, kamo sre?e kada bi ovo bilo na Boijem putu!? Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, odgovorio: ?Ako je ovaj ?ovjek izaao sa namjerom da zaradi neto za svoju malodobnu djecu onda je to na Boijem putu! Ako je krenuo s ciljem da priskrbi neto za svoje stare i iznemogle roditelje to je na Boijem putu. Ako mu je namjera da zaradi neto za sebe to ?e ga u?initi krijeposnim i potenim onda je to na Boijem putu! A ako je, pak, izaao sa ciljem da zaradi neto ?ime ?e se hvalisati pred ljudima onda je to na putu ejtana!? (44)
15. Neki ?ovjek koji bijae snaan i zdrav doao je kod Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, i zatraio od njega da mu udijeli neto imetka. Poslanik ga je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, upitao: ?Zar nema nita kod ku?e?? ?ovjek je odgovorio: ?Svakako! Imam prostirku. Jednim dijelom se pokrivamo, a drugi dio prostiremo. Imam i jednu posudu iz koje pijemo vodu!? - ?Donesi mi to!?, re?e mu Boiji poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim. ?ovjek je uradio ono to mu je bilo nare?eno. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim i njegovom porodicom, uzeo te dvije stvari, podigao ih i upitao prisutne ljude: ?Ima li neko da bi kupio ove dvije stvari?? Jedan ?ovjek odgovori: ?Ja bi dao za to dvoje jedan dirhem?. - ?Ima li neko da bi dao vie od jednog dirhema??, upita Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim. ?Ja dajem dva dirhema?, re?e neki ?ovjek. Poslanik mu uru?i te dvije stvari, uze od njega dva dirhema i dade ih ensariji govore?i mu: ?Za jedan dirhem kupi hrane i odnesi je svojoj porodici! Za drugi dirhem kupi sjekiricu i donesi mi je!? Kada mu je ?ovjek donio sjekiricu, Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, svojim rukama pri?vrsti na odgovaraju?i na?in i re?e mu: ?Idi i sakupljaj drva! Nemoj mi dolaziti petnaest dana!? ?ovjek je uradio ono to mu je bilo nare?eno. Kada je ponovo doao kod Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, bijae zaradio deset dirhema. Za te pare kupio je odje?e i hrane. Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, rekao: ?To ti je bolje nego da se prosjaenje na Sudnjem danu pokae poput crnog biljega na licu tvome. Iskati je dozvoljeno samo u tri slu?aja: Osobi koju je pogodila krajnja bijeda i neimatina, osobi koja je optere?ena velikim dugovima i osobi koja je duna platiti krvarinu.? (45)
16. Neki ?ovjek je upitao Boijeg Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, o najboljem stupnju islama. Poslanik mu je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, odgovorio: "Hraniti gladne i nazivati selam onome koga poznaje, ali i onome koga ne poznaje". (46)
17. Jednoga dana dok je Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, bio na jednome skupu i razgovarao sa ljudima pojavio se neki beduin i upitao ga: "Kad ?e nastupiti Sudnji ?as?" Poslanik mu je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, odgovorio: "Kada nestane povjerenja o?ekuj Sudnji ?as!" Beduin je upitao: "A kako ?e se izgubiti povjerenje?" Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, odgovorio: "Kada odgovorne funkcije budu povjerene onome ko ih nije dostojan o?ekuj pojavu Sudnjeg ?asa!" (47)
18. Neki ?ovjek je doao kod Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, i rekao mu: "Boiji Poslani?e, ta je to borba na Boijem putu? Neko od nas bori se iz srdbe, a neko iz fanatizma". Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, odgovorio: "Onaj ko se bori da Boija rije? dominira takav je na Boijem putu". (48)
19. Esma k?erka Jezidova kazuje: "Jednoga dana ja i moja tetka otile smo kod Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, a na sebi smo imale narukvice od zlata. On nas je upitao: ?Dajete li zekat na taj nakit?? Na odgovor bijae negativan. Poslanik nam je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, kazao: ?Zar se ne bojite da vas Uzvieni Bog kazni uarenim narukvicama? Podajte zekaz na to!?" (49)
20. Neki ?ovjek je doao u damiju Boijeg Poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim. Kada je sjahao sa deve upitao ga je: "Ho?u li pustiti devu i osloniti se na Boga?" Poslanik mu je, mir i blagoslovi Boiji neka su s njim, odgovorio: "Svei ti nju pa se onda osloni na Boga!" (50)
21. Ebu Bir Kabisa sin Meharikov kazuje: ?Bio sam duan platiti krvarinu pa sam otiao kod Boijeg poslanika, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, da zatraim pomo??. Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim i njegovom porodicom, re?e: ?Sa?ekaj dok nam ne do?e kakva sadaka pa ?u narediti da ti se dadne!? Nakon toga Poslanik, mir i balgoslovi Boiji neka su sa njim, re?e: ?Kabisa, iskati je dozvoljeno isklju?ivo u tri slu?aja: 1. ?ovjeku koji je optere?en krvarinom. Njemu je dozvoljeno iskati sve dok je ne isplati, a nakon toga s takvim djelom treba prestati. 2. ?ovjeku kome budu uniteni usjevi. Njemu je, tako?er, dozvoljeno prositi sve dok ne obezbijedi neophodne ivotne potrebe. 3. ?ovjeku kojeg zadesi siromatvo i oskudica. Kada trojica razumnih ljudi iz njegovog naroda kau: ?Tog i tog ?ovjeka je pogodila neimatina?, doputeno mu je prositi sve dok ne obezbijedi osnovne ivotne potrebe. Znaj, Kabisa, da je u drugim slu?ajevima, mimo spomenutih, bespravno prositi i na takav na?in se hraniti nije ispravno!? (51)

Ovo su samo neki primjeri koji nam kazuju kakva bijae Poslanikova li?nost, njegov moral i metode koje je koristio u pou?avanju svojih drugova. Naravno, ovaj prikaz nije potpun. Me?utim, moj cilj bijae ukazati na neke primjere koji svjedo?e o punini i sutini njegove li?nosti. Djela o Poslanikovom ivotopisu ukazuju da je on istodobno uspio objediniti u sebi najuzvienija svojstva, najljepe i najpotpunije osobine koje karakteriu odnos Poslanika prema svome Gospodaru i Skrbniku, na?in opho?enja vo?e spram svojih sljedbenika i neraskidivu vezu reformatora prema cijelome ?ovje?anstvu.

Poslanikov, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, odnos prema svome Gospodaru i Skrbniku dolazi do izraaja u kontinuiranom ibadetu, ?injenju dova, nepokolebljivoj ustrajnosti u traganju za Boijim zadovoljstvom i nadi u Njegovu nagradu.

Njegov na?in opho?enja sa svojim sljedbenicima bijae ispunjen konstantnim nastojanjem da im ukae na dobro savjetuju?i ih i preporu?uju?i im slije?enje pravoga puta. Svojim sljedbenicima davao je prednost nad samim sobom i svojim uku?anima. Nije mu cilj bio prigrabiti za sebe imetak niti bogatstvo. Naprotiv, sve to je imao davao je drugima uskra?uju?i to od sebe samoga i svojih najbliih. Njihove domove nastojao je ispuniti blagodatima dok su sobe u kojima obitavahu njegove supruge bile skromno namjetene i liene bilo kakvih ukrasa. Kompletan njegov ivotopis svjedo?i da njegova namjera ne bijae podsticati svoje sljedbenike da ive poput rasprene stoke me?u krvolo?nim vukovima! Niti, pak, da polau puno nade u ovaj prolazni svijet pa da budu poput nezasitih pasa koji ako zubima svojim ne zgrabe meso onda pocijepaju odje?u! Me?u svojim sljedbenicima Poslanik je, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, raspirio plamen aktivnog i pozitivnog odnosa prema ivotu to je bilo utemeljeno na dubokoj svjesnosti i vjeri u Boga. U njima je probudio duh pobune protiv neistine i lai, revolt prema nepravdi, prijezir kukavi?luka i pokvarenosti, zasadio je u njihovim duama, dok su jo bili u ratnim prilikama, najplemenitije osobine i najhumaniji odnos to je imalo za cilj postizanje mira. Tokom rata Poslanik, mir i blagoslovi Boiji neka su sa njim, bijae milostiviji, obazriviji i paljiviji prema zarobljenicima i nemo?nim osobama negoli mnogi vladari i efovi drava u periodu mira! (...)

Takav bijae Muhammed, Boiji poslanik! Osniva? drave, utemeljitelj drutva, i odgajatelj plemenite generacije ljudi u historiji ?ovje?anstva. (...)


Biljeke:
(01) Sura el-Kalem, 4. ajet
(02) Podatke o Poslanikovom fizi?kom opisu preuzeli smo iz vjerodostojnih hadiskih zbirki i djela koja govore o Poslanikovim osobinama, a naro?ito smo se koristili djelom Vrline Boijeg Poslanika od imama Ebu Isa'a et-Tirmizija.
(03) Hadis biljee Tirmizija i Ibn Madde.
(04) Sura el-Ahzab, 28-29. ajet.
(05) Taberijev tefsir, 21/99.
(06) Hadis biljee Buharija, Muslim i ostali.
(07) Hadis biljei Buharija.
(08) Hadis biljei Buharija u djelu El-Edeb el-Mufred.
(09) Hadis biljei Buharija.
(10) Ez-Zerkani u erhul-mevahibu, 4/287.
(11) Ez-Zerkani u erhul-mevahibu, 4/265.
(12) Hadis biljei Buharija
(13) Hadis biljee Ahmed, el-Hakim i ostali.
(14) Hadis biljee Ebu Davud i et-Taberani.
(15) Hadis biljee Ahmed, el-Hakim i ostali.
(16) Hadis biljee Muslim, Ebu Davud i Tirmizija.
(17) Hadis biljee Tirmizija, et-Taberani i el-Hakim.
(18) Hadis biljei et-Taberani.
(19) Sura el-Vaki'a, 35-37. ajet.
(20) Hadis biljei Imam Ahmed.
(21) Hadis biljei Ebu Davud.
(22) Hadis biljei Buharija.
(23) Ar-Rafi'i, Mustafa Sadiq, Vahjul-kalem, 2/69-70.
(24) Hadis biljee Buharija, Ahmed i Ibn Madde sa neznatnim razlikama u sadraju teksta.
(25) Hadis biljee Ahmed, Ibn Madde i Tirmizija.
(26) Hafiz Ibn Hader u djelu Emali kae da je hadis sahih mutevatir.
(27) Buharija u Sahihu, 4/229.
(28) Hadis biljee Buharija, Muslim i ostali.
(29) El-Hejsemi u djelu el-Medme', 6/15, kae da hadis biljei Ebu Ja'la i da su prenosioci od kojih on ina?e tradira hadise vjerodostojni i pouzdani.
(30) Hadis biljei Buharija, 5/130.
(31) Hadis biljee Buharija i Muslim.
(32) Hadis biljee Buharija i Muslim.
(33) Hadis biljee Buharija i Muslim.
(34) Buharija u El-Edebu el-Mufredu.
(35) Hadis biljee Muslim i Buharija u el-Edeb el-Mufredu.
(36) Buharija u El-Edebu el-Mufredu.
(37) Buharija u El-Edebu el-Mufredu.
(38) Hadis biljee Buharija i Muslim. Buharija u El-Edebu el-Mufredu.
(39) Hadis biljee Buharija i Muslim.
(40) Buharija u El-Edebu el-Mufredu.
(41) Hadis biljee Muslim i Buharija u El-Edebu el-Mufredu.
(42) Hadis biljee Buharija, Muslim i ostali autori vjerodostojnih hadiskih zbirki.
(43) Buharija u El-Edebu el-Mufredu i Tirmizija.
(44) Hadis biljei Taberani.
(45) Hadis biljee Ebu Davud, Bejheki i Tirmizija.
(46) Hadis biljei Buharija.
(47) Hadis biljei Buharija.
(48) Hadis biljee Buharija, Muslim i autori ?etiri vjerodostojne hadiske zbirke.
(49) Hadis biljei Imam Ahmed.
(50) Hadis bijlee Tirmizija, Ibn Hibban i Taberani.
(51) Hadis biljee Muslim, Ebu Davud i Nesai.

Rad je objavljen u djelu 'Uzamauna fit-tarih, Darus-Selam i Darul-Verraq, Kairo, 3. izdanje, 2003.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

SIRA

POSJETITE MINBER.BA