Petak, AUGUST 12, 2022
tekstovi_logo


Aia, radijallahu 'anha, primjetila je kako su pete Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ispucale od dugog stajanja u namazu, pa mu je rekla: Allahov Poslani?e, zar ti nisu oproteni prethodni i budu?i grijesi?! Zbog ?ega sve ovo?!" ta je odgovorio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem? Razmiljaj o njegovom odgovoru! Rekao je: O Aia, a zar da ne budem Allahu zahvalan rob?!"

 

Kolika je tvoja briga za islam?! Zar nisi u mogu?nosti da se podu?i jednom ajetu i dostavi ga drugima?! Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: Dostavite od mene, pa, makar jedan ajet." Zar nisi u stanju da kupi i dostavi jednu kasetu, jedan CD islamskog sadraja?! Da kae jednu rije? o islamu, zar nisi u stanju?! Ako to nisi u mogu?nosti, onda se nasmijei u lice svojoj sestri muslimanki kako je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: I tvoj osmijeh u lice svome bratu je sadaka."

Nakon prvog dana posta, nakon akamskog ezana, pitke vode i slatkih datula, o ?emu razmilja, plemenita sestro? Sje?a li se prolog Ramazana? Sje?a li se proteklih dana? Kada si postila ponedjeljak i ?etvrtak? Razmilja li o Dennetu? Ili razmilja o lijepoj udobnoj ku?i na Dunjaluku? Razmilja li o djetetu, suprugu, imetku? Ili razmilja o Vatri, Dehennemu? O ?emu razmilja?! Znaj plemenita sestro, da ono o ?emu razmilja u ovim prvim Ramazanskim danima i no?ima uveliko odgovara tvome imanskom stanju!

Kada bi te obavijestili da Ramazanski bajram ne?e do?ekati, o ?emu bi onda razmiljala? Kakvu bi odluku donijela? Kada bi ve?eras u snu vidjela, a zatim sutra nave?e, pa prekosutra nave?e isti san u kojem ti se kae da ne?e do?ekati Bajram, kakvo bi tvoje stanje bilo? Vjerovatno bi se iz sna trgla sva preplaena! Pa, zbog ?ega da se ne trgnemo iz ovog dunjalu?kog sna, nemara po pitanju iskoritavanja vremena u djelima pokornosti Uzvienom Allahu?! ta si to pripremila za ovog sigurnog gosta koji ne?e nikoga zaobi?i? ta si pripremila za smrt? Kako si odlu?ila da provede ovaj mubarek mjesec?

Pitam te, pa mi odgovori. Ko nam garantuje da ?emo do?ekati Bajram! Allah najbolje zna! ta da radimo? S ?ime da sretnemo smrt? Smrt ?e nam zasigurno do?i: Svaki narod ima svoj kraj, pa, kada do?e njegov kraj, ne?e ga mo?i ni za jedan tren ni odloiti niti ubrzati!" (Prijevod zna?enja El-E'araf, 34.) Kako da do?ekamo svoj kraj? S pokorno?u Allahu, subhanehu ve te'ala, koja ?e ve? od sada biti ?vrsto i zasigurno trasirana. U naoj lijepoj vjeri, Allahu neka je hvala, postoji velika nagrada samo i za elju prema pokornosti! Ukoliko razmilja o nekom dobrom djelu, pa ?vrsto odlu?i da ?e ga u?initi, upisat ?e ti se dobro djelo, makar te u tome sprije?ila i tvoja smrt.

Npr. da neka od naih plemenitih i iskrenih sestara kae: 'U ovom mjesecu ?u udijeliti sadaku, klanjati no?ni namaz, prou?iti cijeli Kur'an', a zatim joj smrt do?e ili je pogodi teka bolest, isprije?i se izme?u nje i njenih namjera, Allah, subhanehu ve te'ala, iz Svoje milosti i dobrote, upisat ?e joj nagradu za ono to je namjeravala, jer Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: Uistinu, djela se cijene prema namjerama i svakom ?ovjeku pripada samo ono to je namjeravao!" Kada bi vidjela prvu no? Ramazana u snu da si od stanovnika Denneta, kako bi se osje?ala, ta bi ?inila?! Sigurno bi rekla: Bila bi radosna, presretna. Moja radost i sre?a ne bi imali granica!"

Pogledaj ta je ?inio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, onaj kome su oproteni svi grijesi, prvo stvorenje koje ?e u?i u Dennet, u Firdews, najviso?iji stepen u Dennetu! Aia, radijallahu 'anha, primjetila je kako su pete Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ispucale od dugog stajanja u namazu, pa mu je rekla: Allahov Poslani?e, zar ti nisu oproteni prethodni i budu?i grijesi?! Zbog ?ega sve ovo?!" ta je odgovorio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem?

Razmiljaj o njegovom odgovoru! Rekao je: O Aia, a zar da ne budem Allahu zahvalan rob?!" Allahu Ekber, Allahu Ekber! Zar da ne budem zahvalni rob?! Kada osjeti smiraj, rahatluk, zadovoljstvo u toku posta, i nakon njega, nakon teravih namaza i nakon svakog namaza, znaj da si na dobru. Zahvali se Allahu i ?vrsto odlu?i da u tome ustraje, da oboava svoga Gospodara, da Ga slavi i veli?a, da mnogo u?i Njegovu Knjigu, mnogo izgovara Njegove, subhanehu ve te'ala, rije?i, slavi i veli?aj svoga Gospodara dok si u kuhinji i priprema iftar, kada se no?u spusti na postelju kako bi se odmorila i bila odmorna za dalje ?injenja ibadeta.

Ne zaboravi hadis Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: Dvije lahke rije?i na jeziku, ali teke na vagi i mnogo drage Milostivom: 'Subhanallahi ve bi hamdihi, Subhanallahi-l-Azim!'" Ne zaboravi rije?i Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem: Najbolje to sam rekao ja i vjerovjesnici prije mene jesu rije?i: 'La ilahe illallahu vahdehu la erike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli ej'in kadir!'" Nastoj da ti jezik bude vlaan od spominjanja Allaha, subhanehu ve te'ala, kao to je i Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, mladi?u koji je zatraio od njega da ga uputi na djelo koje ?e ga uvesti u Dennet, rekao: Neka ti jezik ne prestaje biti vlaan od spominjanja Allaha, subhanehu ve te'ala!" Ne kre?i se mnogo po pijacama kupuju?i hranu i odje?u, ve? gledaj da to vie vremena provodi zajedno sa ostalim muslimankama u?e?i Kur'an, podu?avaju?i se svojoj vjeri i obavljaju?i namaz. Ovo tijelo ?eka zemlja! Ovoj odje?i slijedi cijepanje i habanje! Pa, ta to ostaje?! Zikr i namaz!!!

To je opomena i savjet onima koji savjet primaju. Voli li imetak? A ima li nekoga od nas da ga ne voli?! Allah, subhanehu ve te'ala, kae za ljude: I bogatstvo pretjerano volite!" (Prijevod zna?enja El-Fedr, 20.)

Koliko smo odredili novaca da ih udijelimo kao sadaku u ovom mubarek mjesecu. Vratimo se na rije?i Allaha, subhanehu ve te'ala, i rije?i Njegovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da se podsjetimo na vrijednost sadake-milostinje. Svevinji Allah kae: Oni koji imanja svoja troe na Allahovom putu nalik su onome koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. - A Allah ?e onome kome ho?e dati i vie, Allah je neizmjerno dobar i sve zna." (Prijevod zna?enja El-Bekara, 261.)

U hadisu kudsijju Allah, subhanehu ve te'ala, kae: O sine Ademov, o ?ovje?e! Udjeljuj pa ?u i Ja tebi udijeliti!" Ibnu Omer, radijallahu 'anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Najdrae djelo Allahu jeste radost koju unese u srce vjernika, otklanjanje nevolje od njega, vra?anje njegovog duga i odagnavanje gladi od njega." (Hadis je dobar. Sahihu-l-Dami'a, 1/97/176.) Omer b. El-Hattab, radijallahu 'anh, je rekao: Uistinu, dobra djela se nadme?u jedna nad drugima, pa im sadaka kae: 'Daba vam je, ja sam najbolja me?u vama!" (Sahih Ibnu Huzejme, 2433.) Izdvojimo, draga sestro, tu marku koja je podugo u zatvoru kod nas!

Izdvojimo je u ovom mubarek mjesecu! U Ramazanu se po?esto iftari prave u damijama, organizacijama, restoranima, ali malo ko razmilja da napravi iftar u siromanim porodicama, tj. udijeli im novaca ili sredstava, namirnica za spravljanje iftara. Koliko bi se samo radosti unijelo me?u dje?icu tih siromanih porodica koji bi vidjeli da i oni mogu jesti hranu kakvu jedu i drugi! Allahu Ekber! Moe li zamisliti samo tu njihovu radost pri susretu sa slatkiima koja ve? odavno jedu tvoja dje?ica. Udjelimo kako bi i Allah, subhanehu ve te'ala, nama udjelio! Budimo milostivi u nadi da se i Milostivi Allah nama smiluje! Hranimo druge mole?i Allaha da nas nahrani dennetskom hranom! Radimo za Allahovu vjeru, oboavajmo Allaha u nadi da nas Svevinji Allah uvede u ku?u nagrade u kojoj ?e se uivati plodovi rada na Dunjaluku radi Allaha, subhanehu ve te'ala! Allahu Uzvienom neka je hvala na po?etku i na kraju; neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika.

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA