Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

Boravak u kaburu


OVIM TEKSTOM ELIMO DA UPOZORIMO NA NEKE OPASKE KOJE SE POJAVLJUJU NA DOKUMENTARNIM FILMOVIMA I PREDAVANJIMA, OD KOJIH JE NEKOLIKO BILO POSTAVLJENO I NA OVOM SAJTU, NAIME RADI SE O FILMU KLANJAJ PRIJE NEGO TI BUDE KLANJANO, SJETI SE SMRTI, KRIK IZ PAKLA. SPORNOST OVIH FILMOVA SE OGLEDA U POKAZIVANJU GAJBA TJ. NAMA NEVIDLJIVOG, POPUT LIKA MELEKA, DZINA KARINA,POPUT SNIMANJA KABURSKOG AZABA I SLI?NO.AKO VI BRA?O I SESTRE PRIMIJETITE JO NETO SLI?NO NA NEKOM OD VIDEA KOJE SMO POSTAVILI NA SAJT VI NAS OBAVIJESTITE PUTEM EMAIL-a KAKO BI NA TO UPOZORILI I SKLONULI SA SAJTA TE MATERIJALE. Administrator

Muslim biljei od Zejd b. Sabita, radijallahu 'anh, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od idova plemena Nedar. Mi smo bili s njim. Odjednom, magarac se po?eo propinjati,skoro da ga je zbacio sa sebe. Ukazali su se kaburovi, est ili pet ili ?etiri.

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je upitao: Ko poznaje umrle u ovim kaburovima? Jedan ?ovjek re?e: Ja. Kada su ovi umrli? ponovo upita Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, a ?ovjek odgovori: Za vrijeme mnogobotva. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zatim re?e: Uistinu, ovaj narod se kanjava u svojim kaburovima. Da se vi ne ukopavate, ja bih dovio Allahu da vam omogu?i da ?ujete kabursku kaznu koju ja ?ujem ...

Ispravni prethodnici, selef, ubje?enja su da ?ovjek, kada umre, ili uiva ili se kanjava. Uivanje ili kaznu osje?a svojom duom i tijelom. Za tu kaznu ili uivanje kae se kaburska kazna ili kabursko uivanje. Me?utim, svaki onaj koji umre, pa makar i ne bio ukopan u kabur bio spaljen, potopljen, ili rastrgan od strane zvijeri - on ?e, tako?er, uivati ili biti kanjen. Kada bi se ?ovjek objesio na grani visokog stabla i ostao tako danima na vjetru, njegovo tijelo i dua bi osjetili kaznu koja im je odre?ena. Kada bi dobri ?ovjek, vjernik, bio ubijen i ba?en u duboku jamu ispunjenu vatrom, njegovo tijelo i dua bi osjetili uivanje koje im je i odre?eno. Dakle, rije? je o kazni i nagradi u Berzehu ivotu izme?u dunjaluka i ahireta -, ali se ?esto upotrebljava termin kaburska kazna ili uivanje zbog toga to se ve?ina ljudi, nakon njihove smrti, ukopava u kabur.

Dokazi iz Kur'ana za kabursku patnju i uivanje Svevinji Allah je rekao: A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispru?ili ruke svoje prema njima: 'Spasite se ako mo?ete! Od sada ?ete neizdr?ljivom kaznom biti ka?njeni zato to ste o Allahu ono to nije istina iznosili i to ste se prema dokazima Njegovim oholo ponaali.' (Prijevod zna?enja El-En'am, 93.) Ove rije?i upu?ene su nevjernicima na njihovoj samrti. Iskreni meleki su ih obavijestili da ih od dana njihove smrti ?eka neizdrljiva kazna, tj. kazna u kaburu, u Berzehu. Uzvieni Allah je rekao: I Allah ga je sa?uvao nevolje koju su mu oni snovali, a faraonove ljude zla kob zadesi. Oni ?e se ujutro i nave?e u vatri pr?iti, a kada nastupi ?as: 'Uvedite faraonove ljude u patnju najte?u!' (Prijevod zna?enja El-Gafir, 45-46.)

Allah, subhanehu ve te'ala, jasno je spomenuo dvije vrste kanjavanja, u Berzehu i Ahiretu kada nastupi Sudnji dan. Dokazi iz Sunneta za kabursku patnju i uivanje Buharija i Muslim biljee od Ibnu Abbasa, radijallahu 'anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, proao pored dva kabura, a zatim rekao: Ova dvojica se, doista, kanjavaju, a ne kanjavaju se zbog ne?ega tekog po njih. Jedan od njih se nije ?uvao mokra?e, dok je drugi ?inio nemimet prenosio rije?i kako bi zavadio dvije strane -. Muslim biljei od Zejd b. Sabita, radijallahu 'anh, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od idova plemena Nedar. Mi smo bili s njim.

Odjednom, magarac se po?eo propinjati, skoro da ga je zbacio sa sebe. Ukazali su se kaburovi, est ili pet ili ?etiri. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je upitao: Ko poznaje umrle u ovim kaburovima? Jedan ?ovjek re?e: Ja. Kada su ovi umrli? ponovo upita Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, a ?ovjek odgovori: Za vrijeme mnogobotva. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, zatim re?e: Uistinu, ovaj narod se kanjava u svojim kaburovima. Da se vi ne ukopavate, ja bih dovio Allahu da vam omogu?i da ?ujete kabursku kaznu koju ja ?ujem ... Muslim i svi autori Sunena biljee od Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Kada zavrite sa zadnjim teehhudom, utje?ite se Allahu od ?etiri stvari: dehennemske kazne, kaburske kazne, kunje ivota i smrti i kunje Mesiha Deddala.

Buharija i Muslim biljee od Aie, radijallahu 'anha, da je rekla: Jedna starica, jehudijka iz Medine, ula je kod mene. Rekla je: 'Uistinu, stanovnici kaburova se kanjavaju u svojim kaburovima.' Ja sam to porekla i nisam joj povjerovala. Ona je izala, a Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je uao kod mene, pa sam rekla: 'Allahov Poslani?e! Jedna od starica, jehudijka iz Medine, tvrdi da se stanovnici kaburova kanjavaju u svojim kaburovima?' Odgovorio je:'Istinu je rekla. Doista, oni se kanjavaju kaznom koju ?uju sve ivotinje.' Zatim je Aia, radijallahu 'anha, rekla: Nakon toga, nisam ga vidjela u namazu, a da se nije uticao od kaburske kazne.

Odgovor onima koji negiraju kaznu i uivanje u kaburu Nevjernici pori?u nagradu i kaznu u kaburu. Kau: Ako bismo otkopali kabur, ne bismo vidjeli meleke kako udaraju mrtvog! Ne bismo vidjeli zmije i rasplamsalu vatru! Ne bismo vidjeli da se kabur dobrog ?ovjeka proirio dokle dopire njegov pogled, i da se kabur loeg ?ovjeka stjesnio, ve? ga nalazimo onakvog kakvim smo ga i iskopali. Nije se ni pove?ao ni smanjio! Pa kako da kabur postane jedna od dennetskih ba?i ili jedna od dehennemskih provalija?! Odgovaramo im na nekoliko na?ina: Prvi: Berzeh je nevidljivi svijet. O njemu su nas obavijestili vjerovjesnici, a ono sa ?ime su dolazili vjerovjesnici sigurno je istina i nije nemogu?e, jer sve te vijesti dolaze od Uzvienog Allaha, a ima li nekoga da govori istinitije od Allaha, subhanehu ve te'ala.

Zbog toga, neophodno je vjerovati u sve ono o ?emu su nas vjerovjesnici i poslanici obavijestili. Drugi: Vatra u kaburu nije dunjalu?ka vatra ve? ahiretska koja je mnogo ja?a od dunjalu?ke vatre, pa kako da je vide svojim okom stanovnici dunjaluka. Istina, Allah, subhanehu ve te'ala, otkrije neto od kaburske kazne onim Svojim robovima kojima to On Svevinji ho?e, a od ve?ine je to sakrio; jer kada bi Uzvieni Allah dozvolio svim ljudima da vide kaburski azab, prestala bi mudrost obaveze i vjerovanja u nevidljivi svijet i ljudi se ne bi ukopavali u svoje kaburove, kako je prethodilo u navednom hadisu. Vi?enje ove vatre u kaburu je poput vi?enja meleka i dina.

Ponekad se deava onome kome to Svevinji Allah dozvoli. Tre?i: ?ovjeku pred smrt dolaze meleki, da mu uzmu duu. On ih vidi, dok oni koji su okupljeni oko njega, ne vide te meleke. Dakle, on jo uvijek, dok ne ispusti svoju duu, ivi dunjalu?kim ivotom, naim ivotom i vidi mnoge stvari koje mi ne vidimo.

Pa kako da mi vidimo ono to on doivljava na drugom svijetu, neto to je svojstveno drugom svijetu, Berzehu, a ne dunjaluku. Neka je hvaljen Onaj Koji u srca Svojih robova usa?uje vjerovanje u nevidljivi svijet! ?etvrti: Sli?an primjer je spava?a, ?ovjeka koji spava. On u snu vidi mnogo ta, dok mi vidimo njega da mirno lei i spava, ali vjerujemo i ubje?eni smo da on neto sanja, dobro ili loe iako to ne vidimo, a ivi naim dunjalu?kim ivotom. Pa ta je razumima onih koji pori?u kaznu i uivanje u kaburu, drugom svijetu Berzehu, o ?emu nam govore mnogobrojni kategori?ki dokazi. Istina, jedna od najve?ih odlika sljedbenika imana jeste vjerovanje u nevidljivi svijet! Razlozi patnje u kaburuPostoje op?eniti i pojedina?ni, posebni razlozi kanjavanja u kaburu, odnosno Berzehu.

to se ti?e op?enitih razloga: stanovnici kaburova se kanjavaju zbog njihovog nepoznavanja Allaha, subhanehu ve te'ala, nepokoravanja Allahovim naredbama i krenja Njegovih zabrana. Allah, subhanehu ve te'ala, ne?e kazniti roba koji Ga je spoznao, slijedio Njegove naredbe i klonuo se onoga to je On Uzvieni zabranio. Kaburski 'azab rezultat je Allahove srdbe i prezira nekog od robova. Pa koji ?ovjek rasrdi Allaha, subhanehu ve te'ala, na ovom svijetu, kre?i Njegove naredbe i zabrane, a zatim umre i ne pokaje se za svoje prijestupe, kanjavat ?e se u Berzehu onoliko koliko rasrdi Svevinjeg Allaha. to se ti?e pojedina?nih, posebnih razloga Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, spomenuo je neke od njih. Spomenuo je da se dvojica ljudi kanjavaju u svojim kaburovima.

Jedan od njih nije se ?istio od ne?isto?e, dok je drugi ?inio nemimet, prenosio tu?e rije?i. Spomenuo je da se kanjava u kaburu onaj koji klanja bez abdesta; onaj koji pro?e pored onoga kome se ?ini nasilje pa mu ne pomogne; onaj koji nau?i Kur'an pa no?u spava daleko od njega, a danju ne radi po njemu; oni koji su ?inili blud, i mukarci i ene; oni koji su se bavili kamatom; koji su prespavljivali sabah namaz; oni koji nisu izdvajali zekat; oni koji su sijali smutnju me?u ljudima; oni koji su se oholili i uzdizali nad drugima; oni koji su se pretvarali; oni koji su vrije?ali, potvarali i ogovarali i mnogi drugi. Allah najbolje zna!

Neka je svaka hvala Njemu Uzvienom i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, ashabe i sve koji slijede islam do Sudnjeg Dana.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...