Petak, AUGUST 12, 2022
kuran

Poligamija


Zato je muslimanu dozvoljeno imati vie odjedne ene? Drugim rije?ima, zato je poligamija islamom dozvoljena?

DEFINICIJA POLIGAMIJE

Poligamija je brak u kome jedan ?ovjek ima vie od jedne ene. Za razliku od poligamije, poliandrija je tip braka u kome ena ima vie supruga. U islamu, poligamija je dozvoljena, a poliandrija apsolutno zabranjena. Sada da pre?emo na postavljeno pitanje:

Zato jedan ?ovjek moe oeniti vie ena?

KUR'AN JE JEDINA RELIGIJSKA KNJIGA NA SVIJETU KOJA KAE:

OENITE SAMO JEDNU ENU!

Kur'an je jedina vjerska knjiga na kugli zemaljskoj koja sadri frazu: Oenite se samojednom enom! Ni jedna religijska knjiga na svijetu ne preporu?uje ljudima da se oene samo jednom enom.

Ni u jednoj drugoj religijskoj knjizi (u Vedama, Ramajanima, Mahabharati, Giti, Talmudu i Bibliji) ne?ete na?i ograni?enje po pitanju broja ena u jednom braku! Po ovim knjigama, ?ovjek moe oeniti neograni?eno mnogo ena. Mnogo kasnije su hindu sve?enici i kr?anska crkva ograni?ili broj ena na jednu.

 

Mnoge li?nosti iz hinduizma su imale vie ena odjednom, tako stoji u njihovim vjerskim knjigama. Kralj Darat, Ramain otac, imao je vie od jedne ene. Krina jc imao nekoliko ena.

Nekada je kr?anima bilo dozvoljeno oeniti koliko god ele ena, jer im Biblija ni?im to ne ograni?ava. Tek prije nekoliko stolje?a je kr?anska crkva posebnim aktom ograni?ila broj ena na jednu.

Vieenstvo je dozvoljeno kod Jevreja.U Talmudu ?ete na?i da je Abraham imao tri, a Solomon na stotine ena. Ta praksa je nastavljena sve dok rabin Gerom bin Jehudah (960-1030) nije objavio poseban akt protiv vieenstva.

Jeste li ?uli za izvjetaj Hindusi su naklonjeniji vie-nstvu nego muslimani} Komisija za utvr?ivanje polo-ja ene u islamu, u svom izvjetaju, objavljenom 1975. jdine, na stranicama 66. i 67. navodi da je 1951-1961. ne u poligamijskom braku ivjelo 5.06% hindusa i ,nno 4.31% muslimana u Indiji. Prema indijskom zakonu, Kvakom nemuslimanu je zabranjeno vieenstvo. Uprkos tome, vie hindusa je ivjelo u takvom braku nego musli-niana. Nekada ni njima nije bio ograni?en broj ena. Tek je 1954. godine posebnim zakonom hindusima zabranjeno vieenstvo. Dakle, indijski zakon hindusima zabranjuje im vieenstvo, a ne njihove vjerske knjige.

Hajdemo sad vidjeti zato islam dozvoljava enidbu sa vie od jedne ene.

 

KUR'AN JE OGRANI?IO VIEENSTVO

Kao to sam ve? napomenuo, Kur'an je jedina vjerska knjiga na svijetu koja kae: Oenite samojednu enu. Citi-rana fraza se nalazi u sljede?em kur'anskom ajetu iz sure En-Nisa: Zenite se onim enama koje su vam doputene, sa po dvije, sa po tri i sa po ?etiril. A ako strahujete da ne?ete pravedni biti, onda samojednom.

Prije nego to je Kur'an objavljen, nije postojala gornja granica za broj ena u jednom braku. Mnogi Arapi su prosto skupljali ene, neki su ih imali na stotine! Islam je postavio gornju granicu od ?etiri ene. Islam je dozvolio muslimanu da ima dvije, tri ili ?etiri ene, ali pod uvjetom da prema svima njima bude pravedan. Kur'an kae u suri En-Nisa': Vi ne?ete mo?i potpuno jednako postupati prema enama svojim ma koliko to eljeli.

Zbog toga, vieenstvo u islamu nije pravilo ve? izuzetak! Mnogo ljudi misli da je vieenstvo jedna od obaveza u islamu. Uop?eno, u islamu postoji pet kategorija djela:

  • Farz - stroga obaveza;
  • Mustehab - poeljno djelo;
  • mubah - dozvoljeno, niti nare?eno niti zabranjeno;

 

  • mekruh - ne preporu?uje se;
  • haram - strogo zabranjeno djelo.

Vieenstvo spada u kategoriju dozvoljenog, mubah. To nikada ne moe biti znak da je musliman koji ima dvije, tri ili ?etiri ene bolji od muslimana koji ima samo jednu.

 

PROSJE?AN IVOTNI VIJEK ENA JE VE?I NEGO MUKARACA

Odnos izme?u broja novore?ene muke i enske djece je isti. Me?utim, enska djeca imaju bolji imunitet od muke. ensko dijete se lake izbori sa bolestima. Zbog toga je, u pedijatrijskom periodu, ve?i broj smrtnih slu?ajeva me?u dje?acima, nego me?u djevoj?icama.

Tokom ratova, mnogo vie mukaraca bude ubijeno. Mnogo vie mukaraca umre u raznim nesre?ama i od raznih bolesti. Prosje?an ivotni vijek ene je ve?i od prosje?nog ivotnog vijeka mukarca. Bilo gdje u svijetu ?ete na?i vie udovica nego udovaca.

U INDIJI JE VIE MUKARACA NEGO ENA ZBOG UBISTVA FETUSA I MALIH DJEVOJ?ICA

Indija je jedna od malobrojnih zemalja, zajedno sa svojim susjedima, koja ima vie muke populacije nego enske. Razlog tome je visok nivo ubijanja enske djece, kao i ?injenica da se u Indiji godinje, kroz abortuse, ubije preko milion beba za koje se utvrdi da su djevoj?ice! Ako se ovaj ejtanski obi?aj zaustavi, Indija ?e, tako?er, imati vie ena nego mukaraca.

U SVIJETU JE BROJ ENA VE?I NEGO BROJ MUKARACA

U Sjedinjenim Ameri?kim Dravama ene su brojnije od mukaraca za 7.8 miliona. Sam Njujork ima milion

ena vie nego mukaraca, a od ukupnog broja mukaraca njih tre?ina su homoseksualci. U cijeloj SAD ima ukupno 25 miliona homoseksualaca! To zna?i da svi ti ljudi nemaju namjeru sklopiti brak sa enom. U Velikoj Britaniji broj ena je ve?i od broja mukaraca za 4 miliona. Njema?ka ima 5 miliona ena vie nego mukaraca. U Rusiji je broj ena ve?i za 9 miliona od broja mukaraca. Samo AUah zna koliko je u ?itavom svijetu vie ena nego mukaraca!

OGRANI?AVANJE MUKARACA DA SE ENE SAMO JEDNOM ENOM NIJE PRAKTI?NO

?ak i da se svaki mukarac oeni sa po jednom enom, opet bi samo u SAD bilo preko 30 miliona ena koje ne bi mogle na?i mua (u obzir smo uzeli da u SAD ima 25 miliona homoseksualaca). Ostalo bi 4 miliona ena u Veli-koj Britaniji, 5 miliona ena u Njema?koj i 9 miliona ena u Rusiji koje bi ostale neudate.

Pretpostavimo da je moja ili tvoja sestra ostala me?u neudatima u Americi. Njoj preostaju samo dva mogu?a rjeenja: ili se udati za ?ovjeka koji je ve? oenjen ili postati javna svojina". Ne postoji tre?a varijanta! Svaka ?estita ena bi odabrala prvo rjeenje. Ve?ina muslimanki ne bi eljela svog mua dijeliti sa drugom enom. Ali, u islamu, bolje je da se pretrpi manji li?ni gubitak, nego da se izazove ve?a teta putanjem sestre muslimanke da postane javna svojina".

UDATISE ZA OENJENOG ?OVJEKA BOLJE JE NEGO POSTATIJAVNA SVOJINA"

U zapadnim drutvima je uobi?ajeno da mukarac ima Ijubavnicu ili nekoliko vanbra?nih veza.Time se ena dovodi u nezati?en i zapostavljen poloaj. Ista ta drutva, me?utim, ne mogu prihvatiti da ?ovjekima vie od jedne supruge, ?ime bi se ona zatitila i ivjela ?astan i uredan ivot.

Napominjem da pred enom koja ostane neudata postoje samo dva izlaza: da se uda za oenjenog ?ovjeka ili da postane javna svojina". Islam je spasio ?ast ene dozvoljavaju?i joj udati se za oenjenog ?ovjeka, a zabranjuju?i joj ovu drugu opciju.

 

 

 


 

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA