Nedjelja, OCTOBER 24, 2021
kuranKako to da vi islam nazivate vjerom mira, kada je on iren sabljom!?
Vrlo ?esto neki nemuslimani tvrde da islam ne bi imao ovoliki broj sljedbenika irom svijeta, da nije iren silom. U nekoliko ta?aka, objasnit ?u da je daleko od toga da je islam iren silom. Islam je iren snagom istine, razuma i logike. To je sva sila koja je odgovorna za irenje islama.

ISLAM ZNA?I MIR

Rije? islam je izvedena od rije?i selam, to zna?i mir. Tako?er, islam zna?i pokoravanje Allahu, d..To zna?i da je islam vjera mira koji se postie kroz potpunu predanost volji Uzvienog Gospodara, Allah, d..

PONEKAD JE SILA POTREBNA RADI ODRAVANJA MIRA

Nije svaki insan na planeti Zemlji spreman odravati mir i harmoniju. Mnogo je onih koji bi rado ugrozili mir radi svojih li?nih interesa. Zato je ponekad potrebna sila da bi se mir uspostavio i odrao. Upravo iz tog razloga imamo policiju ?iji je primarni zadatak sprje?avanje kriminalaca i drugih antisocijalnih elemenata da ugroze mir

i harmoniju u drutvu i dravi. Islam propagira mir. Ali u isto vrijeme, zahtijeva od svojih sljedbenika da se bore protiv ugnjetavanja. Borba protiv ugnjetavanja, ponekad, zahtijeva upotrebu sile. U islamu, sila se smije upotrijebiti jedino radi sprovo?enja mira i pravde.

MILJENJE HISTORI?ARA DE LACY O'LEARY-JA

Najbolji odgovor na zabludu da je islam iren sabljom dao je ugledni histori?ar De Lacy O'Leary, u knjizi Islam na raskr?u, na 8. strani: ,,Svakako,jasna je historijska ?injenica da legenda o fanati?nim muslimanima koji haraju svijetom i sabljom ire islam me?u porobljenim narodima - jedan je od najapsurdnijih fantazijskih mitova koju jedan histori?ar moe izgovoriti!".

MUSLIMANI SU VLADALI PANIJOM 800 GODINA

Iako su muslimani vladali panijom oko 800 godina, nikada nisu koristili sablju, tj. silu da bi ljude prevodili u islam. Kada su u paniju doli krstai, izbrisali su muslimane sa scene. Ni jedan musliman u paniji nije smio javno prou?iti ezan, poziv na namaz.

14 MILIONA ARAPA SU KOPTI KR?ANI

Muslimani vladaju Arabijom 1.400 godina. Nekoliko godina su vladali Britanci, a nekoliko Francuzi. Ali ukupno muslimani vladaju Arabijom ve? 1.400 godina. Ipored toga, danas postoji preko 14 miliona Kopta, kr?ana,

koji su bili kr?ani vijekovima unazad. Da su muslimani koristili sablju u irenju vjere, ne bi ostao ni jedan jedini Arap nemusliman.

U INDIJI JE PREKO 80% NEMUSLIMANA

Muslimani su vladali Indijom oko 1.000 godina. Da su samo htjeli, imali su mo? ba svakog nemuslimana u Indiji natjerati da primi islam. Danas, ?ak 80% stanovnitva Indije nisu muslimani. Svi ti nemuslimani ivi su dokaz da islam nikada nije bio iren pomo?u sablje.

INDONEZIJA I MALEZIJA

Indonezija je zemlja sa najve?om populacijom muslimana na svijetu. U Maleziji, ve?ina stanovnika su muslimani. Ja vas pitam: Koja je to muslimanska vojska ikada kro?ila u Indoneziju i Maleziju?!

ISTO?NA OBALA AFRIKE

Islam se brzo irio i po zemljama isto?ne Afrike. Zato se neko ne upita: Akoje islam iren sabljom, kojaje to muslimanska armija boravila u zemljama isto?ne Afrike?!

THOMAS CARLYLE

Poznati histori?ar, Thomas Carlyle, u knjizi: Heroji i potivanje heroja, se osvr?e na dezinformacijc o irenju islama sabljom: ,,Da, to je sablja, doista! Ali, odakle je ta sablja?To je svako novo miljenje,koje je u po?etku nepri mjetno. Nalazi se uglavi jednog ?ovjeka.Tamo se zadrava neko vrijeme. Samo jedan ?ovjek vjeruje u to, tamo on od

?itavog svijeta; samo jedan ?ovjek je ustao protiv cijelog svijeta. Ako lati sablju i po?ne propagirati ideje uz pomo? nje, ne?e posti?i nita. U cjelini, ideja ?e se iriti sama od sebe, koliko god moe(...)".

U VJERU NEMA PRISILE

Kojim ma?em je islam iren? ?ak i da su neki muslimani imali takve namjere, nisu mogli to u?initi, jer Kur'an kae u sljede?em ajetu:

Nema prisile u vjeru, Pravi put se jasno razlikuje od zablude

MA? INTELEKTA

Kori?eni ma? je ma? intelekta. To je ma? koji osvaja srca i due ljudi. ?asni Kur'an kae:

Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj, i s njima na najljepi na?in raspravljaj

PROCENTUALNI PORAST SVJETSKIH RELIGIJA 1934 -1984. GODINE

U Godinjaku iz 1986. godine stoji tekst sa statisti?kim podacima o irenju najpoznatijih svjetskih religija u toku proteklih 50 godina (1934-1984). Ovi podaci su se nali

i u ?asopisu Jasna istina. Na samom vrhu liste, naao se islam, ?iji broj sljedbenika se pove?ao za 235%, dok se broj pripadnika kr?anstva pove?ao za samo 47%. Ja vas pitam Koji je to rat u tom periodu bio uzrok prelaska na milione Ijudi u islam!

ISLAM JE VJERA KOJA SE NAJBRE IRI U AMERICI I EVROPI

Danas je u Americi islam vjera koja se najbre iri. Vjera koja se najbre iri u Evropi, tako?er, je islam. Koja to sablja tjera ljude po Zapadu da u tako velikom broju prihva?aju islam?!

DR. JOSEPH ADAM PEARSON

Dr. Joseph Adam Pearson je jednom lijepo rekao: Ljudi koje brine da ?e jednog dana nuklearno oruje do?i u ruke Arapa, zaboravljaju da je islamska bomba ve? ba?ena. Pala je onog dana kada je Muhammed ro?en.".


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA