Utorak, OCTOBER 19, 2021
kuran

Orginalnost Kur'ana


Kur'an koji vi, muslimani, danas imate nije originalni Kur'an, ve? Osmanov.
Jedan od naj
?e?ih mitova u vezi ?asnog Kur'ana je da je Osman, r.a., tre?i pravedni halifa, prikupio kur'anski tekst u jednu zbirku i, izme?u mnotva kontradiktornih verzija, odabrao jedan Kur'an. Ovaj Kur'an, kojeg svi muslimani svijeta smatraju Boijom objavom, isti je onaj Kur'an koji je objavljen posljednjem Boijem poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem Kur'anske sure su pisane i grupirane pod direktnim nadzorom Boijeg Poslanika. Ovdje ?emo analizirati korijene mita o tome da je Osman, r.a., odabrao dananji Kur'an.

 

Boiji Poslanik je li?no nadzirao pisanje kur'anskog teksta

Kad god bi Boiji Poslanik, s.a.v.s., primio objavu, najprije bi objavljene ajete nau?io napamet, a zatim ih citirao ashabima, r.a., koji bi ih, tako?er, nau?ili napamet. Odmah nakon toga, Boiji Poslanikje traio od pisara da zapiu ono to je objavljeno, nakon ?ega bi provjerio zapisano. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem., je bio Ummijj, poslanik koji nije znao ni ?itati ni pisati. Zato je sve objavljene ajete citirao ashabima koji su ih zapisivali. Nakon toga je traio da prou?e ono to su zapisali. Ako bi se desila bilo kakva greka, Poslanik bi odmah reagirao i traio da se ispravi. Isto tako, on je povremeno provjeravao ono to su ashabi ranije zapisali i nau?ili napamet od Kur'ana. Na taj na?in je Kur'an zapisan pod direktnom kontrolom Boijeg poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

Redoslijed kur'anskih sura i raspored ajeta su Boija odredba

Kur'an je objavljivan u periodu od 23 godine, dio po dio, u skladu s potrebama. Kur'an nije kompletiran onako kako je objavljivan Boijem Poslaniku. Njegov raspored je odre?en putem objave od Allaha. Uzvieni Allah je Svom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, direktno nare?ivao kakav treba biti raspored ajeta i sura. Zato je Boiji Poslanik pisarima nalagao u kojoj suri i iza kojeg ajeta moraju biti zapisani objavljeni ajeti. Svakog ramazana, Boiji Poslanikje pred melekom Dibrilom u?io sve to je od Kur'ana do tada objavljeno, uklju?uju?i i redoslijed ajeta. U toku posljed-njeg ramazana, prije nego je preselio na Ahiret, dva puta je pred Dibrilom prou?io cijeli Kur'an.

Iz ovoga se vidi da je Kur'an kompletiran i provjeravan jo za ivota Boijeg Poslanika. On je provjeravao i ono to su ashabi napamet nau?ili i ono to su pisari zapisali.

Kur'an je sakupljen u jedan Mushaf

Kompletan Kur'an je zapisan jo dokje Boiji Poslanik bio iv, zajedno sa redoslijedom ajeta i sura. Me?utim, Kur'an nije bio napi-san na materijalu iste vrste; neki dijelovi su bili napisani na kamenu, neki na ivotinjskim koama, neki na palminim listovima... Nakon smrti Boijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, prvi halifa, naredio je da se sav kur'anski tekst prepie na materijalu iste vrste i ukori?i u jedan Mushaf. Tako je ?asni Kur'an prvi put ukori?en u tvrdi povez, i nita se od njegovog teksta nije moglo zagubiti.

Osman je napravio nekoliko kopija originalnog rukopisa

Mnogo ashaba je zapisivalo sve to je objavljeno Boijem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Poto Boiji Poslanik nije verificirao ta je svaki od njih zapisivao, postojavala je realna opasnost da su neki pogrijeili u nekim dijelovima, pa ?ak i da su neki dijelovi Kur'ana, moda, i nedostajali. Moda neki ashabi nisu zapisali samo ono to su ?uli od Boijeg Poslanika direktno. Ashabi su za vrijeme tre?eg halife, Osmana, r.a., strahovali od mogu?ih sukoba oko razli?itog rasporeda Kur'anskih sura.

Osman, r.a., je od Hafse, r.a., Poslanikove supruge, pozajmio originalni Mushaf, ?iji je tekst odobrio li?no Allahov Poslanik. Zatim je pozvao ?etiri ashaba koji su bili pisari Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na ?elu sa Zejdom ibn Sabitom, i naredio im da Kur'an prepiu u nekoliko perfektnih primjeraka. Te Mushafe je poslao u razne krajeve velike islamske drave.

Bilo je i drugih primjeraka Kur'ana koje su neki ljudi imali kod sebe, ali je postojala opasnost da nisu kompletni i da su imali greaka. Osman, r.a., je pozvao muslimane da unite sve neautorizirane kopije koje se ne slau s originalnim tekstom kako bi se Kur'an sa?uvao. Dva primjerka kopija originalnog Kur'ana postoje i danas; jedan je u muzeju u Takentu, a drugi u Istanbulu.

Znaci interpunkcije su dodati radi nearapa

Originalni rukopis Kur'ana nema znake interpunkcije koji u arapskom jeziku ozna?avaju samoglasnike. To su fetha, kesra i damma. Arapima ne trebaju znaci interpunkcije, niti ta?ke kod pojedinih harfova, zato to im je to maternji jezik. Me?utim, muslimanima nearapima je bilo teko u?iti Kur'an bez tih dodatnih znakova. Ovi znaci su prvi put dodati kur'anskom tekstu za vrijeme hilafeta petog Umejjevi?evog halife, Malika ibn Mer-vana (66-86. po hidri / 685-705. nove ere).

Neki ljudi kau da dananji Kur'an sa ta?kama i znacima interpukcije nije Kur'an koji je postojao za vrijeme Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem . Me?utim, oni zaboravljaju da rije? Kur'an zna?i recitiranje, u?enje. Zato je o?uvanje u?enja Kur'ana bitno, bez obzira da li se tijegov tekst pisao znacima interpukcije ili ne. Ako su izgovor i pisanje arapskih rije?i isti, onda im je i zna?enje isto.

Allah je li?no obe?ao da ?e ?uvati Kur'an

Uzvieni Allah je obe?ao u Kur'anu:

Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ?emo Mi nad njim vJjeti! (El-Hidr, 9)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA