Nedjelja, AUGUST 01, 2021
kuran

Kosmos


Posmatraju?i udaljene galaksije, astronomi su otkrili da se velika ve?ina njih udaljava od nas, a tako?er i jedna od druge. Logi?kim razmiljanjem unazad - zamiljaju?i kakva je situacija bila prije milion godina, pa prije deset miliona, pa prije milijardu itd., dolazimo do zaklju?ka da se ove galaksije ovakvim vra?anjem kroz vrijeme, pribliavaju jedna drugoj dok se ne sudare u jednoj jedinoj ta?ki spajanja. Dananja fizika ne moe objasniti stanje ovolike materije (sve postoje?e u kosmosu) u ta?ki nulte zapremine...

Gledaju?i u nebo prilikom vedre no?i uo?avamo mnoge svijetle ta?ke na duboko crnoj pozadini. Neke su svjetlije, neke tek moemo primjetiti stoje?i u mraku neko vrijeme, ?ekaju?i da se nae o?i naviknu na tamu. To su preteno zvijezde, udaljene milijardama kilometara od nas. Raznolike su. Neke su ogromne, neke su manje, neke su crvene, neke ute, neke plave. Neke zvijezde su mlade, neke u svom starosnom dobu, dok neke umiru, druge se ra?aju. Raznolikost i bogatstvo. Ovo je tek jedan si?uni dio kosmosa, cjeline koja sadrava ogromnu koli?inu raznolikih stvorenja - od si?unih asteroida do planeta, pa sve do nevjerovatno velikih grupa galaksija.

 

Dananji pogled

 

Kako astrofizi?ari danas gledaju na razvoj kosmosa? Kada je kosmos po?eo, kako se razvija i kuda ide? Odgovore na ova pitanja su pokuali i pokuavaju dati kroz intenzivne studije informacija koje nam dolaze iz kosmosa u vidu elektromagnetnih talasa. Naime, svako tijelo alje talase, odnosno zra?enje, pa tako i zvijezde u naoj galaksiji ili iz drugih galaksija, a tako i same daleke galaksije (svjetlo koje vidimo je jedna vrsta zra?enja). Ovo zra?enje, odnosno elektromagnetni talasi sadre informaciju o brzini kretanja objekta, sastojcima objekta kao to su atomi hidrogena, helijuma i sl., udaljenosti objekta, te njegovoj okolini (planete u orbiti, interakcija sa drugim objektima i sl.) i ostalim vanim informacijama. Elektromagnetni talasi se prostiru od visokoenergetskih gama-zraka do dugih, niskoenergetskih radio zraka.

Za detaljnu analizu kosmosa, sve talasne duine su vane. Danas se govori o vie ?injenica koje opisuju na kosmos, a mi ?emo navesti i objasniti najvanije. U ovo se ubraja po?etak materije i vremena u takozvanom Big-Bang-u, ekspanzija kosmosa, stvaranje prvih zvijezdai stvaranje uslova za nastanak vanih sastojaka u kosmosu, te budu?nost kosmosa. Svaki od ovih fenomena ovde ukratko objanjavamo, a kratko?a ne bi trebala biti razlog nijhovog nedovoljnog vrijednovanja, a to nam Allah, subhanehu ve te'ala, objanjava u sljede?em ajetu: "Stvaranje nebesa i Zemlje je sigurno ve?e nego stvaranje roda ljudskog,ali ve?ina ljudi ne zna."(Prijevod zna?enja Al-Mu'min, 57.)

 

Po?etak materije i vremena

 

Posmatraju?i udaljene galaksije, astronomi su otkrili da se velika ve?ina njih udaljava od nas, a tako?er i jedna od druge. Logi?kim razmiljanjem unazad - zamiljaju?i kakva je situacija bila prije milion godina, pa prije deset miliona, pa prije milijardu itd., dolazimo do zaklju?ka da se ove galaksije ovakvim vra?anjem kroz vrijeme, pribliavaju jedna drugoj dok se ne sudare u jednoj jedinoj ta?ki spajanja. Dananja fizika ne moe objasniti stanje ovolike materije (sve postoje?e u kosmosu) u ta?ki nulte zapremine.

Prora?uni su izvodljivi do jedne odre?ene granice koja se naziva Planck-ova duina (0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0162 metra). S tim se misli na minimalnu veli?inu kosmosa u kojem zakoni nama poznate fizike jo uvijek daju logi?ne rezultate. U stanju kosmosa veli?ine manje od Planck-ove duine fizika doivljava kolaps i ostavlja nas u neznanju. Radi usporedbe i "shvatanja" ove veli?ine, otkri?emo da je ona manja 1020 puta od dijametra jednog protona! Ovo je granica od koje fizi?ari danas definiu po?etak vremena, a tako?er i po?etak kosmosa. Ipak, nemogu?nost ?ovjeka da odgonetne sve misterije nauke nije garancija da su nae granice, granice i za druge.

U ovom slu?aju nam Uzvieni Allah objanjava da je kosmos stvorio iz ni?ega. Zbog nemogu?nosti nauke danas da pre?e granicu Planck-ove duine, ne bi trebali ni mi ograni?avati po?etak kosmosa na Big-Bang. Naime, Big-Bang, kako ga poimamo danas, nije "nita", ve? je objanjen kao stanje u kojem je sva energija i materija kosmosa zgnje?ena u jednu jedinu ta?ku nemogu?e male zapremine. Radi ovoga, musliman bi trebao biti oprezan pri zaklju?ivanju da je Big-Bang direktno stvaranje iz ni?ega, iako je fascinantni fenomen Big-Bang-a jedan od koraka u stvaranju kosmosa onakvog kakvog ga danas poimamo. A Uzvieni Allah najbolje zna."...onoga Dana kada smotamo nebesa kao to se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ni?ega stvorili, tako ?emo ponovo iz nita stvoriti, - to je obe?anje Nae, Mi smo doista kadri to u?initi."(Prijevod zna?enja Al-Anbija, 104.)

 

Stvaranje prvih zvijezda i uslova za ivot

 

Poslije odre?enog vremena nakon po?etka kosmosa (govorimo o nekoliko minuta), dolo je do stvaranja materije koja je glavni sastojak svega to vidimo oko nas, pa i nas samih. Iz prvobitne mase kvark-gluon plazme nastale iz Big Banga, stvoreni su nukleoni (protoni, neutroni), te smo spajanjem njih i elektrona dobili neke osnovne atomske elemente. Hidrogen je sa?injavao neto vie od 70% materije u kosmosu, dok je helijum sa?injavao neto vie od 20% materije. Neki elementi poput litijuma i berilijuma sa?injavali su ostatak jedna?ine. Ovo su bili sastojci prvih zvijezda koje su nastale iz "oblaka" materije ovih elemenata nekoliko stotina miliona godina poslije.

Radi nepostojanja teih elemenata (to je atomski broj ve?i, to je atom tei- litijum je broj 3 od vie od stotinu razli?itih atoma), prve zvijezde su bile ogromne, te su teile i do 300 puta vie nego to je nae Sunce. Takva teina je bila prisutna, radi manjeg gravitacionog pribliavanja "lagane materije hidrogena i helijuma", te to ve?eg stvaranja pritiska i temperature u njenim unutranjim dijelovima - s ciljem "zapaljivanja" zvijezde, odnosno zapo?injanja fuzijskog procesa - spajanja atoma hidrogena, odnosno fuzije hidrogen atoma u atom helijuma. Ovakva je bila prva generacija zvijezda. ivjele su kratko, i naglo zavravale svoje ivote. Ipak, kroz fuzijske procese, od hidrogena, helijuma pa do teih elemenata kao to su ugljenik i eljezo, obogatile su kosmos koji je postajao sve zanimljiviji, sa sve raznovrsnijim "stanovnicima".

Druga generacija zvijezda je ve? mogla koristiti tee elemente u svom ivotu i sagorijevanju, tako da su one ve? postajale druga?ije nego svoja prethodna generacija. Sada je ve? bilo mogu?e stvaranje planeta, neutronskih zvijezda, crnih rupa, a sve u grupacijama zvanim galaksije. Bez zvijezda i njihove prirode sagorijevanja ne bi postojali. Ne bi postojalo nita osim laganih atoma kao to je hidrogen i helijum. Ni planete, ni komete, ni mjesec, pa ?ak ni vrsta zvijezda kao nae Sunce.

Ovde naravno mislimo na dunjalu?ki uzrok, jer Uzvieni Allah je izvor svega i On stvara i radi ta ho?e. Sljede?i put kada pogledamo na nebo i zvijezde na njemu, moemo se sjetiti vanosti koju im je Allah, subhanehu ve te'ala, dodijelio. U hadisu kojeg ovde navodimo i u komparaciji sa ovom vano?u zvijezda, moemo zaklju?iti da je vanost aktivnog vjernika za ?ovje?anstvo, za svoju familiju, susjede, prijatelje, kao vanost zvijezda za kosmos.A Uzvieni Allah najbolje zna.

Majka pravovjernih Aia, radijallahu 'anha, prenosi da je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: Zaista ku?a u kojoj se u?i Kur'an svijetli stanovnicima neba kao to zvijezde svijetle stanovnicima Zemlje.

Ekspanzija i zavretak kosmosa

 

Uzvieni Allah je objavio: "Mi smo nebo mo?i Svojom sazdali, i Mi smo, uistinu, Oni koji ga ire." (Prijevod zna?enja Ez-Zarijat, 47.) Ve? je spomenuto stanje kosmosa u kojem se on iri, razvija i postaje ve?i. Ovo je prvi otkrio Edwin Hubble posmatraju?i galaksije kroz teleskop. Gledaju?i takozvani crveni pomak (Crveni pomak - pri udaljavanju jednog objekta, recimo galaksije, od posmatra?a, elektromagnetni talasi postaju izdueni i sve poznate oznake u spektru svjetla galaksije se pomjeraju prema crvenom dijelu elektromagnetnog spektra) zaklju?io je da se preteno sve galaksije udaljuju od nas.

Ono to je bilo jo interesantnije je bilo to da je postojala veza izme?u udaljenosti galaksije i njene brzine udaljavanja - to je bila udaljenija, to se kretala, odnosno udaljavala bre. Danas ovaj fenomen shvatamo kroz irenje samog prostora kosmosa. Naime, galaksije prvenstveno imaju svoju kretnu putanju kroz kosmos, ali u isto vrijeme kosmos se iri i "odvla?i" galaksiju u odre?enom pravcu. Ono to je Hubble vidio kroz svoj teleskop je bila upravo ova kretnja, odnosno odvla?enje galaksija u daljinu.

Tako?er, ?injenica da se galaksije udaljavaju ve?om brzinom pri ve?oj udaljenosti nam ukazuje na ?injenicu da se irenje kosmosa ubrzava. Ono to bi ga moglo usporiti je koli?ina materije u kosmosu koja bi svojom gravitacijom uspjela zaustaviti irenje i tako prouzrokovati ponovno spajanje materije kosmosa u jednu jedinu ta?ku, iz koje je i ?itav proces zapo?et.

Ipak, dananja nauka nam ukazuje da postoji premalo materije, te da bi se kosmos trebao iriti u beskona?nost. Kako gledati na ovo kao musliman i na ajet u kojem Uzvieni Allah spominje Dan u kojem ?e smotati nebesa?

?Kao prvo, nauka je uvijek u promjeni, te neke teorije koje vae za danas, ne moraju da vae za nekoliko godina. Ipak, teorije o kosmosu danas su prili?no ?vrste, a stoga bi njihovo odbacivanje bila greka.

?Drugo i vanije, zavretak kosmosa i nastup Sudnjeg dana je poznat samo Allahu, subhanehu ve te'ala. To nam govore mnogi ajeti i hadisi.Uzvieni kae: "Allah zna tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta ?e u tren oka do?i, ili jo bre,jer je Allah, uistinu, Svemo?ni!"(Prijevod zna?enja An-Nahl, 77.)

?Tako?er i ?injenica da ?e se to desiti iznenadno, kao i ?injenica da Sudnji dan nije daleko u budu?nosti (po hadisu kod Imama Ahmeda gdje navodi od Sehla ibn Sa'da, koji kae: "?uo sam Allahova Poslanika, koji kae: 'Poslan sam, a ja i Sudnji Dan smo ovako' - pokazuju?i svoja dva prsta, kaiprst i srednji prst.") su u suprotnosti sa ?injenicom da bi i nekoliko milijardi godina prolo ako bi ?ekali na "normalnu" kontrakciju kosmosa u slu?aju da postoji dovoljno materije u kosmosu, pa ?ak i da ovaj proces zapo?ne ovog trenutka.

 

Ovim bih elio napraviti razliku izme?u onoga to nam nauka govori o budu?nosti i ?ovje?anstva i kosmosa, i vjere koja nam govori o Sudnjem danu i njegovom nastupanju kada sva o?ekivanja i zakoni fizike prestaju vaiti. U prvom slu?aju ne postoji koncept ni o Stvoritelju, a ni o nekoj "nadsili", te nam na toj osnovi daje prijedloge o budu?nosti kosmosa - irenje u beskona?nost kada kosmos postaje jedno hladno i ogromno mjesto, gdje ne postoje ni planete ni zvijezde, ni galaksije, pa ?ak ni atomi ni protoni - takozvano Big Chill stanje. A Allah subhanenu ve te'ala,najbolje zna.

 

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA