Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

Vrijednosti u?enja Kur'ana


Imam afija, rahimehullahu te'ala, svakog bi dana u ramazanu prou?io Kur'an i svake bi no?i prou?io Kur'an, tako da bi u mjesecu ramazanu 60 puta prou?io Kur'an. Imam Malik, rahimehullahu te'ala, zatvorio bi svoje hadiske knjige u mjesecu ramazanu i posvetio se u?enju Allahove Knjige. Katade, rahimehullahu te'ala, izvan mjeseca ramazana prou?io bi Kur'an za svakih sedam dana. Kada bi nastupio ramazan, Kur'an bi prou?io za svaka tri dana, a kada bi nastupila zadnja tre?ina ramazana, Kur'an bi prou?io svaki dan...

Svevinji Allah kae: "Oni koji Allahovu Knjigu ?itaju i molitvu obavljaju i od onoga ?ime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja ne?e nestati. Da ih On prema onome to su radili nagradi i jo im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prata i blagodaran je." (Prijevod zna?enja Fatir, 29.-30.) U?enje Allahove Knjige moe biti dvojako: ?itanje Kur'ana, tj. izgovaranje kur'anskih ajeta, i prou?avanje Kur'ana i rad po njemu.

?itanje Kur'ana

Mnogobrojni su erijatski tekstovi koji govore o vrijednosti ?itanja, kako cijelog Kur'ana, tako i pojedinih kur'anskih sura, pa ?ak i pojedinih ajeta.U Buharijinom Sahihu biljei se od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji od vas je onaj koji nau?i Kur'an podu?i se Kur'anu a zatim druge podu?ava njemu."U Dva Sahiha kod Buharije i Muslima biljei se od Aie, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Onaj koji vjeto u?i Kur'an, bit ?e u drutvu plemenitih i ?estitih meleka pisara, dok onome koji u?i Kur'an pa zastaje i osje?a pri tome poteko?u, pripadaju dvije nagrade: jedna nagrada za u?enje Kur'ana, a druga nagrada za teko?u koju osje?a u?a?."Muslim biljei od Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "U?ite Kur'an, jer ?e, uistinu, on (Kur'an) do?i na Sudnji dan kao efadija (zagovornik) onima koji ga budu u?ili."Tako?er, Muslim biljei od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nikada se ne?e okupiti ljudi u nekoj od Allahovih ku?a da u?e Allahovu Knjigu i da je me?usobno prou?avaju a da se na njih ne?e spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki i Allah ih spomenuti kod onih koji su kod Njega!"Tirmizi biljei od Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko prou?i harf iz Allahove Knjige, njemu pripada dobro djelo koje se vrednuje do deset puta. Ja ne kaem da je 'elif-lam-mim' jedan harf, ve? je elif harf, lam je harf i mim je harf."Ovo su neki od erijatskih tekstova koji govore o vrijednostima u?enja, ?itanja Kur'ana i ova nagrada zasigurno pripada onima koji u?e Kur'an trae?i Allahovo zadovoljstvo i nagradu od Njega Uzvienog. Sluaju?i ove rije?i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ?vrsto vjeruju?i u njih, s pravom moemo re?i da oni koji zapostavljaju u?enje Allahove Knjige, oni koji se ne podu?avaju kur'anskom pismu, ili oni koji svojim u?enjem Kur'ana trae ne?ije drugo zadovoljstvo i nagradu od nekoga drugog mimo Allaha, subhanehu ve te'ala, da svi oni proputaju ogromnu nagradu, ogroman broj sevaba.

Vrijednost u?enja odre?enih sura

U sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spominju se i vrijednosti pojedinih sura, zasebno.Tako imam Buharija biljei u svome Sahihu od Ebu Seida b. El-Mualle, radijallahu anhu, da mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Podu?it ?u te najveli?anstvenijoj suri u Kur'anu! To je 'Elhamdulillahi Rabbil-'alemin'. To je sedam ajeta koji se ponavljaju i veli?anstveni Kur'an koji mi je dat." Zbog vanosti i vrijednosti sure El-Fatiha, ona je u?injena ruknom sastavnim dijelom namaza. Bez nje, nema ni namaza. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Nema namaza onome koji ne prou?i 'Fatihatul-Kitab', tj. 'Po?etak Knjige', odnosno El-Fatihu." (Muttefekun alejhi)Imam Muslim biljei od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Uistinu, ejtan ne ulazi u ku?u u kojoj se u?i sura El-Bekare." To je zbog toga to se u suri El-Bekare nalazi najuzvieniji ajet, a to je ''Ajetul-Kursijj''. Vjerodostojno se prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ?e onaj koji prou?i ''Ajetul-Kursijj'' nave?er imati od Allaha, subhanehu ve te'ala, zatitnika i ne?e mu se pribliiti ejtan sve dok ne osvane.Imam Buharija biljei od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, za vrijednost sure Ihlas, tj. ''Kul huvallahu ehad'' rekao: "Tako mi Onoga u ?ijoj je ruci moja dua! Uistinu, ona (sura Ihlas) je jednaka tre?ini Kur'ana (po vrijednosti)."

Vrijednost u?enja Kur'ana u ramazanu kod selefa

Nastojmo da to vie u?imo Allahovu Knjigu naro?ito u ovom mjesecu ramazanu. Ako se ve? do sada nismo podu?ili kur'anskom pismu, nastojmo da to u?inimo u ramazanu kada su ejtani povezani u lance i kada se naj?e?e u?i Allahova Knjiga, prou?ava i podu?ava njoj. Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, u mjesecu ramazanu svake no?i bi dolazio Dibril, alejhis-selam, i s njim u?io Kur'an, tako da bi prou?ili cijeli Kur'an u mjesecu ramazanu.Tako?er, nai ispravni prethodnici u mjesecu ramazanu mnogo su u?ili Kur'an.Imam afija, rahimehullahu te'ala, svakog bi dana u ramazanu prou?io Kur'an i svake bi no?i prou?io Kur'an, tako da bi u mjesecu ramazanu 60 puta prou?io Kur'an.Imam Malik, rahimehullahu te'ala, zatvorio bi svoje hadiske knjige u mjesecu ramazanu i posvetio se u?enju Allahove Knjige.Katade, rahimehullahu te'ala, izvan mjeseca ramazana prou?io bi Kur'an za svakih sedam dana. Kada bi nastupio ramazan, Kur'an bi prou?io za svaka tri dana, a kada bi nastupila zadnja tre?ina ramazana, Kur'an bi prou?io svaki dan.Ibrahim en-Nehai, rahimehullahu te'ala, svaka tri dana u ramazanu prou?io bi Kur'an, dok bi u zadnjoj tre?ini ramazana prou?io Kur'an svaka dva dana.Slijedimo ova predanja! Ja?ajmo svoje ambicije ovim kazivanjima da bismo na Sudnjem danu uz Allahovu dozvolu bili u drutvu plemenitih i ?asnih meleka pisara. Iskoristimo dane i no?i u onome to nas pribliava naem Gospodaru, jer vrijeme brzo prolazi.

Adabi u?enja Kur'ana

U?enje Kur'ana ima svoje adabe, lijepe postupke prilikom u?enja. Od njih su i sljede?i adabi:

? Prije samog u?enja Kur'ana potrebno je zatraiti uto?ite kod Allaha, subhanehu ve te'ala, od prokletog ejtana, jer je Uzvieni Allah rekao, kako stoji u prijevodu zna?enja: "Pa, kada ho?e Kur'an da u?i, ti zatrai kod Allaha zatitu od prokletog ejtana." (Prijevod zna?enja En-Nahl, 98.)

? Iskrenost ?ist nijjet, traenje samo Allahovog zadovoljstva i nagrade od Njega Uzvienog, jer je u?enje Kur'ana ibadet, zapravo, jedan od najve?ih i najvrednijih ibadeta, a svaki vid ibadeta mora se iskreno upu?ivati samo Allahu, subhanehu ve te'ala. Svevinji Allah je rekao, kako stoji u prijevodu zna?enja: "I Allaha oboavaj iskreno Mu ispovijedaju?i vjeru." (Prijevod zna?enja Ez-Zumer, 2.) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "U?ite Kur'an i traite time Allahovo zadovoljstvo prije negoli se pojave ljudi koji ?e loe postupati prema Kur'anu. Trait ?e nagradu za njegovo u?enje na ovom svijetu, a ne na onom drugom svijetu." (Ahmed; lanac prenosilaca je dobar.)

? Prisutnost srca, tj. da u?a? prilikom u?enja Kur'ana razmilja o onome to prou?i i da bude svjestan da mu se Uzvieni Allah obra?a putem Kur'ana, jer je Kur'an Allahov govor.

? U?iti Kur'an s ?isto?om, tj. pod abdestom.

? Izbjegavati u?enje Kur'ana na ne?istim mjestima ili na bu?nim mjestima, u skupovima gdje se pri?a, gdje se ne bi stiali glasovi prilikom u?enja Kur'ana.

? Od adaba u?enja Kur'ana jeste i da u?a? uljepa svoj glas prilikom u?enja Kur'ana.

? Da u?i Kur'an po tertilu, po tedvidu, lijepo, sporo, razmiljaju?i o onome to prou?i izgovaraju?i harfove ispravno sa svim njihovim svojstvima.

? Praksa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bila je da je u?io polahko odvajaju?i ajet od ajeta.

? Tako?er, od adaba u?enja Kur'ana jeste i da u?a? kada prou?i ajet u kojem se nalazi spomen sedde u?ini seddu Allahu, subhanehu ve te'ala, tako to ?e izgovoriti tekbir, tj. rije?i ''Allahu ekber'', oti?i na seddu i izgovoriti na njoj ''Subhane Rabbijel-E'ala'' ili drugu dovu, a zatim se podi?i sa sedde bez tekbira i selama.

Ovo su neki od adaba u?enja Kur'ana, pa, nastojmo da ih praktikujemo prilikom u?enja Allahove Knjige.

Prou?avanje Kur'ana i postupanje po njemu

Ovo je glavni cilj objavljivanja Kur'ana kako kae Uzvieni Allah u prijevodu zna?enja: "Ova Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je Knjiga da bi oni razmiljali o njenim ajetima i da bi razumni uzeli pouku." (Prijevod zna?enja Sad, 29.) Nai ispravni prethodnici, kao to su mnogo u?ili i ?itali Kur'an, tako?er su ga prou?avali i radili po njemu. Ebu Abdurrahman es-Sulemi, rahimehullahu te'ala, rekao je: "Pri?ali su nam oni koji su nas podu?avali Kur'anu, poput Osmana b. Affana, Abdullaha b. Mes'uda i drugih, da su se oni podu?avali od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, deset ajeta. Ne bi uzimali vie od deset ajeta, sve dok ih ne bi nau?ili i saznali sve to je vezano za njih od znanja i rada po tome. Govorili su: 'Tako smo u?ili i znanje i rad po njemu.'" Razlog sretnog ili nesretnog ivota na oba svijeta jeste rad, odnosno nerad po Kur'anu. Allah, subhanehu ve te'ala, rekao je: "Od Mene ?e vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju ne?e zalutati i ne?e nesretan biti. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj ?e tekim ivotom ivjeti i na Sudnjem danu Mi ?emo ga slijepim oivjeti. 'Gospodaru moj,' re?i ?e 'Zato si me slijepa oivio kada sam vid imao?' 'Evo zato' re?i ?e On - 'dokazi Nai su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ?e danas ti isto tako biti zaboravljen.' I tako ?emo Mi kazniti sve one koji se pohotama previe odaju i u dokaze Gospodara svoga ne vjeruju. A patnja na onom svijetu bit ?e, uisitnu, bolnija i vje?na." (Prijevod zna?enja Taha, 123.-127.) A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe." (Muslim, 223.) Allaha Uzvienog molimo da nas u?vrsti u u?enju i prou?avanju Njegove Knjige i da nas pomogne u sprovedbi svega onoga to nam je On Uzvieni naredio i ostavljanju onoga to nam je On Svevinji zabranio. Molimo Ga, subhanehu, da Kur'an u?ini prolje?em naih srca! Vel-hamdu lillahi Rabbil-'alemin, ve sallallahu ve selleme ve bareke 'ala nebijjina Muhammed, ve 'ala alihi ve sahbihi edme'in.

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...