Subota, JUNE 03, 2023
pitanja

Zlatna pravila vezana za internet


Obzirom da se ?esto deava da budemo u prilici da komuniciramo sa osobom suprotnog spola kako bismo ostvarili odre?enu potrebu koja iziskuje takvu komunikaciju, neophodno je da poznajemo njena osnovna pravila koja pomau da se ispotuju erijatske norme. U tom smislu, svim naim posjetiocima, a prvenstveno naem skupocjenom dragulju, plemenitim sestrama, nudimo ovaj tekst od naeg uvaenog ejha, dr. Selmana el-'Aude.


Kada je u pitanju komunikacija putem interneta izme?u dvaju suprotnih spolova, mukarca i ene, a koji nisu rodbinski vezani, spomenut ?u slijede?a pravila:

1. Da se ne upotrebljaju slike ni na bilo koji na?in:

Prvo: Zbog toga to za tim nema nikakve uop?e potrebe, obzirom da je kontakt u pisanoj formi sasvim dovoljan i da on kao takav zadovoljava potrebe.

Drugo: Zbog toga to bi to bio jedan veliki ejtanov prilaz ?ovjekovoj dui, u smislu ki?enja i predstavljanja onog to je okarakterisano kao runo lijepim.

Moda ?e se neka bra?a upitati, pa da li, uop?e, postoje ideje ili elje za tim? Odgovor na ovo pitanje bi glasio: Lijepo bi bilo da se ovakve ideje uop?e ne javljaju, me?utim, onaj ko poznaje ejtanove metode odvo?enja u zabludu, odnosno, ko poznaje ejtanove prilaze ljudskoj dui; takav se uop?e ne treba ni?emu ?uditi?

Naprotiv, o?ekivati je da se dese i krupnije stvari od toga! Ovo kaem jer je ?esto ?ovjekova bolesna dua u stanju da jasnu i o?itu greku zapakuje u dobro dijelo iznad kojeg stoji lijepa namjera, ali i zbog toga to ?esto bivamo sluge naim duama!

2. Da se zadovolji samo sa pisanjem, bez upotrebe glasa:

Ako se kojim slu?ajem javi potreba za glasovnom komunikacijom, u tom slu?aju se treba voditi ra?una o Allahovim smjernicama, gdje kae: "O ene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge ene! Ako se Allah bojite, na sebe panju govorom ne skre?ite, pa da u napast do?e onaj ?ije je srce bolesno, i govorite skladno onome to je dobro!" (El-Ahzab, 32)

Ako su ovakvi zahtjevi bili traeni od ena Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, ta onda re?i za ene mimo njih? Zatim, ako je ovakvo bilo stanje u vremenu poslanstva, kako se tek treba postaviti u ovom naem vremenu strasti i mnogobrojnih iskuenja?!

3. Da se ograni?i na ono to je neophodno:

Dakle, da se ograni?i na temu koja je neophodna da se o njoj porazgovara, i da se ne otvaraju druge teme iza kojih nema nikakavih granica. ?esto se desi da mnogi ele da ostvare komunikaciju samo zbog toga kako bi komunicirali sa osobom suprotnog spola. Ne osvr?u?i se uop?e na temu razgovora, mnogi mukarci ele da sluaju i da se nasla?uju enskim glasom, naro?ito ako je on umiljat i privla?an. Ovakva je situacija i sa enama, obzirom da su ene identi?ne mukarcima. Obje skupine ele da razgovaraju sa drugim, pa makar to bilo i u pisanoj formi. Upravo zbog toga, neka taj razgovor bude krajnje ozbiljan, daleko od primjesa strasti i naslade!

4. Da govornici budu trezveni i krajnje oprezni:

To kaem zbog toga to se ?esto deava da se na internetu osobe lano predstavljaju jedni drugima. Momak se predstavlja kao djevojka, a djevojka se nudi ili predstavlja kao momak, i sl. Nakon toga, ta se deava? Nastupaju pitanja, tipa: "Kojeg si mezheba?", "Kakvo pi?e voli?", "Odakle si?", "O ?emu mata?", "Da li si kulturan?", "?ime se bavi?", itd. Dakle, ?itav razgovor nema svoje uporite u dobru!

Ovom prilikom posebno elim da ukaem na opasnost koja prijeti naim plemenitim sestrama, a sve na osnovu postoje?eg iskustva! Skladno njenoj prirodi, ?esto je ena sklona da povjeruje svakoj informaciji koja joj se predo?i, i da, dirljivim i ukraenim rije?ima, bude prevarena. Nakon toga je lovac stegne u njegovu mreu!

Prvi put joj se momak predstavi kao iskreni savjetnik i pomaga?. Drugi put biva rtva koja je u nevolji i koja trai svoga spasioca. Tre?i put je neenja koji traga za svojom ivotnom saputnicom. ?etvrti put je bolesnik kome je prijeko potrebno lije?enje...

Savjetujem sestre koje briljivo rade i da'wetski djeluju putem interneta da se, koliko to njihove mogu?nosti dozvoljavaju, me?usobno povezuju i sara?uju. Savjetujem ih da razmjenjuju iskustva i da se potpomau u aktivnostima, jer, ?ovjek kao jedinka je slabaan, ali je zato izrazito jak onda kada uz njega stoje njegova bra?a!

Uzvieni Allah je rekao: "Tako mi vremena, - svaki ?ovjek je, doista, na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela ?ine, i koji jedni drugima istinu preporu?uju i koji jedni drugima preporu?uju strpljenje." (El-Asr)

Biljee imam et-Taberani, u djelu Mu'demu-l-evsat, i imam el-Bejheqi, u djelu u'abu-l-iman, predaju koja se prewnosi od Ebu Mulejkeh - a on se smatra ashabom - da je rekao: "Dvojica ashaba Allahovog poslanika bi, kada bi se sreli, ne bi se me?usobno razili dok jedan drugom ne bi prou?io suru el-Asr, nakon ?ega bi jedan drugog poselamili!" (Ed-Durru-l-Mensur, 8/621)

Tako?er, savjetujem sestre da svoju panju i trud kroz ovo polje djelovanja usmjere isklju?ivo prema da'wi enama, njihovom savjetovanju i pruanju usluga koje se ti?u isklju?ivo njih i njihovog dobra! Neka sve to bude na najbolji na?in i koriste?i najljepu metodu. Neka indirektno djeluju na ene, jer, ?esto se deava da direktno djelovanje poti?e pobude za odbacivanjem ili sva?om. To je zbog toga to savjetnik izgleda kao onaj koji je na ve?em, dok onaj kome se savjet upu?uje izgleda kao osoba koja je na niem stepenu.

Upravo zbog ovih stvari, neka se pri naem govoru uvjek prepozna blagost i ljubaznost, i budimo oni koji ?e u svemu imati privla?an nastup, koji ?e biti pronicljivi i u svemu tome imati veliko strpljenje! Samo time se mogu ukloniti ljudske greke! Za nee sestre konstantno u?imo dove Allahu da ih sa?uva, pomogne i dadne im uspjeha u njihovom radu...

ejh, dr. Selman ibn Fahd el-'AudeAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA