Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo

MUSLIMAN JE MUSLIMANU BRAT


Prenosi se od Ibn-Omera, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Musliman je muslimanu brat, ne ?ini mu zulum niti ga predaje, ko pomogne brata muslimana kad mu bude potrebno, Allah ?e njega pomo?i kad mu bude potrebno. Ko sakrije mahane muslimana, Allah ?e sakriti njegove mahane na Sudnjem danu.'' (Mutefekun alejhi)U predaji koju prenosi Ebu-Hurejre,
radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Musliman je muslimanu brat, ne iznevjerava ga, ne lae ga niti ga na cjedilu ostavlja. Svaki musliman muslimanu je haram, haram mu je njegova ?ast, imetak i krv. Bogobojaznost je ovdje'', a u Muslimovoj predaji stoji: ''Pokazavi na prsa tri puta, dosta je ?ovjeku zla da poniava brata muslimana.'' (Et-Tirmizi, Hasen Sahih)

Rije?i Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, ''musliman je muslimanu brat'' tj. brat po vjeri, kao to kae Uzvieni: ''Vjernici su samo bra?a.'' (El-Hudurat, 10.) a u suri veli: ''pa ste postali, Milo?u Njegovom, bra?a.'' (Ali- Imran 103.) Ovo brastvo po vjeri je, kada bude u ime Allaha, ja?e od brastva po krvi. Ponekad se me?u bra?om po krvi razlikuju potrebe i zahtjevi, tako da ti ro?eni brat moe postati najve?i neprijatelj. Dok je bratstvo po vjeri vje?no i nikad ne prestaje, ni na dunjaluku pa ?ak ni na ahiretu, kae Uzvieni Allah: ''Tog Dana ?e oni, koji su jedni drugima bili prijatelji, postati neprijatelji, osim bogobojaznih.'' (Ez-Zuhruf, 67.)


Zna?i, svako ?e od tebe pobje?i, dragi brate i sestro, toga Dana, majka tvoja, otac, brat, djeca, ena, prijatelji koji su nekada tvrdili da bi za tebe sve dali. Toga dana, o tebi ?e se raspitivati samo tvoj brat po vjeri kojeg si imao i volio u ime Allaha. On te ni tada, u tim najteim trenutcima, ne?e zaboraviti. To pravo i iskreno brastvo.

Zatim kae Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ''Ne ?ini mu zulum, niti ga predaje.'' tj. ne ?ini mu zulum u njegovom imetku, tjelu, ?asti, porodici, jednom rije?ju re?eno, ne nanosi mu ni najmanji vid nepravde bilo koje vrste. ''I ne predaje ga'', zna?i ne predaje ga onome ko ?e mu zulum ?initi, ve? ga brani i titi od zla. U tom smislu su islamski u?enjaci rekli: ''Obaveza je svakom vjerniku da brani svoga brata muslimana, njegovu ?ast, imetak i tijelo.'' Prema tome, dragi moj brate, na tebi je obaveza da brani i titi ?ast muslimana, pa ako ?uje da ga neko ogovara ili psuje, stani u njegovu odbranu i ne dozvoli nikome da to sebi priuti. Tako?er, ako ga htjedne neko napasti ili ubiti, tebi je obaveza da ga brani ukoliko si u mogu?nosti. Zatim, ako neko htjedne da mu oduzme imetak, tebi je obaveza da mu ga sa?uva i zatiti...O muslimani, Allahovi robovi, bojte se Allaha, delle e'nuhu, i dobro shvatite ove Poslanikove, sallallahu alejhi we sellem, rije?i! Znajte da nam je obaveza da odbranimo naeg brata muslimana ma gdje on bio. A danas se na svakom mjestu prolijeva muslimanska krv, bezpravno se uzimaju njihovi imetci, obe?a?uju njihove porodice. Gdje su njihova bra?a muslimani. Ovo je stvar od koje se insan ne moe na?uditi i naplakati. Da toliki broj muslimana posmatra sve ovo, ali niko da izusti jednu rije?, to je najmanji vid pomo?i, da se pomogne tim ljudima.

Zatim Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, nastavlja pa kae: ''Ko pomogne svoga brata kad mu to bude potrebno, Allah ?e njega pomo?i kad mu bude potrebno.'' Zna?i, ako tvoj brat bude muhtad, potreban tvoje pomo?i, pomozi ga, pa ?e tebe Allah pomo?i kad ti bude muhtad i potreban pomo?i, a divan li je on pomaga?! Iz ovoga moemo razumjeti da onaj ko ?ini nepravdu svome bratu muslimanu, ili ga prodaje onome ko ?e mu nepravdu ?initi, ne osje?a pravo i iskreno bratstvo prema njemu. Onaj ko ne pomogne svome bratu muslimanu, proputa veliko dobro a to je da Allah bude njegov pomaga? onda kada mu je pomo? potrebna.

Zatim Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kae: ''Ko otkloni od muslimana jednu brigu, Allah ?e njemu otkloniti brigu na Kijametskom danu.'' Briga je potitenost i teko?a, zbog ?ega ?ovjek osje?a muku i tugu u sebi. Pa ukoliko otkloni od svog brata muslimana ovakvu brigu, Allah ?e od tebe otkoniti brigu na Kijametskom danu.

Rije?i Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: ''Ko sakrije mahane brata muslimana, Allah ?e sakriti njegove mahane na Sudnjem danu.'' Ovo nije generalno pravilo, jer prikrivanje mahana nekada biva pohvalno a nekada zabranjeno. Pa na primjer, nije dozvoljeno prekrivati velikog grijenika koji javno grijei. Njegove greke, ne da ne?emo sakriti, nego ?emo ih objelodaniti i upozoriti na njega, a sve to iz straha da se ljudi ne povedu za njim u ?injenju onoga to im je njihov Gospodar zabranio. Me?utim, ako ?ovjek ne grijei javno, i nije ustrajan u tome, i ne postoji mogu?nost da ?e se drugi povesti za njim, onda je njegove greke pohvalno sakriti od drugih ljudi. Ako tako postupi, Allah ?e tvoje greke sakriti na dunjaluku i na Ahiretu.

U predaji koju prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, su dole jo neke druge rije?i, pa kae Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ''Ne iznevjerava ga, ne lae ga, niti ga na cjedilu ostavlja.'' Zna?i, ne iznevjerava ga u onome to mu je povjerio, bilo da se radi o imetku, tajnoj, ili bilo kakvom drugom emanetu. Zato, dragi brate, nije ti dozvoljeno da iznevjeri svoga brata muslimana makar on tebe i iznevjerio, a dokaz za to su rije?i Poslanika, sallallahu alejhi we sellem,: '' Ispuni emanet prema onome koji ti ga je povjerio, i ne iznevjeri onoga ko te iznevjerio.''

''Niti ga lae''; la je haram, i nije dozvoljeno lagati ni pod kojim uslovom, pa makar bila i ala, osim u onim stvarima koje je eria't izuzeo, a to su tri slu?aja: kada je u pitanju izmirenje muslimana, u ratu i da ?ovjek slae eni ukoliko bude mnogo zahtjevala.

Dalje kae Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ''Ne ostavlja ga na cjedilu.'' Ovo zna?i da ga ne ostavlja bez pomo?i onda kada mu je pomo? najpotrebnija.

Rije?i Poslanika , sallallahu alejhi we sellem,: ''Svaki musliman je muslimanu haram, haram mu je njegova ?ast, imetak i krv.'' Haram ti je da naruava ?ast muslimana pa da pri?a o njemu me?u ljudima, bez obzira bila to istina ili ne, jer je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kada je upitan o ogovaranju rekao: ''Da spomene svoga brata po onome to on nevoli.'' Rekoe prisutni: ''Allahov Poslani?e, a ako se to bude nalazilo pri njemu?'' Na to Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, re?e: ''Ako to bude pri njemu, ogovorio si ga, a ako ne bude, onda si ga potvorio.''

Zatim, muslimanu je zabranjeno da bespravno uzme imetak drugog muslimana bilo kra?om, otmicom, prevarom ili na bilo koji drugi na?in. Tako?er je zabranjena krv svakog muslimana, tako da ti nije dozvoljeno da ga ubije, rani ili na bilo koji na?in povrjedi.

Zatim kae Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: ''Bogobojaznost je ovdje''. A u Muslimovoj predaji stoji: ''pokazavi u prsa tri puta''. ta zna?i da je bogobojaznost u srcu? Prema tome, ako srce bude ?isto i bogobojazno, to ?e se odraziti i na ?ovjekova djela, a ako srce bude pokvareno i daleko od Allaha, delle e'nuhu, onda ni na djelima ne?emo primjetiti tragove bogobojaznosti, iz razloga to ?ovjekova spoljanja djela slijede ono to je u srcu. Imamo mnogo ljudi koji pogreno shvataju i zloupotrebaljavaju ovaj hadis, pa kada ga savjetuje i kae mu: ''Zato ne klanja?'' On ti odgovori: ''Bogobojaznost je u srcu, vano je da je srce ?isto.'' Zaista je on o?iti laac i u njegovom srcu nema ni truna bogobojaznosti, niti mu je srce ?isto, jer da u njegovom srcu ima imalo bogobojaznosti i ?isto?e, istinski bi se pobojao Allaha, to bi se pokazalo na njegovim djelima. Ne samo da bi obavljao namaz, koji je farz, nego bi traio da obavlja i neka druga dobrovoljna djela. Jer, kada se srce boji Allaha, onda se i udovi tjela boje Allaha, delle e'nuhu, a kada srce grijei onda grijee i udovi tjela.

Na kraju Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, zavrava ovaj hadis rije?ima: ''Dosta je ?ovjeku zla da poniava brata muslimana.'' Poniavati brata muslimana, na bilo koji na?in, je haram. O tome da je to velika stvar dovoljno govori ovaj hadis, tako da onaj ko to bude radio, radi zlo koje ?e ga unititi, pa makar ne ?inio ni jednu drugu vrstu zla. Zato nije dozvoljeno da poniava muslimana i da umanjuje njegovu vrijednost makar on bio mla?i, siromaniji i manjeg znanja od tebe.

Poniavanje ljudi je oholost, da nas Allah sa?uva toga, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kae: ''Oholost je odbijanje istine i poniavanje ljudi.'' Stoga musliman potuje svoga brata muslimana i uvaava ga, a u narodu se kae: ''Potuj ljude, potovat ?e te, poniavaj ljude, poniavat ?e te.'' Svi smo mi svjedoci istinitosti ovih rije?i. Na?i ?e sigurno da ljudi potuju blagog, skromnog ?ovjeka a mrze i poniavaju oholog i gordog ?ovjeka, i kad ne bi imali kakvu potrebu kod njega niko ne bi ni pri?ao sa njim. Molim Gospodara svjetova da nas okoristi ovim mudrim rije?ima naeg Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i da nam pomogne da poruke ovog hadisa prihvatimo srcem i prenesemo u nau praksu. Naa poslednja dova je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...