Srijeda, DECEMBER 08, 2021
kuran


Kuran je bio i jeste, i zauvijek ?e ostati, mudiza kako je to Allah, subhanehu we teala, odredio da bude. U svakom vremenu otkrivaju se blagodati, riznice i pokazuju svijetu njegove nadnaravnosti.More

On uvijek nosi novinu (svjeinu) i vrijeme ga ne moe prevazi?i. On je nadnaravnost koju ne moe potpuno spoznati ni jedno bi?e. Allah, subhanehu we teala, je odredio njegovo ?uvanje (pam?enje) kao to je odredio i prsa koja ?e ga nositi, ?uvati. A ljudi su se obavezali da ?e ga u?iti i svetim smatrati, zaranjati u njegove dubine kako bi vadili njegove bisere do kojih mogu do?i.Potvrda je govor Uzvienog Allaha: Mi ?emo im pruiti dokaze Nae u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim (sura Fussilat, 53. ajet); ...i rije?i Njegove neka je hvaljen: u njemu je lijek ljudima (sura An-Nahl, 69. ajet).

Ovdje ?emo ukazati na neka istraivanja koja je obavio doktor Ahmed El Kadi u gradu Panama Siti na Floridi, kako bi pojasnio (utvrdio) utjecaj Kuran-i-Kerima na dijelove ljudskog tijela. I kako bi se spoznala iscjeliteljska mo? Kuran-i-Kerima, te da li je to djelovanje tjelesno, duhovno ili pak i tjelesno i duhovno.

U pokuaju odgovora na ovo pitanje, po?eo je u?iti neke od kuranskih ajeta muslimanima i nemuslimanima, kao i gluhim osobama. Me?u njima su bili oni koji znaju arapski jezik kao i oni koji ga ne znaju. Kao to je pokuao i sa ?itanjem tekstova na arapskom jeziku, koji nisu kuranski, ali su sli?nog izraza i melodije.

Kako bi saznao djelovanje (utjecaj) Kuran-i-Kerima na ove osobe koristio je i kompjuter posebno programiran za ovo istraivanje. Zatim je povezao ove aparate na tijela osoba koje su obuhva?ene istraivanjem.

Nakon toga je izvreno mjerenje pulsiranja, pritiska, stepena znojenja, visine temperature na koi (tijelu) i stepen vezivanja sa njihovim mii?ima.

Kako bi se izbjegla nepreciznost kod rezultata, te kako smirenost ne bi bila uzrokovana time to ispitanik unaprijed zna da ono to ?e sluati jeste Kuran, ili da je glas onog koji govori lijep, ili da je mjesto gdje ?e se sastati ugodno, istraiva? je u?inio da jedan govornik (glas) bude za sve prilike, i da ispitanici ne znaju da li je ono to im se govori kuranski tekst ili ne.

Najprije je izvrio mjerenje i biljeio promjene kod njih bez sluanja bilo ?ega. Zatim je to usporedio sa promjenama nakon to su sluali kuranske ajete i druge arapske tekstove sli?ne Kuranu.

U svakoj od ovih skupina po?etna ispitivanja su potvrdila utjecaj na smirenost prilikom u?enja Kurana kod 97% ispitanika.

Allahove najve?e blagodati

Istraiva? je u nastavku istraivanja pokuao da sazna to je djelovanje samih kuranskih rije?i i njihov fizioloki uticaj, ne gledaju?i i ne prate?i da li su one bile razumljive za sluaoce ili ne.

Za tu svrhu je odabrao 210 ispitanika, petinu dobrovoljaca su ?inili oni koji ne ?uju, i ?itao im je Kuran kao i arapske tekstove koji nisu kuranski, a sli?ni su kuranskim po glasnosti, izgovoru i slunosti (prikladnosti uhu). Potom je isprobao i to da im ne puta nita da sluaju nego da samo mirno sjede zatvorenih o?iju da bi saznao djelovanje i uticaj mirnog sjedenja da nije to, moda razlog raspoloenja (da nisu napeti)!?

Kao rezultat se pokazalo da je 60% ispitanika koji su sluali Kuran zapuenih uiju reagiralo, dok je grupa koja je samo sjedila i nije im putao nita da sluaju, bila bez ikakvog smiruju?eg djelovanja, to upu?uje na to ka kuranske rije?i, same po sebi, bez obzira razumjeli ih ili ne, imaju fizioloko djelovanje, smiruju?e za napetost ljudskog tijela.

Ovo je, dakle, ono to potvr?uje objektivno istraivanje o smiruju?em uticaju kuranskih ajeta i rije?i na ljudsko tijelo.

Ovo iskazuje ta?nost rije?i Uzvienog: Mi ?emo im pruiti dokaze Nae u prostranstvima svemirskim, a i u njima samima (sura Fussilat, 53. ajet),

i rije?i Uzvienog: a i u njima samima, zar ne vidite? (sura Ad-Darijat, 21. ajet).

Zaista se rezultati ovog istraivanja slau (podudaraju) sa onim to je Istiniti rekao u Knjizi objavljenoj prije 14 stolje?a: Allah objavljuje najljepi govor, Knjigu sli?nu po smislu, ?ije se pouke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, koe njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov put na koji On ukazuje onome kome On ho?e, a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na pravi put ne?e mo?i uputiti. (sura Az-Zumar, 23. ajet)

Primije?ujemo ovdje (u ovom ajetu) da u?enje Kurana djeluje na ljudsku kou, to je potvrdilo i spomenuto istraivanje.

Allah Uzvieni u (svojim) mudrim ajetima govori o nekim vrijednostima i djelovanju (utjecaju) Kurana Uzvienog:


Mi objavljujemo u Kuranu ono to je lijek i milost vjernicima (sura Al-Isra, 82. ajet),

Mi smo ga po?eli objavljivati u no?i Kadr, a ta ti misli ta je no? Kadr? No? Kadr je bolja od hiljadu mjeseci, meleki i Ruh (Dibril), s dozvolom Gospodara svoga, sputaju se u njoj zbog odluke svake. Selam (sigurnost) je u njoj sve dok zora ne svane. (sura Al-Qadr, 1-5 ajet),

A da Kuran objavljujemo na tu?em jeziku, oni bi sigurno rekli: Trebalo je da su mu ajeti razumljivi, zar je jezik tu?, a onaj kome se objavljuje Arap? Reci: On je vjernicima upustvo i lijek (sura Fussilat, 44. ajet),

A zar im nije dosta to to Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje i u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje. (sura Al-Ankebut, 51. ajet),

A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje u?vrstili, i Mi ga sve ajet po ajet objavljujemo. (sura Al-Furqan, 32. ajet).

Tako?er postoji jo niz drugih ajeta koji ukazuju da Kuran lijepo i smiruju?e djeluje na duu i srce kao i na iv?ani sistem. Ali nam za nabrajanje svega toga ovdje nedostaje prostora.

I u mnogobrojnim hadisima Boijeg Poslanika imamo dokaz (uputu) na lijepo djelovanje Kurana. Muslim navodi u svom Sahihu od Allahova vjerovjesnika; sallalahu alejhi wesellem, da je on rekao: Ne?e se sastati ljudi u nekoj od ku?a Boijih da u?e Kuran i prou?avaju ga me?usobno, a da im ne?e biti sputena sigurnost (smiraj) i prekriti ih milost, te ih okruiti meleki i Allah, subhanehu we teala, ?e ih spomenuti me?u onima koji su kod Njega.

Ima li ita ljepe od nadnaravnog Kurana!? Ima li ita ljepe od jasnih ajeta!? Da li ima ve?ih dokaza Boije mo?i od Uzvienosti Kurana koji ostaje nadnaravan (mudiza)!?

Allahova, subhanehu we teala, mudiza za vijek vijekova: Mi u ovom Kuranu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili. (sura Az-Zumar, 27. ajet)

I kao to Uzvieni, subhanehu we teala, kae: I vi ?ete uskoro saznati njegovu poruku! (sura Sad, 88. ajet)

Izvor: Islamske informativne novine Preporod, broj 9/754 od 01.05.2003. godine


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA