Utorak, JUNE 18, 2024
tekstovi_logo

Deset zapostavljenih sunneta


Sunnet, praksa Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, treba da ima veliko mjesto u srcu svakog vjernika. Osim to je on drugi glavni izvor islama, te da o njegovoj dosljednosti uveliko ovisi harmonija i sre?a ovosvjetskog i budu?eg ivota, mi kao muslimani trebamo posebno imati na umu da je on

bio obi?aj najboljeg i najodabranijeg ?ovjeka i poslanika koji je ikada hodao ovom Zemljom, i koga sva stvorenja voljee. Prije svega, volio ga je njegov Uzvieni Gospodar, a onda i Allahovi meleci, ashabi, pa ?ak i nepomi?na Allahova stvorenja, poput drve?a, kamenja,..., pa, zato nebismo i mi voljeli i slijedili njegov kodeks ivotnog ponaanja?

U ovom kratkom ?lanku ?u spomenuti neke sunnete Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, koje sam primjetio da su postali plod naeg zaborava ili smo umanjili njihovo ?injenje, ele?i da na njih podsjetim sebe i muslimane, a povode?i se rije?ima Poslanikovim: Ko uvede (oivi) u islamu lijep sunnet, takav ?e imati nagradu za njega i nagradu onih koji ga budu ?inili nakon njega... (Muslim)

ZAPO?INJANJE SA ABDESTOM PRIJE GUSULA (KUPANJA)

Od Aie radijallahu 'anha, ene Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, se prenosi da bi Poslanik, kada bi se kupao od dunupluka, prvo zapo?injao pranjem ruku i abdestom kao to je to radio za namaz. Nakon toga bi zamo?io ruke u vodu i njima nakvasio vlasite njegove kose. Zatim bi tri puta rukama vodu posuo po glavi, nakon ?ega bi smo?io ?itavo tijelo... (Buharija, 843; Muslim, 613)

KLANJANJE DVA REKATA U MESDIDU PRI POVRATKU SA PUTA

Od K'aba ibn Malika, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, bi, kada bi stigao sa nekog puta prvo otiao u mesdid i klanjao dva rekata... (Buharija, 8144; Muslim, 617)

POSJETA MEZARJU

Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: Vjerovjesnik, sallallahu 'aljhi we selleme je posjetio mezar svoje majke, pa je zaplakao, a tim i rasplakao one koji su bili s njim. Rekao je: Zatraio sam od svoga Gospodara da mi dozvoli da zatraim oprost za nju, pa mi nije bilo dozvoljeno! Zatim sam zatraio da mi se dozvoli da posjetim njen mezar nakon ?ega mi je odobreno! Zbog toga, posje?ujte mezarje, jer vas oni podsje?aju na smrt! (Muslim, 679)

MNOTVO ?INJENJA DOVE PRIJE PREDAJE SELAMA U NAMAZU

Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme: Kada neko od vas bude na sjedenju (ar. teehhud) u namazu, nek' od Allaha zatrai zatitu od ?etiri stvari! Neka kae: Allahumme inni 'euzu bike min 'azabi dehenneme, we min 'azabi-l-kabri, we min fitneti-l-mahja we-l memat, we min fitneti-l Mesihi-d-Deddal (Allahu moj, od Tebe traim zatitu od dehennemske patnje, i od patnje u kaburu, i od iskuenja ivota i smrti, i od zla Deddalova!) (Buharija, 7731; Muslim, 985)

Od Ebu Bekra es-Siddika, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao Allahovom poslaniku, sallallahu 'alejhi we selleme: Podu?i me dovi koju bih u?io u svom namazu! Pa mu je rekao: Reci: Allahumme, inni zalemtu nefsii zulmen kesiren, we la jagfiruz-zunube illa ente, fagfir lii magfireten min 'indike, werhamnii, inneke ente-l gafururr-rahim! (Allahu moj, prema samome sebi sam po?inio mnoge nepravde, a niko osim Tebe ne oprata grijehe... Pa, oprosti mi Svojim oprostom i smiluj mi se! Zaista niko pored tebe nije Onaj koji mnogo oprata i koji je Milostiv!)

NAZIVANJE SELAMA ONOME KOGA ZNA I ONOME KOGA NE ZNA


Od Abdullaha ibn 'Amra, radijallahu 'anhuma, se prenosi da je neki ?ovjek upitao Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, koji je islam lijep, pa mu je rekao: Da ljude hrani i da naziva selam onome koga bude znao i onome koga ne znao! (Buharija, 21; Muslim, 93)

POTIRANJE ?ITAVE GLAVE PRI MESHU KADA SE UZIMAO ABDEST

U ?uvenom hadisu koji se prenosi od 'Amra ibn Jahje el-Mazinija, a on od svoga oca, se navodi kako je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, uzimao abdest. U jednom dijelu velikog hadisa, gdje se spominje potiranje glave mokrom rukom (mesh), se kae: ...Zatim bi rukama potrao svoju glavu od naprijed i od nazad, tako jedanput, a nakon toga bi oprao svoje noge. (Buharija, 186; Muslim, 18/235)

U drugoj predaji se navodi: ...Zapo?injao bi od prednje strane svoje glave, sve dok tako ne bi doao do potiljka, zatim bi ih (ruke) povratio sve dok ne bi doao na mjesto odakle je zapo?eo (mesh)! (Buharija, 185; Muslim, 1/211)

SAMOOBRA?UNAVANJE

Od Omera ibn el-Hattaba, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: Obra?unavajte sami sebe prije nego li budete obra?unavati, i vagajte svoja djela prije nego li ona budu vagana! Jer, zaista ?e vam biti lahak obra?un sutra ako to budete danas ?inili! I gledajte da se okitite za veliki dan promocije (djela) Tada ?ete ispitivani biti, i nijedna tajna vaa ne?e sakrivena ostati! (El-Hakkah, 18) (Ibn Ebi Dunja u djelu Muhasebetun nefs, str. 22)

POMAGANJE PORODICI ILI ENI U KU?NIM POSLOVIMA

Od el-Esveda se prenosi da je rekao: Pitao sam 'Aie, radijallahu 'anha, ta bi Poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, radio u svojoj ku?i? Ona mi re?e: Radio je one poslove to radi njegova porodica zna?i bio je na pomo?i svojoj porodici pa, kada bi nastupilo vrijeme namazu, onda bi odlazio na namaz! (Buharija, 676)

POST TRI DANA SVAKOG MJESECA

Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: Moj prisni prijatelj mi je oporu?io tri stvari koje ne?u napustiti sve dok ne umrem: Post tri dana svakog mjeseca, duha namaz i klanjanje vitr-namaza prije spavanja! (Buharija, 8711; Muslim, 127)

Od Abdullaha ibn 'Amra se prenosi da je rekao: Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, je bio obavjeten da sam ja kazao: Tako mi Allaha, postit ?u danju a klanjat ?u namaz no?u, tako sve dok budem ivio! Pa sam mu rekao: Da, rekao sam tako, o ti koji si mi drai i od oca i od majke moje! Re?e: Zaista ti to ne?e mo?i izdrati, zato posti, ali i jedi, klanjaj ali i spavaj! Posti od svakog mjeseca po tri dana, jer, zaista se dobro djelo vrednuje kao deset sli?nih u?injenih, a to ti je kao post svo vrijeme! Rekao sam: Ali ja mogu izdrati i vrijednije od toga? Re?e: Posti jedan dan, a jedi dva dana! Rekao sam: Zaista mogu podnjeti i vrednije od toga! Re?e: Onda posti jedan dan, a jedi drugi! To ti je Davudov, alejhis selam, post, a on je najvrijedniji post! Rekoh: Ja bih mogao izdrati vrednije i od toga!? Na to mu re?e Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme: Ne postoji neto vrijednije od toga! (Buharija, 6791; Muslim, 9511)

OTRESANJE POSTELJE PRILIKOM ODLASKA NA SPAVANJE

Od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme: Kada neko od vas krene u postelju, nek' otrese svoju postelju sa unutranjosti svoga ogrta?a, jer on ne zna ta je nakon njega tu ostalo! Zatim neka kae: Bismike rabbi weda'tu denbi, we bike erfe'uhu. In emsekte nefsi ferhamha, we in erselteha fahfazha bima tuhfaz bihi 'ibadekes salihin (U tvoje ime, moj Gospodaru, ja sputam svoj bok, i radi Tebe ga podiem. Ako uzme moju duu, smiluj joj se! A ako je ostavi, ?uvaj je onako kao to ?uva Svoje dobre robove!) (Buharija, 236; Muslim, 4172)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...