Utorak, JUNE 18, 2024
tekstovi_logo


Pie: dr.Sulejman TOPOLJAK

 

Ne?ist i prljav imetak moe do?i muslimanima putem darivanja i dobrovoljnih priloga kako od pojedinaca tako i od drave ili razli?itih asocijacija i institucija. Naprimjer, u nekim zapadnim zemljama muslimanima se daje imetak od kamate ili lota prvenstveno za izgradnju damija ili mesdida i zabranjuje im se da ga koriste u druge svrhe. Prije nekoliko godina to se desilo u Britaniji. Razli?ite informativne agencije1 su prenijele vijest pod naslovom: Muslimani Britanije odbijaju a jevreji i anglikanci pozdravljaju poziv princa ?arlsa da se imovina od lota specificira za izgradnju damija i bogomolja

 

?esto se mnogi muslimani pitaju da li je haram imetkom dozvoljeno graditi damije i mesdide? Ili,. da li je dozvoljeno onome koji se eli osloboditi haram imetka - da od njega sagradi damiju, mesdid ili kolu Kur'ana itd?

Ili su damije specifi?ne gra?evine, bogomolje, pa ih zbog toga nije dozvoljeno praviti takvom vrstom imovine? Savremena civilizacija priznaje na?elo da cilj opravdava sredstvo, pa su mnogi ljudi, da bi donekle zasitili svoju poudu, upotrijebili nelegalna sredstva: prostituciju, drogu, kocku, loto, bingo, alkohol itd. da bi se to prije obogatili i postali poznati u svijetu biznisa. Mnogi od njih se nikada ne pokaju a mnogi se pokaju. I kada se vrate Allahu ele da se iskupe za svoje grijehe i oslobode haram imetka pa naprave, naprimjer, muslimanima damiju u kojoj ?e obavljati propisane namaze.

 

Razli?iti stavovi islamskih pravnika
Ne?ist i prljav imetak moe do?i muslimanima putem darivanja i dobrovoljnih priloga kako od pojedinaca tako i od drave ili razli?itih asocijacija i institucija. Naprimjer, u nekim zapadnim zemljama muslimanima se daje imetak od kamate ili lota prvenstveno za izgradnju damija ili mesdida i zabranjuje im se da ga koriste u druge svrhe. Prije nekoliko godina to se desilo u Britaniji. Razli?ite informativne agencije2 su prenijele vijest pod naslovom: Muslimani Britanije odbijaju a jevreji i anglikanci pozdravljaju poziv princa ?arlsa da se imovina od lota specificira za izgradnju damija i bogomolja.
Nakon izloenog postavlja se pitanje da li je miljenje kojeg su odabrali muslimani u Britaniji op?eprihva?eno kod svih islamskih pravnika, ili postoje i druga miljenja i idtihadi koji dozvoljavaju gradnju damija i mesdida haram imovinom?
Islamski pravnici po ovom pitanju nemaju jedinstven stav. Uzrok njihova razilaenja lei u tome to se postavljeno pitanje moe posmatrati kroz nekoliko pravnih pretpostavki od kojih su:
1. Pretpostavka da je haram imetak nepoznata vlasnika i da zbog toga pripada isklju?ivo i samo op?em dobru analogno na el-fej3, koji se isklju?ivo troi samo za op?i interes i ne daje se siromasima i nevoljnicima. Prema tome, i damije su institucije od op?eg interesa.
2. Pretpostavka da je haram imetak vlasnitvo siromaha i nevoljnika a ne institucija op?eg interesa pa zbog toga nije dozvoljeno nikome osim njih da koristi takvu vrstu imovine.
3. Pretpostavka da haram imovina pripada u istoj mjeri i siromasima i nevoljnicima i institucijama op?eg interesa.
4. Pretpostavka da haram imetak nije sam po sebi prljav i ne?ist, tj. haram, nego da je on haram samo onome ko ga je stekao. Prema tome, ukoliko se on da siromahu, za njega ?e takav imetak biti halal a ne haram. Ista je stvar i kada se takva vrsta harama da za izgradnju damije, to vie ne?e biti haram imetak.
5. Pretpostavka da je haram imetak ne?ist imetak i zbog toga nije dozvoljeno koristiti ga za izgradnju damije.
Dakle, na osnovu koje pretpostavke je mogu?e donijeti stav o izgradnji damija od haram imetka? Po ovom pitanju islamski pravnici zastupaju dva miljenja. Prvo miljenje zastupaju ve?ina hanefijskih i neki afijski pravnici i Ibn Rud od malikijskih pravnika. Oni dozvoljavaju gradnju damija haram imetkom ukoliko je njegov vlasnik nepoznat. Me?utim, ako je vlasnik haram imetka poznat, u tom slu?aju nije dozvoljeno njime graditi damije, jer u ovakvom slu?aju je dunost (vadib) takav imetak vratiti njegovu vlasniku i nije dozvoljeno drugomga davati ma ko on bio.4

 

Haram imetak pripada siromasima i nevoljnicima
Dakle, u slu?aju da je vlasnik haram imetka nepoznat, dozvoljeno je od njega graditi damije jer takav imetak pripada bejtul-malu, budetu islamske drave, koji preuzima na sebe da ga troi u op?e dobro i siromahe. A damije su institucije od op?eg dobra. Protagonisti ovoga miljenja svoj stav temelje na sljede?im dokazima:
1. Haram imetak ?iji je vlasnik nepoznat postaje vlasnitvo siromaha, nevoljnika i institucija op?eg dobra o kome se brine budet islamske drave. Dakle, takva vrsta imetka je vlasnitvo bejtul-mala kao i svaka druga imovina koja nema vlasnika. Bejtul-mal ne pita o izvoru takve vrste imovine a niti o na?inu na koji je ste?ena. Prema tome, kada takav imetak iza?e iz vlasnitva onoga ko ga je stekao i u?e u vlasnitvo bejtul-mala, on se vie ne smatra zabranjenim. Nakon toga bejtul-mal uzima takvu imovinu i troi je u korisne stvari za islam i muslimane, poput kola, puteva, damija, bolnica, mostova itd., ili ga dijeli siromasima i nevoljnicima.
2. Haram je erijatska kategorija koja u ovom slu?aju poga?a onoga koji je stekao imetak na nelegalan na?in, dok se ona ne odnosi na sam imetak. Dakle, haram imetak je samo metafora putem koje se eli ukazati na opasnost ?ina kojeg radi vlasnik haram imetka i da ga se u isto vrijeme odvrati od stjecanja imetka na nelegalan na?in. Prema tome, poto se haram odnosi samo na onoga koji ga je stekao a ne i na imetak, on se u tom slu?aju ograni?ava samo na njega i nemogu?e je da se transferira na drugog.
Drugo miljenje zastupaju neki hanefijski pravnici5 i Ibn Kasim6 od malikijskih pravnika. Oni smatraju da nije dozvoljeno haram imetkom praviti damije, jer takva vrsta imetka ?iji je vlasnik nepoznat prvenstveno i samo pripada siromasima i nevoljnicima, i zbog toga ga nije dozvoljeno troiti u druge svrhe. Ibn Kasim, od malikijskih pravnika opet smatra da nije dozvoljeno klanjati u damiji koja je sagra?ena od haram imetka. Asbag prenosi da je u Ibn Kasimovoj blizini bila damija koja je sagra?ena od haram imetka i da on nije klanjao u njoj nego je iao u drugu koja mu je bila dalja.7
Svoj stav temelje na sljede?im dokazima:
1. Haram imetak je prljav imetak i nije dozvoljeno da se od njega prave damije, jer damije treba zatititi od svake prljavtine i svakog harama.
2. Haram imetak pripada siromasima i nevoljnicima a ne institucijama od op?eg interesa i zbog toga takvu vrstu imovine nije dozvoljeno troiti u op?e dobro kako se ne bi uzurpiralo njihovo pravo.

 

Odabrano miljenje
Smatramo da je miljenje koje ne dozvoljava gradnju damija od haram imetka prihvatljivije i blie erijatskim pravilima i na?elima zbog sljede?ih razloga:
1. Damije su Allahove i On ih je iz po?asti i njihove vanosti pripisao Sebi. Allahove damije odravaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se, na pravom putu. (Et-Tevbe, 18.) A ono to pripada Allahu treba da bude samo ?isto i lijepo, jer On takav i ne prihvata samo takve stvari. Haram imetak je prljav imetak, pa kako da se od ne?ega to je prljavo gradi to je ?isto?! Poznato je da su dahilijetski Arapi kada su gradili Kjabu pazili od kakvog ?e je imetka sagraditi. Ibn Hiam u svojoj Siri navodi da kada su Kurejije odlu?ile da obnove Kjabu, da je Ebu Vehb, Poslanikov, a.s., daida, uzeo kamen od Kjabe, potom ga vratio na mjesto i rekao: Kurejevi?i, pravite je samo od vae halal zarade (imetka) i nemojte u nju ugra?ivati imetak ste?en od prostitucije, kamate i na nepravedan na?in.8
Prema tome, ako su Arapi u dahilijjetu pazili da ne sagrade Allahov hram haram imetkom, onda je to nama pre?e, jer nam je nare?eno da jedemo halal a zabranjeno da stje?emo i jedemo haram. Haram imetak neka ide za izgradnju dobrotvornih ustanova, poliklinika i drugih institucija od op?e koristi.
2. Allah je zabranio stjecanje imetka na nedozvoljen na?in, pa kada bi se dozvolila gradnja damija haramom imetkom, u tom slu?aju bi to za takav imetak bila po?ast i dobro?instvo. Me?utim, op?epoznato je da zabranjene stvari ne mogu biti uzrok za to, nego samo za sankcije i osude. Zbog toga, damije treba zatiti od takvog imetka, kako se takvom imetku ne bi ukazivala po?ast i kako ne bi dobio po?asno mjesto.
3. Isto tako, nije ispravna tvrdnja da se haram odnosi samo na onoga koji ga sti?e a ne i na imetak, jer je Allah naredio Poslaniku, a.s., i vjernicima da ne dozvole idolopoklonicima ulazak ili pribliavanje mekasnkom hramu (Kjabi). Uzvieni je rekao: O vjernici, mnogoboci su sama pogan, i neka vie ne dolaze na hadd ?asnom hramu poslije ovogodinjeg hadda. A ako se bojite oskudice, pa Allah ?e vas, ako ho?e, iz obilja Svoga imu?nim u?initi. Allah zaista sva zna i mudar je. (Et-Tevbe, 28.) Po miljenju ve?ine mufessira, u ovom ajetu se misli na apstraktnu (ideoloku) a ne stvarnu ne?isto?u tijela i odje?e.9 Dakle, idolopoklonik je prljav u svojoj dui i prirodi a na tijelu i obliku, a haram imetak je prljav po na?inu sticanja i uzimanja a ne sam po sebi.
Ako se ipak desi da se haram imetak ponudi muslimanima bez ikakvog uvjeta, kao, naprimjer, da se mora iskoristiti za gradnju damije ili mesdida, u tom slu?aju ga je bolje uzeti nego ne uzeti, jer njegovo neuzimanje zna?i njegovo ostavljanje neprijateljima muslimana i u isto vrijeme to je zabrana muslimanima da se okoriste njime. Mnogo puta je objavljivano da kamate koje ne uzimaju neki muslimani na svoju ute?evinu - odlaze Svjetskom udruenju crkava koji ga troe u borbi protiv muslimana i njihova odvra?anja od islama.
Ako se utvrdi ta ?injenica, onda je apsolutno vadib da se takav imetak uzme, kao to je vadib i da se klanja, jer je interes da se on uzme a teta da se ne uzme. A op?epoznato je pravilo u slu?aju kada se po nekom pitanju na?u interesi i tete balansiranje i preferiranje manje tete za islam i muslimane. A kada se na?u dvije tete, onda se u obzir uzima ve?a a zanemaruje manja.
Uzimanje haram imetka je bez sumnje, teta, ali njegovo koritenje od strane nemuslimana za borbu protiv muslimana i njihovo odvra?anje od vjere je ve?a teta. A u slu?aju kada se ponudi muslimanima haram imetak uvjetovan da se njima napravi damija ili mesdid, bolje je takav imetak ne uzeti kako bi se zatitile damije i sa?uvale od svake haram marke. Allah opet najbolje zna.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...