Nedjelja, NOVEMBER 28, 2021
tekstovi_logo


Hadad ibn Jusuf je bio jedan od grijenika iz plemena Sekif. Obnaao je funkciju namjesnika u vrijeme vladavine Abdulmelika, kanjavao je i zbog insinuacija i kontrolisao je svoje protivnike u svim krajevima islamskog carstva, podvrgavaju?i ih vlasti svoga vladara. Nad njima je provodio nasilje bez milosti i ne boje?i se Veli?anstvenog i Silnog Allaha. Hadad ibn Jusuf je bio jedan od grijenika iz plemena Sekif. Obnaao je funkciju namjesnika u vrijeme vladavine Abdulmelika, kanjavao je i zbog insinuacija i kontrolisao je svoje protivnike u svim krajevima islamskog carstva, podvrgavaju?i ih vlasti svoga vladara.

Nad njima je provodio nasilje bez milosti i ne boje?i se Veli?anstvenog i Silnog Allaha. Halid ibn Abdulmelik el-Kasri je u to vrijeme bio namjesnik Meke. Znao je da u njegovoj oblasti ivi Ibn Dubejr i naredio je da bude uhapen.


Nakon toga poele da se oslobodi, pa ga posla u pratnji Ismaila ibn Vasita el-Bedelija Hadadu ibn Jusufu.
Hadad ga upita: Kako se zove? Seid ibn Dubejr!, odgovori on. Hadad mu tada re?e: Ti si ekkijj ibn Kusejr (Nesretnik sin Unitenog)! Moja majka bolje zna moje ime od tebe!, odgovori mu Seid, nata mu Hadad uzvrati: Nesretni ste i ti i tvoja majka! Seid uzvrati: Ti ne poznaje skriveno, to zna neko drugi! Hadad mu re?e: Mora jo na dunjaluku osjetiti plamen vatre! Seid mu odgovori: Kada bih znao da je to u tvojoj ruci smatrao bih te bogom. Hadad ga upita: ta govori o Muhammedu? Seid odgovori: Vjerovjesnik milosti i imam upute! A ta kae o Aliji, je li on od stanovnika Denneta ili Dehennema?, upita Hadad. Seid mu re?e: Da sam uao u Dennet i Dehennem znao bih ko su njihovi stanovnici!


Hadad ga upita: A ta kae o halifama? Seid odgovori: Nisam njihov zastupnik! Hadad ga upita: Koji od njih je tebi najdrai? Seid mu re?e: Najdrai mi je onaj sa kojim je najzadovoljniji moj Stvoritelj! Hadad ga ponovo upita: A sa kojim je najzadovoljniji tvoj Stvoritelj? Na to mu Seid re?e: To zna jedino Onaj koji poznaje njihove tajne! ta je tebi upita ga Hadad zato se ne smije? Seid mu odgovori: Kako ?e se smijati stvorenje koje je stvoreno od zemlje, a tu istu zemlju vatra sagorijeva? Pa ta je onda sa nama, mi se smijemo?, upita Hadad. Seid mu odgovori: Nisu sva srca ista! Hadad zatim naredi da se prinesu dragulji, biseri i ukrasi i stave pred njim. Tada mu Seid re?e: Ako si ovo sakupljao da bi se sa?uvao grozote na Kijametu, onda si dobro postupio. U suprotnom znaj da ?e svaka dojilja svoje dojen?e zbog te grozote odbaciti. Dobro na dunjaluku je samo u onome to se o?isti.


Nakon toga Hadad zatrai da mu se donese ud i flauta. Namirisa udom i puhnu u flautu. Tada Seid zaplaka. Hadad mu re?e: ta te je zaplakalo, je li zabava! Seid mu odgovori: Ne, rasplakala me je tuga. Kada si punhuo u flautu sjetio sam se velikog dana kada ?e se puhnuti u sur. Ud je drvo koje je odsje?eno bespravno, a strune su od ovce koja ?e biti proivljena na Sudnjem danu! Hadad mu re?e: Teko tebi, Seide! On mu odgovori: Nije teko jedino onome ko od vatre bude udaljen i u Dennet uveden! Hadad mu re?e: Seide, odaberi na koji na?in eli da te ubijem! Seid mu re?e: Ne, nego izaberi ti za sebe. Tako mi Allaha, kako god ti mene da ubije, Allah ?e te, na isti na?in, ubiti na Ahiretu. Hadad mu re?e: Ho?e li da ti oprostim? Seid mu re?e: Oprost dolazi od Allaha, a to se tebe ti?e ne?u ti se pravdati. Hadad naredi da ga povedu i ubiju. Kada su izali Seid se nasmijao.

To kazae Hadadu, pa ga ponovo izvedoe pred njega. Hadad ga upita: ta te je nasmijalo? Seid mu odgovori: ?udno mi je bilo kako je Allah blag i milostiv prema tebi uprkos tvojih zlo?ina! Hadad ponovo naredi da ga ubiju. Tada Seid po?e u?iti Allahove rije?i: Ja okre?em lice svoje, kao pravi vjernik, prema Onome koji je nebesa i Zemlju stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge ravnim smatraju! Hadad re?e: Nemojte ga okrenuti prema kibli! Seid prou?i: Kuda god se okrenete, pa tamo je Allahova strana. Hadad re?e: Poloite ga na lice! Seid re?e: Od zemlje vas stvaramo i u nju vas vra?amo i iz nje ?emo vas po drugi put izvesti. Hadad uzviknu: Zakoljite ga! Seid re?e: Ja svjedo?im da nema boanstva osim Allaha, Jednog Jedinoga koji nema druga i svjedo?im da je Muhammed Allahov rob i poslanik. Uzmi moju glavu do Sudnjega dana kada ?emo se ponovo sresti. Allahu moj, nemoj mu dozvoliti da nakon mene ikoga vie ubije!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VELIKANI UMMETA