Nedjelja, Svibanj 16, 2021
kuran

Medicinski fenomen koji je zbunio ameri?ke nau?nike


Skepti?ari su oduvijek pokuavali pobiti Kur'an ?asni i trudili su se dokazati da je on i ono to se u njemu nalazi u suprotnosti s naukom i ve? otkrivenim nau?nim ?injenicama, da je pun legendi i pri?a koje su daleko od istine i stvarnosti i nau?ne logike. Kao primjer i dokaz svojih tvrdnji navode kur'anske pri?e kao to je ona o mladi?ima iz pe?ine (sura Al-Kehf).

U vezi s tim postavljaju ovakva pitanja:Kako je mogu?e da su mladi?i spavali toliko mnogo godina, da su spavali otvorenih o?iju, a onda se probudili? I onda navode da je to u suprotnosti sa zakonima medicine i da se taj fenomen ne moe objansniti iz medicinske perspektive.

Neka je slavljen Allah Uzvieni! Kad god nai?ete na kritiku upu?enu protiv Kur'ana na?i ?ete nau?na otkri?a koja potvr?uju i dokazuju upravo suprotno: da je Kur'an istina, a ne ono to se protiv njega govori. I to se deava jer Allah u Kur'anu kae: A Allah ne?e dati priliku nevjernicima da unite vjernike. (sura An-Nisa, 141. ajet)

 

Ernest Kretschmer je otkrio relativno nov fenomen 1940. godine, a potom su taj fenomen opisali nau?nici B. Jennett i F. Plum i nazvali ga vegetativno stanje. U tom stanju pacijent se nalazi u stanju budne kome, ali njegove o?i su otvorene, ponekad se desi da se osmjehne i osje?a ta se oko njega deava i u stanju je da guta svoju pljuva?ku. Pacijent je u djelimi?no svjesnom stanju, izgleda kao da je budan, a u stvari je u budnoj komi. To se deava uslijed povreda ili bolesti.


Studija do koje se dolo koritenjem FMRI (Functional magnetic resonance imaging = funkcionalna magnetna rezonanca) pokazuje da je mozak ?ovjeka aktivan za vrijeme kome ili u letargi?nom stanju i da pacijent u takvom stanju moe biti godinama.Evo ta je zbunjivalo nau?nike:ta je to to stimulie mozak?ta je to to pacijenta odrava u ivotu ?ak i u stanju potpune nesvjesti?I ta je to to u?ini da se pacijent odjednom probudi i po?ne pri?ati, kao da se nita nije ni dogodilo?

Na po?etku su nau?nici mislili da je to stanje samo duboki san, ali kasnije je postalo jasno da to nije san, nego posebno i neobjanjivo stanje i fenomen. Ovdje treba naglasiti i to da se pacijenti u takvom stanju hrane na specijalan na?in, hranom ubrizganom u organizam.

Nau?nici kau da mozak pacijenta daje znakove koji pokazuju reakcije na okolinu; pacijent se moe pokretati i odgovara na vanjske podraaje, ali je bez svjesti. Ako ga pogledate dok je u tom stanju, pacijent izgleda kao da je budan; ako mu se obratite, njegov mozak ?e odgovoriti na naredbe, ali pacijent je u letargiji i bez svijesti.

Mladi?i iz pe?ine

Svemogu?i Allah nas obavjetava o nekoliko mladi?a koji su vjerovali u svog Gospodara i koji su pobjegli od nepravednog kralja kako bi sa?uvali svoju vjeru. Uto?ite su nali u pe?ini i Allah ih je po?astio tim velikim ?udom da budu primjer za ljude svoga vremena. Allah u Kur'anu kae: Kad se nekoliko momaka u pe?ini sklonilo pa reklo; "Gospodaru na, daj nam Svoju milost i prui nam u ovom naem postupku prisebnost", Mi smo ih u pe?ini tvrdo uspavali za dugo godina. Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja ?e od dvije skupine boje ocijeniti koliko su vremena proboravili. (sura Al-Kehf, 10-12 ajet)

Ako razmislimo o ovoj pri?i, vidjet ?emo da je sli?na onoj o medicinskom fenomenu, po na?inu na koji su mladi?i iz pe?ine zaspali i okretali s lijeve na desnu stranu. Nau?nici koji su skenirali mozak pacijenata u vegetativnom stanju kau da su rezultati skeniranja pokazali da su aktivnosti mozga tih pacijenata sli?ne aktivnostima zdravih ljudi. Pacijenti izgledaju sasvim normalno, i posmatra?ima se ?ini kao da su budni.

Ovdje ?emo navesiti rije?i Allaha Uzvienog kad govori o mladi?ima iz pe?ine:I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali. (sura Al-Kehf, 18. ajet) i opisuju?i njihovo okretanje s desne na lijevu stranu, to je normalna reakcija koju pokazuje osoba koja spava, Allah kae:Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu ... (sura Al-Kehf, 18 ajet)

Iz ovog zaklju?ujemo da je kur'anski opis pri?e veoma logi?an, ali ono to je ?udno jeste to da su mladi?i spavali veoma dugo - 309 godina bez hrane i vode i to je Allahovo davanje u koje mi vjernici ne moemo sumnjati. Medicinski govore?i, spavanje koje traje dugo godina je neto sasvim normalno.

Zbunjeni nau?nici

Nekoliko dana prije pisanja ovog ?lanka ameri?ka pacijentica u vegetativnom stanju koja se u tom stanju nalazila est godina, iznenada se probudila i po?ela pri?ati sa svojom porodicom kao da se nita nije desilo; u svjesnom stanju je bila tri naredna dana, za to vrijeme je normalno pri?ala s ljudima oko sebe i onda se opet vratila u vegetativno stanje! Doktori kau da se ona budila ?etiri puta za vrijeme svoje letargije. Ono to zbunjuje doktore je ?injenica da to stanje nije ni san ni koma. Zapanjuju?e je to to Allah Uzvieni na isti na?in opisuje stanje mladi?a iz pe?ine kad kae: I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali.

Nau?nici smatraju ?udom ?injenicu da se ameri?ka pacijentica vratila u ivot! Ova pojava je zbunila ameri?ke nau?nike jer nisu bili u stanju da je objasne, oni takve slu?ajeve smatraju ?udima. Sad se postavlja pitanje: Ako zapadni nau?nici svojim vlastitim o?ima gledaju ljude koji godinama spavaju, zato onda ne vjeruju da je Kur'an ?asni istinit kada govori o mladi?ima iz pe?ine?

Drugo pitanje je: Kako bi Muhammed s.a.v.s., da nije bio Allahov poslanik, mogao opisati ovo stanje i re?i: I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali.

I na kraju zaklju?ak i poruka svakome ko i dalje sumnja: A zato oni ne razmisle o Kuranu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allah, sigurno bi u njemu nali mnoge protivrje?nosti. (sura An-Nisa, 87. ajet)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA