Četvrtak, JUNE 17, 2021
kuran


Onoga Dana kada smotamo nebesa kao to se smota list papira za pisanje. Kao to smo po?eli prvo stvaranje, tako ?emo ga povratiti - to je obe?anje Nae, Mi smo doista kadri to u?initi.
(21- Al-Anbiya', 104)

elimo vam skrenuti panju na jedan interesantan. U ajetu se kae da ?e Uzvieni Allah svemir povratiti u stanje prvog stvaranja. U tom smislu, da bismo shvatili kraj svemira, podsjetimo se ajeta, koje smo analizirali u prva tri poglavlja i koji govore o po?etku svemira (Veoma je zna?ajno i to to se ajet koji govori o po?etku svemira [21- Al-Anbiya', 30] i ajet koji govori o njegovom kraju [21- Al-Anbiya', 104] nalaze u istoj kur'anskoj suri).

Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali?..
(21- Al-Anbiya', 30)

Mi smo nebo mo?i Svojoj sazdali, i Mi ga, uistinu, irimo.
(51- Az-Zariyat, 47)

Iz ova dva ajeta razumijemo da je, od po?etka do danas, svemir proao kroz dvije faze:
1. Svemir se raskomadao iz jedne cjeline
2. Svemir se iri.
Izuzetnu kur'ansku mudizu koju ?ine saop?enja data u ovim ajetima analizirali smo u prva tri poglavlja. Vratimo li se ajetu koji smo citirali na po?etku ovog poglavlja, razumjet ?emo da ?e se vra?anje svemira u stanje prvog stvaranja desiti sljede?im redoslijedom:
1. skupljanje svemira koji se iri
2. njegovo okon?anje vra?anjem u stanje prvobitne cjeline.
Oni koji se razumiju u astrofiziku odmah ?e uo?iti zapanjuju?e ?injenice iznesene u navedenom ajetu. Znamo da je svemir u fazi konstantnog irenja. Znamo, isto tako, da se ovo irenje odvija brzinom koju je dao Veliki prasak. Na kraju, pred nama se pojavljuju dvije alternative. Prema prvoj, svemir koji se konstantno iri rairit ?e se do neslu?enih granica, sve zvijezde ?e potroiti svoju energiju, opast ?e temperatura i tako ?e do?i do kraja svemira (Smaka svijeta).
Kraj svemira ?e, dakle, nastupiti kao rezultat nestanka energije zvijezda, zaustavljanjem kretanja i izlaskom svih nebeskih tijela iz me?usobnih podru?ja gravitacije.
Prema drugoj mogu?nosti, svemir ?e se, zbog me?usobnih privla?enja nebeskih tijela, prestati iriti, po?et ?e se skupljati i na kraju ?e se svemir pretvoriti u cjelinu u kojoj je bio u samom po?etku.

FENOMEN ZA FENOMENOM

Prema kur'anskim kazivanjima, druga alternativa ?ini se izvjesnijom. Kako je veli?anstvena mudiza to to Kur'an navodi takve ?injenice u okruenju u kome se mislilo da Zemlja stoji na biku i ribi! Nemogu?e je ova kur'anska kazivanja dovesti u vezu sa izmiljotinama, slu?ajnostima ili nau?nim saznanjima. Razvojem nauke i otkri?em tajni svemira bolje se razumije veli?ina fenomena Kur'ana, koji govori da je svemir nastao iz cjeline, da se konstantno iri i da ?e se na isti na?in povratiti u svoje prvobitno stanje cjeline; ovi stavovi su izneseni u primitivnom okruenju i vremenu kada u tom smislu nije bilo nikakvih nau?nih otkri?a.
Kao to je poznato, materije se me?usobno privla?e i ta sila gravitacije, isto tako, usporava irenje svemira. Kako god se predmet, koji bacimo u zrak, nakon izvjesnog vremena provedenog u kretanju, na kraju ne uspijeva odoljeti sili gravitacije i vra?a se natrag, isto tako ?e i materija, koja se nakon prvog praska ratrkala na sve strane i koja se iri, na kraju do?i u stanje kada ne?e mo?i odoljeti sili gravitacije, vratit ?e se natrag i sve ?e se nagomilati jedno na drugo i zatvoriti u jednu cjelinu. Ne smije se gubiti iz vida da se, u periodu kada je Kur'an upozorio na ovaj doga?aj, nije znalo za pojam sile gravitacije i da je silu gravitacije prvi opisao Newton i to skoro hiljadu godina nakon objave Kur'ana.
Nakon to je postalo jasno da se svemir iri, nau?nici su dalje izu?avali ho?e li se svemir nezaustavivo neograni?eno iriti ili ?e okon?ati vra?anjem u prvobitnu cjelinu. U cilju odgonetanja ovog pitanja, nastojali su otkriti kriti?nu gusto?u materija u svemiru i ustanovili su procente nazvane omega. Ustanovljeno je da ?e, ukoliko gusto?a u svemiru dostigne odre?eni nivo, do?i do pove?anja sile gravitacije, to, opet, ne?e dozvoliti beskona?no irenje svemira, te ?e zapo?eti suprotan proces.
Tri detalja, koji pokazuju da je vrijednost gusto?e u svemiru via nego to se misli, te da ti parametri u po?etku nisu uzimani u obzir, podravaju miljenje prema kojem je izvjesnije da ?e do?i do obrnutog procesa od irenja. Ta tri detalja su sljede?a:
1. Radi odre?ivanja vrijednosti gusto?e svemira, u obzir bi trebalo uzimati i crne rupe. U prora?un odre?ivanja gusto?e, koji se vrio na osnovu irenja svjetlosti, nisu uvrtavane crne rupe, koje sadre veoma guste materije i koje su veoma male zapremine, zato to one ne ire svjetlost.
2. Poslije su otkrivene zvijezde ekstremne gusto?e i velike zapremine, koja nije proporcionalna ja?ini svjetlosti koju odailja. Zvijezda 1000 puta ve?a od naeg Sunca u po?etku je ura?unata sa hiljadu puta manjom gusto?om od stvarne, samo zato to odailje svjetlost koliko i nae Sunce.
3. U posljednje vrijeme je otkrivena nova vrsta materije nazvana ''crna materija'' (dark matter), golim okom nevidljiva, ali prisutna u svim galaksijama, koju tako?er treba dodati u prora?un gusto?e.
Ljudi se ra?aju, ive, umiru i na kraju se preobra?aju u ono od ?ega su stvoreni zemlju. Isti proces vai i za biljke i ivotinje. Zo zna?i da zakon koji je uspostavio za sva iva bi?a, Uzvieni Allah uspostavlja i i u svim elementima svemira. Ovaj zakon Uzvieni Allah u citiranom ajetu objanjava rije?ju ''iade'' (vra?anje). (Ova rije? je u istom obliku i sa istim zna?enjem ula i u turski jezik.) U Kur'anu je i u drugim ajetima skrenuta panja na vra?anje ivih bi?a:

On je taj koji iz ni?ega stvara i On ?e to ponovo vratiti, to je Njemu lahko; On je uzvien i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar.
(30- Ar-Rum, 27)


Reci: "Moe li ijedno vae boanstvo stvarati iz ni?ega, zatim da to ponovo vrati?" Reci: "Allah stvara iz ni?ega, zatim ?e to ponovo u?initi!" Pa kuda se onda odme?ete?
(10- Yunus, 34)

RAZDVOJENO NEBO I RUMENO ULJE

A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane.
(55- Ar-Rahman, 37)

U Kur'anu se kae kako ?e prilikom kataklizme Zemlje, Sun?evog sistema i svemira biti uo?ljiva promjena boje na nebu (Pogledajte i 8. ajet 70. sure ''Al-Ma'arid''!)
to se ti?e razdvajanja neba, postoje i drugi ajeti koji govore o otvaranju, uklanjanju i razdvajanju neba:

I kada se nebo otvori.
(77- Al-Mursalat, 9)

I kada se nebo ukloni.
(81- At-Takwir, 11)

I nebo ?e se razdvojiti - tada ?e labavo biti.
(69- Al-Haqqa, 16)

Smatramo da se ovi ajeti mogu shvatiti na dva na?ina.
Prvi od njih je da se, ukoliko rije? ''nebo'' shvatimo u zna?enju svemira, moda govori o odre?enim devijacijama proisteklim iz vanjskih dijelova svemira koji je u konstantnom irenju (Moda se misli na naruavanje strukture svemira. Ovdje se ne?emo uputati u ovu dugu temu).
Drugo tuma?enje ovih ajeta je da se, ukoliko rije? ''nebo'' shvatimo kao Zemljinu atmosferu, moda govori o tome kako ?e se posljedice velikih zemljotresa i deavanja na Zemlji, neizostavno imati utjecaja na atmosferu, da ?e se atmosfera i razdvojiti, a i da ?e se iznad Zemlje ukloniti zatitni atmosferski sloj. Ina?e, atmosfera zavisi od vrlo osjetljive ravnotee izme?u sile gravitacije i brzine kretanja molekula atmosfere. Ni atmosfera ne?e mo?i odoljeti velikim naruavanjima ravnotee na Zemlji.
Citirani ajeti se moda odnose na jednu od ove dvije mogu?nosti. Me?utim, mi smatramo da navedeni kur'anski ajeti istovremeno aludiraju i na jedno i na drugo.

SMAK SVIJETA ?E NASTUPITI NEO?EKIVANO

Pitaju te o Smaku svijeta kada ?e se zbiti. Reci: "To zna jedino Gospodar moj, On ?e ga u njegovo vrijeme otkriti, a teak ?e biti nebesima i Zemlji, sasvim neo?ekivano ?e vam do?i." Pitaju te kao da ti o njemu neto zna. Reci: "To samo Allah zna, ali ve?ina ljudi ne zna."
(7- Al-A'raf, 187)

Kur'an isti?e kako ?e Smak svijeta nastupiti iznenada, da trenutak njegovog deavanja ne zna ?ak ni Vjerovjesnik. Prema teoriji relativnosti, brzina svjetlosti je najbre kretanje u svemiru. (Moe se raspravljati o tome da li je brzina svjetlosti najve?a brzina, ali nema sumnje da se svjetlost kre?e ogromnom brzinom.)
Podaci koji do nas dolaze od tijela koja zra?e svjetlost i od tijela koja reflektiraju svjetlost, predstavljaju granicu naeg poimanja deavanja u svemiru. Iz tog razloga, ako informaciju da je doao kraj svemira ili Zemlje (kijamet) do nas dopire u vidu svjetlosti, onda je mogu?e da smo neobavijeteni o tome ?ak ako se to u datom trenutku i dogodilo. Ilustracije radi, ako bi u ovom trenutku eksplodiralo Sunce i ako bi to zna?ilo kraj svijeta, mi bismo to shvatili tek nakon osam i po minuta, koliko je potrebno svjetlosti da, kre?u?i se brzinom od 300 000 km/s, sa povrine Sunca prevali udaljenost do Zemlje.
To isto vai i za pojave koje su tolikog obima da mogu unititi cijeli svemir. Proces okon?anja svemira moe zapo?eti u jednom njegovom kraju, me?utim mi moemo biti neobavijeteni o tome zbog toga to, putem svjetlosti, do nas nije dola informacija o tome. Iznenada ?e se desiti razli?iti scenariji Smaka svijeta, od naruavanja vakumskog sistema svemira do niza drugih pokazatelja. Sigurno je da ?e ljudi na Zemlji biti zate?eni i da ?e biti iznena?eni time.

Kada se Doga?aj dogodi - doga?anje njegovo niko ne?e poricati - neke ?e poniziti, a neke uzvisiti; kad se Zemlja jako potrese.
(56- Al-Waqi'a, 1-4)

Kraj svemira, a time i Zemlje bit ?e najstraniji doga?aj od nastanka svemira. Kada se taj Doga?aj dogodi, ljudi ?e zatvoriti svoje dunjalu?ke deftere. Nestat ?e ovosvjetskih bogatstava, ugleda, poloaja, porodica, plemena, ljepota, runo?a, radosti, tuge; cijeli svemir ?e se pretvoriti u malu cjelinu. Vie se superiornost ne?e mjeriti imetkom, blagom i poloajem. Superiornost i uzvienost je u proivljavanju ivota onako kako to od nas Uzvieni Allah zahtijeva; a ponienje je ivjeti suprotno tome.
U kazivanjima o Smaku svijeta u Kur'anu sadrane su pouke koje treba izvu?i u smislu planiranja ovosvjetskog ivota. Ova objanjenja nisu data samo zato da bismo imali uvid i da bismo znali ta ?e se desiti u budu?nosti. ?injenice koje se iznose u tim objanjenjima imaju za cilj i pokretanje ?ovjeka i njegovo usmjeravanje ka Gospodaru; nose opomenu za nezapostavljanje vjere radi koristi ovoga svijeta kojem predstoji nestanak.
Smatramo da je od velike koristi da stalno na umu imamo 3. ajet 56. sure ''Al-Waqi'a'', u kojoj se govori o Smaku svijeta:

Neke ?e poniziti, a neke uzvisiti.
(56- Al-Waqi'a, 3)


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA