Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
tekstovi_logo

Moji u?enici su moja najve?a sre?a


Mustafa ef. Efendi?, imam ?arijske damije u Zavidovi?ima

?ini nam ?ast da ovaj intervju radimo sa najuspjenijim muhaffizom u BiH i jednim od najuspjenijih daija me?u imamima u IZBiH i sa velikim ?ovjekom, Mustafom ef. Efendi?em

Razgovarao: Ezher Beganovi?

Uvaeni hafize, za po?etak nam recite kada ste postali hafiz i ko vam je bio muhaffiz?

Hafiz sam postao, Allahovom voljom, u mjesecu julu 1985. u ?arijskoj damiji u Tenju, pred muhaffizom Muhamedom ef. ?ati?em, koji mi je bio ujedno i mujezin. On nije bio hafiz, ali je za mene rtvovao ono to bi rtvovao roditelj za svoje dijete, da mu Allah, d.., podari Dennetul-Firdevs!

Kada ste i kako ste se odlu?ili da druge podu?avate Kur'anu?

Hafiz: Kada sam boravio u Rijadu, u sitnim no?nim satima upu?ivao sam Allahu, d.., izme?u ostalog, i tri sljede?e dove: Gospodaru moj, omogu?i mi da podu?avam i odgajam muslimane - da ih spremam, a ne samo opremam za ahiret; Gospodaru moj, po?asti me islamskom mlado?u - da im ja podarim svoje iskustvo, a oni meni svoj entuzijazam; Gospodaru moj, ne dozvoli da se muslimani zbog mene sva?aju, nego da se zajedno sa mnom bore za bolje sutra muslimana ovih prostora i ire. Allahu hvala, ove dove su, nadam se, usliane. Po?etkom 1996. krenuo sam sa halkama kur'anskog pisma, tedvida Kur'ana i hifza. Od tada do dananjeg dana, te halke redovno funkcioniraju, sedmi?no est no?i, od akama do jacije. Ja sam se upustio u ovaj poduhvat ne ra?unaju?i na ovako velike rezultate. To to je dolo prije svega je rezultat Allahove milosti prema meni i mojim u?enicima, a potom, i neka moja zasluga. Molim Allaha, d.., da se ovim hairli poslom - halkama hifza, bavim do kraja svoga ivota.

Koliko ste do sada podu?ili hafiza koji su zvani?no postali hafizi, ima li hafiza koji su nau?ili Kur'an ali nisu jo dobili certifikat od IZ-a i koliko trenutno djece u?i hifz, odnosno koliko ih bi trebalo uskoro poloiti hafiski ispit pred Rijasetovom komisijom?

Hafiz: Ova damija u kojoj obavljam imamski posao iznjedrila je, do sada, hvala Allahu, 8 hafiza sa certifikatom Islamske zajednice. Trenutno est u?enika u?i hifz. Imam jednog kandidata, koji je u?enik prvog razreda Islamske gimnazije u Zagrebu, koji bi trebao, tako?er, prije ramazana, iza?i pred Komisiju Rijaseta i poloiti hifz.

Kako se osje?ate kada neko od vaih u?enika postane hafiz?

Hafiz: Mojoj sre?i tada nema kraja. Osje?am da me tada ima i nadam se da ne?u pasti u zaborav. Smatram da ?e me svi moji u?enici, hafizi, spominjati u svojim dovama, i da ne?u biti zaboravljen, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. To su ti svijetli tragovi koji trebaju da ostanu iza Allahovog roba na dunjaluku.

Kada biste usporedili nekadanja vremena kada ste vi postali hafiz i danas, moete li nam re?i ima li razlike u odnosu prema Kur'anu i ima li razlike u samom procesu podu?avanja?

Hafiz: Vrijeme u kojem sam ja postao hafiz druga?ije je po mnogo ?emu od dananjeg vremena. 1985. godine ja sam bio jedini promovisani hafiz u Bosni. Teko je to tada bilo pojmiti. Mladost je u velikoj mjeri bjeala od islama i Kur'ana. Vladaju?a garnitura dobrano je mladost straila sa vjerom i svim onim to ona sa sobom nosi. Danas je, pak, situacija kudikamo druga?ija. Mladost kojoj je Allah prosvijetlio um, danas se ponosi Kur'anom i spremna je svoju mladost pokloniti tome. Dananja mladost ne samo da se zadovoljava u?enjem Kur'ana nego ga smjeta u svoja srca i eli da ga ivi. Muhaffiz im otvara svoje srce, a potom Allahovu ku?u. Kada u?enici to osjete, onda i oni otvaraju svoja srca, i vie nije bitno koju ?e metodu u podu?avanju primijeniti - da li po surama ili po krugovima. Ja imam u?enika i jedne i druge metode.

Osim to ste muhaffiz, vi ste i glavni imam, odnosno muallim. Koliko djece ide na vjersku poduku kod vas?

Hafiz: Ja sam imam, muallim i hatib ?arijske damije. Trenutno podu?avam vie od stotinu u?enika. Molim Allaha da ih bude znatno vie.

?esto putujete u druge demate u BiH i izvan BiH gdje gostujete kao predava?. Koliko ?esto prakticirate ovakve da'vetske aktivnosti?

Hafiz: Od 1997. godine nijedan godinji odmor nisam proveo sa svojom porodicom.

Taj svoj odmor dajem za da'vu - putuju?i po svijetu, trae?i nae muslimane, da bih im ponudio ljepote i raskoi islama. Ako je Nuh, a.s., mogao dati i no? i dan za da'vu, kako ja ne bih mogao rtvovati svoj odmor za Allahovo zadovoljstvo.

Vi ste ?ovjek koji je predan radu za islam i imate dosta iskustva na tom polju. Hvala Allahu, imate dosta uspjeha i veoma ste ugledni me?u svima koji se bave islamskim aktivizmom kao i u zvani?nim islamskim institucijama u BiH. ta biste savjetovali svima onima koji se bave radom za islam, kako da budu uspjeni u svom poslu, odnosno da budu prihva?eni u drutvu?

Hafiz: Preporu?io bih svim daijama da oni, prije svega, vole islam, da ga takvog predo?e svojim blinjima, a zatim da iza?u me?u mase. To trebaju da doive kao ?ast, a ne kao teret. Allah, d.., nije nita propisao u islamu to je van domaaja ljudskih mogu?nosti, nego naprotiv, sve ono bez ?ega ?ovjek ne moe biti istinski sretan u svom radu. U tome treba da se rukovode rije?ima uajba, a.s.: ''O narode moj'' - govorio je on - ''shvatite da je meni jasno ko je Gospodar moj, i da mi je On dao svega u obilju. Ja ne elim da ?inim ono to vama zabranjujem; jedino elim da u?inim dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam, i Njemu se obra?am'' (Hud, 88.). Molim Allaha, d.., da nam oja?a nau vjeru, u?vrsti i proiri nae saffove, od istoka do zapada.

Li?ni profil Mustafe efendije

Ro?en sam 25. 4. 1954. u eljeznom Polju, gdje sam zavrio osnovnu kolu. Gazi Husrev-begovu medresu zavrio sam 1975. godine. Moja sluba po?inje 15. 10. 1976. u dematu Grapska, medlis Doboj. Krajem 1979. prelazim u demat Lepenica, medlis Teanj, gdje ostajem do 1. 6. 1983., kada prelazim u ?arijsku damiju u Teanj i tu ostajem punih pet godina. Zatim prelazim u Novi eher, podru?je medlisa Maglaj, gdje ostajem do rata. Mjeseca aprila 1993. zatekao sam se u Hrvatskoj, potom u Njema?koj, da bih krajem iste godine otiao u Rijad, na Institut za jezik pri Univerzitetu ''Kralj Saud''. Januara 1996. vra?am se u Bosnu i bivam uposlen kao imam ?arijske damije u Zavidovi?ima, gdje ostajem do dananjeg dana.

(Magazin Saff, broj 262)

OVJDE MOZETE DOWNLOADOVATI JEDNO PREDAVANJE OD HFZ. MUSTAFE EFENDIC Oni koji vjeruju su najbolja bi?a na svijetu - Zato ?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...