Utorak, OCTOBER 19, 2021
kuran

Kur'an i moderna nauka, konflikt ili podudaranje?


VE?INA RELIGIJSKIH TEKSTOVA SE SUPROTSTAVLJA RAZUMU, LOGICI I NAUCI.ZAR NIJE POMALO ?UDNO GOVORITI O TOME DA LI SE KUR'AN SLAE ILI NE SLAE SA NAUKOM???VELIKI BROJ NAU?NIKA NE PRIZNAJE POSTOJANJE BOGA! KAKO ONDA MOEMO PRIHVATITI BOIJU RIJE? KAO NAU?NU???SVI ZNAMO DA JE ?OVJEK NASTAO OD MAJMUNA. KNJIGA KOJA PROTIVRE?I DARVINU SIGURNO NE?E USPJETI!ZAR SE KNJIGA KOJA JE STARA 1400 GODINA MOE PODUDARATI SA MODERNOM NAUKOM???NEMOGU?E!!!OVO SU SAMO NEKA OD PITANJA NA KOJA ?E ODGOVOR DATI DR. ZAKIR NAIK.

Dr. Zakir Naikr je zavrio medicinski fakultet, dr. Zakir Abdul-Kerim Naik je izabrao da islamska da'wa, pozivanje ljudi islamu i njegovo prezentiranje, bude njegov glavni cilj u ivotu.

?asni Kur'an i islamski na?in ivota su osnova njegovog zanimanja. Dr. Zakir Naik je predsednik Islamske Istraiva?ke Organizacije, i smatra se jednim od vode?ih internacionalnih govornika na temu islama i drugih religija.Vjera i nauka su dva vrlo bitna faktora u ljudskoj spremnosti i motivaciji bez obzira da li se radilo o kontradiktornosti ili podudaranju.

Tokom vijekova, pogrena vjerovanja bila su u stalnom konfliktu sa nau?nim razumijevanjem, zahtjevima i istinitim razmiljanjima.Ve?ina vjerskih spisa je od strane nau?nika okvalifikovana kao kontradiktornost nauci i nau?nim ?injenicama.Moda ?e se neko zapitati-da li je i Kur'an u konfliktu sa modernom naukom?

Ovo pitanje mora biti objektivno i temeljito analizirano.Poto se Kur'an u potpunosti slae sa modernim nau?nim shvatanjima, Islamska Istraiva?aka Organizacija je ?itav ovaj program nazvala Kur'an i moderna nauka, konflikt ili podudaranje? Nakon predavanja i pitanja na koje ?e se davati odgovori, preputamo vama da donesete zaklju?ak da li se Kur'an sukobljava sa modernom naukom ili se sa njom podudara?

Kur'an i moderna nauka, konflikt ili podudaranje?

?asni Kur'an je posljednja i kona?na objava od Allaha s.w.t. koja je bila objavljena posljednjem poslaniku Muhammedu s.a.v.s. Svaka knjiga za koju se smatra da je objava od Allaha s.w.t. i da bismo bilo koju knjigu okarakterisali kao Rije? Svemogu?eg Boga, ta knjiga mora odolijevati izazovima svakog vremena.Mora sebe dokazati da je Boija Rije? za sva vremena. Nekada, bila su vremena nadnaravnih stvari i mu'diza. Mu'diza je svaka neobi?na pojava za koju ljudska bi?a nemaju nikakvo objanjenje. To je svaka pojava koja ima za cilj da dokae mo? Svemogu?eg Allaha s.w.t. ?asni Kur'an je ?udo nad ?udima!

Dananji ?ovjek, da bi prihvatio bilo kakvo ?udo, on ?e ga najprije analizirati i provjeriti. Hvala Allahu, Kur'an se dokazao kao Boija Rije? prije 14 vijekova, ?ak i danas se moe analizirati a i u budu?nosti ?e biti tako, i uvijek ?e se dokazivati da je on govor Uzvienog Allaha!On je mu'diza za sva vremena.

Nakon objave Kur'ana, dolo je doba poezije. I muslimani i nevjernici su se sloili da je Kur'an literarno najja?a knjiga koja se ikad pojavila na arapskom jeziku.

?asni Kur'an izaziva ljude u suri Bekara , 23-24 ajet: A ako vi sumnjate u ono to smo Mi objavili robu Svome, donesite vi jednu suru sli?nu tome; pozovite i boanstva vaa ako istinu govorite. Pa ako to ne u?inite, a ne?ete u?initi onda se ?uvajte vatre ?ije ?e gorivo biti ljudi i kamenje, a pripremljena je za nevjernike.

Onaj ko prihvati izazov i pokua napraviti suru sli?nu Kur'anu, a u Kur'anu postoje sure od samo 3 ajeta, morao bi napraviti suru na arapskom jeziku, i ona bi morala imati isti stil izraavanja kao i Kur'an. Jezik ?asnog Kur'ana je ?udesan, neprevazi?en, nepresuan...Ima najja?u retoriku, a istovremeno, veoma je lak za ?itanje!Kada neko ho?e da pohvali neku osobu, ili da nekom oda po?ast, on tada pomalo odstupa od realnosti. Najbolji primjer za to moemo na?i u nekim indijskim filmovima, kada glavni heroj pokuava da se dopadne glavnoj heroini pa kae:Donijet cu ti mjesec, donijet ?u ti zvijezde...to god se vie trudite da se dopadnete nekoj osobi, utoliko se udaljavate od realnosti. Hvala Allahu, iako je Kur'an rje?it, on se ne udaljava od realnosti.Bilo je nekih ljudi koji su pokuavali da naprave suru sli?nu Kur'anu, ali su doivjeli bijedan poraz. Niko do sada nije bio u stanju to uraditi i niko insaAllah ne?e ikada mo?i to uraditi!Ako neka knjiga koja se danas mnogo ?ita vrlo jasno napominje da je svijet ravan,u obliku plo?e ho?e li to savremeni ?ovjek povjerovati?Naravno da ho?e.Ovo nije doba poezije,ovo je doba nauke i tehnologije.Hajde da analiziramo da li se Kur'an suprostavlja modernoj nauci ili je u skladu sa njom?

Da li je Kur'ankontradiktoran sa naukom,ili je sa njom kompatibilan?

ASTRONOMIJA, FIZIKA, GEOGRAFIJA,GEOLOGIJA,BOTANIKA

Albert Ajntajn, poznati fizi?ar,dobitnik Nobelove nagrade,rekao je:Nauka bez vjere je osaka?ena,a vjera bez nauke je slijepa .

elim vam napomenuti da Kur'an nije nau?na enciklopedija, Kur'an je knjiga ZNAKOVA ajeta! Postoji preko est hiljada znakova,odnosno ajeta,od kojih njih preko hiljadu govori o nauci. Ima ljudi kojima je dovoljan jedan ajet. Nekim ljudima treba deset ajeta da bi prihvatili istinu. Nekima moda treba stotinu,a ima nekih ljudi ... U nastavku dananjeg predavanja,drat ?u se samo onih nau?nih ?injenica koje su nau?no potvrdjene,a ne?u govoriti o teorijama koje su zasnovane na predpostavkama i hipotezama. Jer kao to znate,?esto se deava da su teorije zasnovane na predpostavkama prepravljaju i mijenjaju ako upitate nekog astronoma- kako je formiran kosmos,kako je nastao,on ?e vam govoritio Teoriji Velikog praska,da je kosmos u po?etku bio jedna cjelina pa se u djeli?u sekunde raskomadao,a to je dovelo do formiranja galaksija,u okviru kojih su nastali sistemi kao to je na Sun?ev sistem, i Zemlja na kojoj mi ivimo.

Ovaj govor sam zapo?eo citiranjem rije?i iz ?asnog Kur'ana,iz sure El-Enbija,ajet30..

Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali...

Ovako Kur'an sa malo rije?i govori o teoriji Velikog praska. Zamislite Kur'an je spomenuo jo prije 1400godina!

U ?asnom Kur'anu,u suri Fussilet, poglavlje 41.u 11. ajetu se kae:

Zatim se prema nebu usmjerio dok je nebo jo maglina bilo,pa je njemu i Zemlji rekao:-Pojavite se milom ili silom!-Pojavljujemo se drage volje!-odgovorili su. Arapska rije? koja je ovdje upotrebljena ja DUHAN,TO ZNA?I dim.,da je kosmos prije nego to je dobio ovaj oblik,bio posebna vrsta gasa. Arapska rije? duhan, to zna?i dim, je nau?no ispravnija nego rije? praina. Stiven Hokins, veoma poznati nau?nik ,rekao je:najve?e je otkri?e stolje?a,i baca svjetlo na po?etak stvaranja kosmosa i na teoriju Velikog praska.....

Isprije ljudi su vjerovali da je svijet ravan,pa su se plaili putovati predaleko,da nebi pali sa Zemlje.

U suri Lukman,poglavlje31.,29.ajet,Uzvieni kae:

Zar ne vidi da Allah uvodi no? u dan idanu no?...UVODJENJE je spor i postepen proces,no? se polahko i postepeno mijenja u dan, a dan se polahko i postepeno mijenja u no?...

Ovaj fenomen je mogu? samo ako je Zemlja okrugla,a ne bi bio mogu? da je Zemlja ravna...Da je ravna, ove promjene bi bile nagle.

U suri Zumer,u 5. ajetu,Uzvieni kae:

Nebesa i Zemlju je mudro i s istinom stvorio. On no?u zavija dan idanom zavija no?... Arapska rije? koja je ovdje upotrebljena je KEWWERE. Kako ?e te obaviti turban oko glave? Ovo obavijanje ili zavijanje dana u no? i no?i u dan jedino je mogu?e ako je Zemlja okrugla.

Dalje u Kur'anu u suri Naziat poglavlje 79.u30.ajetu, Uzvieni kae:

Poslije toga je Zemlju rasprostro...Arapska rije? DEHAHA izvorno dolazi od rije?i koja zna?i- jaje,i to ne bilo koje, ve? se njeno zna?enje specijalno odnosi na NOJEVO JAJE! Danas nam je poznato da Zemlja nije potpuno okrugla kao lopta,ve? ima elipsoidan oblik-blago spljotena na polovima i izduena na ekvatoru. Ako pogledate nojevo jaje ono ima ba takav oblik odozgo blago spljoteno,a izdueno sa strana. Dakle, Kur'an nam daje precizan opis elipsoidne Zemlje jo prije 1400 godina! Doskora smo vjerovali da Mjesec ima svoju svjetlost. Tek nedavno je otkriveno da Mjese?eva svjetlost ustvari refleksija svjetlosti sa sunca.

U suri Furkan, u 61.ajetu Uzvieni kae:

Neka je Uzvien Onaj Koji je na nebu velike zvijezde stvorio, i na njemu da Svjetiljku i Mjesec koji sija...

Tako?er, u suri Junus, u 5. ajetu, Uzvieni kae:

On je Sunce izvorom svjetlosti u?inio a Mjesec sjajnim:

Sli?an tekst nalazimo u suri Nuh, 15-16 ajet. Arapska rije? za Sunce je EMS.Osim toga, ono se u Kur'anu opisuje rije?ima SIRAD lampa, WEHAD uplamtio, sjajan ili DIJA' svjetlost, sjaj... mjesec se na arapskom kae KAMER. Osim toga u Kur'anu se opisuje i rije?ima MUNIR osvijetljen ili NUR refleksija svjetla... nigdje u Kur'anu Mjesec nije opisan rije?ima sirad, wehad ili dija' ve? uvijek kao munir ili nur tj. koji reflektuje svjetlo.

U suri Tarik, u 3. ajetu, Uzvieni kae:

Zvijezda blistava...Arapska rije? nedm zna?i zvijezda, a njena svjetlost je opisana rije?ju SAKIB, to zna?i koja se pojavljuje pa nestaje. Nekada su Evropljani vjerovali da se Zemlja nalazi u centru kosmosa, a da se sve planete, pa i Sunce okre?u oko Zemlje. To je bila takozvana teorija GEOCENTRIZMA. Ta je teorija nastala dva vijeka prije nove ere, i smatrala se ta?nom 16 vijekova, sve dok Kopernikus nije rekao da se Zemlja i ostale planete okre?u oko Sunca. Kasnije, 1608. godine Johanes Kaplar je napisao u svojoj knjizi NOVA ASTRONOMIJA, da ne samo da se Zemlja i ostale planete okre?u oko Sunca, ve? se okre?u i oko svoje ose. Kad sam ja iao u kolu, u?io sam o tome da se planete okre?u oko svoje ose, ali sam tako?er u?io i da je Sunce nepomi?no, da se ne okre?e oko svoje ose.

Ali, u suri Enbija, u 33. ajetu Uzvieni kae:

I On je Taj Koji je stvorio no? i dan, i Sunce i Mjesec, i svi oni u svemiru plove...

Arapska rije? JESBEHUN izvedena je od rije?i SEBEHA, koja ozna?ava tijelo u pokretu. Ako kaem da je neki ?ovjek SEBEHA na zemlji, ne mislim da se taj ?ovjek kotrlja, ve? to zna?i da on hoda ili tr?i. Ako kaem da neki ?ovjke SEBEHA u vodi, to ne zna?i da je on zaronio, ve? da on pliva. Isto tako, ako Uzvieni kae JESBEHUN za neko nebesko tijelo, to ne zna?i da to tijelo leti, ve? zna?i da se okre?e oko svoje ose. Danas, kao to je poznato, moete imati sliku Sunca na radnom stolu. Moemo vidjeti da na Suncu postoje crne mrlje. Potrebno je 25 dana da te crne mrlje kompletiraju rotaciju. To upu?uje na zaklju?ak da je Suncu potrebno oko 25 dana da se okrene oko svoje ose. Moete li zamisliti da Kur'an govori o rotaciji Sunca i njegovom kretanju jo prije 1400 godina, a to je nauka tek danas otkrila!

U suri Ja-Sin, u 40. ajetu Uzvieni kae:

Nit' Sunce moe Mjesec dosti?i, nit' no? dan prete?i, svi oni u svemiru plove.

ta se misli pod Kur'anskim rije?ima:Sunce ne moe dosti?i Mjesec...?

Nekda se vjerovalo da su orbite Sunca i Mjeseca jednake. Ali Kur'an kae NE! Orbite Sunca i Mjeseca su razli?ite. Nema ni govora o prestizanju jedno drugog! A i Sunce i Mjesec, ne samo da se rotiraju, ve? i plove po kosmosu.

U suri Ja-Sin, poglavlje 36, ajet 38, Uzvieni kae:

I Sunce se kre?e do svoje odre?ene granice...

Danas, nau?nici su doli do otkri?a da se Sunce, zajedno sa planetama, kre?e u kosmosu po specifi?noj putanji, a taj fenomen je nazvan Solarni efekat. Kre?e se brzinom od oko 20 km u sekundi.

Sli?ne poruke su nam upu?ene u suri Ra'd, poglavlje 13, ajet 2. u suri Fatir, poglavlje 35, ajet 13. u suri Lukman, poglavlje 31, ajet 29. kao i u suri Zumer, poglavlje 39, ajet 5. gdje

Uzvieni kae:

...On je Sunce i Mjesec pot?inio, svako se kre?e do roka odre?enog...

U suri Zarijat, poglavlje 51, ajet 47. Uzvieni kae:
Mi smo nebo snagom sazdali, i Mi uistinu PROIRUJEMO...

Arapska rije? MUSI'UN, zna?i irenje prostora... Jedan poznati nau?nik je doao do jednog otkri?a, i kae da se kosmos iri, da se galaksije udaljavaju jedna od druge. To je ono to Kur'an spominje jo prije 1400 godina!Neki ljudi ?e re?i:Nita posebno to to Kur'an govori o astronomiji, jer su Arapi ionako bili veoma upu?eni u astronomiju...!elim samo napomenuti da su proli ?itavi vijekovi nakon objave Kur'ana pa su tek onda Arapi postali dobri poznavaoci astronomije,jer su iz Kur'ana crpili znanje o astronomiji...

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA