Ponedjeljak, APRIL 22, 2024
tekstovi_logo

Mom bratu, koji prodaje duhan!


Pie:prof.Sead Jasavic.

Bratstvo po vjeri, povla?i za sobom svoja prava i obaveze, i svaki musliman ima, odre?en vid, obaveza prema svojoj bra?i, muslimanima. Vjera je savjet, i niko od vas ne?e biti vjernik, sve dok ne bude volio svojem bratu, ono to voli samome sebi!

Poto me?u nama ima bra?e - muslimana, koji su iskuani problemom prodaje duhana, i njegovim stavljanjem u opticaj me?u narodom - na nama je obaveza opominjati tu nau bra?u, te ukazati im na teinu opasnosti onoga to rade!


Ovo je povod, naem, pisanju ovih redaka, bra?i - prodava?ima duhana, ne bi li kako pronali uho koje bi ita ?ulo, ili srce koje bi razmislilo. Ovo je, ono to mislimo, o ljudima koji prodaju duhan, i ono ?emu se nadamo da ?e mu se odazvati. Opomena koristi vjernicima, a vjernik, kada bude opomenut, prihvata opomenu!

Tako, dragi brate, ti koji se bavi prodajom duhana, nave?u ti par stvari, za koje se nadam da ?e imati pro?e kod tebe, te da ?e ih, inaallah, odmah prihvatiti.


PRVO:

Podsjeti se mili brate, toga, da si ti MUSLIMAN, i da si ti Allahov rob! Zato, imaj, makar, Allaha delle e'nuhu, na umu, i znaj da musliman - a i ti si jedan od njih - voli Allaha delle e'nuhu, i Njegova Poslanika, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, i daje prednost ljubavi prema njima, kakvu ina?e ne daje prema bilo kakvoj drugoj ljubavi; i pokoravanje Allahu, i Njegovu Poslaniku, nije kao i pokoravanje ostalima. Ako ovi stavovi budu ?vrsto usa?eni u tebi, odgovori na slijede?e pitanje: Da li je prodavanje duhana vid pokornosti, ili neposlunosti, prema Allahu delle e'nuhu??? Da li je prodavanje duhana ono to Allah, i Njegov Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, vole, i time su zadovoljni??? Nema sumnje, dragi brate, da se ti slae sa mnom u tome da duhan nije vid pokornosti Allahu, i Njegovu Poslaniku, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, niti je duhan ono to Allah, i Njegov Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, vole!!! Kako onda TI, dragi brate, moe biti zadovoljan njegovim prodavanjem, i irenjem me?u svijetom.


DRUGO:

Duhan je neto runo, ogavno i loe, i ubje?en sam da nema nita protivu toga, i ti zna da naa vjera Islam dozvoljava lijepe i ?iste stvari, a strogo zabranjuje rune i ogavne stvari, a tvoj i moj Gospodar, Allah delle e'nuhu, u Svojoj plemenitoj Knjizi kae: ''...i koji ?e im dozvoljavati lijepe stvari, a od odvratnih ih odvra?ati...''. (7:157) Kako onda, dragi brate, moe traiti sebi nafaku, i opskrbu u onome to je runo, odvratno, ogavno i loe!?


TRE?E:

Duhan je opasan i tetan po tvoje zdravlje, a tako?er i po zdravlje onih koji ga kupuju od tebe - ve? i po cijeli islamski Ummet i muslimane, a tvoj, i moj, Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, kae, kako nam to prenosi Ebu Se'id el-Hudri Allah bio zadovoljan njime, da je Poslanik Allah gablagoslovio i mir mu podario, rekao: "Ne smije biti tete, niti ote?ivanja - (la darere we la dirar)."


?ETVRTO:

Ti si ovisan o Allahu delle e'nuhu, mole?i Ga i no?u i danju, i jednoga trenutka, ti ne moe ivjeti bez Njegove dozvole, pa ako te strefi kakva nesre?a, i ivot na Zemlji ti postane tijesan, a ne bude naao onoga koji bi ti otklonio muke - okrenu?e se svome Gospodaru, poniziti pred Njime, iskreno, samo Njega, zamoliti, kako bi ti dova bila usliana, i ono to trai - da ti se da! Kako onda, o?ekuje da ti se primi dova, i da ti se da ono to trai - a jede haram imetak, i prodaje ono to je haram! Da li zna da je jelo, haram imetka, jedan od najja?ih razloga tome da ti se dove ne primaju, i da ti nisu kabul?! Ili si ubje?en u to da ti nisi ovisan o Allahu delle e'nuhu, da ti On delle e'nuhu, ne treba, i da nisi u potrebi za Njime???


PETO:

Tvoj narod je u potrebi za zdravima, jakima, pametnima - pa da li si siguran, da i ti nisi jedan od onih koji ele oslabiti muslimane, i u?initi ih bolesnima, slabima i nerazumnima?! Sude?i po tvojim postupcima, ti eli da muslimani budu bolesni, slabi, nikakvi, i na kraju, ?ak i razum da im oslabi!!!


ESTO:

Da li si zadovoljan time da se, raznorazne, razaraju?e bolesti, ire u drutvu oko tebe, i me?' sinovima tvoga naroda - muslimana??? Da li eli praviti od muslimana - bolesne ljude i djecu??? Ne vjerujem da ti to eli! Kako onda moe prodavati duhan, koji je uzrok, velikom broju, razaraju?ih bolesti?!

Da li zna da je konzumiranje DUHANA, jedan od glavnih uzroka raka plu?a, usana, ustiju, jezika, grla ...

Da li zna da konzumiranje duhana prouzrokuje bolesti, poput teka disanja, bolesti digerica, modana udara, probadanja u plu?ima, propadanja bubrega, kvarenja zubiju i njihovo utilo, gubljenje osjetila mirisa i mnoge druge bolesti!!!

Da li zna da konzumiranje duhana, uti?e na tvoje srce i mozak!!!

Da li zna da konzumiranje duhana umanjuje tvoj procenat inteligencije, prouzrokuje sljepilo i zapaljenje o?nih kapaka??? Konzumiranje duhana uti?e na plod trudnice, zaga?uje vazduh, a i uzrok je velikom broju poara!!!

Da li eli to da, i ti, bude jednime od onih koji unitavaju muslimane, samo to to, ti, ne radi pukom ili noem, kao to to vole raditi jedni, nama dobro poznati (?afiri svih boja i vrsta), ve? ti to odra?uje polako, i neosjetljivo na prvi pogled?!

Da li i ti igra na kartu nevjernika-?afira, kada je u pitanju nestanak muslimana sa ovih prostora??? Zatani, dobro razmisli, i pazi ta radi!!!


SEDMO:

Da li ti je ikada palo na pamet to kako ubija nevino stvorenje, ili si jedan od glavnih razloga ne?ije prerane smrti??? Da li bi mogao podnijeti tako veliki grijeh na svojim ple?ima, i jedan takav kriminal??? Punim ustima bi rekao: NE!!!

Onda, zar ne zna da si ti, jedan od razloga, brojnih umiranja i stradanja muslimana, osje?ao ti to ili ne, a sve to putem tvojeg prodavanja duhana, i njegova irenja me?u ljudima!!!

Zar ne zna da je duhan jedan od glavnih razloga prerane smrti!!! ?ak, ta vie, najve?i dio umiranja, u industrijskome svijetu, je zbog puenja duhana, gdje godinje, samo zbog puenja, na svijetu umre oko 2.500.000 dua, a samo u Americi (SAD), oko 350.000!


OSMO:

Da li eli da se muslimanska omladina izopa?i, odadne porocima, i to da si, i TI, jedan od razloga tome??? Re?i ?e: NE!!! Zar ne zna da je konzumiranje duhana jedan od ja?ih poroka???

Puenje duhana je po?etak kraja, i to puenje je uvertira velikom broju ostalih poroka, a na prvome mjestu drogiranju, uivanju opojnih droga i sl., pa kako moe, mili brate, biti zadovoljan upropatavanjem muslimanske omladine, i muslimana uopte??? Zar si siguran da i tvoja djeca ne?e pro?i kroz sve te golgote puenja duhana, kojeg ti prodaje drugima, truju?i ih!!!


DEVETO:

Da li eli pomagati tvoje neprijatelje (nevjernike), protivu tvoga naroda - MUSLIMANA??? Re?i ?e, kao po obi?aju: NE!!! KAKO!!! JA!!! NE!!! A ja ti kaem: DA, TI TO RADI??? Re?i ?e: Kako? Odgovaram ti slijede?im: Ti, tvojim prodavanjem duhana, njegovim plasiranjem me?u muslimanima, i trgovanjem njime, obara i rui ekonomiju muslimana, i ?ini da, muslimani, daju svoj novac, i troe ga u ono to im donosi samu i ?istu tetu, a u isto vrijeme potpomae sve te jevrejsko-nevjerni?ke firme, koje proizvode duhan poput Marlboro, Kent, Dunhil, Drina, Point, Lov?en ... Zahvaljuju?i tvome portvovanju, ti otrovi i crnilo, postaju jednim od najja?ih jevrejsko-nevjerni?kih sredstava, koje oni, maksimalno, koriste u borbi protivu MUSLIMANA i ISLAMA, dakle protivu tebe i tvojega naroda!!!


DESETO:

Dragi brate, zar se ne uzda u Allaha delle e'nuhu? Zar ne zna da je Allah delle e'nuhu, Taj, koji ti daje opskrbu? Zar ne vjeruje u to da osoba ne?e, i ne moe, umrijeti, sve dok ne potroi svoju propisanu nafaku. Odgovori?e: Kako da ne! Vjerujem, naravno!!! Onda, gdje je to, traeno, oslanjanje na Allaha delle e'nuhu, i to znanje (ilum), vjerovanje (iman), za vrijeme tvojega prodavanja duhana, znaju?i da prodaje, ono ?ija je namjena u startu - HARAM! Zar ne moe sebi na?i neto to je HALAL???

JEDANAESTO:

Moda udi za velikim imetkom, pa moda bude i iskuan njime? Ali, kakva je fajda i korist od imetka, ako ne bude imao beriketa u njemu? Zar ne zna da zara?ivanje haram imetka, kvari ?itav imetak, i ?ini da beriket tog imetka nestane! Pa, kakvog li to hajra o?ekuje od imetka koji nema beriketa?!

DVANAESTO:

Moda ?e re?i: Ja znam da je konzumiranje duhana - Haram, i ja ne elim imetak na ra?un njega, ve? ga samo koristim, kao jednim od sredstava, kojim pridobijam svoje muterije.

Poru?ujem ti: Dragi brate, ko je taj koji ?ini da ti ima muterije? Ko je taj koji ti daje nafaku, i opskrbu? Da li je to DUHAN?! Ili ALLAH, Jedini, delle e'nuhu, we delle delaluh. To to radi je - Haram, i znaj da ciljevi ne mogu opravdati sredstva, i znaj da ima loe miljenje o Allahu delle e'nuhu, Gospodaru svih svijetova!!!


TRINAESTO:

Moda ?e re?i: Ja ne uzimam ni jedne banke od prodaje duhana, ve? radnik u mojoj radnji to kupuje i prodaje, tako da ja nemam grijeha na sebi, i ja sam ?ist od toga?! Kaem ti: Koga to pokuava prevariti? Sebe? Narod? Ili tvoga Gospodara? Glavni grijeh je na tebi, jer si ti prvi sebeb (razlog), tome, jer si ti u stanju sprije?iti tvog radnika od toga to on radi tj. od prodaje duhana, tako da ti ima grijeh na sebi zbog neotklanjanja onoga to si u stanju otkloniti, i zbog pomaganja u grijehu i neprijateljstvu prema Allahu delle e'nuhu. Kada bi tvoj radnik varao narod i muterije, ili im prodavao pokvarenu robu, ti ne bi bio zadovoljan time, i ne bi rekao: to je greka mojeg radnika, ve? ?e se naljutiti na njega, ili ga moda kazniti otkazom, ili na njegovo mjesto staviti drugu osobu, boje?i se gubljenja svojih muterija?

S toga, dragi brate, pokaj se tvome Gospodaru, i vrati svojoj pravi?nosti, i budi priseban teta koje prodavanje, i konzumiranje, duhana povla?e za sobom, i znaj da ?e uticati na mnoge koji konzumiraju duhan, samim tvojim prestankom prodavanja duhana.


Trai sebi pomo?i od Allaha delle e'nuhu, i znaj da ko ostavi neto radi Allaha delle e'nuhu, Allah ?e mu to zamijeniti ne?ime boljim, i hajirnijim, po njega, bilo da je to imetak, ili beri?etan imetak pa makar ga bilo i malo, ili otklanjanje nekakve nesre?e koju ne zna niko drugi do Allah, ili smirenost srca i due ...

Najvanija kompenzacija tvoga ostavljanja prodavanja duhana jeste drutvo sa Allahom delle e'nuhu, snaga srca, njegova ?ilost i veselje, zadovoljstvo i smirenost ... Onda, sjeti se nagrade od Allaha delle e'nuhu, i sevaba koji se sti?e ostavljanjem harama, u naem slu?aju puenja duhana, i prisjeti se koristi pokajanja i tewbe, i ra?una se samo dobar svretak, a ne krnjav po?etak.

Podigni svoje ruke Allahu delle e'nuhu, i zamoli ga da te pomogne protivu sebe, i protivu ejtana - dinna i ljudi, koji ti stoje na putu, i sprije?avaju te u tvome vra?anju ka Allahu delle e'nuhu. Nemoj slu?ajno da se predadne ejtanskoj vesvesi, i njegovome plaenju time da ?e ti se prekinuti nafaka tvojim neprodavanjem duhana.


Trai uto?ita kod Allaha delle e'nuhu, od prokleta ejtana, i prisjeti se toga da je Allah delle e'nuhu, Taj koji daje opskrbu, prisjeti se dana kada bude stajao prd Allahom delle e'nuhu, Gospodarom svih svjetova, na dan kada, ni imetak ni sinovi, od koristi ne?e biti, osim onoga koji Allahu ?ista srca do?e. Prisjeti se posljedica prodavanja duhana, jer svaki onaj koji se bude odavao haramu puenja duhana, i ti ?e imati udjela u njegovome grijehu.


Dragi brate, ovo je savjet tebi od osobe koja ti samo dobro eli, i kojoj si drag; koja eli uspjeha tebi i snage, zato molim Allaha delle e'nuhu, da te nadahne pravednosti, i da te uputi onome to je najhajirlije po tebe, da ti olaka, i da ti ne otea ... Amin!!!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...