Četvrtak, Svibanj 23, 2024
kuran

KUR'AN I BOTANIKA


BOTANIKA

to se ti?e botanike tek nedavno smo otkrili da ?ak i biljke imaju polove muko i ensko! To ranije nismo znali. Ba svaka biljka ima razli?ite karakteristike mukog i enskog!

U suri Taha, poglavlje 20, ajet 53 Uzvieni kae:

... i On sputa s neba kiu Samo Mi dajemo da uz njenu pomo? u PAROVIMA ni?eraznovrsno bilje.

Ovo zna?i da biljke imaju polove, muko i ensko.

Kur'an kae u suri Ra'd, poglavlje 13, ajet 3:

On je od svakog ploda po par, muko i ensko dao...

Ovo zna?i da ?ak i vo?ke imaju polove, muko i enko. Na polju zoologije, Kur'an govori u suri El-En'am, poglavlje 6, ajet 38:

Sve ivotinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su POPUT VAS...

Danas nauka otkriva da ?ak i ivotinje ive u zajednicama kao i ljudi. Kur'an opisuje let ptice u suri Nahl, poglavlje 16, ajet 79:

Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, njih samo Allah dri...

U suri Mulk, poglavlje 67, ajet 19, Kur'an ponavlja:

Zar oni ne vide ptice iznad sebe, kako rairenih krila lete, a i skupljaju ih. Samo ih Milostivi dri. On, zaista sve dobro vidi.

Ovdje Kur'an daje jasno objanjenje onoga to je moderna nauka tek danas otkrila, a to je da ptice imaju neku vrstu programa za kretanje u nervnom sistemu. To je razlog zato mlade ptice, bez ikakvog leta?kog iskustva, mogu letjeti na hiljade milja, bez vodi?a. I tako?er se vra?aju nazad. Veoma jak primjer dao nam je profesor Hamburg, u svojo knjizi MO? I SLOBODA o parenju ptica... Ta ptica ima putovanje od preko 15 hiljada milja, tamo ostaje oko 6 mjeseci, i vra?a se na mjesto parenja sa zakanjenjem ne vie od sedam dana! Kako je to mogu?e?!

Nau?nici kau da ove ptice moraju biti nekako isprogramirane. Ko ih programira? Naravno, Kur'an kae da ih Allah s.w.t.a. vodi. Arapska rije? EMSEKE zna?i uhvatiti, drati.

U suri Nahl, poglavlje 16, ajet 68-69, Uzvieni kae:

Gospodar tvoj je p?elu nadahnuo: - Pravi sebi ku?e u brdima i u dubovima i u onome to naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, posluno...

ta se misli pod time da je Allah naredio p?eli da ide stazama svoga Gospodara?Fonfre, poznati nau?nik, dobio je Nobelovu nagradu 1973. godine, kada je objasnio ponaanje ivotinja, posebno na?in komunikacije me?u p?elama. Danas nam je poznato da kad god neka p?ela radilica prona?e novi cvijet ili novu batu,gdje moe na?i nektar,ona ide drugim p?elama i kae im ta?nu lokaciju i mapu novog cvijeta ili bate ,na na?in koji zovemo p?elinji ples.

Tek danas, uz pomo? najnovijih fotografskih metoda saznali smo kako se ta komunikacija odvija. P?ela koja se spominje u navedenom ajetu sure Nahl je p?ela enskog roda. KULI ili FESLUKI ozna?ava enski rod.Doskora smo vjerovali da je p?ela radilica mukog roda. Nije ni ?udo to je ekspir napisao u jednoj od knjiga kako je muka p?ela vojnik,otiao kod svog kralja...

Danas mi znamo da nije kralj taj kome se p?ele javljaju,ve? kraljica,i nije radilica mukog roda ,ve? enskog! Zamislite, Kur'an govori o rodu p?ele radilice jo prije 1400godina,a to smo tek danas otkrili.

U suri Ankebut poglavlje 29,ajet41,Uzvieni kae:

Oni koji ,mimo Allaha,zatitnike uzimaju,sli?ni su pauku,koji sebi isplete ku?u,a najslabija je ,uistinu,paukova ku?a,neka znaju!

Pored toga,naravno,ko god uzme pored Allaha zatitnika,fizi?ki model ku?e ?e biti slab,nestabilan,ovaj ajet upu?uje na PORODI?NU SITUACIJU,jer smo tek nedavno otkrili da vrlo ?esto enka pauka ubije pauka mujaka!

U suri Neml,poglavlje27, ajet17-18 kae se:

I skupie se Sulejmanu vojske njegove, dinnovi i ljudi i ptice, sve ?eta do ?ete, postrojeni, (Mravi, 17)
i kad stigoe do mravlje doline, jedan mrav re?e: "O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primjetite!" (Mravi, 18)

Neko ?e pomisliti:Kakva je sad ovo knjiga,ovaj Kur'an?!Ova knjiga,Kur'an govori o mravima ,mravima koji me?usobno razgovaraju!Ovo je bezvrijedna knjiga! Danas smo doli do saznanja da od svih ivotinja i insekata najvie sli?nosti sa ?ovjekom imaju mravi. Oni sahranjuju mrtve kao to to rade ljudi. Oni imaju sofisticirane metode organizacije,imaju nadlene organizatore, predvodnike, itd.

Kur'an govori o naprednoj prirodi mrava jo prije1400 godina!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...