Utorak, AUGUST 09, 2022
pitanja

Nemogu da ostavim stare prijateljice !


Pitanje
Na dobrom sam putu da prihvatim islam. Me?utim, zabrinut sam za period svog ivota koji sam proivio prija razmiljanja o mome prelasku na islam. Plaim se da ?e moja prethodna loa iskustva biti ko?nica i prepreka u slije?enju ispravnog Allahovog, d.., puta. Molim vas da mi oprostite moju preveliku otvorenost u izraavanju! Osje?am izvjesnu dozu kolebanja i oklijevanja zbog toga to islam ne dozvoljava ljudima i enama me?usobni kontakt u prijateljskim vezama. Zbog toga osje?am unatarnju borbu koja me, prije mog zvani?nog prihvatanja islama, unitava i raspaljuje iznutra. Imao sam mnoga iskustva i veze, a sada nakon to sam dosta toga novog saznao ?itaju?i, znam da su takve veze zabranjene u islamu. Kako da usaglasim i uskladim izme?u mojih elja i onoga to islam zabranjuje vezano za kontakte sa enama?


Odgovor
Hvala Allahu, d.. Ne moemo sakriti nau radost i potovanje prema tebi. Nita nam drugo ne preostaje nego da se veselimo tvome pismu i inpredznacima tvog opredjeljenja da prihvati vjeru Istine - dini - islam. to se ti?e tvoje nedoumice i kolebanja, nju moemo shvatiti, poto osoba koja je ogrezla u glibu zabranjenih odnosa, a zatim osjeti elju i potrebu da izmijeni tu situaciju prelaskom na vjeru ?isto?e i ?ednosti, vrlo je realno o?ekivati da ona osjeti strah da je njena strast ne?e nadvladati, tako da ne?e biti u stanju ispuniti i izvriti ono to islam zahtijeva od nje u pogledu moralne ?isto?e i kreposti.
U onome to slijedi nave?emo neto to ?e ti moda pomo?i da prevazi?e poteko?u koje se plai i od koje zazire i koja ?e ti dati ispravnu predstavu date situacije. O?ekivati je da islam ostavi dubok utjecaj i utisak na duu i ponaanje onoga koji slijedi ovu istinsku vjeru. Tako on formira li?nost koja se odlikuje novim izrazom i potpuno je osvje?uje i budi, te preokre?e njen ivot na drugi kolosijek koji se u potpunosti razlikuje od onoga sa ?im je ivio u periodu svog neznanja (dahilijeta). Ova korjenita promjena i potpuni preokret obrazova?e lijepo ponaanje i vrijednosti koje nisu bile ranije ukras te osobe. Ona ?e o?istiti njegovo srce i u?initi njegovu duu ?ednom tako da ?e ga potaknuti da gleda sa prezirom na ono to je u prolosti ?inio. On ?e dalje osje?ati odvratnost prema onome to ?ine dahili kao to je nemoral, prevare, prostitucija, razgoli?enost i ostale drutvene anomalije koje su proirene u drutvu u kome se on kre?e i ivi. Ova promjena ?e vratiti vitalnost njegove prirodne vjere i ?isto?u srca koju je ejtan preoteo u vremenu njegovog nevjerovanja i ogrezlosti u grijesima. Ova preobrazba ?e se dogoditi uz dobrovoljnost due i izbora koji su popra?eni zadovoljstvom koje proizilazi iz potpunog predavanja naredbama i zabranama Gospodara Koji je propisao erijat i Koji je objavio vjeru islam.
Kao potvrdu izre?enog, nave?emo dva argumenta: jedan je teoloki, a drugi historijski.
- Prvi dokaz je iz Kurana, a spominje se u nekoliko ajeta, kao to su rije?i Uzvienog Allaha: Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali ivot i svjetlo pomo?u kojeg se me?u ljudima kre?e, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi? A nevjernicima se ?ini lijepim to to oni rade. (El-Enam, 122)
I oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva, i koji ne bludni?e; - a ko to radi, iskusi?e kaznu, patnja ?e mu na onom svijetu udvosru?ena biti i vje?no ?e u njoj ponien ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela ?ine, Allah ?e njihova hr?ava djela u dobra promijeniti, a Allah prata i samilostan je. (El-Furkan, 68-70)
U tuma?enju Allahovih, d.., rije?i : Allah ?e njihova hr?ava djela u dobra promijeniti ..., mufessiri kau slijede?e: Promijenili su se u svom ponaanju, tako da su na mjesto hr?avih djela ?inili dobra djela. Ali b. Ebi-Talha prenosi od Ibn-Abbasa, r.a., da je u tuma?enju ovog ajeta rekao: To su vjernici koji su prije svog vjerovanja ?inili loa djela, pa je Allah, d.., u?inio da zamrze hr?ava djela i uputio ih je da ?ine dobra djela, te im je tako zamijenio hr?ava djela dobrim.
Ata b. Ebi-Rebah kae: Ovo se odnosi na ovaj dunjaluk gdje ?ovjek ima odre?enu negativnu osobinu, pa je Allah, d.., promijeni pozitivnom karakternom crtom. Seid b. Dubejr kae: Allah, d.., im je zamijenio oboavanje kumira- oboavanjem Milostivog, zamijenio im je borbu protiv muslimana - ratom protiv murika i zamijenio im je enidbu mnogobokinjama - enidbom vjernicama.
Hasan el-Basri kae: Allah, d.., im je zamijenio lo postupak dobrim, irk ?istim vjerovanjem, nemoralna djela krepo?u i nevjerovanje islamom. Ovo je, tako?er, miljenje Ebu-Alije, Katade i drugih u?enjaka. (Tefsirul-Kuranil-Azim /Ibn Kesir)

to se ti?e historijskog dokaza, tu je mnogo pri?a o muslimanima koji su preli na islam nakon to su bili nevjernici i koji su promijenili i ispravili svoj na?in ivota. Od tih pri?a je i slijede?a:
U Mekki je ivio jedan ?ovjek po imenu Mersed b. Mersed i ve? je bio prihvatio islam. Pomagao je zarobljenim muslimanima pri bjegstvu iz Mekke, koja je jo bila u rukama murika, putuju?i sa njima sve do Medine, gdje su muslimani u?inili Hidru. U Mekki je bila jedna ena koja se bavila prostitucijom i zvala se Anak, a bila je izme?u ostalih i Mersedova prijateljica prije njegovog prihvatanja islama. Mersed je bio obe?ao jednom zarobljeniku da ?e ga izbaviti. Pripovijeda, pa kae: Doao sam do sjene jednog mekanskog zida u no?i punog mjeseca. Zatim je dola Anak, pa je primijetila moju sjenku pokraj zida. Kada je dola do mene prepoznala me i re?e: `Jesi li to ti Mersede?` Rekao sam: `Da, ja sam!` `Dobro doao! Do?i i ve?eras no?i kod nas!`- re?e ona. `Allah, d.., je zabranio prostituciju` - bio je moj odgovor na njen prijedlog. Tada ona pozva ljude iz atora, govore?i da je tu ?ovjek koji pomae zarobljenicima da pobjegnu iz Mekke. (Osvetila mu se na taj na?in zbog njegovog odbijanja da preno?i kod nje, pa je pozvala nevjernike da ga uhvate) Nakon toga za mnom su krenula osmerica ljudi. Zatim je spomenuo kako ga je Allah, d.., spasio od njih.
Ovaj doga?aj je povod objave slijede?ih rije?i Uzvienog Allaha: Bludnik se ne ne eni osim bludnicom ili mnogobokinjom, a s njom se ne eni osim bludnik ili mnogoboac, to je zabranjeno vjernicima. (En-Nur, 3) (Tirmizi 3101, smatra da je ovaj hadis dobar - hasen)
Namjera navo?enja ove pri?e jeste da se pokae kako se promijenilo stanje ovog ?ovjeka, nakon to je prihvatio islam i kako je odbio u?inti haram (zabranjenu stvar) nakon to mu je bio izloen i ponu?en.
Identi?na situacija je i sa enom koja prihvati islam i u?vrsti svoje vjerovanje u njemu, kao to je to slu?aj u slijede?oj pri?i:
Abdullah b. Mugaffel prenosi da je neka ena u dahilijetu bila sumnjivog morala. Naila je bila pored nekog ?ovjeka ili je on naiao pored nje, pa je pruio svoju ruku prema njoj, te mu ona re?e: Stoj i prekini! Allah, d.., je odagnao irk i doao je sa islamom! On ju je pustio i otiao od nje. (Hakim, kae da je vjerodostojan po kriterijima Muslima, ali ga on i Buharija ne prenose u svojim zbirkama.)
Kada prihvati i lijepo sprovede islam u svojoj praksi i kada se bude drao mubarek erijata, te oboavao Allaha, d.., onako kako to On voli i eli, zatim se drao onoga to nare?uje, a klonio se Njegovih zabrana, u tom slu?aju ne?e, ako Allah da, imati poteko?u koju spominje u svom pitanju, niti ?e od nje patiti. Zatim, tu su i sredstva ?ednosti kojima se moe sa?uvati od harama, a od njih je i brak koji nalae erijat. Ko stupi na put ?ednosti, ne?e imati potrebu za mo?varom i blatom u koje bi zaronio.
Molimo Uzvienog Allaha da ti podari uputu u to bliem vremenu, da ti olaka tvoje probleme i da od tebe udalji sve vrste zla! Neka je blagoslov na Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s.
Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Muneddid - 139 str.

preuzeto sa www.fetve.orgAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA