Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


Kao to je poznato, u ovim danima ljudi mnogo pitaju o mjesecu Redebu; njegovoj vrijednosti, postu u njemu itd. U sljede?ih nekoliko rije?i ?u pokuati da pomenem neto od propisa vezanih za ovaj mjesec.

Mjesec Redeb je jedan od ?etiri sveta mjeseca

Rekao je Allah Uzvieni: 'Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a ?etiri su sveta; to je prava vjera!' (Tewba, 36.), a sveti mjeseci su: Muharem, Redeb, Zul Ka'de i Zul Hidde. Prenosi se od Bekreta radijellahu anhu da je Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem rekao:

'Vrijeme te?e (krui) kao onog dana kada je Allah Uzvieni stvorio nebesa i Zemlju, godina ima dvanaest mjeseci, od njih su ?etiri sveta, tri zaredom: Zul Ka'de, Zul Hidde, Muharem i mjesec Redeb Mudar koji je izme?u Dumade i a'bana'.[i]

Zato su ovi mjeseci nazvani Svetim mjesecima?

- Zbog svetosti i zabrane borbe u njima sve dok neprijatelj ne po?ne prvi. Zato je mjesec Redeb nazvan Esamm (Nijemi) jer se u njemu ne poziva: 'O narode moj!' ili zato to se u njemu ne ?uje zvuk i zveket oruja.

- Zato to su harami u njemu gori i ve?i nego u drugim mjesecima. Mjesec Redeb je nazvan Redebom jer je bio uveli?avan.[ii]

Dova prilikom ulaska mjeseca Redeba

Prenosi se od Enesa radijellahu anhu da je Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem imao obi?aj u?iti sljede?u dovu kada bi nastupio mjesec Redeb: 'Allahu na, daj nam bereketa u Redebu i a'banu, i daj nam da do?ekamo Ramazan'. Hadis biljee Ahmed, 1/259, El Bezzar, 616 dodatci, Et Taberani u Ewsatu, 3939 i El Bejheki u u'abu, 3815; i ovaj hadis je od predaje Zaida ibn Ebi Rekkada od Zijada En Nemirija, a Buharija o njemu kae: 'Neprihvatljivog hadisa!'[iii]

Klanje Atire (Zebihe) u mjesecu Redebu (Redebija)

Neki u?enjaci smatraju da je klanje Atire u mjesecu Redebu mustehab uzimaju?i za dokaz hadis Mihnefa ibn Sulejma gdje kae: 'Stajali smo na Arefatu sa Allahovim Poslanikom sallalahu alejhi ve sellem kada je rekao: 'O ljudi, obaveza je svakoj porodici i to svake godine klanje kurbana i Atire. Dali znate ta je Atira? To je ona to je nazivate Redebijom''. Hadis biljee Ahmed, 5/76, Ebu Davud, 2788, En Nesai, 4224 i Et Tirmizi, 1518. Rekao je Et Tirmizi: 'Ovaj hadis je hasen garib i ne poznajem ga osim ovim putem od ibn 'Avna'. Ibn Hazm ovaj hadis smatra slabim (El Muhalla, 7/356), Abdulhakk kao to je u Tehzibus Sunen, 4/92 i El Hitabi u Me'alimu, 4/94. Rekao je Ibn Kesir: 'Ima govora o njegovom senedu ili lancu prenosilaca!' (Tefsir Ibn Kesira, 3/225)

Ve?ina u?enjaka je na tome da je ovaj propis derogiran hadisom kojeg prenosi Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem rekao: 'Nema Fere'a niti 'Atire!'[iv] Rekao je Ebu Davud: 'Rekli su neki da je Fere' prvoro?eno deve, u dahilijetu su ga klali svojim boanstvima a zatim jeli, a njegovu kou bi obiljali na drve?e. A Atira' je u prvih deset dana mjeseca Redeba'. (Sunen, 3/104)

Treba napomenuti da nekoliko u?enjaka poput Ibn Sirina, Ebu 'Ubejda, Ishaka ibn Rahuje i u?enjaci afijskog mezheba smatraju da ono to je derogirano bilo vadibom.[v]

Umra u mjesecu Redebu

Postoji odre?eni broj muslimana koji odabiraju mjesec Redeb za obavljanje Umre u njemu smatraju?i da je vrijednost i nagrada ve?a, a u stvarnosti, mjesec Redeb je kao i ostali mjeseci; nije preneseno nita to bi mu dalo odre?enu posebnost kao obavljanje Umre za razliku od mjeseca Ramazana i mjeseci Hadda za mutemet'ia. Dakle, nita vjerodostojno nije dolo do nas da je Allahov poslanik sallalahu alejhi ve sellem obavio Umru u mjesecu Redebu, ta vie, majka vjernika Aia radijellahu anha je porekla konstataciju (tj. Umra Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem u ovom mjesecu).[vi]

Novotarije mjeseca Redeba

Od ibadeta koje su ljudi 'izumjeli' u mjesecu Redebu moemo izdvojiti sljede?e:

- Namaz koji se zove Salat Regaiba ili Namaz elja. Ima dvanaest rekata. Klanja se prvog petka u mjesecu poslije akama. est puta se predaje selam. Na svakom rekatu poslije Fatihe u?i suru Kader tri puta i Ihlas dvanaest puta, a nakon zavrenog namaza donese salavat na Allahova poslanika sallalahu alejhi ve sellem sedamdeset puta te dovi ta ho?e. Ovaj namaz je, bez ikakve sumnje, velika novotarija, a hadis koji je doao na temu ovog namaza pomenuo ga je Ibn Devzi u Mevdua'tima (Knjiga izmiljenih hadisa) (2/124). Rekao je En Nevevi, neka mu se Allah smiluje: 'Neki u?enjaci su ga uzeli kao dokaz o poku?enosti ovog namaza koji se zove Regaib neka Allah ubije onog ko ga izmisli jer je taj namaz od novotarija koje su ljudi uveli i nije nita drugo do zabluda i neznanje, i u njoj su jasne zabranjene stvari. U?enjaci su napisali brojna djela kako bi pojasnili poku?enost ovog namaza, zabludu onog ko ga klanja kao i inovatora, a dokazi za poku?enost i neispravnost ovog namaza te zabludu onog ko ga klanja se ne mogu nabrojati!'[vii] Rekao je El Hitabi: 'Hadis o namazu Regaiba je skup lai i izmiljotina koje nisu male!'[viii] Rekao je hafiz Ibn Redeb, Allah mu se smilovao: 'to se ti?e namaza u mjesecu Redebu i davanje odre?ene posebnosti, nije do nas dolo nita vjerodostojno, a hadisi o vrijednosti namaza koji se zove Regaib su la i zabluda, te nisu ispravni (vjerodostojni), a pomenuti namaz je novotarija kod ve?ine u?enjaka. Ovaj namaz se pojavio po prvi put nakon 400-e godine poslije Hidre, zbog toga nae prijanje generacije nisu o njemu znale niti govorile'.[ix]

- Namaz koji se klanja u polovini mjeseca Redeba. Hadisi koji su doli na ovu temu su izmiljeni hadisi.[x]

- Namaz Lejletul mi'rad. To je namaz koji je o?ita novotarija, a klanja se u no?i 27-og mjeseca Redeba. Ovaj namaz nema ispravne osnove niti u Kur'anu niti u sunnetu Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem.[xi] Zatim, prizivanje da se Mi'rad desio u mjesecu Redebu je pusti govor bez ikakvog dokaza. Rekao je Ibn ameh, neka mu se Allah smiluje: 'Neki od 'onih koji pri?aju pri?e' govore da se Isra desio u mjesecu Redebu. Ovaj govor kod u?enjaka Derha i Ta'dila (ocjenjivanja) je ?ista la.'[xii] Oni koji klanjaju ovaj namaz uzimaju za dokaz govor koji je pripisan Allahovom Poslaniku sallalahu alejhi ve sellem da je rekao: 'U mjesecu Redebu ima jedna no?, u toj no?i za ura?eno dobro djelo je nagrada sto dobrih djela, i to kada preostanu tri no?i od mjeseca...' Hadis biljei El Bejheki u ua'bu, 3/374, a zatim ga ocijenio slabim kao to ga takvim smatra hafiz Ibn Hader u knjizi Tebjinul 'adeb, str. 25. Rekao je Kari' o ovom hadisu: 'Veoma slab!'[xiii] Kaem: 'Znakovi koji upu?uju na neosnovanost ovog hadisa su jasni. Svi u?enjaci su sloni da je najvrednija no? u godini no? Lejletul kadr, a ovaj hadis to oponira.' Zatim, od novotarija te no?i je sakupljanje, odravanje vatre i kuhanje hrane. Rekao je ejh Ali el Kari': 'Nema sumnje da je to novotarija i pokvareno djelo, jer se u njoj bezvezno troi imetak i poistovje?uje sa onima koji oboavaju vatru u pokazivanju stanja.'[xiv]

Post u mjesecu Redebu

Mjesec Redeb kao i ostali mjeseci. Nije doao ni jedan ispravan hadis koji podsti?e na post u njemu (posebno u njemu), nego se posti kao i u ostalima ponedjeljak i ?etvrtak kao i dani koji se nazivaju Bijeli dani onom kome je obi?aj da ih posti u ostalim mjesecima, ali post ovim danima samo u mjesecu Redebu je zabranjen i novotarija.

to se ti?e onog to pominju 'oni koji pri?aju pri?e' u podsticaju na post u ovom mjesecu pored ostalih mjeseci kao na primjer je hadis u kojem se kae: 'Doista, u mjesecu Redebu ima jedna rijeka koja se zove Redeb. Njegova voda je svjetlija od snijega a sla?a od meda. Ko posti u njemu jedan dan napi?e se iz te rijeke.' Ovaj hadis je izmiljen i potvora na Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem. Pomenuo ga je Ibn Devzi u El Vahijat, str. 912, a kae Zehebi o njemu: 'Bez osnove! Batil'[xv]

A hadis: 'Redeb je veliki mjesec, u njemu Allah udvostu?uje dobra djela, pa ko u njemu posti dan kao da je postio godinu; ko posti sedam dana pred njim ?e biti zaklju?ana sedmero vrata Dehennema; ko posti osam dana bi?e mu otvorena svih osam vrata Denneta; ko posti deset dana ne?e od Allaha nita traiti a da mu ne?e dati, a ko posti petnaest dana pozva?e glasnik sa neba: 'Oproteno ti je ono to je bilo, pa po?ni svoje djelo iz po?etka!', a onaj ko pove?a i Allah ?e mu uve?ati!' Biljei ga Bejheki u u'abu, 3801, a hafiz Ibn Hader ga ubraja od batil hadisa.[xvi] Rekao je Hejsemi: 'U njegovom senedu je Abdulgafur tj. Ibn Seid, a on je ostavljen!'[xvii]

Dva hafiza Ibn Devzi i Ibn Hader su pomenuli skupinu batil i izmiljenih hadisa o vrijednosti mjeseca Redeba.[xviii]

Na kraju ?u pomenuti govore dva hafiza Ibn Kajjima i Ibn Hadera kao saetak onom to smo ve? rekli.

Rekao je Ibn Kajjim: 'Svaki hadis o postu u mjesecu Redebu i namzu u nekim njegovim no?ima je la i potvora!'[xix]

Rekao je hafiz Ibn Hader: 'O vrijednosti mjeseca Redeba nije doao do nas ni jedan ispravan hadis koji se moe uzeti za dokaz, kao to nije dolo nita po pitanju posta i posebnosti namaza u njegovim no?ima'.[xx]

Na kraju molim Allaha Uzvienog da nam iz Svoje milosti podari slje?enje sunneta i da se klonimo novotarija, a on je Plemenit. Allah Uzvieni od sviju zna najbolje. Neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika sallalahu alejhi ve sellem , njegovu porodicu i ?asne ashabe


[i] Hadis biljee Buhari(4662) i Muslim(1679).

[ii] Letaiful me'arif, str. 225.

[iii] ua'bul iman, 3/375, a ovaj hadis smatra slabim dva velikana i dva hafiza Ibn Hader i Ibn Redeb (Pogledaj: Letaiful me'arif, str. 234).

[iv] Biljee ga Buharija(5474) i Muslim(1976). (Pogledaj: El Muharrer, 1/250, El Mugni, 9/367, El Mubdi', 3/306, Fethul Bari, 9/512, Letaiful me'arif, str. 226, Bedai'u sanai', 5/62, El Bahru er Raik, 8/197).

[v] (Pogledaj: El Medmu'u, 8/335, Tehzibus sunen, 4/94, Letaiful me'arif, str. 226, El Furu', 3/415, El Mubdi', 3/306, Fethul Bari, 9/511, Nejlul evtar, 5/232, Avnul ma'bud, 7/343, Tuhfetul ahvezi, 5/85).

[vi] Biljei Buharija, 1175.

[vii] (Pogledaj: erh Muslim, 8/20, El Edebu fi Redebi lil kari', str. 43, Nejlul evtar, 4/337).

[viii] El Bai's Ebu ameh, str. 143.

[ix] Letaiful me'arif, str. 228.

[x] El mevdua't Ibn Devzi, 2/126.

[xi] (Pogledaj: Hatimetu seferis sea'deh Fejruz Abadi, str. 150, Et Tenkit Ibn Hemat, str. 97).

[xii] El Bai's, str. 232 i Mevahibul delil, 2/408.

[xiii] El Edebu fi redeb, str. 48.

[xiv] Ibid, str. 46.

[xv] El Mizan, 6/524.

[xvi] Mevahibul delil, 2/408.

[xvii] Medmeuz zevaid, 3/188.

[xviii] Mevahibul delil, 2/408.

[xix] El Menarul menif, str. 96.

[xx] Tebjinul adeb, str. 11. (Pogledaj: Letaiful mea'rif, str. 228).Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...