Petak, AUGUST 19, 2022
pitanja


Pirsing na obrvama

Da li je, u svrhu ukraavanja, dozvoljen pirsing na obrvama (stavljanje min?ua na obrve)?
Dr. Muhammed ibn Salih el-Munedid

Hvala Allahu i neka je mir i spas na poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. eni je dozvoljeno da se ukraava i uljepava svim dozvoljenim ukrasima, bilo da su od zlata ili srebra, ili druge vrste nakita. Pri tome moe koristiti bilo koji na?in ukraavanja, ali pod sljede?im uvjetima:

- to ne bi smjela biti imitacija nevjernica i nemoralnih ena;

- ne bi smjelo biti u?injeno na na?in da izgleda ?udno i ekstravagantno, nego u skladu s preovladavaju?im obi?ajem kojeg se, kada je ukraavanje u pitanju, pridravaju ene muslimanke u njenom mjestu;

- ne bi smjelo uzrokovati tetu i ozljedu na tijelu;

- ne smije sadravati likove ivih bi?a.

Ibn Kudame, Allah mu se smilovao, kae: ''enama je dozvoljeno da, u svrhu ukraavanja, koriste zlatni, srebreni i dijamantni nakit i to u razli?itim formama, kao narukvice, mamuze, naunice i prstenje, kao to su im dozvoljene razne vrste ukrasa koje koriste na licu, vratu, rukama, nogama, uima i sli?no, ali pod uvjetom da to bude u skladu sa preovladavaju?im obi?ajem. Oblici ukraavanja koji nisu uobi?ajeni i koji odudaraju od preovladavaju?e prakse u nekom drutvu, smatraju se zabranjenim, kao to je upotreba ukrasa koji su specifi?ni za mukarce, a isto vai i za mukarce koji koriste specifi?ne enske ukrase.'' (El-Mugni, 2/325) ejh Muhammed ibn Ibrahim, Allah mu se smilovao, kae: ''Mudri islamski vjerozakon doputa enama da se ukraavaju na na?in koji je u skladu sa preovladavaju?im obi?ajem.''  (Fet?va Muhammed ibn Ibrahim, 4/73) Na pitanje: ''Da li je dozvoljeno, u svrhu ukravanja, enskom djetetu probuiti uho ili nos'', ejh Ibn Usejmin, Allah mu se smilovao, odgovorio je: ''Ispravno je miljenje da je pirsing na uima dozvoljen, jer spada u vid dozvoljenog ukraavanja. Vjerodostojnim putem je potvr?eno da su ene ashaba nosile naunice. Bol koja se osje?a prilikom probadanja uha i stavljanja naunice podnoljiva je i neznatna, a ako se to uradi dok je dijete malo, rana na uhu brzo zacijeli. to se ti?e pirsinga na nosu, ne znam da je iko od ranijih islamskih u?enjaka o tome govorio; li?no smatram da se radi o vidu saka?enja i deformacije tijela, ali ostavljam prostora drugima da misle i smatraju druga?ije. Ako ena ivi u mjestu u kome se pirsing na nosu smatra vrstom ukrasa, dozvoljeno joj je da postupa u skladu s tim obi?ajem.'' (Medm?'u fet?va ve rasi el-mutenevvi'a, 11/92) Isto se moe re?i o pirsingu na obrvama. Ako je to obi?aj muslimanki u nekoj zemlji i ne uzrokuje bilo koju tetu na tijelu, onda se ne moe govoriti o zabrani. Treba napomenuti da je enama zabranjeno pokazivati ukrase pred osobama koje joj nisu mahremi (osobe u vezi s kojima postoji trajna zabrana kada je u pitanju zasnivanje bra?ne veze), to implicira da je i ovu vrstu ukrasa, ukoliko se ena odlu?i za nju, dozvoljeno upotrebljavati samo u tim okvirima.

(Izvor: www. islam-qa.com)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA