Petak, Svibanj 24, 2024
tekstovi_logo


pie: Mr. Hakija Kanuri?

Nikako se ne smije povjerovati dinu kada optui odre?enu osobu da je napravila sihr ili u?inila kakvo drugo zlo, jer ejtan eli da posije mrnju me?u ljudima. Njegovo svjedo?enje se ne prihvata zbog toga to je grijenik, to sura?uje sa sahirom i to se vijest prihvata samo od onog za koga znamo da je pouzdan i ?estit. Prihvatanje vijesti od dina uzrokuje brojne smutnje i nerede, uzrokuje sva?u i mrnju pa ?ak i razvod braka, a to je sve od velikih ciljeva ejtana.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:Doista Iblis postavi svoj prijesto iznad vode i zatim alje svoje trupe, pa mu bude od njih najdrai onaj ko izazove najve?u fitnu. Jedan od njih do?e i kae u?inio sam to i to, a on mu odgovori: 'nita nisi uradio!' Zatim do?e jedan od njih i kae: 'nisam ga ostavljao sve dok nisam rastavio izme?u njega i njegove ene!' Tada ga Iblis primakne sebi i kae:' divan li si ti!(Muslim, 7284.)

Allahov poslanik Sulejman, alejhisselam, imao je vlast kakvu niko prije njega nije imao niti ?e je iko nakon njega imati. Allah je u?inio da ga, pored ljudi, slue vjetar, ptice i dini. Rekao je Uzvieni Allah opisuju?i blagodati koje mu je dao:A Sulejmanu - vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a i nave?er rastojanje od mjesec dana; i u?inili smo da mu iz izvora rastopljen bakar te?e i da dini, voljom njegova Gospodara, pred njim rade; a kad bi neki od njih otkazao poslunost nare?enju Naem, u?inili bismo da ognjenu patnju osjeti. Oni su mu izra?ivali to god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao ?atrnje, i kotlove nepokretne.(Prijevod zna?enja Saba', 12-13.) Sulejman, alejhisselam, je dovio svom Gospodaru rije?ima:Gospodaru moj, oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, ne?e imati! Ti uistinu, bogato daruje!(Prijevod zna?enja Sad, 35.)Allah je usliao Sulejmanovu, alejhisselam, dovu i zbog toga nikom nakon njega nije data vlast kakvu je on imao. Ebu Derda, radijallahu anh, rekao je: Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, jedne je prilike stao da klanja pa smo ga ?uli da govori: 'Utje?em se Allahu od tebe!'Zatim je rekao: 'Proklinjem te Allahovim prokletstvom!'To je ponovio tri puta, a ruku je pruao kao da neto eli dohvatiti. Kada je zavrio namaz rekli smo: Allahov Poslani?e, ?uli smo te da u namazu neto govori, nismo te ranije ?uli da to govori, i vidjeli smo te kako prua ruku! Rekao je: 'Doista je Allahov neprijatelj Iblis doao sa plamenom vatre kako bi ga bacio na moje lice, pa sam rekao: Utje?em se Allahu od tebe! tri puta. Zatim sam rekao: Proklinjem te Allahovim prokletstvom, tri puta, me?utim, on se nije odmicao. Onda sam htio da ga dohvatim, i tako mi Allaha da nije dove naeg brata Sulejmana zasigurno bi osvanuo vezan tako da bi se njime igrala djeca stanovnika Medine.'(Muslim, 1239.)Pot?injenost ejtana na na?in kako je to bilo dato Sulejmanu, alejhisselam, nije data ?ak ni Allahovom miljeniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. To to je Allah dao Sulejmanu je izvan mo?i ljudi i dina i niko, nakon njega, nije u stanju potpuno pot?initi dine da mu budu pokorni.

Osobine dina

Pomaganje dinovima i ostvarivanje kontakta sa njima na na?in kako to ?ine sihribazi udvaraju?i se ejtanima, ?ine?iirk i Allahu mrska djela, je o?igledan kufr i nevjerstvo, me?utim, da li je mogu?e da se musliman pomogne dinom muslimanom kada bude za tim u potrebi? Prije odgovora na ovo pitanje potrebno je ukazati na najbitnije osobine dina. O tom, za nas nevidljivom, svijetu saznajemo putem ?asnog Kur'ana i izreka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

?Prvobitna materija od koje su stvoreni dini je vatra. Rekao je Uzvieni Allah:A jo prije smo stvorili dine od vatre uarene.(Prijevod zna?enja El-Hidr, 27.)A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:Meleki su stvoreni od svjetla, dini od plamene vatre, a Adem je stvoren od onog to vam je opisano.(Muslim, 7687.)

?Dina ima muslimana i nevjernika, ima ih ?estitih i pokvarenih. Rekao je Uzvieni Allah prenose?i govor dina:A me?u nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta razli?itih.(Prijevod zna?enja El-Dinn, 11.)I rekao je:I ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali, a nevjernici ?e u Dehennemu gorivo biti.(Prijevod zna?enja El-Din, 14-15.)Iblis i ejtani su dinskog roda, iako se ejtanom moe nazvati i ?ovjek koji odvra?a od Allahovog puta, kao to je Uzvieni Allah rekao:Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje odre?ivali, ejtane u vidu ljudi i dina koji su jedni drugima ki?ene besjede govorili da bi ih obmanuli.(Prijevod zna?enja El-En'am, 112.)

?Dini najvie borave na naputenim mjestima, a ima ih koji nastanjuju smetljita, mjesta obavljanja potrebe, pukotine i rupe u zemlji te mjesta na kojima borave kamile.

?Sputanjem no?i postaju aktivniji. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:Kada se no? sputa zadrite vau djecu, jer se tada ejtani razilaze i ire, a kada dio no?i pro?e pustite djecu. Vrata zatvorite i pri tome spomenite Allahovo ime... (Buharija, 3304; i Muslim, 5368.)

?Dini jedu i piju, ene se i imaju potomstvo. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:Kada neko od vas jede neka jede svojom desnom rukom, a kada pije neka pije svojom desnom rukom jer doista ejtan jede svojom lijevom rukom i pije svojom lijevom rukom.(Muslim, 5384.)Uzvieni Allah je o Iblisu rekao:Pa zar ?ete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji?(Prijevod zna?enja El-Kehf, 50.)

?Dini pokuavaju doku?iti nebeske vijesti kako bi ih prenijeli svojim pristalicama. Rekao je Uzvieni Allah prenose?i govor dina:I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je mo?nih ?uvara i zvijezda padalica puno; i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo to ?uli, ali ?e onaj, ko sada prislukuje, na zvijezdu padalicu koja vreba nai?i.(Prijevod zna?enja El-Dinn, 8-9.)

? Dini puno lau. Aia, radijallahu anha, rekla je: Allahov Poslani?e, vra?ari su nam govorili o ne?em pa smo nalazili da je to uistinu tako?To je rije? istine koju din ukrade pa je ubaci u uho svom pristalici i uz nju doda stotinu lai.-odgovorio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.(Muslim, 5952.)

?Dini ne znaju gajb. Rekao je Uzvieni Allah:A kad smo odredili da (Sulejman) umre, crv koji je bio rasto?io tap njegov - upozorio ih je da je umro, i kad se on sruio, dini shvatie da ne bi na muci sramnoj ostali da su budu?nost prozreti mogli.(Prijevod zna?enja Saba', 14)Sulejman, alejhisselam, je umro naslonjen na svoj tap i tako ostao dug period. Dini su i dalje radili poslove kojima ih je Sulejman bio zaduio, jer nisu znali da je umro, sve dok crv nije izgrizao tap nakon ?ega je mrtvo tijelo palo na zemlju i tek tada dini shvatie da je Sulejman, alejhisselam, umro.

?Dine u njihovom stvarnom izgledu moe vidjeti samo poslanik. Rekao je imam afija: Ko bude tvrdio da je vidio dina ponitit ?emo njegovo svjedo?enje, osim ako se radi o poslaniku.(Fethul-Bari, Ibnu Hader, 4/489)

?Dini se mogu prikazati u ljudskom liku, kao to se Iblis prikazao na dan Bedra i kao to se prikazao Ebu Hurejri, radijallahu anh, kada je ?uvao sadaku.(Buharija, 2311.)Tako?er se prikazuju u liku crnog psa i zmija. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:Crni pas je ejtan.(Muslim, 1165.)

?Dini ponekad ezijete ljude koji ih uznemire, poput onih koji mokre na mjestu gdje borave dini, a ponekad to ?ine bez razloga, kao to i ljudi jedni drugima nanose nepravdu. Poznata je predaja o ensarijskom mladi?u kada je u svojoj ku?i ugledao zmiju, koja je ustvari bila din, te ju je probio kopljem i prije nego je zmija umrla dini su mu se osvetili i ubili ga. Rekao je Ebu Seid, radijallahu anh: Nije se znalo ko je od njih dvoje prije umro: mladi? ili zmija!(Muslim, 5976.)

?Dini nikom ne mogu nauditi osim uz Allahovu dozvolu. Rekao je Svemogu?i Allah o sihru:Ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi.(Prijevod zna?enja El-Bekara, 102.)

?ejtani nemaju mo? nad ?ovjekom! Sve to mogu je samo navo?enje na zlo. Uzvieni Allah obavijetava o onom to ?e ejtan re?i svojim sljedbenicima u Dehennemu:I kada bude sve rijeeno, ejtan ?e re?i: 'Allah vam je pravo obe?anje dao, a ja sam svoja obe?anja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, ve? sami sebe...'(Prijevod zna?enja Ibrahim, 22.)

?Detaljan govor o na?inu zatite od dina je zasebna tema, ali se u najkra?im crtama moe re?i da je tit od njih u primjeni propisa Allahove vjere, Kur'anu, zikru i dovi. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:Ko klanja sabah namaz taj je u Allahovoj zatiti...(Muslim, 1525.).A Ebu Hurejri, radijallahu anh, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao:Istinu ti je rekao, a veliki je laov!- potvrdivi ono ?emu je ejtan pou?io Ebu Hurejru, radijallahu anh, rekavi mu: Kada legne u postelju prou?i Ajetul-kursi (Allahu la ilahe illa hu), neprestalno ?e nad tobom biti ?uvar od Allaha i ne?e ti se ejtan pribliiti sve dok ne osvane.(Buharija, 2311.)

Traenje pomo?i dina

Dini koji su za nas nevidljivi, koji se jako brzo kre?u, koji lahko mogu do?i do brojnih informacija, koji su sluili Sulejmanu, alejhisselam, kao graditelji, gnjurci i sl. mogli bi u mnogo ?emu posluiti ?ovjeku, me?utim, nije dozvoljeno od njih traiti bilo kakve usluge pa ?ak i kada dini tvrde da su muslimani i kada ne trae da se zauzvrat ?ine djela irka i kufra, a na to upu?uje:

Prvo:Bilo je puno dina koji su prihvatili islam direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i koji su bili muslimani u vremenu poslanstva, me?utim, sav poslani?ki ivot je proao a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada se nije pomogao sa dinom. Odnosio se prema dinima kao to se odnosio prema ljudima. Odnosio se kao rob i poslanik, a ne poput Sulejmana, alejhisselam, koji se prema njima odnosio kao vladar, jer je on bio poslanik vladar, a Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je izabrao da bude poslanik rob, to je kod Allaha bolje i vrijednije. Rekao je Ibnu Tejmijje, Allah mu se smilovao: Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uop?e nije koristio dine, nego ih je pozivao da vjeruju u Allaha, u?io im je Kur'an, dostavljao im poslanicu i uzimao od njih prisegu, kao to je ?inio sa ljudima.(Medm'ul-fetava, 13/89.)Ashabi su bili najpre?i koga bi dini - muslimani pomogli, jer oni su najznaniji u vjeri i najpotpunijeg imana, ali to oni nisu traili i to se nije deavalo. Nije zabiljeeno da se iko iz mnotva ashaba pomagao dinima, a da su to oni ?inili ili rije?ju dozvolili to bi bilo preneeno i zabiljeeno. To sve skupa upu?uje da je nepomaganje dinima sunnet i pravi put!

Drugo:Pomo? je dozvoljeno traiti od prisutnog, ivog i sposobnog da pomogne. Traenje pomo?i od dina je okretanje odsutnim i nevidljivim koje otvara vrata traenja pomo?i od mrtvih, meleka i sl., a to vodi u irk. erijat zabranjuje sve to vodi u irk. Zabranio je uzdizanje i ukraavanje kaburova jer moe biti put da se veli?aju njihovi stanovnici. Isto tako, ova vrata se moraju zatvoriti jer mogu odvesti u irk.

Tre?e:Korist koju ?ovjek ima od dina i din od ?ovjeka je u Kur'anu spomenuta u negativnom kontekstu bez razlike radilo se o dinu muslimanu ili kafiru. Svemogu?i Allah je rekao:I bilo je ljudi koji su pomo? od dina traili, pa su im tako obijest pove?ali;(Prijevod zna?enja El-Din, 6.)I rekao je:Gospodaru na," - re?i ?e ljudi, ti?enici njihovi - "mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka naeg koji si nam odredio Ti!"(Prijevod zna?enja El-En'am, 128.)Korist koju je imao din je ?ovjekovo veli?anje dina i pokoravanje njemu, a korist koju je imao ?ovjek su usluge koje mu je din pruao.

Rezimiraju?i prethodno zaklju?ujemo da je zabranjeno na bilo koji na?in traiti pomo? od dina, me?utim, moe se desiti da din sam po sebi, bez traenja, u?ini odre?enu uslugu ?ovjeku. To se moe desiti, ali to ne treba smatrati kerametom, jer nije poznato da Uzvieni Allah pot?injava dine svojim ti?enicima i odabranim robovima, nakon Sulejmana, alejhisselam. Onaj kome se to desi treba se utjecati Allahu od ejtana i zla nepokornih dina, jer prihvatanje pomo?i od dina ra?a bliske odnose s njima i postepeno odvodi traenju usluga od njih. Deava se, prilikom u?enja rukje, da do?e do razgovora sa dinom. Ako se onaj ko u?i rukju ve? uputa u to onda se treba ograni?iti u razgovoru s njima na praksu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ?iji sav razgovor sa dinima je bio isklju?ivo poziv u Allahovu vjeru. Ima onih koji misle?i da sura?uju sa melekom, ustvari sura?uju sa dinom. Rekao je Uzvieni Allah:A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: "Zar su se ovi vama klanjali?" Hvaljen neka si, Ti si Gospodar na, izme?u nas i njih nije bilo prijateljstva; oni su se dinima pokoravali i ve?ina njih je vjerovala u njih.(Prijevod zna?enja Saba', 41.)Zato se dinu ne smije vjerovati, ?ak i kada tvrdi da je musliman, jer potvrda njegovog islama je za nas nedoku?iva, a njegovo stanje nam je nepoznato. Zbog toga su hadiski u?enjaci kazali da je predaja od dina u hadisu slaba jer je din nepoznat, makar tvrdio da je musliman. Nikako se ne smije povjerovati dinu kada optui odre?enu osobu da je napravila sihr ili u?inila kakvo drugo zlo, jer ejtan eli da posije mrnju me?u ljudima. Njegovo svjedo?enje se ne prihvata zbog toga to je grijenik, to sura?uje sa sahirom i to se vijest prihvata samo od onog za koga znamo da je pouzdan i ?estit. Uzvieni Allah nas upozorava da ne vjerujemo grijeniku. Rekao je:O vjernici, ako vam nekakav grijenik donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne u?inite, pa da se zbog onoga to ste u?inili pokajete.(Prijevod zna?enja El-Hudurat, 6.)Prihvatanje vijesti od dina uzrokuje brojne smutnje i nerede, uzrokuje sva?u i mrnju pa ?ak i razvod braka, a to je sve od velikih ciljeva ejtana. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:Doista Iblis postavi svoj prijesto iznad vode i zatim alje svoje trupe, pa mu bude od njih najdrai onaj ko izazove najve?u fitnu. Jedan od njih do?e i kae u?inio sam to i to, a on mu odgovori: 'nita nisi uradio!' Zatim do?e jedan od njih i kae: 'nisam ga ostavljao sve dok nisam rastavio izme?u njega i njegove ene!' Tada ga Iblis primakne sebi i kae:' divan li si ti!(Muslim, 7284.)El-Fered bin Alij es-Sabbah prenosi da je imam Ahmed ibnu Hanbel kada je upitan o ?ovjeku koji tvrdi da lije?i od sihra rukjom i tvrdi da razgovara sa dinima i da me?u njima ima onih koji ga slue i s njim razgovaraju, rekao: Ne volim nikom da to ?ini i drae mi je da to ostavi!(El-Ahkamus-sultanije, Ebu J'ala, 308.).

Uzvieni Allah najbolje zna, a naa posljednja dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...