Utorak, AUGUST 09, 2022
tekstovi_logo

Primjeri Vjerovjesnikove milosti prema nevjernicima


Od Aie, radijallahu anha, se prenosi da je upitala Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: "Da li si doivio tei dan od onoga na Uhudu?" Rekao je: "Doivljavao sam svata od tvoga naroda! Najtee to sam doivio je ono to se dogodilo na Akabi, kad sam (pozvao ljude da prihvate islam) i predstavio se Ibn Abdujalilu ibn Abdukulalu, a on nije reagovao onako kako sam ja elio. Krenuo sam odatle zabrinut i nisam sebi doao sve dok nisam stigao do Karnu Se'aliba (mikat za stanovnike Nedda), gdje sam podigao glavu i ugledao jedan oblak koji me natkrilio a u njemu spazio Dibrila.

On me je pozvao i rekao: 'Uzvieni Allah je ?uo ta ti je rekao i ?ime ti je uzvratio tvoj narod, pa ti je poslao Meleka brda, da mu zapovjedi ta da s njima u?ini.' Melek brda me je pozvao, nazvao selam i rekao: 'O Muhammede, ta da s njima u?inim. Ako eli, ja ?u nad njima sklopiti dva aheba (Dva brda s dvije strane Mekke: Ebu Kubejs i brdo koje stoji nasprem njega).' Ne, nego elim da im Allah dadne potomstvo koje ?e samo Allaha oboavati i ne?e mu nita pridruivati." (Zabiljeio Buharija)

Drugi primjer:
Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je u jednom od pohoda Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na?ena ubijena neka ena pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osudio ubijanje ena i djece. (Zabiljeili Buharija i Muslim) A u drugom rivajetu se kae: "...pa je zabranio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ubijanje ena i djece."

Tre?i primjer:
Od Enesa b. Malika, radijallahu anhu: "Jedan dje?ak Jevrej, koji je sluio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, razbolio se pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, doao da ga obi?e. Sjeo je pored njegove glave i rekao: "Prihvati islam!" Dje?ak je pogledao svoga oca, koji je bio prisutan, i on mu re?e: "Posluaj Ebul-Kasima!" Dje?ak prihvati islam a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, iza?e govore?i: "Hvala Allahu Koji ga je spasio Vatre!" (Zabiljeio Buharija)

?etvrti primjer:
Od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhuma, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko ubije osobu koja je pod ugovorom / zatitom ne?e osjetiti miris Denneta, a njegov miris se osjeti na udaljenosti od ?etrdeset godina. (Zabiljeio Buharija)

Peti primjer:
Prenosi se od Burejda b. Husejba, radijallahu anhu, da je rekao: Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postavljao nekoga za zapovjednika vojske ili neke izvidnice posebno bi mu oporu?io bogobojaznost, a muslimane koji su s njim na dobro?instvo. Rekao bi: "Napadajte u ime Allaha, na Allahovom putu, borite se protiv onoga ko ne vjeruje u Allaha. Napadajte i ne pravite utaju plijena ili prevaru, nemojte unakaziti i ne ubijajte djecu, a kada se s idolopokloni?kim neprijateljem sretne, ponudi mi tri mogu?nosti, pa koju god prihvati i ti je prihvati i pusti ih na miru. Pozovi ih u islam pa ako ti se odazovu ti to uvai i pusti ih na miru. Zatim ih pozovi da se premjeste iz svoga u muhadirsko pribivalite i reci im da ?e, ako to u?ine, imati prava kao to ih imaju i muhaderi, a i obaveze kao to ih imaju i muhaderi. A ako se odbiju preseliti kai im da ?e imati status nomada muslimana. Nad njima ?e se primjenjivati propisi Allahovi koji se primjenjuju nad svim vjernicima, a plijen i har? ?e dobiti samo ako se budu borili uz muslimane, zajedno s njima. Ako oni sve ovo odbiju, trai od njih glavarinu (diziju), pa ako je budu davali ti je primi od njih i pusti ih na miru. Ako oni ovo odbiju, trai od Allaha pomo? i kreni u borbu protiv njih. Kada bude opsjedao one koji su u utvr?enjima pa ti izraze spremnost da se stave pod zatitu Allahovu i zatitu Njegovog Vjerovjesnika, nemoj im dati garanciju Allahovu, niti garanciju Njegovog Vjerovjesnika, nego im daj svoju garanciju i garanciju svojih boraca. Uistinu je manji grijeh ako prekrite vae garancije i garancije vaih boraca, nego ako prekrite Allahovu garanciju i garanciju Njegovog Poslanika. A kada bude opsjedao one koji su u utvr?enjima pa ti izraze spremnost da im presudi Allahovom presudom nemoj to ?initi, nego im presudi svojom presudom, jer ti ne zna ho?e li u tome prona?i Allahovu presudu ili ne?e." (Zabiljeio Muslim)

esti primjer:
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, pri?a: Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odaslao jedan odred konjanika u pravcu Nedda pa su oni doveli ?ovjeka iz plemena Benu Hanife zvanog Sumame b. Usal i privezali ga za jedan od stubova damije. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je otiao do njega i rekao: "ta ima kod tebe, Sumame?" On je odgovorio: "Imam dobro, o Muhammede! Ako me pogubi, pogubit ?e onoga koji je ubijao, a ako me potedi, potedjet ?e zahvalnoga. Ako, pak, eli imetak, samo trai koliko eli!" I on je bio ostavljen do sutranjeg dana kada mu je (Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem) rekao: "ta ima kod tebe Sumame?" On je odgovorio: "Ono to sam ti ve? rekao: Ako me potedi potedio si zahvalnog." I on ga je ostavio za naredni dan kada ga je ponovo upitao: "ta ima kod tebe Sumame?" On je odgovorio: "Ima ono to sam ti ve? rekao." Na to je on rekao: "Oslobodite Sumamu!" Tada je on otiao u palmovik u blizini damije i okupao se, a potom uao u damiju i izgovorio: "O?itujem da nema boga osim Allaha i o?itujem da je Muhammed Allahov Poslanik. O Muhammede, tako mi Allaha, na zemlji mi ne bijae mrega lica od tvoga, a sada mi je tvoje lice postalo najdrae! Tako mi Allaha, ne bijae mi mre vjere od tvoje, ali mi je ona sada najdraa vjera! Tako mi Allaha, ne bijae mi mreg kraja od tvoga, ali mi sada tvoj kraj postade najdrai kraj! Zaista, tvoji konjanici su me zarobili kada sam elio u?initi umru, pa ta ti o tome misli!" Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je saop?io radosnu vijest (?estitao mu) i naredio mu da u?ini umru. I kada je on stigao u Mekku, neko mu je rekao: "Prevjerio si se!" On je odgovorio: "Ne, tako mi Allaha, ve? sam prihvatio islam s Muhammedom, Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Ne, tako mi Allaha! Ne?e vam mo?i iz Jemame do?i ni jedno zrno penice bez Vjerovjesnikova, sallallahu alejhi ve sellem, doputenja." (Zabiljeili Buharija i Muslim)

Sedmi primjer:
Halid b. Velid, radijallahu anhu, kae: "U?estvovao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u bitci na Hajberu pa su doli idovi i poalili se da su ljudi pohrlili / navalili na plodove u njihovom vlasnitvu, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Zabranjen je imetak ljudi koji su pod ugovorom / zatitom izuzev s doputenjem.'" (Zabiljeio Ebu Davud sa senedom koji je hasen)

Osmi primjer:
Sehl b. Sad Es-Saidi, radijallahu anhu, je ?uo Vjerovjesnika, sallallahu alejhu ve sellem, kako kae na dan Hajbera: "Doista ?u ovu zastavu dati ?ovjeku preko kojeg ?e Allah dati pobjedu taj ?ovjek voli Allaha i Njegova Poslanika a i Allah i Njegov Poslanik vole njega!" Ljudi su te no?i naga?ali kome bi od njih mogla biti uru?ena zastava, i kad je svanulo, svi su poranili do Allahova Poslanika, svaki se nadaju?i da bi je on mogao dobiti. Poslanik je upitao: "Gdje je Alija?" Allahov Poslani?e odgovorili su neto se ali na o?i. "Poaljite nekog po njega!" rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i oni su mu ga doveli. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pljucnuo u njegove o?i, za njega uputio dovu i on je ubrzo bio dobro, kao da ga nita nije ni boljelo. Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njemu uru?io zastavu, a Alija, radijallahu anhu, je rekao: "Allahov Poslani?e, borit ?u se protiv njih sve dok ne budu poput nas!" "Idi polako", - kazao mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, "dok ne za?e u njihovo podru?je. Zatim ih pozovi u islam i upoznaj ih kakve im on obaveze nalae, jer, Allaha mi, bolje ti je da Allah preko tebe uputi samo jednog ?ovjeka, nego da ima najbolje blago!" (Zabiljeili Buharija i Muslim)

Deveti primjer:
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kae: "Re?eno je: 'O Allahov Poslani?e, u?i dovu protiv murika.' Pa je rekao: 'Nisam poslat kao onaj koji mnogo kune. Poslat sam kao milost.'" (Zabiljeio Muslim)

Deseti primjer:
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kae: "Ja sam svoju majku, koja je bila mnogobokinja, pozivao u islam, pa kad sam je jednog dana pozvao, od nje sam neto runo ?uo o Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Nato sam ja pla?u?i otiao kod Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: 'Allahov Poslani?e, ja sam pozivao svoju majku u islam i ona je to stalno odbijala. Kad sam je danas pozvao, od nje sam ?uo neto runo o tebi, pa hajde, zamoli Allaha da uputi majku Ebu Hurejre!' On je rekao: 'Allahu moj, uputi majku Ebu Hurejrinu!' Ja sam izaao od njega obradovan dovom Allahova Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Kad sam stigao do svojih vrata, naao sam da su zaklju?ana a moja majka je, ?uvi moje korake, viknula: 'Sa?ekaj tu, Ebu Hurejre!' I ja sam ?uo bu?kanje vodom. Ona se je okupala, obukla svoju koulju i u hitnji zaboravila metnuti svoju mahramu, zatim je otvorila vrata i rekla: 'Ebu Hurejre, ja svjedo?im da nema drugog boga osim Allaha i svjedo?im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!' Ja sam onda ponovo otiao do Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pla?u?i od sre?e. 'Radosne vijest, Allahov Poslani?e!' - rekao sam mu. 'Allah je usliao tvoju dovu, uputio je majku Ebu Hurejrinu!' On je Allahu izrazio zahvalnost i izrekao Njemu primjerenu pohvalu. 'Dobro je!' rekao je, a ja sam dodao: 'Allahov Poslani?e, hajde zamoli Allaha da mene i moju majku u?ini milim Njegovim robovima vjernicima a da i njih u?ini milim nama!' Na to je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Allahu moj, u?ini ovog Tvog malog roba (tj. Ebu Hurejru) i njegovu majku milim Tvojim robovima vjernicima, a i njih njima omili!' Od tada kae Ebu Hurejre, radijallahu anhu nije bilo ni jednog vjernika koji je samo ?uo za mene a da me nije zavolio, ?ak ako me nije ni vidio!" (Zabiljeio Muslim)

Jedanaesti primjer:
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kae: "Doli su Tufejl b. Amr Ed-Devsi i njegovi ljudi do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli: 'O Allahov Poslani?e, pleme Devs se uzoholilo i odbilo Islam, pa uputi Allahu dovu protiv njih.' Neko je rekao: 'Uniteno je pleme Devs!' A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: 'Allahu moj Ti uputi Devs i dovedi mi ih.'" (Zabiljeio Buharija)

Dvanaesti primjer:
Od Dabira b. Abdullaha, radijallahu anhuma, se prenosi da su rekli: "O Allahov Poslani?e unitie nas strijelci Sakifa, pa uputi Allahu dovu protiv njih." Pa je rekao: "Allahu moj Ti uputi Sakifljane!" (Zabiljeio Tirmizi sa vjerodostojnim senedom)


Pie: dr. Muhammed b. Adnan Es-Semman
Preveo: Mithad R. ?eman
Fakultet dave i usulid-dina

preuzeto sa www.islambosna.baAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

SIRA

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...