Četvrtak, JUNE 13, 2024
tekstovi_logo

Lejletu-l-Kadr


Draga moja bra?o! U zadnjih deset no?i plemenitog mjeseca ramazana nalazi se i Lejletul-kadr,

no? koju je Uzvieni Allah odlikovao nad drugim no?ima i no? ?ijom je vrijedno?u i dobrom po?astio ovaj ummet. Njenu vrijednost Allah, subhanehu ve te'ala, spominje u Svojoj Knjizi:

? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?

"Mi smo po?eli da je (knjigu Kur'an) u Blagoslovljenoj no?i objavljujemo i Mi, doista, opominjemo u kojoj se svaki mudri posao rijei po zapovijedi Naoj! Mi smo, zaista, slali poslanike kao milost Gospodara tvoga On, uistinu, sve ?uje i sve zna Gospodara nebesa i Zemlje i onoga to je izme?u njih ako ?vrsto vjerujete, drugog boga osim Njega nema; On ivot i smrt daje Gospodara vaeg i Gospodara vaih predaka davnih!"[1]

Svevinji Allah naziva Knjigu blagoslovljenom zbog velikog dobra, bereketa i vrijednosti Lejletul-kadra. Bereket i blagoslov No?i kadra ogleda se i u ?injenici da je objavljivanje ovog plemenitog Kur'ana po?elo u ovoj no?i. Svevinji kae da se u ovoj no?i svaki mudri posao rijei, tj. prepisivanje iz Levhi-Mahfuza Allahove odredbe svega onoga to ?e se desiti u narednoj godini, kao naprimjer: opskrba, smrtni ?asovi, dobro, zlo i sve druge mudre i precizne Allahove, subhanehu ve te'ala, odredbe u kojima nema greke niti nedostatka, besmislenosti niti bezna?ajnosti. To je odredba Silnog i Sveznaju?eg!

Tako?er, Svevinji Allah kae:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

"Mi smo ga po?eli objavljivati u No?i kadr a ta ti misli ta je No? kadr? No? kadr bolja je od hiljadu mjeseci meleki i Dibril sputaju se u njoj, s dozvolom Gospodara svoga, zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane."[2]

Kadr ima zna?enje ugleda i hvale dostojnog mjesta, ili ima zna?enje odredbe i presude, jer je No? kadra ugledna i veli?anstvena no? u kojoj Allah, subhanehu ve te'ala, odre?uje ta ?e se od Njegovih mudrih postupaka desiti u narednoj godini, koje je ve? davno odredio. "No? kadr bolja je od hiljadu mjeseci", tj. po svojoj vrijednosti, ugledu, velikom dobru koje se nalazi u njoj, tako da ?e i onome ko No? kadr provede u namazu, vjeruju?i i nadaju?i se nagradi, biti oproteni prethodni grijesi. "Meleki i Dibril sputaju se u njoj" meleki su Allahovi robovi koji Mu danono?no ?ine ibadet:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

"A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu se klanjaju, i ne zamaraju se, hvale Ga no?u i danju, ne malaksavaju."[3] Meleki se sputaju u No?i kadr na Zemlju sa svakim dobrom, blagoslovom i milo?u. "...Ruh Dibril": Svevinji Allah, nakon op?enitog spomena meleka, spominje Dibrila da ukae na njegovu vrijednost. "...sigurnost je u njoj", tj. u No?i kadr sigurnost je za vjernike od svega ?ega se boje i od ?ega strahuju. U njoj je mnogo onih koji se oslobode dehennemske vatre i koji postaju sigurni od kazne u njoj. "...sve dok zora ne svane", tj. No? kadr traje sve dok se ne pojavi zora kada i zavravaju djela u njoj. U ovoj plemenitoj suri spomenute su mnoge vrijednosti ove no?i:

Prva: Svevinji Allah po?eo je u ovoj no?i objavljivanje Kur'ana koji je uputa ljudima i razlog njihove sre?e i na dunjaluku i na ahiretu.

Druga: Postavljanje pitanja o No?i kadra ukazuje na njenu veli?inu i posebnost: "A ta ti misli ta je No? kadr?"

Tre?a: No? kadra bolja je od hiljadu mjeseci.

?etvrta: U No?i kadra sputaju se meleki, a oni se ne sputaju osim sa svakim dobrom, blagoslovom i milo?u.

Peta: Ova no? naziva se sigurnom jer se u njoj, pokorno?u i oboavanjem Gospodara, postie sigurnost od kazne.

esta: Allah, subhanehu ve te'ala, objavio je o njenoj vrijednosti cijelu suru koja ?e se u?iti do Sudnjeg dana.

O vrijednostima No?i kadra govore i hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tako se u dva Sahiha od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko provede No? kadr u namazu, vjeruju?i i nadaju?i se nagradi, bit ?e mu oproteni prethodni grijesi." Rije?i: "vjeruju?i i nadaju?i se" zna?e: vjeruju?i u Allaha, subhanehu ve te'ala, i u nagradu koju je Allah pripremio za one koji ovu no? provedu u ibadetu u nadi za postizanjem nagrade, tragaju?i za nagradom. Ovo se postie svejedno znalo se kada je No? kadra ili ne, jer Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije uvjetovao postizanje ove nagrade znanjem.

Lejletul-kadr je u ramazanu, jer je Uzvieni Allah otpo?eo s objavljivanjem Kur'ana u ovoj no?i i obavijestio je da je to bilo u mjesecu ramazanu:

? ? ? ? ? ? ? ?

"Mi smo ga po?eli objavljivati u No?i kadr."[4]

? ? ? ? ? ? ? ? ?

"Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an..."[5] Ovime se pouzdano dolazi do zaklju?ka da je No? kadr u mjesecu ramazanu. Ona je postojala u prethodnim narodima i postojat ?e u ovom narodu sve do Sudnjeg dana, kako biljee imam Ahmed i Nesai od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je rekao: "Allahov Poslani?e, obavijesti me o No?i kadra, je li ona u ramazanu ili u drugom mjesecu?" Poslanik je odgovorio: "Svakako, ona je u ramazanu." "Je li ona postoji sve dok postoje i vjerovjesnici, pa kada oni umru i ona se uzdigne ili ?e ostati do Sudnjeg dana?", ponovo je upitao Ebu Zerr. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: "Naprotiv, ona ostaje do Sudnjeg dana!"[6] Me?utim, njena vrijednost i nagrada odnosi se, a Allah najbolje zna, samo na sljedbenike Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao to se i vrijednost petka odnosi samo na njih, Allahu neka je hvala.

No? kadra je u zadnjoj tre?ini mjeseca ramazana, tj. u zadnjih deset no?i mjeseca ramazana, zbog rije?i Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: "Traite Lejletul-kadr u zadnjih deset no?i ramazana."[7]

Tako?er, vjerovatnije je da je ona u neparnim no?ima, a ne u parnim, zbog rije?i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Traite Lejletul-kadr u neparnim no?ima zadnjih deset no?i ramazana."[8]

Isto tako, vjerovatnije je da se ova no? nalazi u sedam zadnjih no?i zbog hadisa Ibn Omera, radijallahu anhuma, u kojem se spominje da su pojedini ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, usnili da je Lejletul-kadr u sedam zadnjih no?i, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Vidim da se vai snovi slau oko sedam zadnjih no?i, pa ko je bude traio, neka je trai u sedam zadnjih no?i."[9] Kod imama Muslima stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Traite je u zadnjih deset no?i, pa ukoliko neko od vas oslabi i malaksa, onda neka ne dozvoli da bude savladan u sedam preostalih no?i."

Od sedam zadnjih no?i najblia neparna no? Lejletul-kadru jeste dvadeset sedma no?, zbog rije?i Ubejja b. Ka'ba, radijallahu anhu: "Tako mi Allaha! Ja znam koja je to no? koju nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da provedemo u ibadetu. To je dvadeset sedma no?!"[10] Me?utim, No? kadr ne ograni?ava se na odre?enu no? tokom svih godina, ve? se mijenja, tako da naprimjer jedne godine bude dvadeset sedme no?i, druge godine dvadeset pete no?i i tako, slijede?i Allahovu volju i Njegovu mudrost. Dokaz tome su rije?i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Traite je u devet zadnjih no?i, u sedam zadnjih no?i i u pet zadnjih no?i."[11] Ibn Hader, rahmetullahi alejhi, kae u Fethu: "Najispravnije miljenje jeste da je No? kadra u zadnjih deset no?i i to u neparnim no?ima i ona se mijenja iz godine u godinu."

Svevinji Allah skrio je od Svojih robova znanje o njoj upravo iz milosti prema njima, kako bi, tragaju?i za njom u tim no?ima, u?inili to vie djela: klanjali namaz, u?ili zikr i dove, i time se pribliili Allahu, subhanehu ve te'ala, i Njegovoj nagradi. Tako?er, Uzvieni je skrio ovu no? kako bi ispitao Svoje robove, da vidi ko ?e biti ustrajno ?initi dobra djela tragaju?i za No?i kadra, a ko ?e biti lijen i nemaran prema ovoj no?i. Uistinu, ko udi za ne?im, taj i traga za tim, i u tome ne osje?a nimalo umora. Moda Allah, subhanehu ve te'ala, ponekad i dozvoli nekim Svojim robovima da saznaju kada je No? kadra putem odre?enih pokazatelja i znakova koje oni vide, kao to je i Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike usnio kako ujutro, nakon No?i Kadra, ?ini seddu u blatu, to se i obistinilo kada je jedne neparne ramazanske no?i pala kia i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ujutro, nakon te no?i, klanjao sabah-namaz ?ine?i seddu na mokroj zemlji.

Draga moja bra?o, u No?i kadra se otvaraju vrata, miljenici se u njoj pribliavaju, sluaju se njihove molbe i usliavaju, onima koji je provedu u ibadetu pie se ogromna nagrada. No? kadra bolja je od hiljadu mjeseci. Stoga, trudite se u traganju za njom, Allah vam se smilovao. Dobro se ?uvajte nemara prema ovoj no?i!

Gospodaru na, u?ini nas predvodnicima dobra, onima koji bjee od svakog zla, onima koji ?e biti sigurni u dennetskim odajama sa onima kojima si podario Svoje blagodati i koje si sa?uvao zla! Gospodaru na, sa?uvaj nas smutnji koje odvode na stranputicu, sa?uvaj nas svakog nemorala, javnog i tajnog!

Gospodaru na, u?ini da Ti se ?esto zahvaljujemo, da Te ispravno oboavamo! U?ini nas Svojim pokornim robovima, Svojim ti?enicima! Podari nam dobro i na dunjaluku i na ahiretu, i sa?uvaj nas dehennemske patnje!

Oprosti nama, naim roditeljima i svim muslimanima Svojom milo?u, jer Ti si Najmilostiviji! Neka je salavat i selam na naeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu i sve ashabe.[1] Prijevod zna?enja Ed-Duhan, 3-8.

[2] Prijevod zna?enja El-Kadr, 1-5.

[3] Prijevod zna?enja El-Enbija, 19-20.

[4] Prijevod zna?enja El-Kadr, 1.

[5] Prijevod zna?enja El-Bekare, 185.

[6] Hadis, tako?er, biljei i Hakim i kae: "Hadis je vjerodostojan po uvjetima Muslima, ali ga nisu zabiljeili." Prenosi se da se sa ovom ocjenom sloio i Zehebi.

[7] Muttefekun alejhi.

[8] Buharija.

[9] Muttefekun alejhi.

[10] Muslim.

[11] Buharija.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA