Utorak, AUGUST 09, 2022
tekstovi_logo

Nema vjere bez ljubavi a nema ljubavi bez selama!


Nema sumnje da je glavni cilj svakog muslimana Allahov d.., raziluk i zadovoljstvo, prije i?ijeg drugog raziluka i zadovoljstva, i tako?er nema sumnje u to da ?e ljudi bjeati od nas ako se budemo kitili svojstvima oholosti, grubosti, malogra?anstva kao i krutosti srca. Spojiti izme?u onoga to Allah d.., voli i onoga to ljudi vole nije teko, ako se budemo pridravali eri'atskih propisa kao i hikmeta i mudrosti koja je izgubljena stvar svakog muslimana uzme je gdje god je na?e!

ta podrazumjevamo pod onim to ljudi potuju, cijene i vole: u globalu je to jedan splet ili paket sifata i svojstava uzvienih, plemenitih i svima ljupkim i dragim. Ako se ta svojstva na?u kod jednog muslimana ljudi ?e takvu osobu potivati, voljeti i cijeniti, do njegovog stava i rije?i ?e drati, i njegove upute i savjete ?e prihvatati i primati.

Na ovom stepenu ahlaka je prvashodno bio na Poslanik s.a.w.s., koji treba da nam je uzor u svakom aspektu ivota. Alija r.a., opisuju?i naeg Poslanika s.a.w.s., izme?u ostalog nabraja i sljede?e: "Ko bi ga najedanput vidio uplaio bi se od njega, ali ako se s njime malo vie druio zavolio ga je!" (Sunen Tirmizi, br.3638.)

Dakle, svaki musliman mora da radi na tome da bude omiljen i drag ljudima oko sebe, to je generalni uslov otvaranja tu?ih srca radi primanja islama ili radi prihvatanja i sprovo?enja u praksu islamskih zakona i propisa.

Ebu Hurejre r.a., je, nakon to mu je majka prigrlila islam, zamolio Poslanika s.a.w.s., da mu prou?i dovu ali ne dovu da bude bogat ili da ima mnogo djece ili da ima dug ivot i sli?no, ve? da mu prou?i dovu da Allah d.., u?ini da njega i njegovu majku zavole ostali muslimani, i da on i njegova majka zavole ostale muslimane.Poslanik s.a.w.s., je prou?io: "Gospodaru moj, u?ini omiljenim i dragim svim mu'minima, ovog roba Tvog tj. Ebu Hurejru, i njegovu majku, i omili im i dragim im u?ini sve mu'mine. Ebu Hurejre r.a., dalje nastavlja pa kae: "Nije se rodio mu'min, koji ?e samo ?uti za mene a nije me vidio a da me nije volio!" (Muslim, br.2491.)

Nakon ovoga nije se za?udit ashabu koji dolazi Poslaniku s.a.w.s., trae?i od njega da ga uputi na djelo zbog kojeg ?e ga Allah d.., zavoljeti i zbog kojeg ?e ga ostali svijet zavoljeti. Poslanik s.a.w.s., je ovog ashaba uputio na sebeb i faktor stjecanja te ljubavi i tog potivanja od strane Allaha d.., kao i od strane svijeta, rekavi: "Budi zahid/skroman, na dunjaluku volje?e te Allah d.., i budi zahid/skroman, spram onoga to je u rukama ljudi volje?e te ljudi!" (Sunen, Ibnu Madde, br.4102.)

Iz ove predaje se da zaklju?iti da su ashabi insistirali na tome da budu prihva?eni, cijenjeni i potovani od strane ostalog svijeta i da ih ljudi iz njihovog okruenja vole, kao i na tome da Allah d.., bude razi i zadovoljan njima.

Ashabi nisu smatrali da raziluk Boiji i raziluk ljudi mora do?i u koliziju i me?usobnu konfrotaciju. Na zadovoljstvo i ljubav od strane ljudi su gledali kao na djelo koje Allah d.., voli i kojim je zadovoljan, tako da je raziluk Allaha d.., i zadovoljstvo Njegovo krajnji cilj kojem su hlepili kako ashabi tako i sve generacije dobrih muslimana nakon njih.

Poslanik s.a.w.s., se znao "umiljavati" pojedincima koji su bili slabog imana davaju?i im izvjesne poklone, pridobijaju?i njihova srca a sve s ciljem njihova izbavljenja od dehennemske vatre. Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Ja ?u dati neto nekom ?ovjeku a drugom koji ?e mi biti drai od njega, ne?u dati nita, a sve iz bojazni da onaj prvi ne bude naglava?ke ba?en u dehennemsku vatru!" (Muttefekun 'alejh)

Poslanik s.a.w.s., je posebno insistirao na izgradnji mostova ljubavi, potivanja i cijenjenja na relaciji izme?u muslimanskih predstavnika, vo?a, emira i imama i ostale muslimanske raje i opteg svijeta, trae?i od svih njih da se me?usobno potuju, cijene i vole.

Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Ho?ete li da vas obavijestim o vaim najboljim i najgorim emirima/vo?ama? Vai najbolji emiri/vo?e su oni koje vi volite i koji vas vole, kojima u?ite dovu za tevfik i koji vama u?e dovu za tevfik, a vai najgori emiri/vo?e su oni koje vi mrzite i koji vas mrze, i koje vi proklinjete i koji vas proklinju!" (Sunen Tirmizi, br.2264.)

Nema sumnje ni u to da ovo svojstvo islamskog ahlaka ako ne bude iskreno i radi Allaha d.., moe se pretvoriti u jednu vrstu licemjerja to ne smijemo nikada imati za cilj. Ako budemo voljeli druge ljude iskreno i u ime Allaha d.., Allah d.., ?e dati da se na takvu ljubav uzvrati potivanjem i ljubavlju od ostalog svijeta, jer ?emo tek tada biti mi ti preko ?ijih ruku ?e sezati hajrati do ostalih ljudi.

Na svakom mu'minu je obaveza: "Da voli ?ovjeka ni zbog ?ega drugog ve? radi Allaha d.." (Buhari) a ako se takva ljubav ostvari, ona ?e nam ukazivati na savrenost vjere kod nekog ?ovjeka: "Ko bude volio radi Allaha, i mrzio radi Allaha, i ko bude davao radi Allaha i zabranjivao radi Allaha taj je upotpunio svoj iman!" (Sunen Ebu Davud)

Postoje brojne predaje od Poslanika s.a.w.s., koje povezuju iman i vjerovanje sa sifatima i svojstvima omiljenosti i cijenjenosti kod ostalih ljudi, a jedna od tih predaja je i ov:

"Ne?ete u?i u dennet sve dok ne budete vjerovali, a ne?ete vjerovati sve dok se ne budete me?usobno voljeli. Ho?ete li da vas uputim na neto ako ga budete praktikovali me?usobno volit ?e te se? irite i nazivajte jedni drugima selam!" (Sahihu Muslim)

Oni koji ne ire selam i koji ne nazivaju selam ostalim muslimanima ili pak ne odgovaraju na njihovo nazivanje selama jedni su od onih koji me?u muslimanima ire mrnju ali u isto vrijeme su i jedni od mrskih i omraenih osoba, a na kraju moe biti i da nisu uopte vjernici jer je Poslanik s.a.w.s., shodno ovom hadisu, rekao: "Ako bude imalo nazivanja selama ima?e ljubavi a ako bude imalo ljubavi ima?e i imana i vjere, a ako ne bude imalo selama ne?e imati ni ljubavi a ako ne bude imalo ljubavi ne?e imati ni imana niti vjere!"

Ovim hadisom, Poslanik s.a.w.s., nas je uputio na temelj me?u-muslimanske ljubavi koji je ujedno i jedan od temelja imana a to je nazivanje selama, a nama su dobro poznati kroz istoriju oni koji su se na sve mogu?e na?ine borili da se selam ukine i da se muslimani me?usobno ne pozdravljaju tim pozdravom!

Mu'az b. Debel r.a., prenosi da je ?uo Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kae slijede?e: "Oni koji se budu radi Mene voljeli bi?e na minberima od nura i svjetlosti, u drutvu poslanika i ehida!" (Sunen Tirmizi, br.2390.)

Enes b. Malik r.a., prenosi da je neki ?ovjek doao Poslaniku s.a.w.s., pitaju?i ga: "Kada ?e Sudnji Dan? Poslanik s.a.w.s., ga upita: A ta si ti pripremio za na Sudnji Dan? Ovaj ?ovjek re?e: Ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku! Poslanik s.a.w.s., re?e: Bi?e sa onima koji su ti dragi i koje bude volio!" (Sahih Ibnu Huzejme, br.1796.) Enes r.a., dodade: Ni?emu se nismo obradovali kao to smo se obradovali poslanikovim s.a.w.s., rije?ima: ?ovjek ?e biti sa onim koga voli! Enes r.a., re?e: Ja volim Poslanika s.a.w.s., i Ebu Bekra i Omera i ako nemam pri sebi djela koja su oni imali; nadam se drutvu sa njima!" (Muttefekun 'alejh; Ebu Davud, br.5127.; el-Iman, Ibnu Mendeh, 1/439.)

Iz ovoga hadisa vidimo da ?e ?ovjek biti samo sa onima koje voli, a one koje ne voli ne?e biti sa njima, pa teko li se onda onima koji ne vole muslimane ili ih pak mrze a nadaju se da budu sa muslimanima sjutra u dennetu!

Od klju?eva kojima se otvaraju tvrda i osora srca jeste ?io i vedar susret ili do?ek uz trajan osmjeh na licu. Ashabi su opisivali Poslanika s.a.w.s., na sljede?i na?in: "Nisam vidio da se iko vie smjeio i osmjehivao ljudima od Poslanika s.a.w.s.!" (Sunen Tirmizi, br.3641.)

Ako je mogao ?ovjek kojem se sami Allah d.., 23 godine obra?ao objavom - kur'anom i sunnetom, i koji se svakodnevno druio s melekom Dibrilom a.s., da bude komunikativan sa ljudima oko sebe i uvjek sa osmjehom na svome licu ta bi onda trebali re?i za one koji niti razgovaraju sa Allahom d.., niti im dolazi melek, niti sami za sebe znaju jesu li dennetlije ili dehennemlije a toliku namrtenost i oholost primje?ujemo na njihovim licima bivaju?i pote?eni sunneta Poslanika s.a.w.s. - a to je samo jedan blagi i lijepi, ali iskreni, trajni i bratski osmjeh na licu pri susretu s nekim ?ovjekom a pogotovu ako je u pitanju musliman!

Od faktora koji proizvode ljubav i me?usobno potivanje jeste i ono to je Poslanik s.a.w.s., radio: "Kada bi prolazio pored djece nazivao bi im selam!" (Kenzul-'Ummal, br.18497.)

"Poslanik s.a.w.s. - ako bi se neki ?ovjek usputio sa njime ne bi se rastao od njega sve dok ga ovaj ne ostavio, a ako bi se neko rukovao s njime Poslanik s.a.w.s., ne bi povla?io svoju ruku iz njegove sve dok sagovornik ne bi povukao svoju ruku. Ako bi neko od sagovornika zatraio od Poslanika s.a.w.s., da mu neto apne na uho Poslanik s.a.w.s., ne bi povla?io svoga uha sve dok ?ovjek ne bi zavrio s onim to je imao re?i!" (Sahihul-Dami', br.4780.)

"Poslanik s.a.w.s., se starao o slabanim muslimanima, posje?ivao bi ih, obilazio bi njihove bolesne, i prisustvovao bi njihovim denazama!"

"Poslanik s.a.w.s., nikada ni za ta ne bi rekao: Ne. Ako bi bio u stanju neto u?initi, rekao bi: Da a ako nije bio u stanju neto u?initi ne bi rekao: Ne ve? bi ?utao!"

Rezime:

 1. Spajati izme?u onoga to Allah d.., voli i to ljudi vole je eri'atom propisana stvar.

 1. Nije sporno da te se ljudi po malo plae i da te u isto vrijeme vole.

 1. Ashabi r.a., su bili oni koji su udjeli za razilukom Allaha d.., ali su ?esto puta Allahov raziluk traili u raziluku ljudi oko njih: roditelja, rodbine, komija...

 1. Odre?ena vrsta umiljavanja je obavezna kako bi se pridobijala srca onih ljudi koji su slaboga imana kako bi ih spaavali dehennemske vatre.

 1. Kako se od opte muslimanske raje trai da voli, potuje i cijeni svoje emire i imame isto tako se i od muslimanski predstavnika trai da potuju, cijene i vole obi?ne muslimane.

 1. Ljubav ako nije iskrena i u ime Allaha d.. pretvori?e se u licemjerstvo i munafikluk.

 1. Poslanik s.a.w.s., nas je podu?io tome da postoji jaka veza izme?u ljubavi i imana, pa ako ponestane ljubavi moe ponestati i imana.

 1. Me?u-muslimansku ljubav ?emo iriti:

 1. nazivanjem selama
 2. ozareno?u i nasmijano?u lica
 3. lijepi susretom i do?ekom
 4. druenjem sa slabima i siromanima
 5. ponizno?u spram ostalih muslimana i mu'mina.

Osnova svega je da budemo omiljeni i dragi Allahu d.., a ako nas On d.., zavoli On ?e i u?initi da nas zavole i potuju oni koji su na Zemlji.

Ako eli da se tu?a srca otvore pred tobom nastoj svoje srce otvoriti pred Allahom d.., i nastoj svoje srce ispuniti Allahom d.., i ne dozvoli da tvoje srce obuzme ita drugo mimo Allaha d...

Okiti se svojstvima koja ura?aju ljubavlju i potivanjem me?' ljudima, a ko ne bude u stanju okititi se ovim svojstvima, i ko ne bude u stanju otvarati i osvajati ljudska srca ne?e biti u stanju osvajati gradove niti zemlje! Ashabi su prije osvajanja Arabije, Persije, Iraka, ama i Egipta nau?ili kako da osvajaju ljudska srca, pa ako mislimo se pozivati na Poslanika s.a.w.s., i ashabe onda ih i slijedimo u njihovim postupcima!

Priredio: Sead ef. Jasavi?, prof.fikhaAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA

 •  Vrijednost selama
  Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
 • Islam – izvor uspjeha i ponosa
  Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
 • Suština i smisao ovosvjetskog života
  Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...